RÅ 1995 not 254

Ansökan av David W. K. om resning i mål ang. bistånd enligt socialtjänstlagen

Not 254. Ansökan av David W. K. om resning i mål ang. bistånd enligt socialtjänstlagen. - Servicenämnd Centrum i Helsingborgs kommun avslog den 26 april 1994 en begäran från David W. K. om ekonomiskt bistånd till hyreskostnad för juni 1994 samt till uppehälle för perioden den 11 maj - den 10 juni 1994. David W. K. överklagade beslutet. Genom dom den 6 oktober 1994 avslog Länsrätten i Malmöhus län hans överklagande. Han överklagade domen hos Kammarrätten i Göteborg, som i dom den 23 januari 1995 avslog överklagandet. Sedan David W. K. fullföljt sin talan, beslöt Regeringsrätten den 6 april 1995 att inte meddela prövningstillstånd. - David W. K. ansökte om resning. Till stöd för ansökningen anförde han bl.a. att han på grund av diskriminering fått avslag på sin begäran om bistånd och att detta lett till att han blivit bostadslös och förlorat tillhörigheter. -Regeringsrätten (1995-07-10, Palm, Werner, von Bahr): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - David W. K. har inte visat att det föreligger skäl för resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1995-07-05, Hagelin)

*REGI

*INST