RÅ 1995 not 415

Ansökan av Abdiladif E. W. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m

Not 415. Ansökan av Abdiladif E. W. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade den 2 september 1994 att avslå en ansökan från Abdiladif E. W. om uppehållstillstånd m.m. Invandrarverket avslog den 12 november och den 28 december 1994 ytterligare ansökningar om uppehållstillstånd från Abdiladif E. W. - Han yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja resning i det av Invandrarverket avgjorda ärendet. Han utvecklade grunderna för sin talan enligt följande. Han träffade sin hustru Anab N. J. redan 1984. Hans mor tvingade honom emellertid att gifta sig med en annan kvinna och i äktenskapet föddes fyra barn. Anab N. J. lämnade Somalia. Hon anlände till Sverige 1990 och fick permanent uppehållstillstånd. Kontakten mellan Abdiladif E. W. och Anab N. J. återupptogs 1992. Efter det att Abdiladif E. W:s hustru avlidit 1993 gifte han sig med Anab N. J. Från Etiopien ansökte han därefter om uppehållstillstånd i Sverige. De handlingar som utvisade att de hade ingått äktenskap ingavs till Invandrarverket. De var författade på etiopiska och översatta till engelska av legaliserade tolkar. Invandrarverket hade ifrågasatt seriositeten utan att ha givit dem möjlighet att bevisa sina avsikter. Invandrarverket hade vägrat att erkänna ett äktenskap, som hade ingåtts enligt gällande lagar i ett annat land. Enligt de internationella överenskommelser som Sverige hade ratificerat förpliktades länderna att erkänna andra länders äktenskap. Det fanns bevis för att äktenskapet var lagenligt. Invandrarverkets beslut, som gällde grundläggande rättigheter, fick inte prövas av högre instans. Abdiladif E. W. fann sig rättslös inför en myndighet, som fattat beslut stridande mot såväl svensk lag och praxis som internationella lagar. -Regeringsrätten (1995-12-27, Brink, Berglöf, Baekkevold): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Regeringsrätten finner att Abdiladif E. W. inte har visat att Invandrarverket tillämpat bestämmelserna i utlänningslagen på sådant sätt att det på grund härav föreligger skäl för resning. Inte heller i övrigt har Abdiladif E. W. visat att någon omständighet föreligger som gör att det finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Ansökningen skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1995-12-05, Karlsson)

*REGI

*INST