RÅ 1995 not 306

Inkomsttaxering, felaktigt avdrag för pantbrevskostnader (bifall) / Bifall (inkomsttaxering, felaktigt avdrag för pantbrevskostnader)

Not 306. Överklagande av Jan N. om besvär i särskild ordning ang. inkomsttaxering 1988, m.m. - Jan N., som år 1988 taxerats i enlighet med avgiven självdeklaration, yrkade genom besvär i särskild ordning att hans taxering skulle omprövas och ändras enligt en till besvärsinlagan fogad ny deklaration. I den nya deklarationen hade Jan N. redovisat avdragsgilla kostnader avseende fastigheterna Väduren 5 och 6 i Härnösand med 135 176 kr i stället för tidigare yrkade och medgivna 60 534 kr. Differensen hänförde sig till pantbrevskostnader om 74 735 kr som i den ursprungliga deklarationen upptagits på avskrivningsplan för fastigheterna i stället för att rätteligen redovisas som direktavdrag. Jan N. åberopade till stöd för sin talan 100 § första stycket 5), 6) och 7) taxeringslagen (1956:623). -Länsstyrelsen i Västernorrlands län (1994-05-06) tog inte upp besvären till prövning. - Jan N. överklagade. - Kammarrätten i Sundsvall (1995-02-21) fastställde länsrättens beslut. - Jan N. fullföljde sin talan och yrkade att taxeringen skulle sättas ned med 74 735 kr. Jan N. anförde bl. a. följande. Skattemyndigheten hade i princip medgett sakförhållandet och att kostnaden borde ha dragits av i deklarationen. Ur rättssäkerhetssynpunkt kunde det inte vara riktigt att möjligheten att rätta till ett så stort fel till den skattskyldiges nackdel skulle bero på en bedömning huruvida ursäktlighet förelåg eller inte. - Regeringsrätten (1995-10-12, Björne, Sjöberg, Lavin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte anledning att bevilja prövningstillstånd i vad avser besvären i särskild ordning. - Omständigheterna i målet utgör emellertid synnerliga skäl för att pröva målet på nytt. Resning bör därför beviljas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beslutar att inte meddela prövningstillstånd. - Regeringsrätten beviljar resning i ärendet om Jan N:s inkomsttaxering 1988. - Regeringsrätten ändrar taxeringsnämndens beslut och bestämmer Jan N:s taxeringar 1988 till följande belopp (beloppen här utelämnade). (fd I 1995-09-27, Olsson)

*REGI

*INST