Förordning (1992:1333) om arbetslivsutveckling

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1992-12-17
Ändring införd
SFS 1992:1333 i lydelse enligt SFS 1997:585
Ikraft
1993-01-01
Tidsbegränsad
1998-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om verksamhet för arbetslivsutveckling som länsarbetsnämnden anvisar arbetslösa.

2 §  Arbetslivsutveckling får anvisas arbetslösa från och med den 1 juli det år de fyller 20 år, om de inte har kunnat beredas

 1. arbete på den reguljära arbetsmarknaden,
 2. annan utbildning, eller
 3. någon annan lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Förordning (1995:722).

3 §  Bestämmelser om den som anvisats verksamhet för arbetslivsutveckling finns också i

 • lagen (1995:409) om arbetslivsutveckling,
 • lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring,
 • lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd,
 • förordningen (1988:1400) om arbetslöshetsförsäkring,
 • förordningen (1994:933) om kontant arbetsmarknadsstöd,
 • förordningen (1984:523) om bidrag till arbetslösa m.fl. som startar egen näringsverksamhet, och
 • förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd. Förordning (1996:1105).

Villkor för en anvisning m.m.

4 §  Länsarbetsnämnden får anvisa arbetslivsutveckling till den som uppbär ersättning enligt lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring eller lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd. Anvisning får ske först när det är utrett att den arbetslöse inte kan beredas arbete på den reguljära arbetsmarknaden och att ingen av de åtgärder som avses i 2 §2 eller 3 kan ordnas för honom eller henne. Förordning (1995:722).

Anvisningstid

5 §  En anvisning till arbetslivsutveckling får avse högst sex månader. Anvisningstiden får dock förlängas med ytterligare högst sex månader, om det finns särskilda skäl för det. Anvisningstiden får sammanlagt inte överstiga tolv månader.

[S2]Har verksamheten varit förlagd till en arbetsplats, får vid en förlängning av anvisningstiden verksamheten inte förläggas till samma arbetsplats, om inte särskilda skäl talar för det. Förordning (1997:585).

6 §  Länsarbetsnämnden skall, när det finns skäl till det, pröva om anvisningen till arbetslivsutveckling kan ersättas av arbete på den reguljära arbetsmarknaden eller av någon åtgärd enligt 2 §2 eller 3.

Återkallelse m.m. av anvisad plats

7 §  Länsarbetsnämnden skall återkalla anvisningen till arbetslivsutveckling, om

 1. en arbetslöshetskassa eller en länsarbetsnämnd avstängt den arbetslöse från rätt till ersättning enligt lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring respektive lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd,
 2. den arbetslöse gör sig skyldig till allvarlig misskötsamhet, eller
 3. det i övrigt finns särskilda skäl för det.

[S2]Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart. Förordning (1993:156).

8 §  En anvisning till arbetslivsutveckling upphör utan återkallelse när anvisningstiden har löpt ut och beslut om förlängning av anvisningstiden inte har meddelats.

8 a § har upphävts genom förordning (1996:1105).

Statsbidrag till anordnare

9 §  Statsbidrag får lämnas till den som i samverkan med länsarbetsnämnden anordnar verksamhet för arbetslivsutveckling. Bidrag får lämnas för de merkostnader som föranleds av verksamheten.

10 §  Bestämmelserna i 19--23 §§ förordningen (1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten gäller i övrigt i fråga om statsbidraget.

Överklagande

11 §  Ett beslut om återkallelse av en anvisning till arbetslivsutveckling enligt 7 § första stycket 2 eller 3 får överklagas hos Arbetsmarknadsstyrelsen av den anvisade. Andra beslut får inte överklagas.

Övriga bestämmelser

12 §  Länsarbetsnämnden skall så snart som möjligt lämna uppgift om ett beslut om anvisning till arbetslivsutveckling eller ett beslut om återkallelse av en anvisning. Uppgiften skall lämnas till den arbetslöshetskassa eller den länsarbetsnämnd som har att utge ersättning enligt lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring respektive lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd. Förordning (1993:156).

13 §  När verksamhet som avses i denna förordning bedrivs, skall vad som i nedan angivna bestämmelser föreskrivs om arbetsmarknadsutbildning för vilken statligt utbildningsbidrag utgår tillämpas på den som anvisats till verksamheten:

 1. 2 § första stycket 1 förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd,
 2. 1 § första stycket 1 förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i viss arbetsmarknadsutbildning eller yrkesinriktad rehabilitering m.m.,
 3. 1 § förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i arbetsmarknadsutbildning m.fl., och
 4. 1 § förordningen (AMSFS 1992:5) om ersättning vid ideell skada till elev i arbetsmarknadsutbildning m.m.

14 §  Arbetsmarknadsstyrelsen får meddela föreskrifter för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1992:1333) om arbetslivsutveckling

Förordning (1993:156) om ändring i förordningen (1992:1333) om arbetslivsutveckling

  Omfattning
  ändr. 3, 4, 7, 12 §§
  Ikraftträder
  1993-04-01

Förordning (1993:829) om ändring i förordningen (1992:1333) om arbetslivsutveckling

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:1506) om ändring i förordningen (1992:1333) om arbetsutveckling

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994. Den nya bestämmelsen i 8 a § tillämpas på resor som görs efter ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:102, Prop. 1993/94:66, Bet. 1993/94:AU5
  Omfattning
  forts. giltighet; nya 8 a §, rubr. närmast före 8 a §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1995:722) om dels fortsatt giltighet av förordningen (1992:1333) om arbetslivsutveckling dels ändring i samma förordning

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för de som påbörjat verksamhet för arbetslivsutveckling före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:398, Prop. 1994/95:218, Bet. 1994/95:AU15
  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 2, 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:1105) om dels fortsatt giltighet av förordningen (1992:1333) om arbetslivsutveckling, dels ändring i samma förordning

  Omfattning
  forts. giltighet; upph. 8 a §, rubr. närmast före 8 a §; ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:585) om ändring i förordningen (1992:1333) om arbetslivsutveckling

Förarbeten
Rskr. 1996/97:284, Prop. 1996/97:150, Bet. 1996/97:FiU20
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
1997-07-01