RÅ 1995 not 289

Ansökan av Arne C. om resning i fråga om inkomsttaxering. - Arne C. drev under 1986 åkerirörelse i Töreboda. Han avyttrade per den 1 januari 1986 vissa rörelseinventarier för en köpeskilling av 561 397 kr. Sedan Skattemyndigheten i Skaraborgs län överklagat Arne C:s inkomsttaxeringar 1987 fann Länsrätten i Skaraborgs län i dom den 8 mars 1989 hela detta belopp hänförligt till intäkt av rörelsen. Länsrätten åsatte härefter Arne C. taxering till statlig inkomstskatt med 137 200 kr, taxerad och beskattningsbar inkomst, och till kommunal inkomstskatt i Töreboda kommun med 137 600 kr, taxerad inkomst, med beskattningsbar inkomst av 130 100 kr. Länsrätten bestämde underlaget för tilläggsbelopp till 146 900 kr. Kammarrätten i Göteborg avslog i dom den 21 maj 1990 Arne C:s överklagande av länsrättens dom

Not 289. Ansökan av Arne C. om resning i fråga om inkomsttaxering. - Arne C. drev under 1986 åkerirörelse i Töreboda. Han avyttrade per den 1 januari 1986 vissa rörelseinventarier för en köpeskilling av 561 397 kr. Sedan Skattemyndigheten i Skaraborgs län överklagat Arne C:s inkomsttaxeringar 1987 fann Länsrätten i Skaraborgs län i dom den 8 mars 1989 hela detta belopp hänförligt till intäkt av rörelsen. Länsrätten åsatte härefter Arne C. taxering till statlig inkomstskatt med 137 200 kr, taxerad och beskattningsbar inkomst, och till kommunal inkomstskatt i Töreboda kommun med 137 600 kr, taxerad inkomst, med beskattningsbar inkomst av 130 100 kr. Länsrätten bestämde underlaget för tilläggsbelopp till 146 900 kr. Kammarrätten i Göteborg avslog i dom den 21 maj 1990 Arne C:s överklagande av länsrättens dom. - I skrivelse som kom in till länsrätten den 12 april 1994 yrkade Arne C. att hans taxeringar 1987 skulle nedsättas med 30 699 kr, att honom debiterade egenavgifter skulle minskas samt att vederbörliga åtgärder skulle ske beträffande av honom erlagd kvarskatteavgift och respitränta. Han anförde att han genom förlikning, vilken stadfästs av Mariestads tingsrätt i dom den 6 november 1992, ålagts att betala detta belopp till köparen. - Genom beslut den 24 mars 1995, vari länsrätten konstaterade att 1987 års taxeringar prövats av kammarrätten och att länsrätten på grund härav inte kunde pröva dessa, överlämnade länsrätten målet till Regeringsrätten för handläggning. - Riksskatteverket tillstyrkte att taxeringarna efter resning sattes ned med yrkat belopp. -Regeringsrätten (1995-09-15, Wahlgren, Brink, Dahlman, Swartling, Lavin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Arne C. har påkallat omprövning av 1987 års taxeringar efter utgången av den frist som anges i 100 § tredje stycket i den numera upphävda men för ifrågavarande taxeringar fortfarande gällande taxeringslagen (1956:623). Hans yrkanden kan således prövas endast som en ansökan om resning i taxeringsärendet. - Med hänsyn till omständigheterna finner Regeringsrätten att skäl för resning föreligger och att Arne C:s inkomst av rörelse skall nedsättas med 30 699 kr. - Regeringsrätten erinrar om att frågor om nedsättning av övriga av Arne C. nämnda poster kan prövas i annan ordning än genom detta resningsförfarande. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning beträffande Arne C:s inkomsttaxeringar 1987 och bestämmer hans taxeringar till följande belopp (här uteslutna). (fd I 1995-08-22, H. Lundgren)

*REGI

*INST