RÅ 1995 not 163

Ansökan av Betty P. om resning i ärende om uppehållstillstånd m.m

Not 163. Ansökan av Betty P. om resning i ärende om uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade den 14 juli 1993 att avslå en ansökan av Betty  P. om uppehållstillstånd m.m. samt att avvisa henne enligt 4 kap. 1 § första stycket 2 utlänningslagen (1989:529) med förbud att inom viss tid återvända till Sverige utan tillstånd av verket. I beslut den 17 januari 1995 avslog Utlänningsnämnden överklagande av sökanden. Genom beslut den 10 februari 1995 avslog nämnden en förnyad ansökan om uppehållstillstånd. - Betty P. yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja resning i det av Utlänningsnämnden den 17 januari 1995 avgjorda ärendet och förordna att vidare verkställighetsåtgärder inte fick företas. Hon yrkade också att allmän rättshjälp skulle beviljas henne i resningsmålet. - Till stöd för ansökningen om resning anförde hon i huvudsak följande. I februari 1993 lärde hon känna Jhon A. som hade permanent uppehållstillstånd i Sverige sedan 1992. De skaffade sig i oktober 1993 en gemensam bostad och vigdes den 29 juli 1994. I januari 1995 blev hon gravid. Barnet beräknades nedkomma i september 1995. Betty P. hade lämnat upplysningar om sammanboendet och äktenskapet till sitt dåvarande offentliga biträde. Trots dessa upplysningar framställde denne inte yrkande till Utlänningsnämnden att hon skulle beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning till Sverige. Hon förlitade sig helt på att det offentliga biträdet skulle tillvarata hennes rätt. Det förhållandet att biträdet inte vidtagit vederbörliga åtgärder i anledning av hennes uppgifter borde inte ligga henne till last. -Regeringsrätten (1995-05-08, Brink, Berglöf, Werner): Skälen för Regeringsrättens avgörande. De omständigheter Betty P. åberopar angående sammanboende och giftermål med Jhon A. har hon kunnat förebringa vid ärendets handläggning hos Utlänningsnämnden den 17 januari 1995. Det förhållandet att hennes dåvarande offentliga biträde och ombud må ha varit försumligt innefattar inte giltig ursäkt för att så inte skett. Det har därför inte visats att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Inte heller föreligger skäl att bevilja allmän rättshjälp. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningarna om resning och allmän rättshjälp. (fd III 1995-04-25, Laestander)

*REGI

*INST