RÅ 1995 not 414

Ansökan av Stig B. om resning i mål ang. körkortstillstånd. - Länsrätten i Malmöhus län återkallade genom dom den 2 februari 1995 med stöd av 16 § 1 körkortslagen (1977:477) Stig B:s körkort på grund av att han gjort sig skyldig till grovt rattfylleri. Stig B. överklagade länsrättens dom hos Kammarrätten i Göteborg som i dom den 11 april 1995 avslog överklagandet. Sedan Stig Blom fullföljt sin talan beslutade Regeringsrätten den 12 juni 1995 att inte meddela prövningstillstånd. - Stig B. ansökte om resning i det av Regeringsrätten avgjorda målet. Till stöd för ansökningen anförde han bl.a. att han hade blivit tvungen att söka socialbidrag på grund av att han inte kunde försörja sin familj utan körkortet. Hans inställning till alkohol och trafik var numera helt förändrad. -Regeringsrätten (1995-12-22, Brink, Berglöf, Baekkevold): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Stig B. har inte visat att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva körkortsfrågan på nytt. Hans ansökan om resning kan därför inte bifallas

Kammarrätten i Göteborg som i dom den 11 april 1995 avslog överklagandet

Not 414. Ansökan av Stig B. om resning i mål ang. körkortstillstånd. - Länsrätten i Malmöhus län återkallade genom dom den 2 februari 1995 med stöd av 16 § 1 körkortslagen (1977:477) Stig B:s körkort på grund av att han gjort sig skyldig till grovt rattfylleri. Stig B. överklagade länsrättens dom hos Kammarrätten i Göteborg som i dom den 11 april 1995 avslog överklagandet. Sedan Stig Blom fullföljt sin talan beslutade Regeringsrätten den 12 juni 1995 att inte meddela prövningstillstånd. - Stig B. ansökte om resning i det av Regeringsrätten avgjorda målet. Till stöd för ansökningen anförde han bl.a. att han hade blivit tvungen att söka socialbidrag på grund av att han inte kunde försörja sin familj utan körkortet. Hans inställning till alkohol och trafik var numera helt förändrad. -Regeringsrätten (1995-12-22, Brink, Berglöf, Baekkevold): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Stig B. har inte visat att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva körkortsfrågan på nytt. Hans ansökan om resning kan därför inte bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1995-11-21, Clementz)

*REGI

*INST