RÅ 1995 not 238

Ansökan av Nazire A. m.fl. om resning i ärenden ang. uppehållstillstånd m.m

Not 238. Ansökan av Nazire A. m.fl. om resning i ärenden ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade den 21 september 1993 att avslå en ansökan av Nazire A. och hennes barn Luaj A. och Ibrahim A. om uppehållstillstånd m.m. samt att avvisa dem enligt 4 kap. 1 § första stycket 2 utlänningslagen (1989:529). Vidare förbjöds de att återvända till Sverige under viss tid utan tillstånd av Invandrarverket. I beslut den 25 oktober 1994 avslog Utlänningsnämnden familjen A:s överklagande av Invandrarverkets beslut. Nämnden fann därvid att familjen visserligen omfattades av förordningen (1994:189) om uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden men att, eftersom familjens ansökningar om asyl fick anses ogrundade, särskilda skäl förelåg att inte bevilja uppehållstillstånd enligt förordningen. Inte heller fanns enligt nämnden tillräckliga humanitära eller andra skäl att bevilja familjen uppehållstillstånd. I beslut den 14 december 1994 avslog Utlänningsnämnden en ny ansökan av familjen om uppehållstillstånd. - I ansökningen yrkade familjen A. att resning skulle beviljas i de av Utlänningsnämnden avgjorda ärendena samt att vidare verkställighetsåtgärder inhiberades. - Till stöd för resningsansökningen anförde familjen A. i huvudsak följande. I Utlänningsnämndens skäl till beslut saknades all utredning om de grunder som lett fram till bedömningen ogrundad asylansökan. Överhuvudtaget berördes inte det faktum att Nazire A. varit bosatt i Bosnien sedan 1988 och flytt därifrån. Rättsfrågorna och problematiken angående medborgarskaps- och passfrågorna lämnades utan avseende, trots att de var helt avgörande för ärendets utgång. Nämnden bemötte inte alls den argumentation Nazire A. fört angående det numera ogiltiga jugoslaviska pass hon kommit hit med. Menade nämnden att hon automatiskt skulle betraktas som makedonisk medborgare i och med att passhandlingen utfärdats i Makedonien under "Jugoslavientiden"? Nazire A. hade sökt och erhållit bosniskt medborgarskap. Hade Utlänningsnämnden befogenhet att underkänna hennes bosniska medborgarskap och i så fall på vilka grunder? -Regeringsrätten (1995-06-16, Palm, Berglöf, Sjöberg, Lindstam, Lavin): I målet har inte visats att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Resning kan därför inte beviljas. - Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. (fd I 1995-05-30, Hedin)

*REGI

*INST