Prop. 1994/95:27

Fortsatt reformering av instansordningen m.m. i de allmänna förvaltningsdomstolarna

Regeringens proposition 1994/ 95 :27

Fortsatt reformering av instansordningen m.m. i de allmänna förvaltningsdomstolarna

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den l5 september 1994

Carl Bildt

Gun Hellsvik (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att länsrätt skall vara första domstolsinstans för ett stort antal måltyper som i dag enligt bestämmelser i olika lagar överklagas från förvalmingsmyndighet till kammarrätt. För dessa mål föreslås att det skall krävas prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätt. Prövningstillstånd i kammarrätt föreslås även för flera måltyper där redan nu den första domstolsprövningen sker i länsrätt t.ex. socialförsäkringsmål och biståndsmål.

I enlighet med ett vilande förslag om grundlagsändring föreslås att kammarrätt ges behörighet att pröva ansökningar om resning och återställande av försutten tid om ärendet avgjorts av en länsrätt eller en förvalmingsmyndighet. I samband därmed föreslås även att kammarrätt ges behörighet att pröva ansökningar om rättsprövning av vissa- förvaltningsbeslut, om ärendet avgjorts av en förvalmingsmyndighet. Den tidsbegränsade lag som reglerar rättsprövningen föreslås få förlängd giltighetstid i ytterligare tre år. Lagändringama föreslås träda ikraft den 1 april 1995.

Det föreslås även vissa lagändringar som har samband med nedläggningen av Försäkringsöverdomstolen den 30 juni 1995. Dessa lagändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 1995.

&

%&? &

Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1. 2. 3.

3”?

#0904?

10. 11.

12. 13. 14.

15. 16.

17. 18.

19. 20. 21. 22. 23. 24.

25. 26.

27.

28. 29. 30. 31. 32.

33. 34.

lag om ändring i lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser, lag om ändring i lagen (1933:269) om ägofred, lag om ändring i lagen (1942:335) om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar m.m., lag om ändring i lagen (1944:133) om kastrering, lag om ändring i lagen (l950:272) om rätt för utländska försäk- ringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige, lag om ändring i lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap, lag om ändring i religionsfrihetslagen (1951z680), lag om ändring i lagen (1952:166) om häradsallmänningar, lag om ändring i lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna, lag om ändring i luftfartslagen (1957:297), lag om ändring i lagen (1960:409) om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens område, lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring, lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln, lag om ändring i lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar, lag om ändring i delgivningslagen (1970:428), lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltnings- domstolar, lag om ändring av förvalmingsprocesslagen (1971:291), lag om ändring i lagen (1972:l 19) om fastställande av könstill- hörighet i vissa fall, lag om ändring i skadeståndslagen (19721207), lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar, lag om ändring i växtskyddslagen (1972z318), lag om ändring i rättshjälpslagen (l972:429), lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift, lag om ändring i lagen (1973:137) om ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m., lag om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring, lag om ändring i lagen (19732371) om kontant arbetsmark— nadsstöd, lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av sam- fälligheter, lag om ändring i handelsregisterlagen (l974:157), lag om ändring i lagen (l974:191) om bevakningsföretag, lag om ändring i bisjukdomslagen (1974:211), lag om ändring i transplantationslagen (1975:190), lag om ändring om ändring i lagen (1975:417) om sambruks- föreningar, lag om ändring i aktiebolagslagen (1975 :1385), lag om ändring i lagen (1976:997) om vattenförbund,

35.

36.

37.

38.

39. 40. 41.

42.

43.

44. 45. 46. 47.

48. 49. 50. 51.

52. 53.

54. 55.

56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 65. 66. 67. 68.

69. 70.

lag om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplane— nng, lag om ändring i lagen (19942000) om ändring i körkortslagen (1977z477), lag om ändring i lagen (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m., lag om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafik- frågor, lag om ändring i ransoneringslagen (1978:268), lag om ändring i jordförvärvslagen (19791230), lag om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting, lag om ändring i lagen (1979:412) om kommunala indelnings- delegerade, lag om ändring i lagen (1979:425) om skötsel av jordbruks- mark, lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429), lag om ändring i lagen (1979:560) om transportfönnedling lag om ändring i lagen (1979:561) om biluthyrning, lag om ändring i lagen (19802424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg, lag om ändring i socialtjänstlagen (1980z620), lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982z713), lag om ändring i vattenlagen (1983z291), lag om ändring i lagen (1983:738) om bekämpande av salmo— nella hos djur, lag om ändring i lagen (19841409) om avgift på gödselmedel, lag om ändring i lagen (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m., lag om ändring i lagen (1985:295) om foder, lag om ändring i lagen (1985:449) om rätt att driva viss linje— trafik, lag om ändring i patientjoumallagen (19852562), lag om ändring i kommunalförbundslagen (1985z894), lag om ändring i skollagen (1985:1100), lag om ändring i bilavgaslagen (1986:1386), lag om ändring ijaktlagen (l987z259), lag om ändring i bankrörelselagen (1987:617), lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, lag om ändring i tullagen (1987:1065), lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49) lag om ändring i lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut, lag om ändring i strålskyddslagen (19881220), lag om ändring i yrkestrafiklagen (l988:263), lag om ändring i lagen (1988:328) om fordonsskatt på utländska fordon, lag om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m., lag om ändring i lagen (1989:508) om försäkringsmäklare,

71. 72. 73.

74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83.

84. 85.

86. 87.

88. 89. 90.

91. 92.

93.

94. 95.

96. 97. 98. 99.

100. 101.

102.

103.

lag om ändring i utlänningslagen (1989:529), lag om ändring i aktiekontolagen (1989:827), lag om ändring i lagen (1990:484) om övervakningskameror m.m., lag om ändring i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor, lag om ändring i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder, lag om ändring i järnvägssäkerhetslagen (1990:1157), lag om ändring i insiderlagen (1990:1342), lag om ändring i minerallagen (1991:45), lag om ändring i lagen (l991:ll4) om användning av viss gen- teknik vid allmänna hälsoundersökningar, lag om ändring i lagen (1991:115) om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade ägg från människa, lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614), lag om ändring i kommunallagen (1991:900), lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, . lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, lag om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk under- sökning, lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m., lag om ändring i lagen (1992:S43) om börs- och clearingverk- samhet, - lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859), lag om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika, lag om ändring i lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar, lag om ändring i lagen (1992:1119) om teknisk kontroll, lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon, lag om ändring i lagen (1992:1368) om tillstånd till vissa för- värv av fast egendom, lag om ändring i högskolelagen (1992:1434), lag om ändring i lagen (1993:1574) om bostadsanpassnings- bidrag m.m., 1ag om ändring i lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag, lag om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor, lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, lag om ändring i lagen (1993:649) om marknadsreglering på fiskets område, lag om ändring i fiskelagen (1993z787), lag om ändring i lagen (1993:1302) om EES-försäkringsgivares verksamhet i Sverige, lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. lag om ändring i lagen (1994:844) om behörighet att utöva veterinäryrket.

2. Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1 tillsyn över stiftelser

Förslag till lag om ändring i lagen (1929:116) om

Härigenom föreskrivs att 205 lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

20 5'

Mat beslut av Konungens befall- ningshavande enligt denna lag föres talan hos kammarrätten genom besvär.

Förbud enligt 16 å så ock förordnande jämlikt 18 å andra stycket [ände till ejierrättelse utan hinder av förd klagan.

Beslut av Konungens befall- ningshavande enligt denna lag får överklagas hos allmän förvalt— ningsdomstol.

Förbud enligt 16 å och förord- nande enligt 18 å andra stycket skall gälla även om beslutet över- klagas.

Prövningstillstdnd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

lSenaste lydelse 19711579.

2.2. Förslag till lag om ändring i lagen (1933:269) om

ägofred

Härigenom föreskrivs att 46 a & lagen (1933:269) om ägofred skall ha

följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

46a5l

Tälan mot länsstyrelses beslut enligt 23, 41, 42 eller 43 5 eller om förordnande av förrättnings- man enligt 40 & föres hos kam- marrätten genom besvär.

Mot annat beslut av länsstyrelse enligt denna lag, beträffande vilket förbud mot klagan icke före- skrivits, föres talan hos regeringen genom besvär.

Länsstyrelses beslut enligt 23, 41, 42 eller 43 5 eller om förord- nande av förrättningsman enligt 405 får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Annat beslut av länsstyrelse enligt denna lag, beträffande vilket förbud mot klagan inte före- skrivits, får överklagas hos rege- ringen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

lSenaste lydelse 19771667.

2.3. Förslag till lag om ändring i lagen (1942:335) om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar m.m.

Härigenom föreskrivs att 17 5 lagen (1942:335) om särskilda skydds- åtgärder för vissa kraftanläggningar m.m.l skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

17 52

Mat prövningsmyndighetens be- slut rörande ersättning enligt 7 & föres talan hos kammarrätten genom besvär.

Tizian mot annat beslut av pröv- ningsmyndigheten enligt denna lag föres hos regeringen genom be- svär. Da'r ej annorlunda förord- nas, skall beslutet dock omedel- bart lända till efterrättelse.

Prövningsmyndighetens .beslut om ersättning enligt 7 5 får över— klagas hos allmän förvaltnings- domstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Annat beslut av prövnings- myndigheten enligt denna lag får överklagas hos regeringen. Be- slutet skall dock gälla omedelbart om inte något annat beslutas.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995 . Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Lagen omtryckt 1978:163. Senaste lydelse av lagens rubrik 1978zl63.

2Senaste lydelse 1982:488.

2.4. Förslag till lag om ändring i lagen (1944:133) om kastrering

Härigenom föreskrivs att 7 5 lagen (1944:133) om kastrering skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 51 Mot Socialstyrelsens beslut i Socialstyrelsens beslut i ärende ärende angående kastrering föres om kastrering får överklagas hos talan hos kammarrätten genom allmän förvaltningsdomstol. besvär. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

lSenaste lydelse 1975:692.

2.5. Förslag till lag om ändring i lagen (1950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige

Härigenom föreskrivs att 25 a 5 lagen (l950:272) om rätt för utländ- ska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverigel skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

25 a 52

Finansinspektionen kan vid vite förelägga generalagenten att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag eller andra författningar att sända in behöriga redovisningshandlingar och revisionsberättelser.

Finansinspektionen kan förena ett annat föreläggande enligt denna lag än som avses i första stycket med vite.

Har inspektionen förelagt vite skall det utländska försäkringsföretaget genast skriftligen underrättas om detta.

Följs inte ett sådant vitesföreläggande som avses i första stycket kan Finansinspektionen döma ut vitet.

Finansinspektionens beslut vari- Finansinspektionens beslut vari- genom vite enligt första stycket genom vite enligt första stycket förelagts eller utdömts får över- förelagts eller utdömts får över- klagas hos kammarrätten genom klagas hos allmän förvaltnings— besvär. domstol. Prövningstillstånd krävs

vid överklagande till kammar— rätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Lagen omtryckt 1989le82. Senaste lydelse av lagens rubrik 198221083.

2Senaste lydelse 1993: 1305.

2.6. Förslag till lag om ändring i lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap

Härigenom föreskrivs att 125 lagen (1950:382) om svenskt med- borgarskapl skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12 52

Statens invandrarverks beslut enligt denna lag får överklagas till Ut- länningsnämnden utom i fall som avses i andra stycket.

Beslut av en länsstyrelse, Statens Beslut av en länsstyrelse, Statens invandrarverk eller Utlännings- invandrarverk eller Utlännings- nämnden enligt 11 5 får över— nämnden enligt 11 5 får över- klagas till kammarrätten. klagas hos allmän förvaltnings-

domstol.

Bestämmelser Om Utlänningsnämnden finns i 7 kap. 3 5 andra stycket utlänningslagen (1989:529).

