RÅ 1995 not 381

Disciplinpåföljd kunde inte åläggas på grund av preskription / Kammarrätts dom ang. disciplinansvar hade ej gått klaganden emot / Kontraritet (kammarrättsdom ang. disciplinansvar hade ej gått klaganden emot)

Not 381. Överklagande av Gustav G. ang. disciplinansvar. - Gustav G. anmälde bl.a. leg. läkaren Margreth L. och den personal vid Falu lasarett som i övrigt befattat sig med hans dotter Anna S:s vård och behandling - eller underlåtit att göra det - och därigenom förorsakat dotterns död till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. -Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (1993-05-19, ordförande Anders Andersson) tilldelade Margreth L. en erinran och lämnade anmälan i övrigt utan åtgärd. - Gustav G. överklagade ansvarsnämndens beslut och yrkade att ärendet skulle återförvisas till ansvarsnämnden. Han begärde även muntlig förhandling. - Kammarrätten i Stockholm (1994-11-09, Trygve, Willen, Ridderman): Enligt kammarrättens mening kan den fråga som är aktuell i målet, d.v.s. om viss angiven sjukvårdspersonal skall åläggas disciplinansvar, inte anses innebära en prövning av Gustav G:s civila rättigheter och skyldigheter (civil rights and obligations). Någon förpliktelse för kammarrätten att hålla muntlig förhandling (public hearing) föreligger därför inte enligt artikel 6 i Europakonventionen. Med hänsyn härtill och då några nya omständigheter inte framkommit finner kammarrätten inte skäl att ändra sitt beslut från den 25 maj 1994 att avslå Gustav G:s yrkande om muntlig förhandling. Kammarrätten finner inte skäl föreligga för återförvisning av målet till ansvarsnämnden och avvisar därför Gustav G:s yrkande härom. - - - Kammarrätten delar ansvarsnämndens bedömning att Margreth L. har begått sådana fel i yrkesutövningen att hon skall åläggas disciplinär påföljd. Med beaktande av vad Socialstyrelsen och sakkunniga anfört i ärendet finner kammarrätten att Margreth L:s försumlighet vid undersökningen och behandlingen av Anna S. är så allvarlig att en mildare påföljd än varning inte kan komma i fråga. Beträffande övrig inblandad personal vid Falu lasarett m.fl. anmälda, delar kammarrätten ansvarsnämndens bedömning. - Kammarrätten avslår Gustav G:s yrkande om muntlig förhandling. Kammarrätten avvisar Gustav G:s yrkande om återförvisning till ansvarsnämnden. Kammarrätten ändrar ansvarsnämndens beslut såvitt avser Margreth L. och tilldelar henne en varning. I övrigt ändrar kammarrätten inte ansvarsnämndens beslut. - Gustav G. fullföljde sin i målet förda talan. Han begärde vidare att muntlig förhandling skulle hållas i målet. - Regeringsrätten (1995-12-12, Björne, Dahlman, Werner, von Bahr, Lavin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Kammarrätten har med ändring av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds beslut tilldelat Margreth L. varning för att hon brustit i flera avseenden vid sin undersökning och bedömning av Anna S. I övrigt har kammarrätten inte ändrat ansvarsnämndens beslut att inte pröva anmälan mot två namngivna personer och att lämna anmälan i övrigt mot ansvarig personal vid Falu lasarett utan åtgärd. - I den mån Gustav G:s överklagande avser Margreth L. konstaterar Regeringsrätten att kammarrättens dom inte har gått Gustav G. emot. Hans talan i den delen kan därför enligt 40 § lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl. (tillsynslagen) inte tas upp till prövning. - Såvitt överklagandet avser övrig ansvarig personal vid Falu lasarett antecknar Regeringsrätten följande. Tillsynslagen upphörde att gälla den 1 oktober 1994. Samma dag trädde lagen (1994:953) om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården samt lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m.m. på hälso- och sjukvårdens område i kraft. Enligt övergångsbestämmelserna till den sistnämnda lagen skall ärenden som anmälts till ansvarsnämnden före lagens ikraftträdande prövas enligt äldre bestämmelser. Disciplinpåföljd får dock inte åläggas om så inte kan ske även enligt den nya lagen. Enligt 6 § andra stycket lagen om disciplinpåföljd m.m. på hälso- och sjukvårdens område får disciplinpåföljd inte åläggas senare än fem år efter förseelsen. - Anmälan avser påstådd felbehandling i slutet av januari 1990, dvs. för mer än fem år sedan. Eftersom preskription enligt regeln i 6 § andra stycket lagen om disciplinpåföljd m.m. på hälso- och sjukvårdens område således inträtt får disciplinpåföljd inte åläggas övrig berörd personal vid Falu lasarett. Gustav G:s överklagande såvitt gäller denna personal kan därför inte lagligen bifallas. Vid detta förhållande saknas anledning att hålla muntlig förhandling i målet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar Gustav G:s överklagande såvitt avser Margareth L. - Regeringsrätten avslår yrkandet om muntlig förhandling. - Regeringsrätten fastställer i övrigt kammarrättens domslut såvitt nu är i fråga. (fd II 1995-11-21, Holmstedt)

*REGI

*INST