RÅ 1995:59

Reglerna i 34 § förvaltningsprocesslagen om talan mot beslut som ej innebär att målet avgörs har ansetts tillämpliga på sådant beslut i rättsprövningsmål.

Länsstyrelsen i Västernorrlands län lämnade genom beslut den 15 december 1994 GANSCA Deponi AB tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) att på fastigheten Nolby 3:261 m.fl. i Sundsvalls kommun uppföra och driva en anläggning för hantering (mottagning, sortering och deponering) av avfall.

I.A. m.fl. överklagade beslutet hos Koncessionsnämnden för miljöskydd och anförde bl.a. att länsstyrelsen inte bort pröva tillståndsärendet utan att Koncessionsnämnden i stället var rätt forum eftersom det rörde sig om behandling av miljöfarligt avfall som till huvuddel härrörde från andra inrättningar. Koncessionsnämnden avslog genom delbeslut den 28 april 1995 överklagandet såvitt avsåg foruminvändningen. Genom beslut den 13 september 1995 avgjorde nämnden slutligt ärendet.

I.A. m.fl. ansökte hos kammarrätten om rättsprövning först av Koncessionsnämndens delbeslut och senare även av nämndens beslut den 13 september 1995. I fråga om det senare beslutet yrkades inhibition och muntlig förhandling i inhibitionsfrågan.

Kammarrätten i Stockholm, Hallberg, Östberg Anclow, referent, Wijkman) yttrade i protokoll, daterat 1995-09-22: Kammarrätten finner inte skäl att hålla muntlig förhandling inför avgörandet av inhibitionsyrkandet. Kammarrätten avslår därför yrkandet därom. - I ansökan har inte anförts sådana skäl eller omständigheter som bör föranleda att det överklagade avgörandet tills vidare inte skall gälla. Ej heller i övrigt har någon omständighet framkommit som motiverar annan bedömning. - Kammarrätten, som senare kommer att avgöra målet slutligt, lämnar yrkandet om inhibition utan bifall.

I överklagande hos Regeringsrätten yrkade I.A. m.fl. att Regeringsrätten skulle besluta inhibition samt att kammarrätten skall hålla muntlig förhandling i inhibitionsfrågan.

Regeringsrätten (1995-12-06, Wahlgren, Tottie, Wadell, Sjöberg, Holstad) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 § första stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291), som får anses tillämplig även i mål enligt lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut, får talan mot beslut, som ej innebär att målet avgöres, föras endast i samband med talan mot beslut i själva målet; dock får talan föras särskilt i vissa i lagrummet angivna fall. Beslut i fråga om muntlig förhandling har inte tagits med bland de beslut mot vilka talan får föras särskilt. Överklagandet av kammarrättens beslut i den del det avser muntlig förhandling skall därför avvisas.

Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd med anledning av överklagandet av kammarrättens beslut i den del det avser inhibition.

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet av kammarrättens beslut i fråga om muntlig förhandling.

Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd med anledning av överklagandet av kammarrättens beslut i fråga om inhibition. Kammarrättens avgörande står därför fast.

(Regeringsråden Tottie och Sjöberg deltog inte vid avgörande av frågan om prövningstillstånd.)

Föredraget 1995-11-22, föredragande Hagelin, målnummer 5544-1995