RÅ 1995 not 32

Ansökan av Cyrus AB om rättsprövning av ett beslut ang. detaljplan. -Regeringen (1993-06-24, Miljö- och naturresursdepartementet) avslog överklaganden av Länsstyrelsens i Kopparbergs län beslut den 16 april 1993 ang. antagande av detaljplan för lift mellan Högfjällshotellet och Lindvallen m.m. i Malungs kommun. Som skäl för sitt beslut anförde regeringen bl.a. Kommunen har ensam rätt att anta planer. Själva arbetet med att upprätta planförslag kan däremot uppdras att en konsult. Av handlingarna i ärendet framgår att planförslaget har upprättats av Hans-Göran S., VBB arkitekter i Falun, men att samrådsredogörelsen och utställningsutlåtandet upprättats av stadsarkitekten i kommunen. Vad klagandena anfört om Hans Göran S:s medverkan vid utarbetandet av planförslaget innebär enligt regeringens uppfattning inte att kommunen har handlagt ärendet i strid mot bestämmelserna i plan och bygglagen (1987:10) om handläggning av planärenden. Regeringen finner inte heller att vad klagandena anfört om jäv avseende Per-Erik A:s medverkan vid planärendets behandling i kommunen utgör skäl att upphäva kommunens beslut att anta planen

Not 32. Ansökan av Cyrus AB om rättsprövning av ett beslut ang. detaljplan. -Regeringen (1993-06-24, Miljö- och naturresursdepartementet) avslog överklaganden av Länsstyrelsens i Kopparbergs län beslut den 16 april 1993 ang. antagande av detaljplan för lift mellan Högfjällshotellet och Lindvallen m.m. i Malungs kommun. Som skäl för sitt beslut anförde regeringen bl.a. Kommunen har ensam rätt att anta planer. Själva arbetet med att upprätta planförslag kan däremot uppdras att en konsult. Av handlingarna i ärendet framgår att planförslaget har upprättats av Hans-Göran S., VBB arkitekter i Falun, men att samrådsredogörelsen och utställningsutlåtandet upprättats av stadsarkitekten i kommunen. Vad klagandena anfört om Hans Göran S:s medverkan vid utarbetandet av planförslaget innebär enligt regeringens uppfattning inte att kommunen har handlagt ärendet i strid mot bestämmelserna i plan och bygglagen (1987:10) om handläggning av planärenden. Regeringen finner inte heller att vad klagandena anfört om jäv avseende Per-Erik A:s medverkan vid planärendets behandling i kommunen utgör skäl att upphäva kommunens beslut att anta planen. - Med hänsyn till avståndet mellan liftanläggningen och klagandenas fastigheter och till omständigheterna i övrigt finner regeringen att planen inte kan anses medföra sådana olägenheter för klagandena att den inte kan godtas. Vad klagandena i övrigt anfört utgör inte heller tillräckliga skäl att upphäva länsstyrelsens beslut. - Cyrus AB ansökte om rättsprövning av regeringens beslut. Till stöd för sin talan hänvisade bolaget till de skrivelser som bolaget gett in till regeringen samt anförde vidare i huvudsak följande. Regeringens beslut saknade motivering för de olika liftprojektens genomförande. Regeringen hade endast konstaterat att kommunen ensam hade rätt att anta planer och hade inte uttryckt sig konkret och självständigt i sitt beslut. Liftprojekten tillgodosåg alltför ensidigt exploatörens kortsiktiga kommersiella intressen och var helt oacceptabla från miljösynpunkt. Mot projekten fanns en massiv opinion. Planerna hade lagts fram alltför fort och utan ordentlig om- och genomtanke. Besluten föreföll vara uppgjorda i förväg eftersom länsstyrelsen långt innan planerna vunnit laga kraft tillstyrkt att exploatören skulle få ett lokaliseringsstöd på 3,4 mkr. Regeringen hade i sitt beslut inte tagit den hänsyn till markägare som föreskrevs i plan- och bygglagen (1987:10) samt i 8 kap.2 och 3 §§fastighetsbildningslagen (1970:988). - Regeringsrätten (1995-02-09, Tottie, Bouvin, Sjöberg, Swartling, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § 1agen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten pröva om i avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och s. 234). - Handlingarna ger inte stöd för bedömningen att regeringen i något av de hänseenden som bolaget angett skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som myndigheterna har enligt plan och bygglagen. Bolaget har inte heller påvisat något fel i handläggningen som skulle kunna ha påverkat utgången i ärendet. Regeringsärendet har inte gällt tillämpningen av de av bolaget åberopade bestämmelserna i fastighetsbildningslagen. - Av det anförda följer att regeringens beslut inte strider mot åberopad lagstiftning på det sätt som bolaget angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att beslutet på något annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 1995-01-11, Sundberg)

*REGI

*INST