RÅ 1995 not 176

Ny ansökan om uppehållstillstånd m.m., ny ansökan (avslag)

Not 176. Ansökan av Zdravko D. om resning i ärende om uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade den 30 juni 1994 att avslå en ansökan av Zdravko D. om uppehållstillstånd m.m. samt att avvisa honom enligt 4 kap. 1 § första stycket 2 utlänningslagen (1989:529) med förbud att före viss tidpunkt återvända till Sverige utan tillstånd av verket. I beslut den 13 mars 1995 avslog Utlänningsnämnden Zdravko D:s överklagande av detta beslut. Utlänningsnämnden avslog härefter i beslut den 22 mars 1995 en ny ansökan av Zdravko D. om uppehållstillstånd med hänvisning till 2 kap. 5 § tredje stycket utlänningslagen. Nämnden fann därvid att de av Zdravko D. åberopade omständigheterna, nämligen att han var gift och sammanboende med i Sverige bosatta Sabina H. som var gravid och beräknades nedkomma i augusti månad 1995, inte utgjorde grund för bifall till en ny ansökan om uppehållstillstånd. - Zdravko D. yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja resning i det ärende som Utlänningsnämnden avgjort genom beslutet den 13 mars 1995 samt besluta om inhibition av vidare verkställighetsåtgärder. Zdravko D. yrkade också att allmän rättshjälp skulle beviljas honom i resningsmålet. - Till stöd för ansökningen anförde Zdravko D. i huvudsak följande. Kompletterande inlaga med uppgifter om Sabina H:s graviditet avsändes till Utlänningsnämnden den 13 mars 1995. Inlagan inkom till nämnden den 14 mars 1995. Nämnden fattade beslut i ärendet den 13 mars 1995 och beslutet expedierades samma dag. Det var uppenbart att om den kompletterande inlagan kommit in till Utlänningsnämnden en dag tidigare hade uppgifterna om Sabina H:s graviditet föranlett en omprövning av nämndens beslut, eftersom Zdravko D. enligt 2 kap. 5 § "första stycket" 3 utlänningslagen hade varit berättigad att erhålla uppehållstillstånd. Det förhållandet att uppgifterna rörande Sabina H:s graviditet inte åberopats tidigare måste med hänsyn till uppgiftens art anses såväl förklarligt som ursäktligt. -Regeringsrätten (1995-05-19, Wahlgren, Berglöf, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Det förhållandet att 2 kap. 5 § tredje stycket utlänningslagen innehåller särskilda regler som tar sikte på att nya omständigheter tillkommit efter det att ett beslut om avvisning vunnit laga kraft, talar enligt Regeringsrättens mening för att utrymmet för resning normalt bör begränsas i en utsträckning som motsvarar regelns tillämpningsområde. Mot bakgrund härav samt med beaktande av den av Zdravko D. åberopade nya omständighetens sammanhang och beskaffenhet kan den inte utgöra grund för resning i det av Utlänningsnämnden avgjorda ärendet. - Ej heller i övrigt har Zdravko D. visat att skäl för resning föreligger. - Skäl att bevilja Zdravko D. allmän rättshjälp i resningsmålet föreligger inte. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningarna om resning och allmän rättshjälp. (fd I 1995-05-10, Hartzell)

*REGI

*INST