RÅ 1995 not 73

Allmän rättshjälp i mål ang. bistånd enligt socialtjänstlagen (avslag)

Not 73. Ansökan av Rose-Marie B.-L. om resning i mål ang. bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen. - Socialnämnden i Kalmar kommun avslog den 23 mars 1993 en ansökan av Rose-Marie B.-L. om bistånd till rekreationsresa åt sonen Daniel född 1979. Hon överklagade beslutet hos Länsrätten i Kalmar län, som enligt dom den 4 juni 1993 lämnade överklagandet utan bifall. Kammarrätten i Jönköping fastställde enligt dom den 1 september 1993 länsrättens dom. Sedan Rose-Marie B.-L. överklagat kammarrättens dom beslöt Regeringsrätten den 16 november 1994 att inte meddela prövningstillstånd. - Rose-Marie B.-L. ansökte om resning och yrkade att allmän rättshjälp skulle beviljas henne. Hon anförde bl.a. att hennes familjesituation med en pressad ekonomi och oro för sönernas psykiska hälsa gjorde att avgörandet i biståndsfrågan måste omprövas. -Regeringsrätten (1995-03-06, Björne, Bouvin, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Rose-Marie B.-L. har inte visat skäl för resning. Skäl att bevilja allmän rättshjälp föreligger inte. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår såväl resningsansökningen som ansökningen om allmän rättshjälp. (fd II 1995-02-28, Ekroth)

*REGI

*INST