RÅ 1995 not 172

Avslag (nya omständigheter i mål ang. tillsyn av hund) / Nya omständigheter i mål ang. tillsyn av hund (avslag)

Not 172. Ansökan av Wilhelm L. om resning i mål ang. avlivande av hund. - Polismyndigheten i Göteborgs och Bohus län beslöt den 17 oktober 1994, med stöd av 3 § andra stycket lagen (1943:459) om tillsyn över hundar och katter, att den av Wilhelm L. ägda schäferhunden Lorro skulle avlivas. Enligt polismyndighetens uppfattning var det klarlagt att hunden visat benägenhet att bita människor och att tillsynen över hunden hade eftersatts. Av polismyndigheten anlitade sakkunniga hade rekommenderat avlivning av hunden. Wilhelm L. överklagade. Såväl Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län som Kammarrätten i Göteborg lämnade överklagandet utan bifall. Regeringsrätten beslöt den 20 februari 1995 att inte meddela prövningstillstånd. - Wilhelm L. ansökte om resning i målet och yrkade att Regeringsrättens beslut den 20 februari 1995 skulle undanröjas. Han anförde därvid i huvudsak följande. Efter kontakt med djurskyddsorganisationen DOSO hade han upplysts om att de genom polismyndighetens försorg utförda testerna av hunden inte hade utförts på ett vedertaget och korrekt sätt. Lorro hade därför bedömts på helt felaktiga grunder. Till stöd härför hade han företett ett utlåtande daterat den 20 mars 1995 av hundpsykologen Anders Hallgren. Wilhelm L. hade även hänvisat till den i prövningstillståndsmålet ingivna analysen av Lorro, vilken utförts av hundproblemkonsulterna Maria Edelton, Marika Källfelt och Karin Lööf. Wilhelm L. yrkade att genom sitt befullmäktigade ombud Arne Boden få närvara vid Regeringsrättens avgörande av resningsmålet. -Regeringsrätten (1995-05-15,Dahlman, von Bahr, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Wilhelm L. har inte visat att någon omständighet som bör föranleda resning föreligger i målet. Skäl att hålla muntlig förhandling föreligger inte. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. (fd III 1995-05-03, Larsson)

*REGI

*INST