RÅ 1995 not 36

Ansökan av Bekim M. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m

Not 36. Ansökan av Bekim M. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk avslog genom beslut den 19 mars 1993 en ansökan av Bekim M. om uppehållstillstånd m.m. samt avvisade honom enligt 4 kap. 1 § första stycket 2 utlänningslagen (1989:529) med förbud att före viss tidpunkt återvända till Sverige utan tillstånd av verket. I beslut den 15 juli 1993 avslog Utlänningsnämnden hans överklagande. Invandrarverket avslog den 31 augusti 1993, den 17 juni och den 28 juni 1994 nya ansökningar om uppehållstillstånd. Utlänningsnämnden avslog den 8 september, den 13 oktober och den 12 december 1994 nya ansökningar om uppehållstillstånd. - I ansökningen yrkade Bekim M. om resning och anförde därvid bl.a. följande. Han hade till stöd för sin ansökan om uppehållstillstånd sammanfattningsvis åberopat att han efter lagakraftvunnet beslut i Utlänningsnämnden ingått äktenskap med en kvinna som hade permanent uppehållstillstånd i Sverige. Makarna hade ett nyfött gemensamt barn. Han gjorde gällande att uppenbara skäl för uppehållstillstånd för honom skulle ha förelegat om han innan lagakraftvunnet beslut kunnat åberopa samtliga i ärendet konstaterbara omständigheter. Med hänsyn härtill gjorde han gällande att skäl för resning förelåg. -Regeringsrätten (1995-02-10, Palm, Werner, Lavin): Av resningsinstitutets karaktär av extraordinärt rättsmedel följer att resning endast bör komma i fråga när nya och i sammanhanget väsentliga omständigheter förebringats eller prövningen i ordinär ordning eller handläggningen i övrigt lider av påtagliga brister. Vad som förekommit i detta ärende utgör inte skäl för resning. Bekim M:s ansökning skall därför avslås. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1995-01-31, Schön-Engqvist)

*REGI

*INST