RÅ 1995 not 344

Ansökan av Christina L. om resning i mål ang. ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

Not 344. Ansökan av Christina L. om resning i mål ang. ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. - Stockholms läns allmänna försäkringskassa avslog den 3 november 1987 en ansökan av Christina L. om omprövning av ett beslut om ersättning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring. Christina L. överklagade beslutet. Enligt dom den 15 november 1989 ändrade Försäkringsrätten för Mellansverige inte beslutet. Sedan Christina L. överklagat försäkringsrättens dom beslöt Försäkringsöverdomstolen den 21 november 1991 att inte meddela prövningstillstånd. - I ansökningen hos Regeringsrätten yrkade Christina L. att målet skulle omprövas. Till stöd för sin talan åberopade hon bl.a. ett utlåtande den 30 september 1992 från överläkaren Jern Hamberg, Alfta Rehab Center, samt ett intyg den 31 januari 1995 från specialisten i ortopedi och allmänkirurgi, leg. läk. Lotta Berggren. -Regeringsrätten (1995-11-16, Dahlman, Werner, von Bahr, Lavin): Christina L. har inte visat att det finns synnerliga skäl att pröva frågan om arbetsskadeersättning på nytt. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1995-10-17, Liljeros)

*REGI

*INST