RÅ 1995 not 55

Ansökan av Jonathan M. om resning i ärende om uppehållstillstånd m.m

Not 55. Ansökan av Jonathan M. om resning i ärende om uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade den 3 februari 1994 att avslå en ansökan från Jonathan M. om uppehållstillstånd m.m. samt att avvisa honom enligt 4 kap. 1 § första stycket 2 utlänningslagen (1989:529) med förbud att före viss tidpunkt återvända till Sverige utan tillstånd av verket. I beslut den 3 januari 1995 avslog Utlänningsnämnden Jonathan M:s överklagande av Invandrarverkets beslut. Jonathan M. yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja resning i det av Utlänningsnämnden avgjorda ärendet och förordna att ärendet åter skulle tas upp av Utlänningsnämnden. Vidare yrkades att verkställighetsåtgärder inte fick företas i avvaktan på förnyad prövning av ärendet. - Till stöd för ansökningen anförde Jonathan M. i huvudsak följande. Det fanns synnerliga skäl att på nytt pröva ärendet eftersom det avgjorts utan någon muntlig handläggning hos Invandrarverket och Utlänningsnämnden. Det måste anses uppenbart stridande mot utlänningslagen (11 kap. 1 §) och den allmänna rättskänslan att avvisa en person på grund av bristande trovärdighet utan att höra denne i ett ärende om politisk asyl enligt 3 kap. 2 § första stycket utlänningslagen när han uppgav att han hade blivit torterad samt ingivit bevisning härom. Han kom till Sverige under en tidsperiod då ovanligt många flyktingar ansökte om asyl. Av den anledningen införde Invandrarverket, Asylbyrå Nord, den s.k. skriftliga berättelsen. Det hade i efterhand visat sig att det genom dessa skriftliga berättelser uppkommit en mängd felaktigheter. Detta hade inträffat i hans fall. Hos Invandrarverket och Utlänningsnämnden framställdes inte något yrkande om muntlig handläggning. Vid tiden för överklagandet till Utlänningsnämnden hade han påbörjat en utredning på Centrum för Tortyrskadade och hans ombud bedömde att denna skulle komma att styrka hans tidigare berättelse. Skäl att avvisa honom skulle då vara än mer främmande. Vid den tiden var det dessutom så att Utlänningsnämnden alltid avslog en begäran om muntlig handläggning. -Regeringsrätten (1995-02-23, Dahlman, von Bahr, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Jonathan M. har inte visat att någon omständighet föreligger som bör föranleda resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1995-02-08, Clementz)

*REGI

*INST