RÅ 1995 not 409

Sjukpenninggrundande inkomst vid partiell (25 procent) tjänstledighet på grund av sjukdom

Not 409. Överklagande av Ingela W. ang. sjukpenninggrundande inkomst. - Älvsborgs allmänna försäkringskassa fastställde Ingela W:s sjukpenninggrundande inkomst, SGI, enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, AFL, till 146 800 kr fr.o.m. den 1 januari 1991. - Ingela W. begärde omprövning av beslutet. -Försäkringskassan (1991-04-12): Den 18 december 1990 fick kassan reda på att du, sedan i augusti månad 1989, minskat din arbetstid med 25 procent på grund av sjukdom. Den förlorade inkomsten hade kompenserats med sjuklön. - Med detta som grund beslutade kassan att fastställa din SGI till 146 800 kr, vilken motsvarade 75 procent av heltidslön. - Du vill att beslutet ändras och att SGI:n i stället beräknas utifrån heltidsinkomst enligt formeln 12,2 x 16 730 kr. - Som stöd för ditt yrkande anför du att du har en heltidstjänst som lärare men att du på grund av sjukdom måst avstå tjänstgöring med 25 procent. Att arbetsgivaren iklätt sig försäkringskassans skyldigheter att kompensera inkomstbortfallet bör jämställas med att uppbära sjukpenning. Skillnaden består endast i att arbetsgivaren kan kompensera andra nivåer än försäkringskassan. - Enligt gällande bestämmelser är SGI den inkomst som man beräknas komma att få av eget arbete. Vidare får SGI:n inte sänkas då man uppbär sjukpenning enligt AFL. (Riksförsäkringsverkets föreskrifter, RFFS 1981:5, om SGI). - I ditt fall har inkomsten av eget arbete baserats på 75 procent av heltid. Utöver detta har du haft sjuklön för en sjukfrånvaro som inte grundat rätt till sjukpenning enligt AFL. Därmed ska din SGI grundas enbart på inkomsten av eget arbete. - Din inkomst av eget arbete fr.o.m. 1 januari 1991 var 153 079 kr (75 procent av 16 830 x 12,2). Din SGI skulle därför fastställts till detta belopp fr.o.m. 1 januari 1991. - Beslutet den 31 januari 1991 ändras så att din SGI i stället fastställs till 153 079 kr fr.o.m. den 1 januari 1991. Detta motsvarar fortfarande 75 procent av heltid men vi har räknat med löneökningen. - I överklagande yrkade Ingela W. att hennes SGI skulle fastställas som för heltidstjänstgöring till 204 106 kr fr.o.m. den 1 januari 1991. - Kammarrätten i Göteborg (1993-10-29, Österlin, Källberg och Jönsson,samt nämndemännen Anderberg och Fredin) instämde i kassans bedömning och ändrade därför inte kassans beslut. - Ingela W. fullföljde sin talan. Hon yrkade också att hennes SGI skulle höjas på grund av löneförhöjning den 27 oktober 1992. - Riksförsäkringsverket bestred bifall till Ingela W:s talan. - Regeringsrätten (1995-12-22, Brink, Palm, Berglöf, Swartling, Baekkevold): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av handlingarna framgår att Ingela W. fr.o.m. den 14 september 1989 arbetat 75 procent av hel arbetstid och varit sjukledig med sjuklön under 25 procent. Hennes normala arbetstid skall därför anses utgöra 75 procent av hel arbetstid. - Med hänsyn härtill har försäkringskassan haft fog för att bestämma hennes sjukpenninggrundande inkomst till att motsvara 75 procent av heltidsinkomst fr.o.m. den 1 januari 1991. Att arbetsgivarinträdet upphörde fr.o.m samma dag saknar betydelse för bedömning av hennes sjukpenninggrundande inkomst. - Frågan om ändring av Ingela W:s sjukpenninggrundande inkomst på grund av löneförhöjning den 27 oktober 1992 kan inte prövas av Regeringsrätten i detta mål. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer det slut som kammarrättens dom innehåller. - Regeringsrätten avvisar överklagandet vad gäller ändring av Ingela W:s sjukpenninggrundande inkomst på grund av löneförhöjning den 27 oktober 1992. (fd III 1995-11-28, Winther)

*REGI

*INST