RÅ 1995 not 237

Ansökan av Rexhe G. m.fl. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m

Not 237. Ansökan av Rexhe G. m.fl. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade den 28 februari 1994 att avslå en ansökning av Rexhe G., Fatime G. och Florijana G. om uppehållstillstånd m.m. De avvisades enligt 4 kap. 1 § första stycket 1 och 2 utlänningslagen (1989:529). Vidare förbjöds de att återvända til1 Sverige under viss tid utan tillstånd av Invandrarverket. Familjen G. överklagade beslutet. - Utlänningsnämnden avslog genom beslut den 28 oktober 1994 överklagandet. Nämnden konstaterade såvitt här är av intresse att familjen omfattades av förordningen (1994:189) om uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden, men ansåg att det förhållandet att Rexhe G. godkänt två strafförelägganden om vardera 30 dagsböter avseende olovlig körning vid två tillfällen utgjorde särskilda skäl för att inte bevilja familjen G. uppehållstillstånd enligt förordningen. Nämnden fann inte heller skäl att på humanitär eller annan grund bevilja familjen G. uppehållstillstånd. - Nämnden beslutade även att enligt 4 kap. 1 § första stycket 2 utlänningslagen avvisa makarna G:s barn Florijan G. som fötts den 11 april 1994. - Utlänningsnämnden avslog den 10 november 1994 en förnyad ansökan från familjen G. om uppehållstillstånd. - I ytterligare en ny ansökan om uppehållstillstånd hos Utlänningsnämnden anförde familjen G. att de straffförelägganden som utfärdats på grund av olovlig körning nu undanröjts av Hovrätten för Övre Norrland och att familjen därför borde beviljas uppehållstillstånd med stöd av förordningen 1994:189. - Utlänningsnämnden avslog i beslut den 3 mars 1995 ansökningen. Nämnden uttalade att familjen G. med största sannolikhet skulle ha beviljats uppehållstillstånd med stöd av förordningen 1994:189, om strafföreläggandena inte funnits. Nämnden fann dock att den omständigheten att strafföreläggandena undanröjts inte tillsammans med vad som tidigare åberopats i ärendet kunde ge familjen G. rätt till asyl. Inte heller förelåg enligt nämnden sådana synnerliga skäl av humanitär art som avses i 2 kap. 5 § tredje stycket utlänningslagen. - I ansökningen anhöll familjen G. om resning i det av Utlänningsnämnden den 28 oktober 1994 avgjorda ärendet samt yrkade att vidare verkställighetsåtgärder inhiberades. Till stöd för ansökningen anförde de att Utlänningsnämndens beslut den 28 oktober 1994 borde undanröjas eftersom de straffförelägganden som legat till grund för nämndens avslag på deras ansökan om uppehållstillstånd undanröjts. -Regeringsrätten (1995-06-16, Palm, Berglöf, Sjöberg, Lindstam, Lavin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Utlänningsnämnden, som funnit att familjen G. i och för sig omfattas av bestämmelserna i förordningen 1994:139, har avslagit familjens ansökningar om uppehållstillstånd på den grunden att de av Rexhe G. godkända strafföreläggandena för olovlig körning utgjorde sådana särskilda skäl som enligt förordningen skall medföra att uppehållstillstånd ändå vägras. - De av Utlänningsnämnden åberopade strafföreläggandena har numera undanröjts. På grund härav finns synnerliga skäl att pröva frågan om uppehållstillstånd för familjen G. på nytt. Resning skall därför beviljas i ärendet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning och visar med upphävande av Utlänningsnämndens beslut den 28 oktober 1994 målet åter till Utlänningsnämnden för ny behandling. - Regeringsrätten förordnar att i avvaktan på nytt beslut av Utlänningsnämnden vidare åtgärd för verkställighet av den beslutade avvisningen av familjen G. inte får företas. (fd I 1995-05-30, Hedin)

*REGI

*INST