RÅ 1995 not 183

Allmän rättshjälp i ärende ang uppehållstillstånd m.m. (avslag)

Not 183. Ansökan av Jovanka A. m.fl. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade den 8 oktober 1993 att avslå ansökningar av Jovanka A. och hennes tre barn om uppehållstillstånd m.m. samt att avvisa dem enligt 4 kap. 1 § första stycket 2 utlänningslagen (1989:529) med förbud att under viss tid återvända till Sverige utan tillstånd av verket. I beslut den 20 januari 1995 avslog Utlänningsnämnden Jovanka A:s och barnens överklagande av invandrarverkets beslut. - Jovanka A. och barnen ansökte om resning i det av Utlänningsnämnden avgjorda ärendet. De yrkade också att Regeringsrätten skulle förordna att vidare verkställighetsåtgärder inte fick företas. Slutligen ansökte de om allmän rättshjälp. Till stöd för resningsansökningen anförde de i huvudsak följande. Utlänningsnämnden hade vid sin bedömning funnit att deras asylansökningar var ogrundade och att särskilda skäl därför förelåg att inte bevilja dem uppehållstillstånd enligt förordningen (1994:189) om uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden, som ägde tillämpning i ärendet. Denna Utlänningsnämndens bedömning stod i uppenbar strid mot faktiska förhållanden och den aktuella lagstiftningens syften. - Regeringsrätten förordnade den 5 april 1995 att vidare åtgärder för verkställighet av beslutad avvisning inte fick ske i avbidan på att Regeringsrätten fattade slutligt beslut i resningsmålet. -Regeringsrätten (1995-05-23, Björne, Tottie, Bouvin, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Sökandena har inte visat att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl för att pröva frågan om uppehållstillstånd på nytt. Därför finns det inte skäl att bevilja resning. Inte heller föreligger skäl att bevilja allmän rättshjälp. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningarna om resning och allmän rättshjälp. - Regeringsrätten erinrar om att dess beslut den 5 april 1995 angående verkställighet av den beslutade avvisningen inte längre gäller. (fd II 1995-05-09, Grip)

*REGI

*INST