Prövningstillstånd krävs .vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Lagen omtryckt l984:682.

ZSenaste lydelse 199r:1574.

2.7. Förslag till lag om ändring i religionsfrihetslagen Prop. 1994/95:27 (1951 :680)

Härigenom föreskrivs att 15 & religionsfrihetslagen (l951:680) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

15 %* Pastors beslut enligt denna lag får överklagas hos domkapitlet. Domkapitlets beslut får över— Domkapitlets beslut enligt denna klagas hos kammarrätten. lag och beslut av sådan Beslut enligt denna lag av den ämbetsman som avses i 14 5 får som avses i 14 5 får överklagas överklagas hos allmän förvalt- hos kammarrätten. ningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

17 'Senaste lydelse 19911488.

2.8. Förslag till lag om ändring i lagen (1952:166) om häradsallmänningar

Härigenom föreskrivs att 47å 2 mom. lagen (1952:166) om häradsallmänningar skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

47 ä 2 mom.'

En förvaltningsmyndighets beslut En förvaltningsmyndighets beslut enligt denna lag eller enligt före- enligt denna lag eller enligt före- skrifter som meddelats med stöd skrifter som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos kam- av lagen får överklagas hos all- marrätten. män förvaltningsdomstol.

Prövningstillstdnd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995 . Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

|Senaste lydelse 1990:90.

2.9. Förslag till lag om ändring i lagen (1952:167) om prop 1994/9527 allmänningsskogar i Norrland och Dalarna

Härigenom föreskrivs att 46 5 2 mom. lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

46 5 2 mom.'

En förvaltningsmyndighets beslut En förvaltningsmyndighets beslut enligt denna lag eller enligt före- enligt denna lag eller enligt före- skrifter som meddelats med stöd skrifter som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos kam- av lagen får överklagas hos all- marrätten. _ män förvaltningsdomstol.

Prävningstillständ krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

lSenaste lydelse 1990191.

2.10. Förslag till lag om ändring i luftfartslagen (1957:297)

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 22 å och 14 kap. 2 & luftfartslagen (l957:297)' skall ha följande lydelse.

Nu varande lydelse Föreslagen lydelse

4 kap. 22 5

Länsrätten prövar Allmän förvaltningsdomstol prövar

1. frågor om återkallelse av luftfartscertifikat och elevtillstånd samt frågor om varning,

2. frågor om nedsättning av tid som bestämts av domstol enligt 14 & första stycket.

Frågor om omhändertagande av certifikat prövas av de myndigheter som regeringen bestämmer. Regeringen får också uppdra åt annan att pröva sådana frågor.

Frågor huruvida certifikat skall försättas ur kraft prövas av länsrätten, om certifikatet har omhändertagits enligt 165 första stycket eller om i annat fall fråga om återkallelse av certifikatet är anhängig vid länsrätten.

Frågor huruvida certifikat skall försättas ur kraft prövas av allmän förvaltningsdomstol, om certifi- katet har omhändertagits enligt 165 första stycket eller om i annat fall fråga om återkallelse av certifikatet är anhängig vrd domstol. Prövningstillstdnd krävs vid överklagande till kammarrätten.

l4kap.25

Luftfartsverkets beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen överklagas i frågor, som rör certifikat, elevtillstånd, behörig- hetsbevis, tillstånd att tjänstgöra på luftfartyg utan certifikat, regi- strering av luftfartyg eller förbud för luftfartyg att avgå, hos kam- marrätten och i övriga frågor hos regeringen.

lLagen omtryckt 1986: 166.

Luftfartsverkets beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen överklagas i frågor, som rör certifikat, elevtillstånd, behörig- hetsbevis, tillstånd att tjänstgöra på luftfartyg utan certiikat, regi- strering av luftfartyg eller förbud för luftfartyg att avgå, hos allmän förvaltningsdornstol. Prövningstill— stånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Luhfartsverkets beslut i andra frågor än som avses i första stycket får överklagas hos rege- ringen.

Beslut som avses i denna paragraf gäller omedelbart, om inte annat Prop. 1994/95:27 förordnas.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.11. Förslag till lag om ändring i lagen (1960:409) om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens område

Härigenom föreskrivs att 11 5 lagen (l960:409) om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens område skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 å' Tälan mot Socialstyrelsens beslut Socialstyrelsens beslut enligt 9 5 enligt 9 & föres hos kammarrätten får överklagas hos allmän förvalt- genom besvär. ningsdomstol. Prövningstillständ krävs vid överklagande till kammarrätten.

Förbud som avses i 9 5 skall Förbud som avses i 9 5 skall [ända till omedelbar eferrättelse, gälla omedelbart, om inte något om ej annorlunda förordnas. annat beslutas.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

lSenaste lydelse 1971:624.

2.12. Förslag till lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring

Härigenom föreskrivs att 20 kap. 11 och 13 55 lagen (1962:381) om allmän försäkringl skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

20 kap. 11 52

Beslut av en allmän försäkrings- kassa eller Riksförsäkringsverket i ärenden om försäkring enligt denna lag får överklagas hos länsrätten ' genom besvär. Ett beslut som har fattats av en tjänsteman hos försäkringskassan får dock inte överklagas av en enskild innan beslutet har om- prövats enligt 10 å. Besvär som anförs av en enskild över ett sådant beslut innan beslutet har omprövats skall anses som en begäran om omprövning enligt nämnda paragraf.

Vid prövning av besvär över länsrättens beslut i mål som avses i första stycket skall nämndemän ingå i kammarrätten, om nämnde- män deltagit i länsrätten.

Kammarrättens beslut i mål som avses i denna paragraf överklagas genom besvär hos Försäkrings- överdomstolen.

Beslut av en allmän försäkrings- kassa eller Riksförsäkringsverket i ärenden om försäkring enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstal. Ett beslut som har fattats av 'en tjänsteman hos försäkringskassan får dock inte överklagas av en enskild innan beslutet har om- prövats enligt 10 &. En enskilds överklagande av ett sådant beslut innan beslutet har omprövats skall anses som en begäran om ompröv- ning enligt nämnda paragraf.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

135

Har en besvärshandling före besvärstidens utgång kommit in till en länsrätt, kammarrätt, För- säkringsöverdomstolen, Riksför- säkringsverket eller en allmän för— säkringskassa, som inte har meddelat det överklagade beslutet,

lLagen omtryckt 1982: 120.

2Senaste lydelse 1991 :215.

Har ett överklagande inom klagotiden kommit in till en allmän förvaltningsdomstol, Riks- f'orsäkringsverket eller en allmän försäkringskassa, som inte har meddelat det överklagade beslutet, skall överklagandet översändas till

skall besvärshandlingen över- sändas till den myndighet som meddelat beslutet och anses inkommen i rätt tid.

Vzd besvär över beslut i mål eller ärenden om försäkring enligt denna lag skall besvärshandlingen vara inkommen inom två månader från den dag då klaganden fick del av beslutet eller, om besvären anförts av Riksförsäkringsverket, inom två månader från den dag då beslutet meddelades.

Vad som sägs i denna paragraf om besvär skall i tillämpliga delar gälla en begäran om omprövning enligt 10 5.

den myndighet som meddelat beslutet och anses inkommet i rätt tid.

Överklagande av beslut i mål eller ärenden om försäkring enligt denna lag skall vara inkommet inom två månader från den dag då klaganden fick del av beslutet eller, om överklagandet anförts av Riksförsäkringsverket, inom två månader från den dag då beslutet meddelades.

Vad som sägs i denna paragraf om överklagande skall i tillämpliga delar- gälla en begäran om omprövning enligt 10 5.

Allmän försäkringskassas, Riksförsäkringsverkets och domstols beslut skall omedelbart gälla, om inte annat föreskrivits i beslutet eller bestäms av den domstol som har att pröva beslutet.

Denna lag träder i kraft, såvitt gäller kravet på prövningstillstånd i kammarrätt den 1 april 1995 och i övrigt den 1 juli 1995. Beslut som har meddelats före den 1 bestämmelser.

april 1995 överklagas enligt äldre

2.13. Förslag till lag om ändring i lagen (1966z3l4) om kontinentalsockeln

Härigenom föreskrivs att 15 5 lagen (l966:3l4) om kontinentalsockeln skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

15 5'

Beslut av Sveriges geologiska undersökning i ärende som avses i 7 5 och i ärende om återkallelse av tillstånd på grund av att före- skrift eller villkor för tillståndet har åsidosatts samt tillsynsmyndig- hetens beslut enligt 12 5 över- klagas hos kammarrätten.

Beslut av Sveriges geologiska undersökning i ärende som avses i 7 & och i ärende om återkallelse av tillstånd på grund av att före- skrift eller villkor för tillståndet har åsidosatts samt tillsynsmyndig— hetens beslut enligt 12 5 får över- klagas hos allmän förvaltnings- domstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Annat beslut av myndighet enligt denna lag överklagas hos regering-

en.

Beslutet gäller även om det överklagas, om inte annorlunda förord-

nats.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

|Senaste lydelse 1991 :49.

2.14. Förslag till lag om ändring i lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Härigenom föreskrivs att 35 & lagen (l970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar' skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

355

Ärende, som enligt 2, 6, 7, 31 eller 33 5 skall handläggas av länsstyrelse, tages upp av länsstyrelsen i det län, där va—anläggningen har eller skall ha sitt verksamhetsområde eller huvuddelen av detta. .

Länsstyrelsen kan vid behov anlita sakkunnig. Den sakkunnige har rätt till ersättning med belopp, som länsstyrelsen bestämmer. Huvudmannen för den va—anlägg- ning som ärendet rör betalar ersättningen. Om ärendet ej avser befintlig eller planerad anlägg- ning, betalas ersättningen av kommunen.

lillan mot länsstyrelses beslut enligt 7 eller 33 5 eller om ersätt- ning till sakkunnig som avses i andra stycket föres hos kammar- rätten genom besvär.

Mot annat beslut av länsstyrelse enligt denna lag föres talan hos

regeringen genom besvär.

Ärende, som enligt 2, 6, 7, 31 eller 33 5 skall handläggas av länsstyrelse, tas upp av läns- styrelsen i det län, där va—anlägg- ningen har eller skall ha sitt verk- samhetsområde eller huvuddelen av detta.

Länsstyrelsen kan vid behov anlita sakkunnig. Den sakkunnige har rätt till ersättning med belopp, som länsstyrelsen bestämmer. Huvudmannen för den va—anlägg- ning som ärendet rör betalar ersättningen. Om ärendet inte avser befintlig eller planerad anläggning, betalas ersättningen av kommunen.

Länsstyrelses beslut enligt 7 eller 33 5 eller om ersättning till sak- kunnig som avses i andra stycket får överklagas hos allmän förvalt- ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Annat beslut av länsstyrelsen enligt denna lag får överklagas hos regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995 . Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

lLagen omtryckt 1976:842.

2.15. Förslag till lag om ändring i delgivningslagen

(1970:428)

Härigenom föreskrivs att 22 & delgivningslagen (1970:428) skall ha

följande lydelse

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

22 å' Bestämmelserna i denna lag om delgivning av handling tillämpas även

vid delgivning av annat än handling.

Lagen gäller i tillämpliga delar när någon på grund av föreskrift i författning har att, utan samband med mål eller ärende, ombesörja delgivning. I fall som avses i 15 eller 16 5 får han påkalla biträde hos länsstyrelsen som föranstaltar om delgivning på hans bekosmad. Länsstyrelsens beslut i delgiv- ningsfrågor enligt denna paragraf får överklagas hos kammarrätten.

