RÅ 1995 not 314

Besvär i särskild ordning av Ulla-Britt R. ang. inkomsttaxering 1990, m.m

Not 314. Besvär i särskild ordning av Ulla-Britt R. ang. inkomsttaxering 1990, m.m. - Taxeringsnämnden åsatte i avsaknad av deklaration Ulla- Britt R. taxering 1990 efter skön. Ulla-Britt R. överklagade taxeringen och ingav självdeklaration. Överklagandet kom in den 5 november 1991. - Skattemyndigheten tillstyrkte i vissa delar bifall till överklagandet, innebärande att taxeringen sattes ned väsentligt. -Länsrätten i Göteborgs och Bohus län (1993-01-19): Ulla-Britt R:s överklagande har kommit in så sent att det kan prövas bara om det finns förutsättningar för prövning i särskild ordning enligt 100 § taxeringslagen. Därvid krävs för prövning att den skattskyldige kan visa en godtagbar ursäkt för att överklagandet har skett för sent. Ulla-Britt R. har inte fört fram någon omständighet som kan vara ursäkt för det sena överklagandet. Det finns då inte grund för att pröva taxeringen i särskild ordning med stöd av 100 § nämnda lag. - Länsrätten prövar inte Ulla-Britt R:s taxering. - Ulla-Britt R. överklagade och yrkade att taxeringarna skulle sättas ned till 14 265 kr samt anförde bl.a. följande. När hon fick skattsedlarna för 1990 års taxering i december 1990 samt i januari 1991 hade hon varit fullt sysselsatt med att se till att det fanns uppgifter om ett aktiebolag som försattes i konkurs den 27 november 1990. Samtidigt hade hon arbetat med att starta ett företag. De avslutande uppgifterna om aktiebolaget liksom bolagets varor hade lämnats i juni 1991. I juli det året hade hon påbörjat en flyttning av kontoret till en annan lokal. Hon hade utfört allt flyttningsarbete själv och flyttningen hade varit klar i augusti samma år. Överklagandet hade hon skickat i väg den 1 november 1991. - Skattemyndigheten ansåg att överklagandet skulle avslås. - Kammarrätten i Göteborg (1993-08-18): Kammarrätten finner att det som Ulla-Britt R. anfört inte innebär att det framstår som ursäktligt att hon först efter den ordinarie besvärstidens utgång överklagat taxeringen. Rätt till besvär i särskild ordning enligt 100 § första stycket 6) eller 7) taxeringslagen (1956:623) föreligger därför inte. Det föreligger inte heller förutsättningar att pröva besvären i särskild ordning på någon annan grund. - Kammarrätten avslår överklagandet. - Hos Regeringsrätten yrkade Ulla-Britt R. att taxeringarna skulle bestämmas i enlighet med vad skattemyndigheten i yttrande till länsrätten förklarat sig kunna godta. Hon ansökte även om resning. Till stöd för sin talan anförde hon bl.a. att sakfrågan beträffande deklarationen noga behandlats av en kompetent tjänsteman på skattemyndigheten och att hon lämnat alla originalhandlingar i ärendet till skattemyndigheten. - Regeringsrätten (1995-10-20, Björne, Werner, von Bahr): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd. - Ulla-Britt R. har inte visat att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva hennes inkomsttaxering år 1990 på nytt. Ansökan om resning kan därför inte bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten vägrar prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. - Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. (fd II 1995-10-10, H. Lundgren)

*REGI

*INST