RÅ 1995 not 267

Ansökan av Peter M. om resning i mål om körkort

Not 267. Ansökan av Peter M. om resning i mål om körkort. - Länsrätten i Örebro län återkallade genom dom den 17 oktober 1991 med stöd av 16 § 8 körkortslagen (1977:477) Peter M:s körkort på grund av att Peter M. inte följt föreläggande att ge in läkarintyg utfärdat av specialist i psykiatri. Länsrätten erinrade om att körkortet skulle återställas till Peter M. om han inom sex månader från dagen för domen inkom till länsstyrelsen med sådant intyg. Sedan Peter M. överklagat länsrättens dom lämnade Kammarrätten i Jönköping genom dom den 17 december 1991 överklagandet utan bifall. I domskälen - där länsrättens erinran om möjligheten att återfå körkortet upprepades - anförde kammarrätten bl.a. att utredningen givit stöd för bedömningen att det funnits fog att förelägga Peter M. att inkomma med läkarintyg och eftersom han inte följt föreläggandet skulle hans körkort återkallas i enlighet med vad länsrätten beslutat. Kammarrättens dom vann laga kraft. - Peter M. ansökte om resning i det av kammarrätten avgjorda målet. Till stöd för ansökningen anförde han bl.a. att det inte hade funnits medicinska skäl att återkalla hans körkort. -Regeringsrätten (1995-08-04, Björne, Tottie, Sjöberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Peter M. har inte visat att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva körkortsfrågan på nytt. Det finns därför inte skäl att bevilja resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1995-07-26, Gylling Lindkvist).

*REGI

*INST