Lagen gäller i tillämpliga delar när någon på grund av föreskrift i författning har att, utan samband med mål eller ärende, ombesörja delgivning. I fall som avses i 15 eller 16 & får han påkalla biträde hos länsstyrelsen som föranstaltar om delgivning på hans bekostnad. Länsstyrelsens beslut i delgiv- ningsfrågor enligt denna paragraf får överklagas hos allmän för- valtningsdornstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995 . Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Senaste lydelse 199011410.

2.16. Förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar1

dels att 2, 8, 11, 13 a, 17 och 20 55 skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 17 a och 17 b 55 av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

252

Regeringsrätten prövar

1. besvär över kammarrätts be- slut enligt fönraltningsprocess- lagen (1971:291) som inte skall prövas av försäkringsöverdomstol— en,

2. besvär över annat beslut i förvalmingsärende som enligt lag eller av riksdagen beslutad för- fattning eller enligt instruktion för kammarrättema anförs hos dom- stolen.

Om regeringsrättens behörighet att pröva ansökningar om resning och återställande av försutten tid finns bestämmelser i 11 kap. 11 & regeringsformen. I 7 kap. 7 & tredje stycket utlänningslagen (1989:529) finns vidare bestäm- melser om att regeringsrätten i vissa fall prövar om beslut om förvar skall bestå.

Regeringsrätten prövar

l. överklagande av kammarrätts beslut enligt förvaltningsprocess- lagen (1971:291).

2. överklagande av annat beslut i förvaltningsärende som enligt lag eller enligt instruktion för kam- marrättema görs hos domstolen.

Regeringsrätten prövar ansök- ningar om resning och åter- ställande av försutten tid i andra fall än som anges i 8 5. I 7 kap. 7 & tredje stycket utlänningslagen (1989:529) finns vidare bestäm- melser om att regeringsrätten i vissa fall prövar om beslut om förvar skall bestå.

853

Kammanätt prövar l. besvär som enligt lag eller annan författning anförs hos dom-

Kammarrätt prövar l. överklagande som enligt lag eller annan författning görs hos

stolen, domstolen, 2. mål som underställs domstolen enligt folkbokföringslagen (1967zl98),

lLagen omtryckt 198111323. 2Senaste lydelse 19911208.

3Senaste lydelse 1989z540.

3. mål enligt lagen (1989z479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m. m. i den utsträckning som är föreskrivet i den

lagen,

4. sådana ansökningar om res— ning i mål eller ärenden som enligt II kap 11 & regerings- formen skall prövas av förvalt- ningsdomstol, 'om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndig- het,

5. ansökningar om återställande av försutten tid för överklagande eller därmed jämförbar åtgärd till länsrätt. kammarrätt eller förvalt- ningsmyndighet

6. ansökningar enligt lagen (l988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut i den ut- sträckning som är föreskrivet i den lagen.

Regeringen förordnar om kammarrättemas domkretsar.

11 %* Kammarrätt är delad i avdelningar. Regeringen får bestämma att avdelning skall vara förlagd till annan ort än den där domstolen har sitt

säte.

Avdelning består av presidenten eller en lagman såsom ordförande samt av minst två kammarrättsråd, av vilka en är vice ordförande.

Om särskild sammansättning av kammarrätt vid behandling av vissa mål finns bestämmelser i fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram. Bestäm- melser om särskild sammansätt- ning vid behandling av komrnunal- besvärsmål finns i 13 a 5.

Om särskild sammansättning av kammarrätt vid behandling av vissa mål finns bestämmelser i fastlghetstaxeringslagen (1979:1152) och lagen (19901886) om granskning och kontroll av filmer och videogram. Bestäm- melser om särskild samman- sättning vid behandling av mål enligt 10 kap. kommunallagen (1991:900) och 22 kap. kyrkolagen 0992-300) finns i 13 a &.

13aå

Kammarrätten skall vid behand- ling av kommunalbesvärsmål bestå

'Senaste lydelse l990:897.

Kammarrätten skall vid behand- ling av mål enligt 10 kap. kom-

av tre lagfarna ledamöter och två sådana särskilda ledamöter som anges i 13 b &.

Kammarrätten är dock domför utan de särskilda ledamöterna i sådana fall som anges i 12 å andra stycket 1-3 samt vid prövning av besvär som uppenbarligen inte kan bifallas.

munallagen (1991:900) och 22 kap. kyrkolagen (I992.'300) bestå av tre lagfama ledamöter och två sådana särskilda ledamöter som anges i 13 b 5.

Kammarrätten är dock domför utan de särskilda ledamöterna i sådana fall som anges i 12 å andra stycket 1—3 samt vid prövning av överklagande som uppenbarligen inte kan bifallas.

17 55

Länsrätt är domför med en lag- faren domare och tre nämndemän, om inte annat följer av 18 &.

Länsrätt är domtör med en lag— faren domare och tre nämndemän, om inte annat följer av 17a eller 18 &.

Om det behövs med hänsyn till målets omfattning eller någon annan särskild omständighet, får fyra nämndemän sitta i rätten.

Om det inträffar förfall bland nämndemännen sedan handläggningen har påbörjats. är rätten domför med två nämndemän.

Om domförhet vid behandling av mål om fastighetstaxering finns, förutom i 18 &, bestämmelser i fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall fastställa hur många nämndemän som skall finnas i varje län för tjänst- göring i länsrätten. Länsrätten fördelar tjänstgöringen mellan nämnde- männen efter samråd med dem.

17a5

Länsrätten skall vid behandling av mål enligt 10 kap. kommunal- lagen (I99I.'900) och 22 kap. kyrkolagen (1992:300) bestå av en lag/aren ledamot och två sådana särskilda ledamöter som anges i 17 b &.

Länsrätten är dock domför utan de särskilda ledamöterna i sådana fall som anges i 18 5 första stycket

1—3 samt fjärde stycket 6 och II .

17bå

5Senaste lydelse 1983372.

Regeringen bestämmer antalet särskilda ledamöter för varje länsrätt. De särskilda ledamöterna skall ha god kännedom om kom—

munal verksamhet. De förordnas av regeringen för tre år.

Om en särskild ledamot avgår under tjänstgöringstiden, utses en ny ledamot för den tid som åter- står. Ändras antalet särskilda ledamöter, får en nytillträdande ledamot utses för kortare tid än tre år.

länsrätten fördelar tjänstgöring- en mellan de särskilda ledamöter- na ejter samråd med dem.

20 &” Valbar till nämndeman i kammarrätt och länsrätt är svensk medborgare, som är folkbokförd i länet och som inte är underårig eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 & föräldrabalken.

Tjänsteman vid domstol, skatte- myndighet, länsstyrelse eller under länsstyrelse lydande myndighet, allmän försäkringskassa eller Riks- försäkringsverket får inte vara nämndeman. Detsamma gäller lag- faren domare, åklagare, polisman och advokat eller annan som har till yrke att föra andras talan inför rätta samt ledamot av skattenämnd eller socialförsäkringsnämnd och

Anställd vid domstol, skatte- myndighet, länsstyrelse eller under länsstyrelse lydande myndighet, allmän försäkringskassa eller Riksförsäkringsverket får inte vara nämndeman. Detsamma gäller lag- faren domare, åklagare, polisman och advokat eller annan som har till yrke att föra andras talan inför rätta samt ledamot av skattenämnd eller socialförsäkringsnämnd.

icke lagfaren ledamot av Försäk- ringsöverdomstolen.

Nämndeman i länsrätt får inte samtidigt vara nämndeman i kammarrätt.

Den som har fyllt sextio år eller uppger något giltigt hinder är inte skyldig att ta emot uppdrag som nämndeman. Den som har avgått som nämndeman är inte skyldig att ta emot nytt uppdrag förrän efter tre år.

Rätten prövar självmant den valdes behörighet.

Denna lag träder i kraft, i fråga om 2 5 första stycket 1 och 20 5 den 1 juli 1995 och i övrigt den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser. Ansökningar som avses i 8 5 4 och S som före utgången av mars 1995 kommit in till Regeringsrätten men ännu inte avgjorts handläggs enligt äldre bestämmelser. Regeringsrätten får dock överlämna ett sådant ärende till kammarrätten.

6Senaste lydelse 1993:349.

2.17. Förslag till lag om ändring av förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Härigenom föreskrivs i fråga om förvaltningsprocesslagen (1971 :291)' dels att 37 a 5 skall upphöra att gälla, dels att 1, 33 och 35 455 samt dels att rubrikerna närmast före 33 och 35 5 skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 37 b och 37 c åå, samt närmast före 37 b 5 en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 52 Denna lag gäller rättskipning i Denna lag gäller rättskipning i Regeringsrätten, kammarrätt och Regeringsrätten, kammarrätt och länsrätt samt i Försäkringsöver— länsrätt. domstolen.

Besvär Överklagande

33 53

Mat länsrätts beslut förs talan Länsrätts beslut överklagas hos hos kammarrätt. Mot kammarrätts kammarrätt. Kammarrätts beslut beslut förs talan hos Regerings- överklagas hos Regeringsrätten. rätten, om inte annat följer av särskilda bestämmelser. Talan förs genom besvär.

Talan får föras av den som Beslutet får överklagas av den beslutet angår, om det gått honom som det angår, om det gått honom emot. emot.

Kammarrättens beslut att meddela prövningstillstånd får inte över- klagas.

lSenaste lydelse av 37 a 5 l993:575. :Senaste lydelse 19912211.

3Senaste lydelse 19941436.

Lydelse enligt prop. I993/94:217

Särskilda regler om besvär hos Regeringsrätten och Försäk— ringsöverdomstolen

Föreslagen lydelse

Särskilda regler om över- klagande hos Regeringsrätten

35 5'

Ett överklagande av kammar— rättens beslut i ett mål som har väckts hos kammarrätten genom överklagande eller underställning prövas av regeringsrätten endast om regeringsrätten har meddelat prövningstillstånd.

Ett överklagande av kammar- rättens beslut i ett mål som har väckts hos kammarrätten genom överklagande, underställning eller ansökan prövas av Regeringsrätten endast om Regeringsrätten har meddelat prövningstillstånd.

Meddelas inte prövningstillstånd. står kammar-rättens beslut fast. En upplysning om detta skall tas in i Regeringsrättens beslut. Vad som sägs i första stycket gäller inte

1. talan som Riksdagens ombudsmän eller Justitiekanslern för i mål om disciplinansvar eller om återkallelse eller begränsning av behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården, tandvården eller detalj- handeln med läkemedel eller om återkallelse av behörighet att utöva veterinäryrket.

2. talan som Justitiekanslern för i mål enligt datalagen (19731289) eller lagen (l990:484) om övervakningskameror m. m.

Resning och återställande av försutten tid

37 b &

Resning får beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande fruns synner— liga skäl att pröva saken på nytt.

37c5

Om tiden för överklagande eller en därmed jämförbar åtgärd har försuttits på grund av omständig- het som utgör giltig ursäkt, får tiden återställas.

Denna lag träder i kraft, såvitt gäller 35, 37 b och 37 c 55 samt rubriken närmast före 37 b & den 1 april 1995 och i övrigt den 1 juli 1995. Beslut som har meddelats före den 1 april 1995 överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Senaste lydelse l994:000.

2.18. Förslag till lag om ändring i lagen (I972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall

Härigenom föreskrivs att Gå lagen (l972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse - 6.5

Yalan mot Socialstyrelsens beslut Socialstyrelsens beslut enligt enligt denna lag föres hos kam- denna lag får överklagas hos marrätten genom besvär. allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.19. Förslag till lag om ändring i skadeståndslagen (1972 : 207)

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 7 & skadeståndslagen (19721207)l skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap. 7 52

Talan om ersättning enligt 2 5 får ej föras med anledning av beslut av riksdagen eller regeringen eller av Högsta dom- stolen, Regeringsrätten eller För- säkringsöverdomtolen, om icke beslutet upphävts eller ändrats. Sådan talan får ej heller föras med anledning av beslut av lägre myndighet, vilket efter överkla- gande prövats av regeringen, Högsta domstolen, Regeringsrätten eller Försäkringsöverdomstolen utan att beslutet upphävts eller ändrats.

