RÅ 1995 not 376

Kommunalt servicebolag har ej rätt att överklaga beslut i fråga om huruvida handling hos servicebolaget har karaktär av allmän handling / Besvärsrätt (kommunalt servicebolag har ej rätt att överklaga beslut i fråga om huruvida handling hos servicebolaget har karaktär av allmän handling)

Not 376. Överklagande av AB Norbergs Näringsservice ang. utlämnande av allmän handling. - Kammarrätten i Stockholm biföll i beslut den 1 juni 1995 en framställning om utlämnande av handling hos bolaget. - Bolaget överklagade kammarrättens beslut. -Regeringsrätten (1995-12-05): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Som kammarrätten funnit skall AB Norbergs Näringsservice enligt 1 kap. 9 § sekretesslagen (1980:100) jämställas med myndighet vid tillämpning av lagen. - Enligt 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen och 15 kap. 7 § sekretesslagen kan den som begärt att få ta del av en handling föra talan mot beslut, varigenom denna begäran avslagits eller bifallits med förbehåll som inskränker sökandens rätt att yppa handlingens innehåll eller eljest förfoga över den. Föreskrifterna i nämnda lagrum innebär att annan än sökanden ej är behörig att föra talan mot beslut som där avses samt att talan ej får föras mot beslut, enligt vilket allmän handling skall utlämnas utan inskränkande förbehåll. Som framgår av Regeringsrättens avgörande RÅ 81 2:18 avser avgivna begränsningar i fullföljdsrätten även frågan om handlingen har karaktär av allmän handling. Bolaget äger med hänsyn till det anförda inte rätt att föra talan mot kammarrättens beslut. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd II 1995-11-22, Bergquist)

*REGI

*INST