RÅ 1995 not 160

Inom område som omfattades av särskilda hushållningsbestämmelser enligt naturresurslagen (rättsprövning) / Vägrat medgivande till fastighetsbildning inom område som omfattades av särskilda hushållningsbestämmelser enligt naturresurslagen (avslag)

Not 160. Ansökan av Börje J. m.fl. om rättsprövning av ett beslut i f råga om medgivande till fastighetsbildning. -Länsstyrelsen i Stockholms län (1993-05-03) avslog överklagande av Börje J. m.fl. av Byggnadsnämndens i Österåkers kommun beslut att inte medge avstyckning av tre lotter från fastigheten Brottö 1:5 i Österåkers kommun. - Börje J. m.fl. fullföljde sin talan. - Regeringen (Miljö- och naturresursdepartementet, 1994-03-17) delade länsstyrelsens bedömning och avslog överklagandet. - Börje J. m.fl. överklagade regeringens beslut och yrkade att Regeringsrätten skulle undanröja beslutet samt ge tillstånd till de begärda avstyckningarna. Sökandena gjorde gällande att en tillämpning av det utvidgade strandskyddet för deras del innebar en lagstridig inskränkning i äganderätten, närmast jämförbar med en konfiskering. De ansåg vidare att avstyckningarna med hänsyn till deras tilltänkta läge inte skulle komma att menligt motverka det rörliga friluftslivets intressen. Två av sökandena uppgav härutöver att de planerade en framtida permanent bosättning för att på deltid sköta underhåll och tillsyn av stamfastigheten. - Regeringsrätten (1995-05-03, Wahlgren, Berglöf, Werner, Swartling, Lavin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringens beslut kan inte överklagas. Regeringsrätten upptar emellertid sökandenas skrivelse som en ansökan om rättsprövning av beslutet. - Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten kan pröva om ett regeringsavgörande i ett förvaltningsärende strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten. Det är däremot inte avsett att rättsprövning skall avse politiska lämplighetsfrågor i egentlig mening (prop. 1987/88 s. 23-25 och s. 234). - Enligt 3 kap. 3 § fastighetsbildningslagen (1970:988) får, inom område som inte omfattas av detaljplan, fastighetsbildning inte ske om åtgärden skulle försvåra områdets ändamålsenliga användning, föranleda olämplig bebyggelse eller motverka lämplig planläggning av området. - Av handlingarna i målet framgår att de begärda avstyckningarna ligger inom område som omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 3 kap. 4 § lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. Av paragrafen framgår att fastighetsbebyggelse inom detta område får komma till stånd endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. Om det finns särskilda skäl får dock annan fritidsbebyggelse komma till stånd, företrädesvis sådan som tillgodoser det rörliga friluftslivets behov eller avser enkla fritidshus i närheten av de stora tätortsregionerna. Enligt en av kommunen antagen översiktsplan kan enstaka fritidshus få tillkomma inom existerande fritidshusområden, dock skall en avvägning mot naturvårdens intresse ske. Vidare anges att öns karaktär och markanvändning i huvudsak bör bevaras intakt. - De nämnda bestämmelserna i fastighetsbildningslagen jämfört med föreskrifterna i lagen om hushållning med naturresurser m.m. innebär att de i fastighetsbildningsärendet beslutande myndigheterna skall göra en avvägning mellan det allmänna intresset att värna det för området med hänsyn till riksintresset förstärkta strandskyddet och det enskilda intresset att kunna exploatera marken. Vad sökandena anfört visar inte att regeringen i överklagandeärendet vid den lämplighetsbedömning som innefattas i det klandrade beslutet överskridit gränserna för den handlingsfrihet som bestämmelserna medger. - På grund av det anförda finner Regeringsrätten inte att regeringens beslut strider mot någon rättsregel på det sätt som sökandena angivit. Det framgår inte heller i övrigt klart av omständigheterna i målet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 1995-04-04, Sandbäck)

*REGI

*INST