RÅ 1995 not 19

Ansökan av Vesna H. och Kristina H. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m

Not 19. Ansökan av Vesna H. och Kristina H. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Vesna H. och hennes dotter Kristina H. reste in i Sverige den 18 juli 1992 och ansökte om asyl den 27 juli 1992. Genom beslut den 27 augusti 1993 avslog Statens invandrarverk deras ansökningar om uppehållstillstånd m.m. samt avvisade dem enligt 4 kap. 1 § första stycket 2 utlänningslagen (1989:529) och förbjöd dem att före den 27 augusti 1995 återvända till Sverige utan tillstånd av verket. Utlänningsnämnden avslog i beslut den 20 oktober 1994 deras överklagande. Samtidigt förbjöds sökandena att under en tid av två år från nämndens beslut återvända till Sverige utan tillstånd av Invandrarverket. I beslutet prövade Utlänningsnämnden bl.a. sökandenas rätt till uppehållstillstånd enligt förordningen (1994:189) om uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden. - Genom beslut den 4 november 1994, den 10 november 1994 och den 19 december 1994 avslog Utlänningsnämnden nya ansökningar av sökandena om uppehållstillstånd samt avvisade ansökningar av dem om arbetstillstånd. Nämnden anförde i besluten bl.a. att sökandena i allt väsentligt argumenterat kring omständigheter som redan prövats av nämnden. - Sökandena ansökte om resning i det av Utlänningsnämnden den 19 december 1994 avgjorda ärendet. De yrkade även att det skulle förordnas att vidare verkställighetsåtgärder inte fick ske. Till stöd för sin ansökan anförde de bl.a. följande. Utlänningsnämnden hade i det aktuella ärendet inte tillämpat förordningen om uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden, trots att sökandena åberopat att de omfattades av förordningen. Sökandena hade i sin nya ansökan uppgivit fyra skäl som inte tidigare prövats av vare sig Invandrarverket eller Utlänningsnämnden. -Regeringsrätten (1995-01-23, Tottie, Sjöberg, Rundqvist): Sökandena har inte visat att det föreligger sådana omständigheter som utgör skäl för resning. - Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. (fd I 1995-01-17, G. Mattsson)

*REGI

*INST