Upphävd författning

Lag (1943:459) om tillsyn över hundar och katter

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1943-06-30
Ändring införd
SFS 1943:459 i lydelse enligt SFS 1995:1684
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

[S2]I jaktlagen (1987:259) finns särskilda bestämmelser om vad som skall iakttas för att hindra hundar från att driva eller förfölja vilt. Lag (1987:260).

2 §  Hund som visat benägenhet att bita människor eller hemdjur må ej vara lös utomhus, såframt den icke hålles inom område, som är betryggande inhägnat och till vilket utomstående ej äga tillträde. Hållas får ute i trakten, skall vad nu är sagt gälla även beträffande hund som visat benägenhet att driva får.

3 §  Eftersätts tillsynen över hund, får polismyndigheten meddela det beslut som omständigheterna kräver, såsom att hunden skall vara försedd med munkorg eller hållas bunden eller instängd. Beslutet skall delges hundens ägare eller den som mottagit hunden till underhåll eller nyttjande.

[S2]Är det fråga om en hund som avses i 2 §, får polismyndigheten besluta att hunden skall omhändertas genom myndighetens försorg. Sedan hunden omhändertagits får ägaren inte förfoga över hunden utan tillstånd av polismyndigheten. Polismyndigheten skall efter värdering låta sälja eller avliva hunden eller ta hand om hunden tills vidare. För omhändertagande gäller i övrigt 35 § djurskyddslagen (1988:534). Innan en hund avlivas skall dock polismyndigheten inhämta yttrande från veterinär, om det ej är uppenbart obehövligt eller fara i dröjsmål.

[S3]Anträffas en hund som avses i 2 § lös på område där hemdjur finns, får hunden, om den ej låter sig tas om hand, dödas av den som äger eller vårdar hemdjuren. Den som sålunda dödat en hund är skyldig att snarast möjligt anmäla förhållandet till polismyndigheten.

[S4]Beslut enligt första eller andra stycket gäller omedelbart, om inte något annat förordnas. Lag (1988:535).

 • NJA 1988 s. 495:Sedan en jakthund tagit sig in i en inhägnad och där angripit ett par dvärggetter, avvärjde getternas ägare angreppet genom att döda hunden. Omständigheterna har ansetts ej vara sådana att han kunde gå fri från ansvar för skadegörelse enligt bestämmelserna om nöd och nödexcess. Han har ålagts att utge jämkat skadestånd till hundens ägare.

4 §  Om en hund springer lös i ett område där det finns vilt, får jakträttshavaren eller någon som företräder honom ta hand om hunden. När detta har skett skall hundens ägare eller innehavare snarast underrättas. Om denne inte är känd, skall i stället polismyndigheten i orten underrättas.

[S2]Kan inte hunden tas om hand, får polismyndigheten låta döda hunden, om detta är angeläget från viltvårdssynpunkt och försvarligt även med hänsyn till omständigheterna i övrigt. Lag (1987:260).

5 §  Den som vill återfå en hund som har tagits om hand enligt 4 § är skyldig att betala ersättning för hundens föda och de övriga kostnader som omhändertagandet har medfört.

[S2]Har inte ägaren eller innehavaren, mot ersättning enligt första stycket, återtagit hunden inom en vecka efter det att han underrättades om omhändertagandet eller inom två veckor efter det att polismyndigheten underrättades, får jakträttshavaren behålla hunden. Lag (1987:260).

6 §  Skada som orsakas av hund skall ersättas av dess ägare, ändå att han ej är vållande till skadan. Vad ägaren sålunda nödgats utgiva äger han söka åter av den som har vållat skadan.

[S2]Vad nu stadgats om ägare till hund gälle ock den som mottagit hunden till underhåll eller nyttjande.

[S3]Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte för skada som orsakas av en tjänstehund när en polisman använder den i tjänsten, om den skadelidande har betett sig på ett sådant sätt att det har varit påkallat att ingripa mot honom.

[S4]Vid tillämpningen av tredje stycket skall med polisman likställas sådan vaktpost eller annan som vid försvarsmakten tjänstgör för bevakning eller för att upprätthålla ordning. Lag (1992:268).

 • RH 2001:6:Fråga om någon som på uppdrag av hundägaren har tagit hand om en hund därmed skall anses ha mottagit hunden till underhåll eller nyttjande på sådant sätt att hundägarens strikta ansvar inte skall anses omfatta den skada som hunden orsakar den som tagit hand om hunden.
 • NJA 1996 s. 104:En hundägares skyldighet att ersätta skada, som hunden orsakat den som mottagit hunden till underhåll eller nyttjande, har ansetts vara att bedöma enligt kontraktsrättsliga regler och inte enligt 6 § lagen (1943:459) om tillsyn över hundar och katter.
 • NJA 1990 s. 80:En avelstik har betäckts av lösdrivande hanhund och blivit dräktig med blandrasvalpar. Det har ansetts att ägaren av tiken härigenom lidit en sakskada och att ägaren av hanhunden blivit skadeståndsskyldig enligt 6 § lagen (1943:459) om tillsyn över hundar och katter.

7 §  En katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad, får dödas av jakträttshavaren eller av någon som företräder denne. Inom tätbebyggt område krävs dock tillstånd av polismyndigheten. Lag (1987:260).

 • NJA 2001 s. 115:Frågor om aktsamhetskravet i 7 § lagen (1943:459) om tillsyn över hundar och katter och om uppsåt till skadegörelse vid dödande av katt. Riksåklagaren godtog den tilltalades yrkande om frikännande dom och förklarade sig inte kunna bidra med ytterligare utredning. Förutsättningar för att avgöra målet utan huvudförhandling ansågs föreligga. 55 kap. 11 § och 51 kap. 13 § andra stycket rättegångsbalken.

8 §  Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot 2 §, 3 § tredje stycket andra meningen eller 7 § andra meningen eller mot beslut som har meddelats med stöd av 3 § första stycket, döms till böter.

[S2]Den som försummar att lämna underrättelse enligt 4 § första stycket döms till penningböter. Lag (1991:261).

9 §  Polismyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1995:1684).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1943:459) om tillsyn över hundar och katter

Ändring, SFS 1974:348

  Förarbeten
  Prop. 1974:81
  Omfattning
  upph. 6, 7 §§; ändr. 3, 5 §§

Lag (1987:260) om ändring i lagen (1943:459) om tillsyn över hundar

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:58
  Omfattning
  4, 5 §§ betecknas 6, 8 §§; ändr. författningsrubr., 1, 3 §§, nya 8 §; nya 4, 5, 7, 9 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1988:535) om ändring i lagen (1943:459) om tillsyn över hundar och katter

Lag(1991:261) om ändring i lagen (1943:459) om tillsyn över hundar och katter

Lag (1992:268) om ändring i lagen (1943:459) om tillsyn över hundar och katter

Lag (1995:1684) om ändring i lagen (1943:459) om tillsyn över hundar och katter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.
Förarbeten
Rskr. 1995/96:55, Prop. 1995/96:22, Bet. 1995/96:JuU7
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
1996-05-01

Ändring, SFS 2007:1150

Omfattning
upph.