Talan om ersättning enligt 2 5 får inte föras med anledning av beslut av riksdagen eller rege- ringen eller av Högsta domstolen eller Regeringsrätten, om inte beslutet upphävts eller ändrats. Sådan talan får inte heller föras. med anledning av beslut av lägre myndighet, vilket efter överkla- gande prövats av regeringen, Högsta domstolen eller Regerings- rätten, utan att beslutet upphävts eller ändrats. .

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. I fråga om beslut som har meddelats av Försäkringsöverdomstolen före ikraftträdandet gäller 3 kap. 7 5 i sin äldre lydelse.

'Lagenömtryckt 19751404.

2Senaste lydelse 19891926.

2.20. Förslag till lag om ändring i lagen (1972:262) om

understödsföreningar

Härigenom föreskrivs att 75 5 lagen (1972:262) om understödsföre-

ningar skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

75 5'

Mat beslut i sådant tillstånds- ärende, på vilket enligt bestäm- melser i denna lag 22. 29, 46 eller 765 lagen (l951:308) om eko- nomiska föreningar äger mot- svarande tillämpning, och mot sådant beslut av Finansinspektion- en som ej meddelats i särskilt fall föres talan hos regeringen genom besvär.

Mot annat beslut av Finans— inspektionen enligt denna lag föres talan hos kammarrätten genom besvär.

Beslut i sådant tillståndsärende, på vilket enligt bestämmelser i denna lag 22, 29, 46 eller 765 lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar skall tillämpas, och sådant beslut av Finansinspektion- en som inte meddelats i särskilt fall får överklagas hos regeringen.

Beslut om vägrad registrering enligt 65 5 och om åtgärd enligt 71 5 får överklagas hos kammar- rätten.

Annat beslut av Finansinspek- tionen enligt denna lag för över- klagas hos länsrätten. Prövnings- tillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten av länsrättens avgörande.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Senaste lydelse 1992:1624.

2.21. Förslag till lag om ändring i växtskyddslagen prop 1994/95:27 (l972z318)

Härigenom föreskrivs att 11 & växtskyddslagen (1972z318) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

'11 å'

Statens jordbruksverks beslut i Statens jordbruksverks beslut i ett särskilt fall enligt denna lag ett särskilt fall enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får meddelats med stöd av lagen får överklagas hos kammarrätten. överklagas hos allmän förvalt-

ningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Beslut som meddelats med stöd av 5 eller 7 & gäller omedelbart, om inte något annat bestäms.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

37 1Senaste lydelse l99lz389.

2.22. Förslag till lag om ändring i rättshjälpslagen

(l972:429)

Härigenom föreskrivs att 5 b & rättshjälpslagen (1972:429)' skall ha

följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5bå2

Med domstol förstås i denna lag allmän domstol, allmän förvalt- ningsdomstol, Försäkringsöver- domstolen och Arbetsdomstolen. Vad i lagen sägs om domstol skall även gälla arrendenämnd och.

hyresnämnd .

Med domstol förstås i denna lag allmän domstol, allmän förvalt- ningsdomsz och Arbetsdom- stolen. Vad i lagen sägs om domstol skall även gälla arrende- nämnd och hyresnämnd.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

1Lagen omtryckt l993:9.

ZSenaste lydelse 1994:832.

2.23. Förslag till lag om ändring i lagen (1972:435) om

överlastavgift

Härigenom föreskrivs att 11 lj lagen (1972:435) om överlastavgift skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

11 5' Länsstyrelsens beslut enligt Länsstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos denna lag får överklagas hos kammarrätten. Skrivelsen med allmän förvaltningsdomstol. Skri— överklagandet skall ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. För allmänna ombudet räknas dock tiden från beslutets dag. I fråga om överklagande tillämpas vidare 8 kap. 4, 6, 11 och 13 åå lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsav- gifter. Vid tillämpningen av 8 kap. 6 & skall dock motpartens tid för överklagande vara två veckor.

velsen med överklagandet skall ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag då klagan— den fick del av beslutet. För all- männa ombudet räknas dock tiden från beslutets dag. I fråga om överklagande tillämpas vidare 8 kap. 4, 6, 11 och 13 55 lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter. Vid tillämp— ningen av 8 kap. 6 5 skall dock motpartens tid för överklagande vara två veckor. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Senaste lydelse 1990: 14.

2.24. Förslag till lag om ändring i lagen (1973:137) om prop 1994/95:27 ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m.

Härigenom föreskrivs att 11 5 lagen (1973:137) om ekonomiskt bi— stånd till svenska medborgare i utlandet m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 å'

Talan mot beslut i ärende som Beslut i ärende som avses i avses i denna lag föres hos kam- denna lag får överklagas hos marrätten genom besvär. allmän förvaltningsdomtol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

lSenaste lydelse 1978:273.

2.25. Förslag till lag om ändring i lagen (1973:370) om

arbetslöshetsförsäkring

Härigenom föreskrivs att 98 5 lagen (19731370) om arbetslöshetsför- säkringl skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 98 52

Arbetsmarknadsstyrelsens beslut i ärende angående medlems rätt till ersättning eller medlemskap i en arbetslöshetskassa enligt denna lag överklagas hos länsrätt, om inte annat följer av lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt. Prövningstillstånd krävs vid över- klagande till kammarrätten.

th prövning av överklagande av länsrättens beslut i mål som avses i första stycket skall nämndemän ingå i kammarrätten, om nämnde— män deltagit i länsrätten.

Kammarrättens beslut i mål som avses i denna paragraf överklagas hos Försäkringsöverdomstolen.

Arbetsmarknadsstyrelsens beslut i ärende angående medlems rätt till ersättning eller medlemskap i en arbetslöshetskas'sa enligt denna lag för överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, om inte annat följer av lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kam- marrätten.

Arbetsmarknadsstyrelsens beslut enligt denna lag i annat fall än som avses i första stycket överklagas hos regeringen. Arbetsmarknads— styrelsens beslut om fusion får överklagas endast av sådan arbetslöshets—

kassa som berörs av beslutet.

Utan hinder av vad som sägs i 41 5 första stycket får styrelsen för en förening som vägrats registrering såsom arbetslöshetskassa överklaga Arbetsmarknadsstyrelsens beslut i ärendet om registrering.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

1Lagen omtryckt l99lzl334.

2Senaste lydelse 1994z930.

2.26. Förslag till lag om ändring i lagen (1973z37l) om kontant arbetsmarknadsstöd

Härigenom föreskrivs att 33 c 5 lagen (l973z371) om kontant arbets- marknadsstöd' skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

33cå2

Arbetsmarknadsstyrelsens beslut om rätt till ersättning överklagas hos länsrätt, om inte annat följer av lagen (1969:93) om be- gränsning av samhällsstöd vid arbetskonliikt. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kam- marrätten.

Vid prövning av överklagande av länsrättens beslut i mål som avses i första stycket skall nämndemän ingå i kammarrätten, om nämnde- män har deltagit i länsrätten.

Kammarrättens beslut i mål som avses i denna paragraf överklagas hos Försäkringsöverdomstolen.

Arbetsmarknadsstyrelsens beslut om rätt till ersättning överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, om inte annat följer av lagen (l969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonfiikt. Prövningstillstånd krävs vid över- klagande till kammarrätten.

Arbetsmarknadsstyrelsens och Riksförsäkringsverkets beslut enligt denna lag i andra fall än som avses i första stycket överklagas hos regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

]Lagen omtryckt 1982z433.

ZSenaste lydelse 1994929.

2.27. Förslag till lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Härigenom föreskrivs att 67 & lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter' skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

67 51

Fastighetsregistermyndighetens beslut, varigenom ansökan om eller anmälan för registrering avskrivits eller registrering vägras enligt denna lag, får överklagas hos kammarrätten inom två månader från dagen för beslutet.

Länsstyrelsens beslut enligt 31 5 första stycket första eller tredje punkten, 32 5, 33 5 första stycket, 61 & eller 64 5 får överklagas hos regeringen.

Länsstyrelsens beslut i övrigt får överklagas hos kammarrätten.

Fastighetsregistermyndighetens beslut, varigenom ansökan om eller anmälan för registrering avskrivits eller registrering vägras enligt denna lag, får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol inom två månader från dagen för beslutet.-

Länsstyrelsens beslut enligt 31 & första stycket första eller tredje punkten, 32 5, 33 & första stycket, 61 5 eller 64 5 får överklagas hos regeringen.

Länsstyrelsens beslut i övrigt får överklagas hos allmän förvalt- ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995 . Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

lLagen omtryckt 1987:128.

2Senaste lydelse l990:1498.

2.28. Förslag till lag om ändring i handelsregisterlagen

(l974:157)

Härigenom föreskrivs att 21 & handelsregisterlagen (l974:157) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse F äreslagen lydelse

215

Yalan mot registreringsmyndig- hetens beslut, varigenom ansökan om eller anmälan för registrering avskrivits eller registrering väg- rats, föres hos kammarrätten genom besvär inom två månader från beslutets dag. I samma ord- ning föres talan mot beslut enligt 17 &.

Registreringsmyndighetens be- slut, varigenom ansökan om eller anmälan för registrering avskrivits eller registrering vägrats, får överklagas hos allmän förvalt- ningsdomstol inom två månader från beslutets dag. Detsamma gäller i fråga om beslut enligt 17 &.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.29. Förslag till lag om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag

Härigenom föreskrivs att lSå lagen (l974:19l) om bevaknings- företagl skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

15 &

Länsstyrelsens beslut i ärenden Länsstyrelsens beslut i ärenden enligt denna lag får överklagas enligt denna lag får överklagas hos kammarrätten. hos allmän förvaltningsdormtol.

Rikspolisstyrelsen får överklaga länsstyrelsens beslut i ärenden om auktorisation.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Lagen omtryckt 1989zl48.

2.30. Förslag till lag om ändring i bisjukdomslagen (1974:211)

Härigenom föreskrivs att 95 bisjukdomslagen (1974:211) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 9 5' En tillsynsmans beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos Statens jordbruks-

verk.

Annat beslut av en förvaltnings- myndighet i ett särskilt fall enligt lagen eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos kammarrätten.

Annat beslut av en förvaltnings- myndighet i ett särskilt fall enligt lagen eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän för- valtningsdomstol.

Beslut som har meddelats med stöd av 3 eller 5 & gäller omedelbart, om inte något annat bestäms.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

lSenaste lydelse 199lz390.

2.31. Förslag till lag om ändring i transplantationslagen (1975: 190)

Härigenom föreskrivs att 11 & transplantationslagen (1975:190) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 11 &

Yblan mot socialstyrelsens beslut Socialstyrelsens beslut enligt 4 5 enligt 4 5 andra stycket föres hos andra stycket får överklagas hos kammarrätt. allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995 . Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.32. Förslag till lag om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar

Härigenom föreskrivs att 195 lagen (1975:417) om sambruksföre- ningarl skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

19 å2

Bestämmelserna i 15 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om sambruksföreningar. Ett beslut om sådan ändring av stadgarna att styrelsens säte skall flyttas från ett län till ett annat får dock inte registreras. om sambruksföreningens firma på grund av be- stämmelserna i 18 5 tredje stycket denna lag inte får föras in i Patent- och registreringsverkets register.

Inskrivning av uppgifter angående sambruksföreningar skall ske i en särskild avdelning av det föreningsregister som avses i 15 kap. 1 5 lagen om ekonomiska föreningar.

Länsstyrelsens beslut enligt 16 & Länsstyrelsens beslut enligt 16 & överklagas till kammarrätten får överklagas hos allmän förvalt- genom besvär. ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

lLagen omtryckt l987:671.

