RÅ 1995 not 312

Inkomsttaxering, realisationsvinst beskattad två gånger (bifall) / Resning- bifall (inkomsttaxering, realisationsvinst beskattad två gånger)

Not 312. Besvär av Ann-Margreth R. i särskild ordning ang. inkomsttaxering 1990, m.m. - I besvär som inkom den 18 november 1992 yrkade Ann-Margreth R. nedsättning av 1990 års taxering med 7 086 kr. Ann-Margreth R. anför att hon av misstag deklarerat inkomsten, som avsåg realisationsvinst på aktier, vid såväl 1989 som 1990 års taxering. -Länsrätten i Stockholms län (1993-02-18): Besvären har inkommit efter den ordinarie besvärstiden och kan endast prövas i den mån sådana omständigheter föreligger som anges i 100 § taxeringslagen. Enligt första stycket 6) av denna paragraf får besvär prövas i särskild ordning om taxeringen blivit väsentligt för hög på grund av felaktighet i deklarationen. I praxis har därvid krävts att det skall handla om en övertaxering på ca tio procent av taxerad inkomst. - Ann-Margreth R:s taxerade inkomster uppgick år 1990 till 579 900 kr. Det i besvären påtalade felet i deklarationen har inte medfört en så väsentligt för hög taxering som kan medföra besvärsrätt i särskild ordning. - Länsrätten prövar inte de för sent anförda besvären. - Ann-Margreth R. överklagade. - Kammarrätten i Stockholm (1993-09-16) ändrade inte det överklagade beslutet. - Ann-Margreth R. fullföljde sin talan och yrkade att hon inte skulle beskattas för realisationsvinsten om 7 086 kr. - Riksskatteverket tillstyrkte att resning skulle beviljas och att Ann-Margreth R:s taxeringar skulle sättas ned med yrkat belopp. - Regeringsrätten (1995-10-16, Wahlgren, Björne, Tottie, Sjöberg, Holstad): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl meddela prövningstillstånd. - Emellertid visar utredningen att Ann-Margreth R. rätteligen blivit taxerad för den ifrågavarande realisationsvinsten vid 1989 års taxering. Med hänsyn härtill och vad i övrigt förekommit föreligger sådana förhållanden som utgör synnerliga skäl att pröva taxeringarna på nytt. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. - Regeringsrätten beviljar resning i ärendet om Ann-Margreth R:s inkomsttaxering 1990. - Regeringsrätten ändrar taxeringsnämndens beslut och bestämmer Ann-Margreth R:s inkomsttaxeringar 1990 till följande belopp (beloppen utelämnade här). (fd I 1995-09-20, Håkansson). (Anm. Regeringsråden Sjöberg och Holstad deltog inte vid avgörandet av frågan om prövningstillstånd).

*REGI

*INST