RÅ 1995 not 293

Fastighetsägare ej behörig att överklaga tillstånd enligt naturvårdslagen för annan fastighetsägare att uppföra vilthägn

Not 293. Överklagande av Per L. ang. tillstånd enligt naturvårdslagen. -Länsstyrelsen i Västmanlands län (1992-03-18) lämnade med stöd av 24 a § naturvårdslagen (1964:822) ägarna av fastigheten Rölö 3:17 i Skinnskattebergs kommun tillstånd att uppföra vilthägn på fastigheten. - I överklagande yrkade Per L. i egenskap av ägare till fastigheten Rölö 3:13 att länsstyrelsens beslut skulle undanröjas. - Kammarrätten i Stockholm (1995-09-27, Rundqvist, Avellan-Hultman, Lindbäck): Enligt 22 § förvaltningslagen (1986:223) får förvaltningsmyndighets beslut överklagas av den som beslutet angår, om det gått honom emot och beslutet kan överklagas. Länsstyrelsens ifrågavarande beslut om tillstånd enligt 24 a § naturvårdslagen kan med hänsyn till syftet med tillståndskravet inte anses angå Per L. på sådant sätt att han har rätt att överklaga beslutet. - Kammarrätten avvisar Per L:s överklagande. - Per L. fullföljde sin talan. - Regeringsrätten (1995-09-27, Brink, Dahlman, von Bahr, Swartling) fastställde kammarrättens avvisningsbeslut. (fd I 1995-09-06, Lundgren)

*REGI

*INST