RÅ 1995 not 45

Ansökan av Koster J., Lucia S. och deras två barn om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m

Not 45. Ansökan av Koster J., Lucia S. och deras två barn om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade den 29 september 1993 att avslå en ansökan från sökandena om uppehållstillstånd m.m. och avvisade dem enligt 4 kap. 1 § första stycket 2 utlänningslagen (1989:529) med förbud att inom viss tid återvända till Sverige utan tillstånd av verket samt förordnade vidare bl.a. att verkställighet skulle ske till hemlandet. I beslut den 16 december 1994 avslog Utlänningsnämnden sökandenas överklagande av verkets beslut sedan nämnden funnit att ärendet kunde avgöras utan muntlig handläggning som begärts av sökandena. Utlänningsnämnden avslog vidare den 23 december 1994 en förnyad ansökan om uppehållstillstånd från sökandena. - Sökandena ansökte om resning i det av Utlänningsnämnden den 16 december 1994 avgjorda ärendet och yrkade även att vidare verkställighetsåtgärder skulle inhiberas. - Till stöd för ansökningen anfördes i huvudsak följande. Genom att inte varsla sökandena om att muntlig handläggning inte skulle medges och bereda dem tillfälle att slutföra sin talan hade nämnden gjort ett handläggningsfel av grov art. Genom detta fel hade sökandena inte fått möjlighet att göra eventuella kompletteringar av talan och bifoga nya handlingar. -Regeringsrätten (1995-02-15, Björne, Bouvin, Sjöberg, Lindstam, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Sökandena, som inte i begäran om muntlig handläggning i Utlänningsnämnden angivit skäl för denna begäran, har varken i samband med sina förnyade ansökningar om uppehållstillstånd eller i resningsärendet kompletterat sin talan eller bifogat nya handlingar. Med hänsyn härtill kan inte antas att utgången i det av Utlänningsnämnden den 16 december 1994 avgjorda ärendet påverkats av att sökandena inte genom särskilt meddelande beretts tillfälle att slutföra sin talan innan nämnden fattade sitt beslut. Skäl för resning föreligger därför inte. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1995-01-24, Grip)

*REGI

*INST