RÅ 1995 not 315

Ansökan av AB Harge Bruk i likvidation om resning i mål om inkomsttaxering

Not 315. Ansökan av AB Harge Bruk i likvidation om resning i mål om inkomsttaxering. - Länsrätten i Örebro län prövade genom lagakraftvunnen dom den 14 juni 1988 Harge Bruks i konkurs inkomsttaxeringar 1983 och 1984. Länsrätten avgjorde vidare genom lagakraftvunna domar den 31 maj 1991 mål angående 1984 och 1986 års inkomsttaxeringar avseende bolagets aktieägare Alice L., Rolf L. och Mats L. - I beslut den 9 november 1992 avvisade länsrätten besvär i särskild ordning som AB Harge Bruk i likvidation anfört angående sina inkomsttaxeringar 1984 och 1985. Som skäl för beslutet angavs att besvären inkommit mer än fem år efter resp. taxeringsårs utgång. Skattemyndigheten i Örebro län avvisade vidare genom beslut den 18 november 1992 bolagets framställning om omprövning av mervärdeskatt för åren 1983 och 1984, eftersom framställningen kommit in mer än sex år efter resp. beskattningsårs utgång. - AB Harge Bruk i likvidation ansökte i januari 1993 hos Regeringsrätten om återställande av försutten tid för att överklaga bolagets inkomsttaxeringar 1984 och 1985 samt mervärdeskatten för åren 1983 och 1984. Till stöd för sin ansökning anförde bolaget bl.a. att länsrättens långa handläggningstid i målen avseende aktieägarnas inkomsttaxeringar medfört att bolaget oförskyllt kommit att överskrida den lagstadgade tiden för anförande av besvär i särskild ordning. - Bolaget anförde vidare besvär över domvilla avseende länsrättens dom den 31 maj 1991. Som skäl för sitt yrkande anförde bolaget bl.a. att det enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer bort tillerkännas talerätt mot domarna eftersom dessa kommit att beröra även bolagets rätt. - Regeringsrätten avslog i beslut den 8 december 1993 bolagets ansökan om återställande av försutten tid och avvisade bolagets talan såvitt avsåg aktieägarnas inkomsttaxeringar. - Sökandena anförde "domvillobesvär" i de mål som avgjordes av Regeringsrätten genom beslutet den 8 december 1993. Sökandena yrkade att bolaget skulle få rätt att föra talan beträffande bolagets inkomsttaxeringar 1984 och 1985 samt mervärdeskatt för åren 1983 och 1984. Till stöd för sin talan anförde sökandena bl.a. följande. Länsrätten hade vid meddelande av domarna den 31 maj 1991 varit grovt försumlig genom att rikta domarna endast gentemot aktieägarna. Bolagets rätt hade kränkts enligt Europakonventionen. -Regeringsrätten (1995-10-23, Brink, Dahlman, Werner, Baekkevold): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Föreskrifterna om besvär över domvilla i 59 kap.rättegångsbalken gäller inte för Regeringsrättens del. Omständigheter, som enligt 59 kap. 1 § rättegångsbalken kan föranleda undanröjande av en allmän domstols dom på grund av domvilla, kan emellertid i Regeringsrätten vinna beaktande som resningsgrund. Regeringsrätten tar upp besvärsskrivelsen som en ansökan om resning i de mål som avgjorts genom Regeringsrättens beslut den 8 december 1993. - Sökandena har inte visat att det föreligger något sådant särskilt förhållande att det finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Bolagets resningsansökan skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1995-09-27, Waas)

*REGI

*INST