RÅ 1995 not 18

Avvisat (beslut av arbetsförmedlingen ang. ALU-projekt) / Beslut av arbetsförmedlingen ang. ALU- projekt (avvisat)

Not 18. Ansökan av Kenneth A. om rättsprövning av beslut ang. ALU- projekt. - Kenneth A. ansökte hos Arbetsförmedlingen i Falun om att han skulle anvisas till verksamhet för arbetslivsutveckling (ALU). Verksamheten skulle bedrivas hos Sågmyra Herrgård AB och avse uppröjning i den brandskadade herrgårdsbyggnaden och underhåll av herrgårdens park. Enligt uppgifter i ärendet hade Kenneth A. varit anställd som driftschef m.m. i bolaget. Arbetsförmedlingen i Falun beslutade den 14 juli 1994 att avslå "Sågmyra Herrgård AB ansökan om ALU-projekt" med motiveringen att verksamheten var att hänföra till ordinarie arbeten. - Kenneth A. ansökte om rättsprövning av arbetsförmedlingens beslut. Till stöd för sin talan anförde han i huvudsak följande. Han var firmatecknare i Sågmyra Herrgård AB. Han fick utan kommunicering avslag på sin ansökan om deltagande i ett ALU-projekt. Efter att ha begärt omprövning eller överprövning av beslutet fick han beskedet att beslutet inte kunde överklagas och att avslagsbeslutet gällde. Detta syntes vara fel eftersom lagen om rättsprövning inte undantog denna typ av myndighetsbeslut. Beslutet rörde sig om en rättighet eller skyldighet för honom. Beslutet stred mot de möjligheter till ALU-projekt som lagen gav och hade fattats på felaktiga grunder. Inte heller hade föreskriven kommunikation ägt rum. Enligt Europakonventionen om mänskliga fri- och rättigheter skulle denna typ av beslut vid myndighetsutövning kunna överprövas av domstol. -Regeringsrätten (1995-01-20, Björne, Dahlman, Werner, Lindstam, Lavin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av lagen (1992:1331) om arbetslivsutveckling och den därtill anslutande förordningen (1992:1333) framgår att länsarbetsnämnden anvisar arbetslösa att delta i verksamhet för arbetslivsutveckling. Den skrivelse som Kenneth A. ingett till arbetsförmedlingen får anses innehålla ett förslag om att dylik verksamhet bör anordnas på Sågmyra Herrgård och att han bör anvisas att delta i verksamheten. Då förfarandet enligt nämnda författningar bygger på den förutsättningen att länsarbetsnämnden ex officio ger arbetslösa anvisningar, kan Kenneth A. inte genom att till arbetsförmedlingen lämna in en såsom ansökan formulerad skrift skaffa sig partsställning i något ärende där. - Eftersom Kenneth A. inte varit part i det ärende vartill det klandrade beslutet hör, är han enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut inte behörig att ansöka om sådan prövning. Hans ansökan skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd II 1994-12-15, Sundberg)

*REGI

*INST