2Semic lydelse 1992:1453.

2.33. Förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen

(1975:1385)

Härigenom föreskrivs att 18 kap. 75 aktiebolagslagen (1975:1385)l skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse2 Föreslagen lydelse

18 kap. 75

Mat myndighets beslut i till- ståndsärende enligt 2 kap. 1 5, 8 kap. 4 eller 11 55, 10 kap. 2 eller 3 55, 11 kap. 6 eller 8 55 första stycket 1 eller 12 kap. 8 5 föres talan hos regeringen genom besvär.

Mot länsstyrelsens beslut enligt denna lag i annat fall än enligt första stycket föres talan hos kammarrätten genom besvär.

Ett beslut av registreringsmyn- digheten att avskriva anmälan eller vägra registrering enligt 4 5 första stycket överklagas hos kammar- rätten inom två månader från beslutets dag. Detsamma gäller ett sådant beslut av registrerings- myndigheten som avses i 4 a 5, 4 kap. 135 andra stycket, 6 kap. 75 tredje stycket, 13 kap. 18 5, 14 kap. 155 första stycket, 21 och 29 55 samt 19 kap. 2 5.

En myndighets beslut i till- ståndsärende enligt 2 kap. 1 5, 8 kap. 4 eller 11 55, 10 kap. 2 eller 3 55, 11 kap. 6 eller 8 55 första stycket 1 eller 12 kap. 8 5 får överklagas hos regeringen.

Länsstyrelsens beslut enligt denna lag i annat fall än enligt första stycket får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Ett beslut av registreringsmyn- digheten att avskriva anmälan eller vägra registrering enligt 4 5 första stycket får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol inom två månader från beslutets dag. Det- samma gäller ett sådant beslut av registreringsmyndigheten som av- ses i 4a5, 4 kap. 135 andra stycket, 6 kap. 7 5 tredje stycket, 13 kap. 18 5, 14 kap. 15 5 första stycket, 21 och 29 55 samt 19 kap. 2 5.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995 . Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Lagen omtryckt 1993: 150.

3 Lydelse enligt SFS 1994:802.

2.34. Förslag till lag om ändring i lagen (1976:997) om vattenförbund

Härigenom föreskrivs att 11 och 31 55 lagen (1976:997) om vattenför- bund skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 5' Förrättningsman förordnas av länsstyrelsen. Fönättningsman skall äga den kunskap och erfarenhet som uppdraget kräver. Innan förordnande meddelas, kan länsstyrelsen fordra att sökanden ställer säkerhet för förrättningskosmaden. '

Mot beslut av länsstyrelsen om förordnande av förrättningsman föres talan hos kammarrätten genom besvär.

Länsstyrelsens beslut om förord- nande av förrättningsman får överklagas hos allmän förvalt- ningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

315

Stadgarna skall för att bli gällande fastställas av läns- styrelsen. Innan sådan fastställelse skett och anmälan om styrelseval gjorts hos länsstyrelsen, kan förbundet ej förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter.

Beslut om ändring av förbundets stadgar skall genast underställas länsstyrelsen för fastställelse. Beslutet får ej tillämpas, innan det har fastställts.

Ändras styrelsens samman- sättning, skall anmälan därom göras hos länsstyrelsen.

Stadgarna skall för ' att bli gällande fastställas av läns- styrelsen. Innan sådan fastställelse skett och anmälan om styrelseval gjorts hos länsstyrelsen, kan förbundet inte förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter.

Beslut om ändring av förbundets stadgar skall genast underställas länsstyrelsen för fastställelse. Beslutet får inte tillämpas, innan det har fastställts.

Ändras styrelsens samman- sättning, skall anmälan om detta göras hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsen skall föra förteckning över vattenförbund. Förteckningen skall innehålla uppgifter om styrelsens sammansättning.

Elan mot länsstyrelses beslut enligt första eller andra stycket föres hos kammarrätten genom besvär.

lSenaste lydelse 1983z663.

En länsstyrelses beslut enligt första eller andra stycket får överklagas hos allmän förvalt- ningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995 . Beslut som har meddelats Prop. 1994/95:27 före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.35. Förslag till lag om ändring i lagen (l977z439) om kommunal energiplanering

Härigenom föreskrivs att 6 5 lagen (1977:439) om kommunal energi- planering skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 6 &

Talan mot beslut om föreläggan- Beslut om föreläggande av vite de av vite föres hos kammarrätten för överklagas hos allmän förvalt— genom besvär. ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid över- klagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.36. Förslag till lag om ändring i körkortslagen (l977z477)

Härigenom föreskrivs att 47 & körkortslagen (19771477)l skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

47 52

Länsstyrelsens beslut enligt 39 5 första stycket fär överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Läns- styrelsen för det allmännas talan i ett sådant mål. Den får föra talan även till förmån för den enskilda parten.

Länsstyrelsens beslut enligt 39 5 första eller andra stycket får överklagas till allmän förvalt- ningsdomstol. Länsstyrelsen för det allmännas talan i ett sådant mål. Den får föra talan även till förmån för den enskilda parten.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den ] april l995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Lagen omtryckt l980:977. lSenaste lydelse 19941442.

2.37. Förslag till lag om ändring i lagen (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m.

Härigenom föreskrivs att 7 5 lagen (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse 751

Bestämmelserna i denna lag äger motsvarande tillämpning, om enligt föreskrift i lag eller annan författning kungörande av viss åtgärd skall ombesörjas av annan än myndighet. Anser denne att 3 5 andra stycket sista meningen bör tillämpas eller att kungörelsen bör avfattas enbart på främmande språk, skall han hänskjuta frågan till länsstyrelsens prövning. Läns- styrelsens beslut i sådana frågor får överklagas hos kammarrätten.

Bestämmelserna i denna lag skall tillämpas, om enligt föreskrift i lag eller annan författning kungörande av viss åtgärd skall ombesörjas av annan än myndighet. Anser denne att 3 5 andra stycket sista meningen bör tillämpas eller att kungörelsen bör avfattas enbart på främmande språk, skall han hänskjuta frågan till länsstyrelsens prövning. Läns- styrelsens beslut i sådana frågor får överklagas hos allmän jör— valtningsdamstol. Prövningstill- stånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

lSenaste lydelse 1990:l4l3.

2.38. Förslag till lag om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trahkfrågor

Härigenom föreskrivs att 6 & lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor' skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 52 En nämnds beslut enligt 1 5 får överklagas hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas hos Vägverket. Verkets beslut får inte överklagas. De statliga väghållningsmyndighetema och polismyndighetema får överklaga en nämnds eller länsstyrelsens beslut enligt l &. Regeringen får föreskriva om inskränkningar i rätten att överklaga beslut enligt 1 5. En nämnds beslut enligt 4 5 får En nämnds beslut enligt 4 & får överklagas hos kammarrätten. överklagas hos allmän förvalt— ningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

lSenaste lydelse av lagens rubrik 1991: 1675. 2Senaste lydelse 1992: 1649.

2.39. Förslag till lag om ändring i ransoneringslagen (19781268)

Härigenom föreskrivs att 52 och 53 åå ransoneringslagen (1978z268) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

525

Yalan mot beslut som har med- delats enligt 27 å, 35 5, 38 5, 39 & första stycket, 41 eller 42 & föres hos kammarrätt genom be- svär.

Talan mot sådant beslut enligt denna lag som har meddelats av annan myndighet än domstol och sorn ej avses i första stycket eller i 17 eller 23 & föres hos förvalt- ningsmyndighet i den ordning regeringen föreskriver. Möjlig- heten att anföra besvär får därvid begränsas så, att talan får föras hos endast en besvärsinstans.

Beslut som har meddelats enligt 27 5, 35 &, 38 5, 39 5 första stycket, 41 eller 42 & får över- klagas hos allmän förvaltnings- domstol.

Prövningstillstdnd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Sådant beslut enligt denna lag som har meddelats av annan myndighet än domstol och som inte avses i första stycket eller i 17 eller 23 & överklagas hos förvaltningsmyndighet i den ord- ning regeringen föreskriver. Möjligheten att överklaga får därvid begränsas till att gälla endast en instans.

535

Förvaltningsmyndighets eller kammarrätts beslut vid tillämpning av denna lag och av föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen länder till efterrättelse utan hinder av anförda besvär, om ej annat följer av 22 å andra stycket eller föreskrives i beslutet.

Förvaltningsmyndighets, läns- rätts eller kammarrätts beslut vid tillämpning av denna lag och av föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen för verkställas även om det överklagas. om inte annat följer av 22 å andra stycket eller föreskrivs i beslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före iluaftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.40. Förslag till lag om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)

Härigenom föreskrivs att 18 & jordförvärvslagen (1979:230)1 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

18 & Länsstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos Jordbruks- verket. Jordbruksverkets beslut får Jordbruksverkets beslut får överklagas hos kammarrätten. överklagas hos allmän förvalt- ningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

lLagen omtryckt 1991:670.

2.41. Förslag till lag om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 19 å och 2 kap. 9 & lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting[ skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap. 19 52

Beslut, som under tiden mellan beslutet om indelningsändring eller, om indelningsdelegerade skall utses, valet av delegerade och ändringens ikraftträdande fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller en annan kommunal nämnd, överklagas enligt bestämmelserna i 10 kap. kommunallagen (1991:900).

Ett beslut får överklagas, förutom av medlemmar av kommunen, oclså av andra kommuner som berörs av indelningsändringen och av medlemmar av en sådan kommun.

Om kammarrätten har upphävt ett beslut eller förbjudit att det verkställs, får kammarrättens be- slut överklagas också av andra kommuner som berörs av indel- ningsändringen och medlemmar av en sådan kommun.

Om länsrätten eller kammar- rätten har upphävt ett beslut eller förbjudit att det verkställs, får domstolens beslut överklagas också av andra kommuner som berörs av indelningsändringen och medlemmar av en sådan kommun.

2 kap. 9 53 Beslut, som under tiden mellan beslutet om indelningsändring och ändringens ikraftträdande fattas av landstingsfullrnäktige, landstings- styrelsen eller en annan nämnd hos landstinget, överklagas enligt bestämmelserna i 10 kap. kommunallagen (1991:900). Ett beslut får överklagas, förutom av medlemmar av landstinget, också av andra landsting som berörs av indelningsändringen och av medlemmar av ett sådant landsting.

Om kammarrätten har upphävt ett beslut eller förbjudit att det verkställs, får kammarrättens beslut överklagas också av andra landsting som berörs av indel- ningsändringen och av medlemmar av ett sådant landsting.

Om länsrätten eller kammar- rätten har upphävt ett beslut eller förbjudit att det verkställs, får domstolens beslut överklagas också av andra landsting som be- rörs av indelningsändringen och av medlemmar av ett sådant landsting.

lLagen omtryckt 1988zl98. Senaste lydelse av lagens nlbrik 1991:1693. ZSenaste lydelse 1991:1693. 3Senaste lydelse 199111693.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.42. Förslag till lag om ändring i lagen (1979:412) om kommunala indelningsdelegerade

Härigenom förskrivs att 235 lagen (1979:412) om kommunala indelningsdelegerade skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

23 51 Beslut av delegerade, arbetsutskottet, kommittéer eller partssamman- satta organ får överklagas enligt bestämmelsema i 10 kap. kommunal- lagen (1991:900). Besluten får överklagas av varje kommun som har valt delegerade och av den som är medlem av en sådan kommun.

När 10 kap. 14 & kommunallag- en tillämpas gäller, om kammar- rätten har upphävt ett beslut eller förbjudit att det verkställs, att kammarrättens beslut får över- klagas även av en kommun som har valt delegerade och den som är medlem av en sådan kommun.

