RÅ 1995 not 222

Avskrivet (skrivelse med yrkanden om skriftlig motivering till tidigare meddelade beslut, m.m., ansågs inte förtjäna avseende) / Skrivelse med yrkanden om skriftlig motivering till tidigare meddelade beslut, m.m., ansågs inte förtjäna avseende (avskrivet)

Not 222. Ansökan av Skandinavisk Metallförädling AB om resning i mål ang. mervärdeskatt, m.m. - Regeringsrätten beslöt den 2 februari 1994 att inte meddela prövningstillstånd med anledning av Skandinavisk Metallförmedling AB:s överklagande av Kammarrättens i Göteborg beslut i protokoll den 13 oktober 1993 i mål nr 5592--5593-1992 angående avvisande av Skattemyndigheten i Malmöhus län som part i mål rörande mervärdeskatt m.m. Regeringsrätten avslog i samma beslut bolagets ansökan om allmän rättshjälp. Därefter inkom bolaget med - förutom ett flertal skrivelser som lagts ad acta - en skrivelse som den 6 mars 1995 diariefördes i det nu aktuella målet som en ansökan om resning. - I sistnämnda skrivelse anförde bolaget att dess entydiga och reservationslösa inställning var att Regeringsrätten skulle omedelbart avskriva sitt ärende om resning och i stället använda diarienumret till de av bolaget framställda yrkandena, nämligen "att Regeringsrätten tillhandahåller klagandebolaget domstolens skriftliga motivering till dess särskilda beslut av den 2 februari 1994 i domstolens mål 5964--5965-1993 att vägra bolaget allmän rättshjälp, samt att Regeringsrätten fastslår lagstridigheten enligt förvaltningsprocesslagens (1971:291) § 29 i ovannämnda beslut att vägra klagandebolaget allmän rättshjälp, samt att Regeringsrätten enligt förvaltningslagens (1986: 223) § 4 st. 1 lämnar klagandebolaget upplysningar, vägledning samt råd hur klagandebolaget under förhandenvarande omständigheter skall kunna finna ekonomiska möjligheter att på vederhäftigt sätt och med anlitande av nödvändig skatte- och straffprocessuell expertis planera, förbereda och utföra sin talan och sitt försvar nu vid kammarrätten i Göteborg." - Regeringsrätten (1995-06-14, Tottie, Berglöf, Sjöberg, Lindstam): Regeringsrätten, som finner de av bolaget framställda yrkandena inte förtjäna avseende, avskriver målet från vidare handläggning. (fd I 1995-05-31, Andersson-Jarl)

*REGI

*INST