RÅ 1995 not 52

Ansökan av Ardian S. om resning i ärende om uppehållstillstånd. - Statens invandrarverk avslog i beslut den 16 december 1992 en ansökan av Ardian S. om uppehållstillstånd m.m. samt beslutade att han skulle avvisas enligt 4 kap. 1 § första st 2 utlänningslagen (1989:529). Sedan Ardian S. överklagat Invandrarverkets beslut upphävde Utlänningsnämnden genom beslut den 15 december 1994 avvisningen och angav att det ankom på Invandrarverket att besluta i tillståndsfrågan. Nämnden angav i skälen till sitt beslut att Ardian S. inte var berättigad till asyl enligt 3 kap. 1 § utlänningslagen men att han borde beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd eftersom förutsättningar för att utfärda främlingspass förelåg

Not 52. Ansökan av Ardian S. om resning i ärende om uppehållstillstånd. - Statens invandrarverk avslog i beslut den 16 december 1992 en ansökan av Ardian S. om uppehållstillstånd m.m. samt beslutade att han skulle avvisas enligt 4 kap. 1 § första st 2 utlänningslagen (1989:529). Sedan Ardian S. överklagat Invandrarverkets beslut upphävde Utlänningsnämnden genom beslut den 15 december 1994 avvisningen och angav att det ankom på Invandrarverket att besluta i tillståndsfrågan. Nämnden angav i skälen till sitt beslut att Ardian S. inte var berättigad till asyl enligt 3 kap. 1 § utlänningslagen men att han borde beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd eftersom förutsättningar för att utfärda främlingspass förelåg. - Ardian S. yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja resning i ärendet. Till stöd för sin talan anförde han följande. Den politiska organisation han tillhörde i Albanien blev olaglig och han stod under åtal för såväl medverkan vid bildande av en politisk ungdomsorganisation som desertering från sin officersutbildning vid Militärhögskolan. Detta kunde ge upp till 15 års fängelse. Ärendet hade avgjorts utan att handlingarna gåtts igenom ordentligt eftersom det i besluten stod att han inte riskerade något allvarligt straff om han återvände till Albanien. -Regeringsrätten (1995-02-22, Wahlgren, Berglöf, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Skäl att bevilja Ardian S. resning har inte visats föreligga. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår resningsansökningen. (fd I 1995-02-14, Hoffstedt)

*REGI

*INST