RÅ 1995 not 89

Ansökan av Sven-Eric N. om resning i mål ang. körkortsåterkallelse

Not 89. Ansökan av Sven-Eric N. om resning i mål ang. körkortsåterkallelse. - Sven-Eric N. fälldes enligt lagakraftvunnen dom den 26 april 1994 av Hovrätten över Skåne och Blekinge till ansvar för bl.a. våldtäkt den 10 november 1993. På yrkande av allmänna ombudet i körkortsfrågor återkallade länsrätten i Malmöhus län i dom den 12 september 1994 Sven-Eric N:s taxibehörighet. Enligt dom den 28 oktober 1994 ändrade Kammarrätten i Göteborg inte den överklagade domen. Regeringsrätten beslutade den 20 december 1994 att ej meddela prövningstillstånd. - Sven-Eric N. yrkade att Regeringsrätten skulle göra en ny prövning av hans ärende. Till stöd för sitt yrkande anförde han i huvudsak följande. Han ifrågasatte att det tagits hänsyn till de skrivelser som han lämnat in och de fakta som fanns angående det påstådda brott som han blivit dömd för. Det hovrättsråd som var referent i målet i hovrätten ansåg att han skulle frikännas. Rättsläkaren som var inkopplad på fallet kunde inte påvisa något som tydde på att det skulle ha begåtts något brott. Dessa fakta tydde på att någon riktig utredning inte gjorts med anledning av hans tidigare överklagande till Regeringsrätten. -Regeringsrätten (1995-03-10, Wadell, von Bahr, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten tar upp Sven-Eric N:s begäran om omprövning som en ansökan om resning. - Sven-Eric N. har enligt Hovrättens över Skåne och Blekinge lagakraftvunna dom den 26 april 1994 fällts till ansvar för bl.a. våldtäkt den 10 november 1993. Enligt 18 § körkortslagen (1977:477) skall beträffande frågan om brott föreligger lagakraftvunnen dom läggas till grund för återkallelse av körkort till följd av brottslig gärning. Avfattningen av 18 § körkortslagen utvisar att det inte är meningen att en förvaltningsdomstol i ett mål angående ingripande enligt körkortslagen skall ingå på någon prövning av skuldfrågan i det fall en lagakraftvunnen brottmålsdom föreligger (jfr RÅ 1989 ref. 71). Förutsättningar för ett körkortsingripande enligt 17 och 18 §§körkortslagen är därmed i detta fall för handen. Vad Sven-Eric N. anfört i ansökningen om resning avser i huvudsak en omprövning av skuldfrågan i brottmålet. Med hänsyn härtill och då i övrigt inga omständigheter framkommit som utgör grund för resning skall ansökningen avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. (fd 1995-03-01, Hartzell)

*REGI

*INST