RÅ 1995 not 201

Ansökan av Fethi R. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m

Not 201. Ansökan av Fethi R. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk avslog i beslut den 15 februari 1995 en ansökan av Fethi R. om uppehållstillstånd m.m. samt beslutade att han skulle avvisas enligt 4 kap. 1 § första stycket 1. och 2. utlänningslagen (1989:529). Genom beslut den 31 mars 1995 avslog Utlänningsnämnden Fethi R:s överklagande. - I ansökningen yrkade Fethi R. att Regeringsrätten skulle bevilja resning i ärendet och inhibera vidare verkställighetsåtgärder. Till stöd för sin talan anförde han att han blivit felaktigt behandlad av polisen i Kiruna och av häktespersonalen i Luleå. -Regeringsrätten (1995-06-07, Tottie, Berglöf, Lavin): Regeringsrätten finner inte att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Anledning att bevilja resning föreligger således inte. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1995-05-24, Hoffstedt)

*REGI

*INST