RÅ 1995 not 262

Avvisat (försummelse att inom överklagandetiden ange omständigheter till grund för kommunalbesvär) / Försummelse att inom överklagandetiden ange omständigheter till grund för kommunalbesvär (avvisat) / Bifall (klagande hade till följd av felaktig fullföljdshänvisning fått otillräcklig tid för att ange omständigheter till grund för kommunalbesvär) / Klagande hade till följd av felaktig fullföljdshänvisning fått otillräcklig tid för att ange omständigheter till grund för kommunalbesvär (bifall)

Not 262. Ansökan av Barbro A. om återställande av försutten tid alternativt resning i mål om överklagande av beslut av kyrklig samfällighet. - Kammarrätten i Göteborg avslog enligt dom den 22 februari 1993 ett överklagande från Barbro A. av ett beslut som meddelats av Kyrkogårdsnämnden i Trollhättans kyrkliga samfällighet den 18 augusti 1992, § 82. Kammarrätten motiverade sitt avslagsbeslut med att Barbro A. inom tiden för överklagande inte angivit någon omständighet som visade att beslutet var olagligt i något av de hänseenden som angivits i 13 kap. 1 § församlingslagen (1988:180). - Barbro A. ansökte om återställande av försutten tid för att anföra de omständigheter på vilka överklagandet till kammarrätten grundades. Barbro A:s skrivelse ansågs även innefatta en ansökan om resning i det av kammarrätten genom domen den 22 februari 1993 avgjorda målet. -Regeringsrätten (1995-08-01, Björne, Sjöberg, Lindstam, Rundqvist, Lavin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Såvitt handlingarna i målet utvisar har kyrkogårdsnämndens beslut tillställts Barbro A. med en uppgift om att beslutet kunde överklagas hos kammarrätten inom tre veckor från den dag hon fick ta del av beslutet. Torsdagen den 10 september 1992 inkom Barbro A. till kammarrätten med ett överklagande av nämndens beslut. Hon begärde även anstånd med att utveckla grunderna för överklagandet till den 15 oktober 1992. Samma dag som överklagandet inkom till kammarrätten underrättades Barbro A. om att besvär enligt den för kommunalbesvär stadgade ordningen skulle anföras och att överklagandetiden gick ut den 14 september 1992. Hon informerades vidare om att nya omständigheter till grund för besvären inte fick anföras efter överklagandetidens utgång. Måndagen den 14 september 1992 inkom till kammarrätten en skrivelse enligt vilken Barbro A. gjorde gällande att beslutet inte tillkommit i laga ordning, kränkte hennes enskilda rätt samt vilade på orättvis grund. Barbro A. inkom den 15 oktober 1992 till kammarrätten med en skrivelse i vilken hon angav de omständigheter på vilka hennes talan grundades. - Enligt 13 kap. 1 § tredje stycket församlingslagen, som gällde när kyrkogårdsnämndens beslut fattades, och enligt i målet tillämpliga 22 kap. 1 § tredje stycket kyrkolagen (1992:300) i dess ursprungliga lydelse, får klaganden inte anföra någon ny omständighet till grund för överklagandet efter överklagandetidens utgång. Barbro A. har först därefter anfört de omständigheter på vilka hennes talan grundats. Försummelsen att ange dessa omständigheter inom överklagandetiden kan inte prövas såsom fråga om återställande av försutten tid. Såvitt ansökan gäller återställande av försutten tid skall den således avvisas. - Med hänsyn till de särskilda omständigheterna i målet - bl.a. att Barbro A. till följd av kyrkogårdsnämndens felaktiga fullföljdshänvisning får anses ha saknat tillräcklig tid för att ange de omständigheter på vilka hennes kommunalbesvär grundades - finner dock Regeringsrätten att synnerliga skäl för resning i det av kammarrätten genom domen den 22 februari 1993 avgjorda målet föreligger. Målet bör prövas på nytt av kammarrätten. Därvid skall den skrivelse från Barbro A. som inkommit till kammarrätten den 15 oktober 1992 behandlas som om den inkommit inom överklagandetiden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen såvitt gäller återställande av försutten tid. - Regeringsrätten beviljar resning i det av Kammarrätten i Göteborg den 22 februari 1993 avgjorda målet, upphäver kammarrättens dom och visar målet åter till kammarrätten för ny behandling i enlighet med det anförda. (fd II 1995-07-25, Larsson)

*REGI

*INST