RÅ 1995 not 53

Ansökan av Thanarajan A. om resning i ärende om uppehållstillstånd m.m

Not 53. Ansökan av Thanarajan A. om resning i ärende om uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk avslog i beslut den 16 juli 1993 en ansökan av Thanarajan A. om uppehållstillstånd m.m. och avvisade honom med stöd av 4 kap. 1 § första stycket 2 utlänningslagen (1989:529) med förbud att under viss tid återvända till Sverige utan särskilt tillstånd av verket. I beslut den 8 december 1993 avslog Utlänningsnämnden ett överklagande av Thanarajan A. I beslut den 26 september 1994 avslog Invandrarverket en förnyad ansökan om uppehållstillstånd av Thanarajan A. Utlänningsnämnden beslutade den 4 januari 1995 att avslå ett yrkande om inhibition. I beslut den 12 januari 1995 avslog Utlänningsnämnden en förnyad ansökan om uppehållstillstånd. - Thanarajan A. yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja resning i de av Invandrarverket och Utlänningsnämnden avgjorda ärendena. Han yrkade också att vidare verkställighetsåtgärder inte fick vidtas samt att han skulle beviljas allmän rättshjälp i resningsmålet. Till stöd för sin talan anförde han bl.a. följande. Invandrarverket konstaterade i sitt beslut att han omfattades av förordningen 1994:189 men att särskilda skäl fanns att inte tillämpa förordningen på den grunden att han hade sin familj i hemlandet. Han hade inte haft någon kontakt med sin familj sedan augusti 1993 och visste inte ens om familjemedlemmarna var i livet. Om han återvände till sitt hemland skulle han inte kunna återförenas med sin familj på grund av det inbördeskrig som rådde. Han var bara 15 år när han kom till Sverige och han hade god kontakt med såväl sin kontaktfamilj som med gode mannen och hennes familj. Att slita upp honom från hans trygga förhållanden i Sverige och utvisa honom till en plats där han inte kände någon stred mot syftet med förordningen 1994:189 att ge en human bedömning av asylsökande barn som vistats länge i Sverige. Invandrarverkets och Utlänningsnämndens rättstillämpning stred uppenbart mot lag varför skäl för resning förelåg. -Regeringsrätten (1995-02-22, Wahlgren, Berglöf, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Invandrarverkets och Utlänningsnämndens beslut i förevarande ärende innefattar inte sådan oriktig rättstillämpning att skäl för resning kan anses föreligga. Inte heller finns skäl att bevilja allmän rättshjälp. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningarna om resning och allmän rättshjälp. (fd I 1995-02-14, Hoffstedt)

*REGI

*INST