När 10 kap. 14 & kommunal- lagen tillämpas gäller, om länsrätten eller kammarrätten har upphävt ett beslut eller förbjudit att det verkställs, att domstolens beslut får överklagas även av en kommun som har valt delegerade och den som är medlem av en sådan kommun.

Bestämmelserna i 10 kap. 15 & kommunallagen om rättelse av verk- ställighet tillämpas på beslut av delegerade, arbetsutskottet, kommittéer eller partssammansatta organ.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Senaste lydelse l991:1694.

2.43. Förslag till lag om ändring i lagen (1979:425) om skötsel av jordbruksmark

Härigenom föreskrivs att 13 5 lagen (1979:425) om skötsel av jord- bruksmark skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

13 å' Länsstyrelsens beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos Statens jordbruksverk.

Jordbruksverkets beslut i ett särskilt fall enligt lagen eller enligt föreskrifter som har med- delats med stöd av lagen får över- klagas hos kammarrätten.

Jordbruksverkets beslut i ett särskilt fall enligt lagen eller enligt föreskrifter som har med- delats med stöd av lagen får över- klagas hos allmän förvaltnings- domstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

lSenaste lydelse 19911393.

2.44. Förslag till lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Härigenom föreskrivs att 405 skogsvårdslagen (1979:429)l skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

40 5 Skogsvårdsstyrelsens beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos Skogsstyrel- sen. Skogsstyrelsens beslut i ett Skogsstyrelsens beslut i ett Särskilt fall enligt lagen eller särskilt fall enligt lagen eller enligt föreskrifter som har med- enligt föreskrifter som har med— delats med stöd av lagen får över- delats med stöd av lagen får över- klagas hos kammarrätten. klagas hos allmän förvaltnings— domstol. Statens naturvårdsverk får överklaga Skogsvårdsstyrelsens beslut i fall som avses i 25 5 andra stycket. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

!

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

1Lagen omtryckt 19931553.

2.45. Förslag till lag om ändring i lagen (1979:560) om transportförmedling

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 2 5 lagen (1979:560) om transportför- medling skall ha följande lydelse.

Nu varande lydelse Föreslagen lydelse

5 kap. 2 5'

Länsstyrelsens beslut enligt Länsstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos denna lag får överklagas hos kammarrätten. Beslut om varning allmän förvaltningsdomstol. Beslut får inte överklagas. om varning får inte överklagas.

. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. "Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Senwe lydelse 1988: 1500.

2.46. Förslag till lag om ändring i lagen (1979:561) om prop 1994/9527 biluthyrning

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 25 lagen (1979:561) om biluthyrning1 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 kap. 2 5 Länsstyrelsens beslut enligt Länsstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos denna lag får överklagas hos kammarrätten. Beslut om varning allmän förvaltningsdomstol. Beslut får inte överklagas. om varning får inte överklagas. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

lLagen omtryckt 1988: 1501.

2.47. Förslag till lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg

Härigenom föreskrivs att 9 kap. 2 5 lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg1 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9kap25

Beslut som har meddelats av Sjöfartsverket i frågor som avses i 7 kap. 4 5 första stycket, 5 eller 6 5 får överklagas hos kammar-

rätten genom besvär.

Beslut i andra frågor som avses i 1—7 kap. får överklagas genom besvär

1. hos Sjöfartsverket, om beslutet har meddelats av en annan myndighet som inte är central förvaltningsmyndighet och ej heller kommunal myndighet, eller

Beslut som har meddelats av Sjöfartsverket i frågor som avses i 7 kap. 4 5 första stycket, 5 eller 6 5 får överklagas hos allmän

förvaltningsdomtol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Beslut i andra frågor som avses i 1—7 kap. fär överklagas

]. hos Sjöfartsverket, om beslutet har meddelats av en annan myndighet som inte är central förvaltningsmyndighet och inte heller kommunal myndighet, eller

2. hos regeringen, om beslutet har meddelats av Sjöfartsverket eller av en annan myndighet som är central förvaltningsmyndighet.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

lLagen omtryckt 1983:463.

2.48. Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen

(1980z620)

Härigenom föreskrivs att 73 och 74 55 socialtjänstlagen (1980:620)' skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 73 52

Socialnämndens beslut får överklagas hos länsrätten, om nämnden har meddelat beslut i fråga om

bistånd enligt 6 5, medgivande enligt 25 5, förbud enligt 27 5, eller eftergift enligt 37 5.

Socialnämndens beslut ' får överklagas hes allmän förvalt- ningsdomstol, om nämnden har meddelat beslut i fråga om

bistånd enligt 6 5, medgivande enligt 25 5, förbud enligt 27 5, eller eftergift enligt 37 5.

Beslut i fråga om bistånd till annan får inte överklagas enligt första

stycket.

Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. En länsrätt eller kammarrätt får dock förordna att dess beslut skall verkställas först sedan det har vunnit laga kraft.

- Prövningstillstånd krävs

Beslut'i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. En länsrätt eller kammarrätt får dock förordna att dess beslut skall verkställas först sedan det har vunnit laga kraft.

vid överklagande till kammarrätten.

745

Länsstyrelsens beslut i ärenden om tillstånd enligt 69 5 eller om föreläggande eller förbud enligt 70 5 får överklagas hos kammar- rätten genom besvär.

Länsstyrelsens beslut om före- läggande eller förbud enligt 70 5 och kamman'ättens motsvarande beslut gäller omedelbart.

Länsstyrelsens beslut i ärenden om tillstånd enligt 69 5 eller om föreläggande eller förbud enligt 70 5 får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Länsstyrelsens beslut om före- läggande eller förbud enligt 70 5 och domstols motsvarande beslut

gäller omedelbart. Prövningstillstdnd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

lLagen omtryckt 1988:871. 2Senaste lydelse 199053.

2.49. Förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen

(1982:713)

Härigenom föreskrivs att 19 kap. 13 5 och 20 kap. 7 5 försäkringsrörelselagen (1982:713) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

19 kap. 13 sl

Finansinspektionens beslut om att avslå en begäran om att utfärda intyg enligt 2 a kap. 1 5 fjärde stycket, om att förbjuda gränsöverskridande verksamhet enligt 19 kap. 11 5 fjärde stycket eller om att förelägga eller utdöma vite enligt 21 kap. 2 5 får överklagas hos kammarrätten. Inspektionens beslut i övrigt enligt denna lag får överklagas hos regeringen

Finansinspektionens beslut om att förbjuda gränsöverskridande verksamhet enligt 19 kap. 11 5 färde stycket får överklagas hos kammarrätten.

Inspektionens beslut om att avslå en begäran om att utfärda intyg enligt 2 a kap. 1 5 färde stycket eller om att förelägga eller ut- döma vite enligt 21 kap. 2 5 får överklagas hos länsrätten. Pröv— ningstillstånd krävs vid över- klagande till kammarrätten av länsrättens avgörande.

Inspektionens beslut i övrigt enligt denna lag får överklagas hos regeringen.

Inspektionen får bestämma att ett beslut om föreläggande eller om verksamhetens drivande enligt omedelbart.

11 5 sjunde stycket skall gälla

Om överklagande av vissa beslut finns bestämmelser i 20 kap. 7 5.

20 kap. 7 52

Finansinspektionens beslut var- igenom en anmälan avskrivits eller en registrering vägrats enligt 4 5 första stycket överklagas hos kammarrätten genom besvär inom två månader från beslutets dag. Detsamma gäller sådana beslut av finansinspektionen som avses i 4 5 tredje stycket med undantag av beslut enligt 21 kap. 2 5.

'Senaste lydelse 1993: 1304. 2Senaste lydelse 1991 : 1767.

Finansinspektionens beslut var- igenom en anmälan avskrivits eller en registrering vägrats enligt 4 5 första stycket överklagas hos allmän förvaltningsdomstol inom två månader från beslutets dag. Detsamma gäller sådana beslut av finansinspektionen som avses i 4 5 tredje stycket med undantag av beslut enligt 21 kap. 2 5.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.50. Förslag till lag om ändring i vattenlagen (1983z291)

Härigenom föreskrivs att 22 kap. 6 5 vattenlagen (19831219) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

22 kap. 6 5'

Länsstyrelsens beslut enligt Länsstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos denna lag får överklagas hos kammarrätten, om beslutet avser allmän förvaltningsdomstol, om

beslutet avser

1. förordnande av förrättningsman enligt 12 kap.,

2. förordnande om undersökningar som avses i 18 kap. 2 5 andra stycket eller av besiktningsman enligt 18 kap. 3 eller 4 5,

3. förordnande om vattenskyddsområde och föreskrifter enligt 19 kap. 2 och 3 55,

4. kostnader som anges i 20 kap. 11 eller 12 5,

5. prövning av säkerhet enligt 3 5 detta kapitel,

6. föreläggande enligt 2 kap. 9 5 tredje stycket, 19 kap. 1 5 tredje stycket, 21 kap. 3 5 eller förbud enligt detta kapitels 4 5 första stycket.

I övrigt får länsstyrelsens beslut enligt denna lag överklagas hos rege- ringen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

*Senaste lydelse l989:5l3.

2.51. Förslag till lag om ändring i lagen (19831738) om bekämpande av salmonella hos djur

Härigenom föreskrivs att 75 lagen (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 5' Beslut av länsstyrelsen eller av veterinär får överklagas hos Jordbruks- verket.

Jordbruksverkets beslut i ett Jordbruksverkets beslut i ett särskilt fall får överklagas hos särskilt fall får - överklagas hos-

kammarrätten. allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Beslut som har meddelats enligt denna lag gäller omedelbart, om inte något annat bestäms.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995; Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

1Senaste lydelse 1993: 1479.

2.52. Förslag till lag om ändring i lagen (l984z409) om Prop. 1994/95:27 avgift på gödselmedel

Härigenom föreskrivs att 9 5 lagen (l984z409) om avgift på gödle medel skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse . 9 5' Jordbruksverkets beslut enligt Jordbruksverkets beslut enligt 8 5 får överklagas hos kammar- 8 5 får överklagas hos allmän för- rätten. valtningsdomstol..

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995 . Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

71 'Senaste lydelse 19911913.

2.53. Förslag till lag om ändring i lagen (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m.

Härigenom föreskrivs att 11 5 lagen (1984z542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 5 Socialstyrelsens beslut enligt Socialstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos denna lag får överklagas hos kammarrätten genom besvär. allmän förvaltningsdomstol. Beslut som Socialstyrelsen eller Beslut som Socialstyrelsen eller kammarrätten meddelar enligt allmän förvaltningsdomstol denna lag Skall gälla omedelbart, meddelar enligt denna lag skall om inte annat förordnas. gälla omedelbart, om inte annat förordnas. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.54. Förslag till lag om ändring i lagen (1985:295) om foder

Härigenom föreskrivs att 195 lagen (1985:295) om foder skall ha

följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

19 5'

Beslut av Jordbruksverket i ärende som avses i 3 a 5 tredje stycket, 13 5 första stycket, 14 eller 15 5 får överklagas hos kammarrätten. Föreskrifter om överklagande av beslut av Jord- bruksverket med stöd av ett be- myndigande enligt 4, 6 och 8 55 meddelas av regeringen.

Beslut av länsstyrelsen eller av annan myndighet till vilken Jord- bruksverket överlåtit att utöva tillsyn får överklagas hos Jord- bruksverket. Jordbruksverkets beslut i ett sådant ärende får överklagas hos kammarrätten.

Beslut av Jordbruksverket i ärende som avses i 3 a 5 tredje stycket, 13 5 första stycket, 14 eller 15 5 får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Före- skrifter om överklagande av beslut av Jordbnrksverket med stöd av ett bemyndigande enligt 4, 6 och 8 55 meddelas av regeringen. Beslut av länsstyrelsen eller av annan myndighet till vilken Jord- bruksverket överlåtit att utöva tillsyn får överklagas hos Jord- bruksverket. Jordbruksverkets beslut i ett sådant ärende får överklagas hos allmän förvalt- ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Senaste lydelse 1992: 1681.

