RÅ 1995 not 231

Allmän handling? (handlingar hos kommunalt bolag, övergångsbestämmelserna till SFS 1993:1298) / Kommunalt bolag hade ej rätt att föra talan mot kammarrätts beslut ang. utlämnande av bolagets handlingar

Not 231. Överklagande av Jämtkraft AB ang. rätt att ta del av allmän handling. -Jämtkraft AB (1995-01-09) avslog en begäran från Hans L., Länstidningen, om att få ut handlingar som visade vem som sålt vissa aktier till Jämtkraft AB. - Hans L. överklagade. - Kammarrätten i Sundsvall (1995-02-03, Sjödin, Kareld, Fryklund): Enligt SFS 1993:1298 infördes i sekretesslagen en ny paragraf, 1 kap. 9 §. I paragrafen sägs bl.a. att vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar hos myndighet skall i tillämpliga delar också gälla handlingar hos aktiebolag där kommuner utövar ett rättsligt bestämmande inflytande. Vidare sägs att sådana bolag vid tillämpningen av sekretesslagen skall jämställas med myndighet. - Av ikraftträdande och övergångsbestämmelserna till lagändringen framstår såvitt nu är av intresse att lagen trädde i kraft den 1 januari 1995. Vidare framgår att bestämmelsen i 15 kap. 7 § sekretesslagen om överklagande inte tillämpas på beslut som har meddelats före ikraftträdandet. I proposition 1993/94:48 s. 48 anges att föreskrifterna i 15 kap. 7 § sekretesslagen, om överklagande av beslut att inte lämna ut en handling eller att lämna ut uppgifter med förbehåll bara skall tillämpas om ett sådant beslut fattas efter ikraftträdandet den 1 januari 1995. - Av förarbetena till lagändringen framgår således att med beslut som har meddelats före ikraftträdandet avses beslut att vägra utlämna handlingar eller att lämna ut uppgifter med förbehåll. - Jämtkraft AB har i det överklagade beslutet anfört att bolaget inte var berett att lämna ut begärda handlingar eftersom de i målet aktuella köpen genomfördes före den 1 januari 1995, dvs. före den nya lagens (SFS 1993:1298) ikraftträdande. Handlingarna är därför enligt bolaget inte allmänna. - Av vad som ovan anförts framgår att Jämtkraft AB inte ägt vägra utlämnande på den grund som angetts i beslutet. Målet skall därför återförvisas till Jämtkraft AB för ny behandling. - Kammarrätten upphäver det överklagade beslutet och återförvisar målet till Jämtkraft AB för ny behandling. - Jämtkraft AB överklagade och yrkade att kammarrättens beslut skulle upphävas. Till stöd för sin talan anförde bolaget i huvudsak följande. De handlingar som begärts utlämnade avsåg ett aktieköp som bolaget genomfört under december månad 1994. Handlingarna hade inkommit till resp. upprättats av bolaget under nämnda månad och således innan de nya reglerna i sekretesslagen enligt SFS 1993:1298 hade trätt i kraft. Bolaget hade då inte rollen som myndighet i dessa frågor och handlingarna skulle inte betraktas som allmänna. En retroaktivitet vid tillämpningen av de nya reglerna skulle vara främmande för svenskt rättsmedvetande och kunde medföra problem för bolaget bl.a. mot bakgrund av företagets över 100 år gamla historia. - Regeringsrätten (1995-06-15, Dahlman, Wadell, Sjöberg, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I målet är ostridigt att kommunen utövar ett bestämmande inflytande över bolaget på sätt anges i 1 kap. 9 § sekretesslagen i lydelsen enligt SFS 1993:1298. Enligt paragrafen skall vidare reglerna om handlingsoffentlighet och sekretesslagens regler om sekretess tillämpas på ett sådant företag, vilket vid tillämpningen av sekretesslagen skall jämställas med myndighet. Regler för överklagande av beslut av sådant företag som här är i fråga har samtidigt förts in i 15 kap. 7 § sekretesslagen. - Ändringarna i sekretesslagen har trätt i kraft den 1 januari 1995. För vissa delägda kommunala företag träder ändringarna enligt punkt 2 av övergångsbestämmelserna i kraft först den 1 januari 1998. Av punkt 3 av övergångsbestämmelserna framgår att de nya bestämmelserna i 15 kap. 7 § sekretesslagen om överklagande av kommunala företags beslut endast skall tillämpas på beslut som fattats efter ikraftträdandet. - De redovisade ändringarna av sekretesslagen föreslogs i propositionen 1993/94:48 som överlämnades till riksdagen den 7 oktober 1993. I specialmotiveringen till övergångsbestämmelserna uttalade föredragande departementschefen i fråga om ikraftträdandetidpunkten den 1 januari 1995 bl.a. att - då offentlighetsprincipen skulle gälla fullt ut hos de kommunala företagen - dessa kunde behöva viss tid för att lägga om sina rutiner och utbilda sin personal. Med den föreslagna tidpunkten för ikraftträdandet ansåg departementschefen att företagen gavs rimlig tid att vidta sådana förberedelser. - Regeringsrätten gör följande bedömning. - Det har i målet inte gjorts gällande att bolaget är ett sådant företag som avses i punkt 2 av övergångsbestämmelserna. Den ifrågavarande ändringen av sekretesslagen blev således gällande för bolaget den 1 januari 1995. Bolagets överklagade beslut har vidare fattats efter ikraftträdandetidpunkten och de nya reglerna i 15 kap. 7 § sekretesslagen är därför tillämpliga i målet. - Mot bakgrund av det anförda skall reglerna om handlingsoffentlighet i tryckfrihetsförordningen och sekretesslagens regler om sekretess tillämpas i målet. Vad bolaget ansökt kan inte föranleda annan bedömning. Fog saknas även för bolagets invändning om att retroaktivitetsförbudet i 2 kap. 10 § regeringsformen överskridits. - Enligt 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen och 15 kap. 7 § sekretesslagen kan den som begärt att få ta del av en handling föra talan mot beslut, varigenom denna begäran avslagits. Föreskrifterna i nämnda lagrum innebär att annan än sökanden ej är behörig att föra talan mot beslut som där avses. Som framgår av Regeringsrättens avgörande RÅ 81 2:18 avser angivna begränsning i fullföljdsrätten även frågan om handlingen har karaktär av allmän handling. Bolaget äger därför inte rätt att föra talan mot kammarrättens beslut. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar Jämtkraft AB:s talan. (fd I 1995-05-17, Sundin)

*REGI

*INST