RÅ 1995 not 56

Ansökan av Bertil A. om resning i mål om körkort

Not 56. Ansökan av Bertil A. om resning i mål om körkort. - Länsrätten i Stockholms län meddelade med stöd av 24 § andra stycket körkortslagen (1977:477) jämförd med 16 § 4. samma lag i dom den 22 januari 1991 Bertil A. varning på grund av en hastighetsöverträdelse den 13 mars 1989. Bertil A. hade enligt Borås tingsrätts lagakraftvunna dom fört personbil med en hastighet av 122 km/tim trots att högsta tillåtna hastighet på platsen var 90 km/tim. Länsrättens dom hade vunnit laga kraft. - I ansökningen yrkade Bertil A. att länsrättens dom skulle ändras så att domskälen baserades på en högsta hastighet av 119 km/tim och att återbetalning skulle ske med för högt inbetalt bötesbelopp. Bertil A. anförde bl.a. att det i en senare hovrättsdom avseende en annan person konstaterats att polisens tekniska utrustning inte fungerade med den noggrannhet man påstod. Fel på 2,5 procent kunde inträffa vilket i Bertil A:s fall motsvarar mer än tre km/tim. -Regeringsrätten (1995-02-23, Dahlman, von Bahr, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Vad Bertil A. anfört utgör inte skäl för resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1995-02-08, Clementz)

*REGI

*INST