Lag (1992:1331) om arbetslivsutveckling

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1992-12-17
Ändring införd
SFS 1992:1331 i lydelse enligt SFS 1994:1675
Ikraft
1993-01-01
Tidsbegränsad
1995-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Den som av Länsarbetsnämnden anvisats till verksamhet för arbetslivsutveckling skall inte anses som arbetstagare när han deltar i verksamheten. När sådan verksamhet bedrivs på en arbetsplats, skall han dock likställas med arbetstagare vid tillämpning av 2 kap.1--9 §§, 3 kap.1--4 och 7--13 §§, 4 kap.1--4 och 8--10 §§ samt 7--9 kap.arbetsmiljölagen (1977:1160). Därvid skall vad i arbetsmiljölagen sägs om arbetsgivare gälla den som upplåtit en arbetsplats för verksamhet för arbetslivsutveckling.

2 §  Den tid under vilken en arbetslös deltagit i verksamhet för arbetslivsutveckling i enlighet med länsarbetsnämndens anvisning jämställs med tid under vilken en arbetslös enligt 6 § lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring eller 6 § lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd skall ha utfört förvärvsarbete. Vid bestämmande av ramtid enligt samma bestämmelser räknas inte tid då den arbetslöse varit hindrad att arbeta på grund av deltagandet, i den mån tiden inte jämställs enligt vad som nyss sagts. Lag (1994:1675).

3 §  Vad som föreskrivs om arbetsmarknadsutbildning i 31 § lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring och i 28 § lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd skall gälla också i fråga om verksamhet som avses i 1 §. Lag (1994:1675).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1992:1331) om arbetslivsutveckling

Lag (1993:154) om ändring i lagen (1992:1331) om arbetslivsutveckling

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:186, Prop. 1992/93:105, Bet. 1992/93:AU7
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1993-04-01

Lag (1993:720) om ändring i lagen (1992:1331) om arbetslivsutveckling

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993 och tillämpas på beslut om avstängning som grundar sig på händelser som inträffar efter ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:447, Prop. 1992/93:150, Bet. 1992/93:FiU30
  Omfattning
  ny 3 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1993:1502) om fortsatt giltighet av lagen (1992:1331) om arbetslivsutveckling

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:102, Prop. 1993/94:66, Bet. 1993/94:AU5
  Omfattning
  forts. giltighet
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1994:931) om ändring i lagen (1992:1331) om arbetslivsutveckling

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. De äldre bestämmelserna skall fortfarande gälla i fråga om verksamhet för arbetslivsutveckling som anvisats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:459, Prop. 1993/94:209, Bet. 1993/94:AU26
  Omfattning
  upph. 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:1675) om ändring i lagen (1992:1331) om arbetslivsutveckling

Förarbeten
Rskr. 1994/95:124, Prop. 1994/95:99, Bet. 1994/95:AU5
Omfattning
nya 2, 3 §§
Ikraftträder
1995-01-01