RÅ 1995 not 20

Allmän rättshjälp i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)

Not 20. Ansökan av Ezra Y. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens Invandrarverk beslutade den 6 februari 1991att avslå en ansökan från Ezra Y. om uppehållstillstånd m.m. samt att avvisa honom enligt 4 kap. 1 § första stycket 2. utlänningslagen (1989:529) med förbud att före den 1 mars 1993 återvända till Sverige utan tillstånd av verket. I beslut den 3 juni 1992 avslog Utlänningsnämnden Ezra Y:s överklagande av Invandrarverkets beslut. I beslut den 29 juni 1992 avslog Invandrarverket en ny ansökan enligt 2 kap. 5 § tredje stycket utlänningslagen från Erza Y. om uppehållstillstånd. I denna ansökan hade Ezra Y. åberopat i huvudsak att han numera saknade anknytning till Etiopien eftersom han erhållit äktenskapsskillnad där. - Ezra Y. yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja resning i det av Utlänningsnämnden avgjorda ärendet och förordna att ärendet på nytt skulle tas upp i Utlänningsnämnden. Han hemställde att vidare verkställighetsåtgärder inte fick företas. Han yrkade också att Regeringsrätten skulle bevilja honom allmän rättshjälp i resningsmålet. - Till stöd för ansökningen anförde Ezra Y. i huvudsak följande. Utlänningsnämndens avslagsbeslut hade grundats på felaktiga förutsättningar, till följd varav ärendet fått en annan utgång än som varit fallet om de riktiga förhållandena hade beaktats. Ezra Y. reste in i Sverige den 5 januari 1990 och ansökte om asyl. I Utlänningsnämndens beslut angavs att Ezra Y. i och för sig omfattades av förordningen (1991:1999) om uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden och regeringens förordningsmotiv 1991:8. Under åberopande av att Ezra Y. hade hustru och minderårigt barn kvar i hemlandet förklarade Utlänningsnämnden att denne hade särskild anknytning till annat land varför särskilda skäl att ej bevilja uppehållstillstånd enligt förordningen förelåg. I en s.k. förnyad ansökan daterad den 26 juni 1992 anförde Ezra Y. att han åtta månader före den förnyade ansökan hade erhållit äktenskapsskillnad i Etiopien. Handlingarna till styrkande av äktenskapsskillnaden kom honom till handa först efter att Invandrarverket avslagit denna ansökan. Utlänningsnämndens avslagsbeslut var felaktigt i det att Ezra Y:s anknytning till Etiopien hade upphört vid tidpunkten för Utlänningsnämndens prövning. Till styrkande av detta ingavs och åberopades handling från kyrkan utvisande äktenskapsskillnaden. Av denna framgick att Ezra Y. erhöll äktenskapsskillnad i november 1991. Ezra Y. förstod inte att frågan om hans ändrade civilstånd var av betydelse för hans ansökan om uppehållstillstånd. Han uppfattade att detta endast rörde hans privatliv. Om han hade vetat att hans äktenskapsskillnad var av avgörande betydelse hade han självfallet anmält de ändrade förhållandena. Hans okunnighet om frågans betydelse måste anses ursäktlig. Beslutet var således grundat på felaktiga förutsättningar och beslutet stred således mot förordningen (1991:1999) om uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden. Denna omständighet prövades ej av Utlänningsnämnden. Enligt vad som framgick av Statens invandrarverks beslut att avslå den förnyade ansökningen syntes Invandrarverket inte ha beaktat att Utlänningsnämndens beslut grundats på felaktiga förutsättningar. I Utlänningsnämndens beslut angavs också felaktigt att anknytningen fanns i Ezra Y:s hemland. Ezra Y:s hemland var Eritrea och där finns varken förra hustrun eller barnet. Såvitt Ezra Y. kan förstå förelåg inte förutsättningar för ingivande av en förnyad ansökan jämlikt 2 kap. 5 § tredje stycket. För en sådan prövning krävdes nya asylskäl eller synnerliga humanitära skäl. -Regeringsrätten (1995-01-26, Tottie, Sjöberg, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av resningsförfarandets karaktär av extraordinärt rättsmedel följer att grund för resning inte kan anses föreligga om det inte i resningsmålet framgår att Utlänningsnämnden vid sin tillämpning av gällande bestämmelser i det enskilda fallet gått klart utöver vad som med hänsyn till omständigheterna framstår som rimligt. Utan en sådan restriktivitet vid tillämpningen av resningsinstitutet skulle detta komma att framstå som en överprövning av nära nog ordinär karaktär. Utlänningsnämndens tillämpning av gällande bestämmelser i ärendet om uppehållstillstånd för Ezra Y. innefattar inte sådan brist som enligt det anförda kan föranleda resning. Inte heller i övrigt har Ezra Y. visat att någon omständighet föreligger som bör föranleda resning. - Skäl att bevilja allmän rättshjälp föreligger inte. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningarna om resning och allmän rättshjälp. (fd I 1995-01-17, Clementz)

*REGI

*INST