RÅ 1995 not 239

Extraordinära besvär, inkomsttaxering (avslag, men resning)

Not 239. Ansökan av Wilhelm D. om resning i ärende ang. inkomsttaxering m.m. - I sin år 1989 avgivna självdeklaration uppgav Wilhelm D. sin inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet till 19 354 kr, varvid han tillgodofört sig avdrag för ej utnyttjade realisationsförluster med bl.a. 86 218 kr avseende avyttring av annan egendom än premieobligationer eller fastighet. Taxeringsnämnden, som förutsatte att avdraget avsåg en realisationsförlust från 1988 års taxering avseende köp och försäljning av andelar i en utdelningsfond, vägrade avdraget. Wilhelm D. överklagade till Länsrätten i Stockholms län taxeringsnämndens beslut under åberopande av vad som anfördes i en promemoria om utdelningsfonder. I dom den 7 maj 1991, som vann laga kraft, avslog länsrätten överklagandet. Hos Kammarrätten i Stockholm yrkade Wilhelm D. därefter prövning i särskild ordning under hänvisning till att avdraget om 86 218 kr hänförde sig till en försäljning redovisad vid 1987 års taxering. Kammarrätten fann att ursäktlighetsvillkoret i 100 § taxeringslagen (1956:623) inte var uppfyllt och prövade inte överklagandet. - Hos Regeringsrätten yrkade Wilhelm D. att hans extraordinära besvär skulle tas upp till prövning och bifallas. Han ansökte i andra hand att resning skulle beviljas. - Riksskatteverket medgav att Wilhelm D. meddelades resning. -Regeringsrätten (1995-06-16, Palm, Berglöf, Sjöberg, Lindstam, Lavin): Regeringsrätten finner i likhet med Kammarrätten i Stockholm att förutsättningar för rätt till besvär i särskild ordning inte föreligger. - Regeringsrätten finner vidare att det med hänsyn till de särskilda förhållandena finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Resning skall därför beviljas. Därvid skall Wilhelm D. medges avdrag för kvarstående realisationsforlust från 1987 års taxering med 86 218 kr. - Regeringssrätten avslår överklagandet. - Med beviljande av resning nedsätter Regeringsrätten Wilhelm D:s taxeringar år 1989 till följande belopp (beloppen här utelämnade). (fd I 1995-05-30, Linden)

*REGI

*INST