2.55. Förslag till lag om ändring i lagen (1985:449) om rätt att driva viss linjetrafik

Härigenom föreskrivs att 8 5 lagen (l985z449) om rätt att driva viss linjetrafik skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 8 5' Vägverkets beslut får överklagas Vägverkets beslut får överklagas hos kammarrätten. hos allmän förvaltningsdomstol .

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

[Senaste lydelse 1992: 1650.

2.56. Förslag till lag om ändring i patientjoumallagen

(1985z562)

Härigenom föreskrivs att 14 och 17 55 patientjoumallagen (1985 1562) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

14 gl

Socialstyrelsens beslut i fråga om omhändertagande eller äter- lämnande av patientjournaler får

Socialstyrelsens beslut i fråga om omhändertagande eller åter- lämnande av patientjournaler får överklagas hos allmän förvalt- ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

överklagas hos kammarrätten.

H 52

På ansökan av patienten eller någon annan som omnämns i en patient- journal får Socialstyrelsen förordna att journalen helt eller delvis skall förstöras. Förutsättning för detta är dels att godtagbara skäl anförs för ansökan, dels att patientjoumalen eller den del därav som skall förstöras uppenbarligen inte behövs för patientens vård och dels att det från allmän synpunkt uppenbarligen inte tinns skäl att bevara journalen.

Innan ansökan slutligt prövas, skall den som ansvarar för patient- joumalen beredas tillfälle att yttra sig.

Om Socialstyrelsen har avslagit en ansökan om förstöring av en patientjournal, får beslutet över- klagas hos kammarrätten genom besvär. Om Socialstyrelsens beslut innebär bifall till en sådan an- sökan, får beslutet inte överklag- as.

Om Socialstyrelsen har avslagit en ansökan om förstöring av en patientjournal, får beslutet över- klagas hos allmän förvaltnings- domstol. Om Socialstyrelsens be- slut innebär bifall till en sådan an- sökan, får beslutet inte överkla- gas.

Prövningstillstdnd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Senaste lydelse 19921459. 2Senaste lydelse 1992z459.

2.57. Förslag till lag om ändring i kommunalförbundslagen (1985 :894)

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 10 & kommunalförbundslagen skall ha

följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 kap. 10 å' Bestämmelserna i 10 kap. kommunallagen (1991:900) gäller i tillämp- liga delar i fråga om kommunalförbund. Beslut får överklagas av såväl medlemmar av förbundet som medlemmar av varje kommun eller lands- ting som ingår i förbundet.

I fråga om överklagande av kammarrättens beslut tillämpas 10 kap. 14 & kommunallagen. Om kammarrätten har upphävt ett beslut eller förbjudit att det verk- ställs, får kammarrättens beslut överklagas också av en förbunds- medlem.

I fråga om överklagande av länsrättens beslut tillämpas 10 kap. 14 & kommunallagen. Om länsrätten eller kammarrätten har upphävt ett beslut eller förbjudit att det verkställs, får beslutet överklagas också av en förbunds- medlem.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995 . Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

lSenaste lydelse 1991 : 1695.

2.58. Förslag till lag om ändring i skollagen (1985:1100)

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 12, 14 och 16 55, 9 kap. 17 å och 10 kap. 6 & skollagen (198521100)l skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap. 12 5 På begäran av en skolpliktig elevs vårdnadshavare skall eleven befrias från skyldighet att delta i annars obligatoriska inslag i verksamheten, om det med hänsyn till särskilda omständigheter inte är rimligt att kräva

att eleven deltar.

Befrielse skall alltid medges från undervisning i religionskunskap, om eleven tillhör ett trossamfund, som har regeringens tillstånd att i skolans ställe ombesörja sådan undervisning, och eleven visar att han deltar i denna.

Om elevens vårdnadshavare kräver det, skall begäran om be- frielse prövas av styrelsen för ut- bildningen eller, för elever utanför det offentliga skolväsendet, av den styrelse som ansvarar för grund- skolan i elevens hemkommun. Av- slås begäran vid sådan prövning, får beslutet överklagas hos kam-

Om elevens vårdnadshavare kräver det, skall begäran om be- frielse prövas av styrelsen för ut- bildningen eller, för elever utanför det offentliga skolväsendet, av den styrelse som ansvarar för grund- skolan i elevens hemkommun. Av- slås begäran vid sådan prövning, _får beslutet överklagas hos allmän

marrätten. förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

14 5

Om en skolpliktig elev i en skola utanför det offentliga skolväsendet för barn och ungdom är frånvarande i stor utsträckning utan giltig or- sak, skall huvudmannen för skolan anmäla förhållandet till barnets hem- kommun. Kommunen skall pröva om barnet skall åläggas skolgång i grundskolan eller särskolan eller, om skäl föreligger, överlämna an- mälan till huvudmannen för särskolan eller specialskolan, som skall pröva om barnet skall åläggas skolgång där.

Beslut om att ålägga barnet skol- Beslut om att ålägga barnet skol- gång får överklagas hos kammar— gång får överklagas hos allmän rätten. förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

16 5 Om en skolpliktig elev i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vård-

lLagen omtryckt 199111111.

nadshavare inte har gjort vad på dem ankommer för att så skall ske, får styrelsen för utbildningen vid vite förelägga elevens vårdnadshavare att iaktta sina skyldigheter. Ett föreläggande gäller omedelbart, även om beslutet överklagas.

Vitet får inte förvandlas till fängelse. Beslut av styrelsen för utbild— ningen i ärenden enligt denna paragraf får överklagas hos kam- marrätten.

Beslut av styrelsen för utbild- ningen i ärenden enligt denna paragraf får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol .

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

9m917y

Beslut av Statens skolverk i ärenden om godkännande eller återkallande av godkännande för en fristående skola enligt 1, 5 eller 12 5 samt beslut i ärenden om elevavgifter enligt 7 & får överklagas hos kammarrätten.

Beslut av styrelsen för utbild- ningen i ärenden om godkännande eller återkallande av godkännande för en fristående skola för särskild skolplikt enligt l & tredje stycket 2 eller 12 & får överklagas hos kammarrätten.

Beslut av Statens skolverk i ärenden om godkännande eller återkallande av godkännande för en fristående skola enligt 1, 5 eller 12 5 samt beslut i ärenden om elevavgifter enligt 7 & får överklagas hos allmän förvalt- ningsdomstol.

Beslut av styrelsen för utbild- ningen i ärenden om godkännande eller återkallande av godkännande för en fristående skola för särskild skolplikt enligt l & tredje stycket 2 eller 12 5 får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Beslut av styrelsen för utbildningen i ärenden som avses i 3, 4 och 16 55 får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. Beslut som avses i 3 5 får överklagas endast av barnets vårdnadshavare. Beslut som avses i 16 & får överklagas endast av eleven eller företrädare för denne.

tomass

Beslut i ärenden enligt 4 & om att fullgöra skolplikten på annat sätt än som anges i denna lag får

Beslut i ärenden enligt 4 5 om att fullgöra skolplikten på annat sätt än som anges i denna lag får

överklagas hos kammarrätten. överklagas hos allmän förvalt- ningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

2Senaste lydelse 19931800. 3Senaste lydelse 1993z800.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.59. Förslag till lag om ändring i bilavgaslagen (1986:1386)

Härigenom föreskrivs att 11 & bilavgaslagen (1986:1386) skall ha

följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 å'

Ett beslut av en myndighet om föreläggande enligt 55 eller om kontrollavgift eller dispensavgift i ett särskilt fall enligt 9 och 10 55 får överklagas hos kammarrätten.

Ett beslut av en myndighet om föreläggande enligt Så eller om kontrollavgift eller dispensavgift i ett särskilt fall enligt 9 och 10 åå får överklagas hos allmän jör- valtningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

lSenaste lydelse 199lz2010.

2.60. Förslag till lag om ändring ijaktlagen (1987z259)

Härigenom föreskrivs att 54 & jaktlagen (1987z259) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

54 å'

Länsstyrelsens beslut enligt 33 & Länsstyrelsens beslut enligt 33 & om registrering av licensområde om registrering av licensområde får överklagas hos kammarrätten. får överklagas hos allmän förvalt- Beslut enligt 12 & samt övriga ningsdomstol. Beslut enligt 125 beslut enligt 33 5 får inte över— samt övriga beslut enligt 33 5 får klagas. inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Föreskrifter om överklagande av sådana beslut som fattats av en myn- dighet med stöd av ett bemyndigande enligt denna lag meddelas av regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Senute lydelse 199lzl769.

2.61. Förslag till lag om ändring i bankrörelselagen

(1987:617)

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 24 å och 8 kap. 8 5 bankrörelselagen (1987:617) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap. 24 5' Finansinspektionens beslut enligt 6 5 och 21 å andra stycket får inte

överklagas.

Beslut som avses i 21 5 första stycket får överklagas hos kam- marrätten. Inspektionens beslut i övrigt enligt denna lag, bankaktie- bolagslagen (1987:618), spar- bankslagen (1987:619) och föreningsbankslagen (1987:620) får överklagas hos regeringen, om annat inte är föreskrivet.

Beslut som avses i 21 & första stycket får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Inspektionens beslut i övrigt enligt denna lag, bankaktiebolagslagen (1987:618), sparbankslagen (1987:619) och föreningsbankslagen (1987:620) får överklagas hos regeringen, om annat inte är föreskrivet.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Inspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande eller återkallelse skall gälla omedelbart.

8kap. & 52

Ett beslut av Finansinspektionen som innebär att anmälan avskrivits eller registrering har vägrats enligt 4 5 andra stycket får överklagas till kammarrätten inom två månad- er från beslutets dag. Detsamma gäller ett beslut av Finansinspek- tionen som avses i 5 5 1—3 och 5.

Ett beslut av Finansinspektionen som innebär att anmälan avskrivits eller registrering har vägrats enligt 4 5 andra stycket får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol inom två månader från beslutets dag. Detsamma gäller ett beslut av Finansinspektionen som avses i 5 & 1-3 och 5 .

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995 . Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Senaste lydelse 1992: 1613. 2Senaste lydelse 199211613.

2.62. Förslag till lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Härigenom föreskrivs att 15 kap. 65 lagen (1987:667) om ekono- miska föreningar skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

15 kap. 65

Myndighets beslut i tillstånds- ärenden enligt 6 kap. 3 eller 4 5, 8 kap. 3-5 55, 9 kap. 6 5 eller 8 5 första stycket 1 eller 10 kap. 6 & femte stycket överklagas till regeringen genom besvär.

Ett beslut av registreringsmyn- digheten som innebär att anmälan har avskrivits eller registrering har vägrats enligt 4 & första och andra styckena överklagas till kammar- rätten genom besvär inom två månader från beslutets dag. Det- samma gäller ett beslut av regi- streringsmyndigheten som avses i 4 & fjärde stycket.

Länsstyrelsens beslut enligt denna lag överklagas i övriga fall till kammarrätten genom besvär.

Myndighets beslut i tillstånds- ärenden enligt 6 kap. 3 eller 4 &, 8 kap. 3-5 åå, 9 kap. 6 5 eller 8 & första stycket 1 eller 10 kap. 6 & femte stycket får överklagas till regeringen.

Ett beslut av registreringsmyn- digheten som innebär att anmälan har avskrivits eller registrering har vägrats enligt 4 5 första och andra styckena överklagas hos allmän förvaltningsdomstol inom två månader från beslutets dag. Det- samma gäller ett beslut av regi- streringsmyndigheten som avses i 4 & fjärde stycket.

