RÅ 1995 not 61

Ansökan av Wa M. och Kosi K. om resning i ärende om uppehållstillstånd m.m

Not 61. Ansökan av Wa M. och Kosi K. om resning i ärende om uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk avslog den 8 mars 1994 en ansökan av Wa M. och Kosi K. om uppehållstillstånd m.m. samt avvisade dem enligt 4 kap. 1 § första stycket 1 och 2 utlänningslagen (1989:529) med förbud att under viss tid återvända till Sverige utan tillstånd av verket. I beslut den 17 november 1994 avslog Utlänningsnämnden överklagande av sökandena. - Sökandena yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja resning i det av Utlänningsnämnden avgjorda ärendet samt upphäva nämndens beslut och visa ärendet åter till nämnden för ny handläggning. De yrkade vidare att verkställighetsåtgärder inte fick ske. - Till stöd för ansökningen anförde Wa M. i huvudsak följande. Utlänningsnämnden hade funnit att hon och hennes son i och för sig omfattades av förordningen (1994:189) om uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden. Nämnden hade emellertid avslagit deras tillståndsansökan eftersom hennes identitet fortfarande var osäker. Hon hade numera införskaffat en passhandling utfärdad av Zaires ambassad i Warszawa den 16 januari 1995. Härigenom hade hon styrkt sin identitet, varför hon och hennes son borde meddelas uppehålls- och arbetstillstånd med stöd av nämnda förordning. -Regeringsrätten (1995-02-24, Brink, Wadell, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av sökandena åberopade omständigheter utgör inte skäl för resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1995-02-14, Perttu)

*REGI

*INST