RÅ 1995 not 272

Ansökan av Besim K. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m

Not 272. Ansökan av Besim K. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk avslog den 28 oktober 1991 en ansökan av Besim K. om uppehållstillstånd m.m. samt avvisade honom enligt 4 kap. 1 § första stycket 2 utlänningslagen (1989:529) med förbud för honom att inom viss tid återvända till Sverige utan tillstånd av verket. Sökanden överklagade beslutet till Utlänningsnämnden, som i beslut den 20 april 1993 avslog överklagandet. Besim K. ansökte hos Regeringsrätten om resning i utlänningsärendet. Regeringsrätten beslutade den 13 juli 1993 att avslå resningsansökningen (mål nr 3564-1993). - I den nu föreliggande ansökningen yrkade Besim K. ånyo resning i det genom Utlänningsnämnden den 20 april 1993 avgjorda ärendet. Till stöd för ansökningen anförde han i huvudsak att han hade behov av arbetstillstånd för att kunna försörja sin familj, som numera bestod av två vuxna och tre barn. -Regeringsrätten (1995-08-30, Wahlgren, Brink, Lavin): Sökanden har inte visat att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl för att pröva frågan om uppehållstillstånd på nytt. Därför finns det inte skäl att bevilja resning. - Regeringsrätten avslår resningsansökningen. (fd I 1995-08-23, Grip)

*REGI

*INST