RÅ 1995 not 310

Inkomsttaxering, beräkning av realisationsvinst vid fastighetsförsäljning (bifall) / Bifall (inkomsttaxering, beräkning av realisationsvinst vid fastighetsförsäljning)

Not 310. Ansökan av Peter A. och hans hustru Jeanette A. om resning i ärenden ang. inkomsttaxering. - Makarna A. sålde under 1986 fastigheten Lundby 1:251 i Nynäshamn för 575 000 kr. Makarna redovisade i sina deklarationer vid 1987 års taxering en realisationsvinst av fastighetsförsäljningen om 1 600 kr vardera. De blev taxerade i enlighet med deklarationerna. - I ansökningen yrkade makarna A. att resning skulle beviljas beträffande 1987 och 1992 års taxeringar. Till stöd för sin ansökan anförde de bl.a. följande. Den 4 juni 1986 hade fastigheten Lundby 1:251 i Nynäshamn sålts för 575 000 kr. Köpeskillingen var efter dom av Svea Hovrätt nedsatt till 519 415 kr. Enligt självdeklaration för 1987 var förvärvspriset 490 000 kr. På grund av hovrättens dom och dess ekonomiska konsekvenser hade förvärvspriset ökat högst avsevärt. Den 9 juni 1991 hade fastigheten Tungelsta 1:59 i Haninge sålts för 1 250 000 kr. De hade deklarerat en skattepliktig realisationsvinst om 187 500 kr vardera. Realisationsvinsten i det senare fallet borde omprövas och balanseras mot den genom hovrättens dom uppkomna realisationsförlusten. - Riksskatteverket tillstyrkte att resning skulle beviljas beträffande 1987 års taxeringar och att den skattepliktiga realisationsvinsten skulle sättas ned till noll kr för båda makarna samt hemställde att ansökningen vad avsåg 1992 års taxering skulle hänskjutas till skattemyndigheten i Stockholms län för omprövning i den ordning som föreskrevs i 4 kap. 9 § taxeringslagen (1990:324). -Regeringsrätten (1995-10-13, Brink, Dahlman, Baekkevold): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Med hänsyn till omständigheterna i målet finner Regeringsrätten att skäl för resning föreligger beträffande 1987 års taxering och att realisationsvinsten detta år skall beräknas till noll kr för båda makarna. - Makarna A:s ansökan om resning beträffande 1992 års taxering bör i första hand prövas i den i 4 kap. 9 § taxeringslagen (1990:324) angivna ordningen. Denna prövning ankommer på skattemyndigheten i Stockholms län. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning beträffande 1987 års taxering. - Regeringsrätten ändrar taxeringsnämndens beslut och sätter ned makarna A:s taxeringar 1987 till följande belopp (beloppen utelämnade här). - Regeringsrätten avslår ansökningen om resning beträffande 1992 års taxering och överlämnar ansökningen jämte handlingarna i målet till Skattemyndigheten i Stockholms län för omprövning enligt 4 kap. 9 § taxeringslagen (1990:324). (fd III 1995-09-26, Sundin)

*REGI

*INST