RÅ 1995 not 223

Extraordinära besvär (avslag men resning, inkomsttaxering) / Inkomsttaxering, felaktig realisationsvinstberäkning (bifall)

Not 223. Besvär i särskild ordning av Rut S. ang. inkomsttaxering 1987, m.m. - Vid redovisning av realisationsvinst från avyttring av fastighet angav Rut S. i 1987 års självdeklaration förvärvsåret till 1981 Taxeringsnämnden åsatte henne taxering i enlighet med deklarationen. - Rut S. överklagade i särskild ordning och yrkade att omkostnadsbeloppet och fast belopp skulle omräknas med hänsyn till att fastigheten rätteligen hade förvärvats år 1962. -Länsrätten i Uppsala län (1992-02-17): Överklagandet har inkommit till länsrätten den 13 november 1990 och således efter den i 76 § taxeringslagen angivna ordinarie besvärstiden. - Av 100 § andra stycket taxeringslagen framgår att det för rätt till besvär i särskild ordning enligt grunderna vid 6 och 7 punkterna bl.a. krävs att det skall framstå som ursäktligt att Rut S. inte redan inom den ordinarie besvärstiden sökt rättelse av taxeringarna. Vad Rut S. anfört eller i övrigt har framkommit medför inte att hennes underlåtenhet att inom ordinarie besvärstid framställa sina yrkanden är att anse som ursäktlig i den mening som avses i 100 § andra stycket taxeringslagen. Överklagandet skall därför inte tas upp till prövning. - Länsrätten prövar inte överklagandet. - Rut S. fullföljde sin talan och anförde bl.a. att taxeringsnämnden ex officio borde ha undersökt ägandeförhållandena för fastigheten. Om hon haft insikt eller rådgivning skulle problemet aldrig uppstått. Det var stötande att en skattebörda vilade på henne trots att samhället visste att hon egentligen inte var skyldig att betala den ådömda skatten. - Kammarrätten i Stockholm (1993-12-05): Varken vad Rut S. anfört eller utredningen i övrigt ger stöd för att det är ursäktligt att hon icke i annan ordning åberopat att fastigheten förvärvades tidigare än vad som angetts i deklarationen. Ej heller föreligger extraordinär besvärsrätt på annan grund. - Kammarrätten avslår besvären. - Rut S. överklagade och yrkade att hon skulle medges rätt till besvär i särskild ordning och inte beskattas för den felaktigt beräknade realisationsvinsten. - Riksskatteverket bestred att rätt till besvär i särskild ordning förelåg. Verket uppgav vidare bl.a. att det torde stå klart att den i deklarationen redovisade realisationsvinsten blivit för högt beräknad. - Regeringsrätten (1995-06-14, Wahlgren, Wadell, Rundqvist): Regeringrätten finner ej skäl att meddela prövningstillstånd i målet. - Rut S:s överklagande får emellertid även uppfattas som en ansökan om resning. Med hänsyn till omständigheterna och vad Riksskatteverket anfört bör resning beviljas i ärendet om hennes inkomsttaxering 1987. - Regeringsrätten beslutar att inte meddela prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. - Regeringsrätten beviljar resning i ärendet om Rut S:s inkomstaxering 1987 och visar ärendet åter till Länsrätten i Uppsala län för fortsatt handläggning. (fd I 1995-06-08, Sundin)

*REGI

*INST