Länsstyrelsens beslut enligt denna lag överklagas i övriga fall hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995 . Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.63 Förslag till lag om ändring i tullagen (1987:1065) Härigenom föreskrivs att 30, 89, 90, 100 och 104 åå tullagen (1987:1065) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

30 å'

Ränta utgår på tull och annan skatt som skall betalas

1. på grund av omtulltaxering eller eftertulltaxering,

2. enligt beslut av Generaltull- styrelsen, kammarrätten eller regeringsrätten,

3.i fall som avses i 82 å, när tull eller annan skatt undandragits,

4. i fall som avses i 24 & första eller tredje stycket lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m.

Ränta utgår på tull och annan skatt som skall betalas

1. på grund av omtulltaxering eller eftermlltaxering,

2. enligt beslut av Generaltull— styrelsen eller allmän förvaltnings— domstol,

3.i fall som avses i 82 å, när tull eller annan skatt undandragits,

4. i fall som avses i 24 & första eller tredje stycket lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m.

Om tull eller annan skatt enligt preliminärt beslut har erlagts med lägre belopp än som slutligt fastställts, utgår ränta på det överskjutande beloppet.

Ränta enligt första eller andra stycket utgår dock inte på belopp som får dras av vid redovisning av skatt enligt mervärdesskattelagen (1994z200).

Om utfärdande av särskild tullräkning fördröjs till följd av att den som tagit hand om en vara med stöd av hemtagningstillstånd inte anmält varan till förtullning inom föreskriven tid, utgår ränta.

Bestämmelsema i denna lag om tull och annan skatt tillämpas även beträffande ränta enligt denna paragraf.

89 52

Frågor om tulltillägg .och för- seningsavgift prövas av tullmyn- digheten. Kammarrätten prövar dock, på talan av det allmänna ombudet som avses i 98 &, frågor om tulltillägg på grund av oriktiga uppgifter i mål om tull eller annan skatt. Sådan talan får föras, om den oriktiga uppgiften inte har godtagits efter prövning i sak eller inte har prövats i målet. Talan skall väckas inom ett år från

1Senaste lydelse 19941218. 2$enaste lydelse 19911157.

Frågor om tulltillägg och för- seningsavgift prövas av tullmyn- digheten. Allmän förvaltnings- domstol prövar dock, på talan av det allmänna ombudet som avses i 98 &, frågor om tulltillägg på grund av oriktiga uppgifter i mål om tull eller annan skatt. Sådan talan får föras, om den oriktiga uppgiften inte har godtagits efter prövning i sak eller inte har prövats i målet. Talan skall väckas

inom ett år från utgången av den månad då domen eller det slutliga beslutet i målet har vunnit laga

utgången av den månad då domen eller det slutliga beslutet i målet har vunnit laga kraft.

kraft. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Den tullskyldiges yrkande i fråga om tulltillägg eller förseningsavgift skall utan hinder av vad som annars gäller om överklagande prövas, om beslutet om den tull eller annan skatt som tulltillägget eller försenings- avgiften avser inte har vunnit laga kraft. Detsamma gäller, om det

allmänna ombudet framställt ett sådant yrkande till förmån för den ' tullskyldige. Om yrkandet framställs först i domstol, kan domstolen förordna att det skall tas upp och vidare handläggas av tullmyndigheten. Innan beslut fattas om påföring av tulltillägg eller förseningsavgift skall den tullskyldige om möjligt ges tillfälle att yttra sig. Underrättelse om att tullmyndigheten överväger att påföra tulltillägg eller förseningsavgift får ske genom överföring av elektroniskt doku- ment.

90 53 Bestämmelserna om eftergift av tulltillägg och förseningsavgift skall beaktas, även om yrkande om detta inte har framställts, i den mån det föranleds av vad som har förekommit i ärendet eller målet om tulltillägg eller förseningavgift. Om tull eller annan skatt sätts ned, skall också vidtas den ändring i

beslutet om tulltillägg som nedsättningen kan föranleda.

Vid handläggningen i kammar- rätt av mål om tulltillägg eller förseningsavgift skall muntlig förhandling hållas, om den tull- skyldige begär det. Muntlig för- handling behövs dock inte, om det inte finns anledning anta att tull-

Vid handläggningen i länsrätt eller kammarrätt av mål om tull- tillägg eller förseningsavgift skall muntlig förhandling hållas, om den tullskyldige begär det. Munt- lig förhandling behövs dock inte, om det inte finns anledning anta

tillägg eller förseningsavgift att tulltillägg eller förseningsavgift kommer att utgå. kommer att utgå. 100 %* Generaltullstyrelsens beslut Generaltullstyrelsens beslut enligt denna lag eller enligt be- stämmelser som utfärdats med stöd av lagen får överklagas hos kammarrätten genom besvär, när det är fråga om

enligt denna lag eller enligt be- stämmelser som utfärdats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, när detär fråga om

1. fastställelse av tull eller annan skatt och prövningen inte gäller sådant beslut om befrielse från eller nedsättning eller återbetalning av

”Senaste lydelse 1987:1221. 4Senaste lydelse 19921643.

tull och annan skatt som meddelats med stöd av regeringens bemyndig-

ande, .

2. uttag av tull eller annan skatt ur en vara enligt 10 & Öärde stycket eller 35 5, 3. temporär tullfrihet,

4. restitution av tull eller annan skatt,

5. urspningsintyg enligt protokoll 3 till Sveriges avtal med Europeiska ekonomiska gemenskapen eller bilaga B till konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslumingen,

6. inskränkning i rätten att förfoga över en vara,

7. förhandsbesked, 8. ränta eller dröjsmålsavgift,

9. tulltillägg eller förseningsavgift, 10. ersättning som avses i 56 5 andra stycket, 69 5 andra stycket eller 71 5, eller ll. utdömande av vite.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Om Generaltullstyrelsen har avvisat en ansökan om förhandsbesked eller återkallat ett lämnat förhandsbesked eller meddelat ett beslut som avses i 59 & tredje stycket, får beslutet inte överklagas.

I övrigt överklagas Generaltullstyrelsens beslut enligt denna lag eller enligt bestämmelser som utfärdats med stöd av lagen hos regeringen.

104 & Överklagande i särskild ordning över beslut av annan tullmyndighet än Generaltullstyrelsen prövas av styrelsen:

Är tulltaxering, omtulltaxering, eftertulltaxering eller fråga om tulltillägg eller förseningsavgift föremål för prövning av kammar- rätten eller avgjord av Generaltull- styrelsen genom beslut som har vunnit laga kraft, ankommer det på kammarrätten att pröva över- klagandet. Har frågan prövats av kammarrätten eller regerings- rätten, skall överklagandet prövas av Regeringsrätten.

Regeringsrätten och kammar— rätten får, om överklagande som har gjorts i särskild ordning skall tas upp till prövning, förordna att

År tulltaxering, omtulltaxering, eftertulltaxering eller fråga om tulltillägg eller förseningsavgift föremål för prövning av länsrätt eller kammarrätt eller avgjord av Generaltullstyrelsen genom beslut som har vunnit laga haft, skall Länsrätten eller kammarrätten pröva överklagandet. Har frågan prövats av länsrätten skall överklagandet prövas av kammar- rätten. Har frågan prövats av kammarrätten eller regerings- rätten, skall överklagandet prövas av Regeringsrätten.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Allmän förvaltningsdomstol får, om överklagande som har gjorts i särskild ordning skall tas upp till prövning, förordna att överklagan-

överklagandet skall vidare hand- det skall vidare handläggas av Prop. 1994/95:27 läggas av Generaltullstyrelsen. Generalmllstyrelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.64. Förslag till lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)

Härigenom föreskrivs att 13 kap. 3 & fartygssäkerhetslagen (1988:49) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

13 kap. 3 5

Ett beslut enligt denna lag som inte skall underställas någon får över- klagas

1. hos Sjöfartsverket, om beslutet har meddelats av en myndighet som inte är central förvaltningsmyndighet,

2. hos regeringen, om beslutet avser ett fartygs bemanning eller ett medgivande enligt 5 kap. 12 5 andra stycket och har meddelats av en central förvalmingsmyndighet,

3. hos kammarrätten i andra fall 3. hos allmän förvaltningsdom- än som avses i 1 och 2. stol i andra fall än som avses i 1

och 2. Ett provisoriskt beslut om minimibesättning får inte överklagas. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.65 Förslag till lag om ändring i lagen (l988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut.

Härigenom föreskrivs att 1 och 3—5 && samt rubriken närmast före 5 5 lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut samt ikraftträdandebestämmelserna till lagen skall ha följande lydelse.]

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse 152

På ansökan av en enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen eller en förvaltnings- myndighet som rör något förhåll- ande som avses i 8 kap. 2 eller 3 & regeringsformen skall Rege- ringsrätten pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rätts- regel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet.

På ansökan av en enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen eller en förvaltnings- myndighet som rör något för- hållande som avses i 8 kap. 2 eller 3 & regeringsformen skall domstol pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet.

Rättsprövning kan gälla endast sådana beslut som innebär myndighetsutövning mot den enskilde, annars kan prövas av domstol endast efter ansökan om resning, och inte skulle ha kunnat överprövas i annan ordning.

Regeringsrätten prövar avgöran- den av regeringen och kamman'ätt avgöranden av en förvaltnings- myndighet inom kammarrättens domkrets.

353

Ansökan om rättsprövning ges in till Regeringsrätten. Den skall ha kommit in dit inom tre månader från dagen för beslutet.

Ansökan om rättsprövning ges in till den domstol som skall pröva ansökan. Den skall ha kommit in dit inom tre månader från dagen för beslutet. Om en ansökan som skall prövas av kammarrätt kommer in till Regeringsrätten skall ansökan anses ha kommit in till kammarrätten den dag som den kom in till Regeringsrätten.

I ansökan skall sökanden ange på vilket sätt han anser att avgörandet

1Lagens giltighetstid senast förlängd 199l:1825. 2Senaste lydelse 1991:1825. JSenaste lydelse l991:1825.

strider mot någon rättsregel och vilka omständigheter han vill åberopa till stöd för detta.

45

Ett förvaltningsbeslut skall gälla trots att rättsprövning kan ske. Regeringsrätten får dock be- stämma att beslutet tills vidare inte skall gälla.

Regeringsrättens beslut

Ett förvaltningsbeslut skall gälla trots att rättsprövning kan ske. Domstolen får dock bestämma att beslutet tills vidare inte skall gälla.

Domstolens beslut

55”

Om Regeringsrätten finner att förvaltningsbeslutet strider mot någon rättsregel och det inte är uppenbart att felet saknat betydel- se för avgörandet, skall Rege- ringsrätten upphäva beslutet och, om det behövs, återförvisa ärendet till den myndighet som meddelat beslutet. I annat fall står beslutet fast.

Denna lag träder i kraft den ljuni 1988. Den tillämpas på beslut som meddelas under tiden från ikraftträdandet till utgången av år 1994.

Om domstolen finner att förvalt- ningsbeslutet strider mot någon rättsregel och det inte är uppen- bart att felet saknat betydelse för avgörandet, skall domstolen upp- häva beslutet och, om det behövs, återförvisa ärendet till .den myn- dighet som meddelat beslutet. I annat fall står beslutet fast.

Denna lag träder i kraft den ljuni 1988. Den tillämpas på .beslut som meddelas under tiden från - ikraftträdandet till utgången av år I 997.

Denna lag träder i kraft, i fråga om ikraftträdandebestämmelsema den 1 januari 1995, och i övrigt den 1 april 1995. Ansökningar som vid- utgången av mars år 1995 kommit in till Regeringsrätten men ännu inte prövats handläggs enligt äldre bestämmelser.

”Senaste lydelse 199111825.

2.66. Förslag till lag om ändring i strålskyddslagen

(l988:220)

Härigenom föreskrivs att 425 strålskyddslagen (l988:220) skall ha

följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

425

Beslut i särskilda fall enligt denna lag får överklagas hos kammarrätten. Beslut i frågor som avses i 27 & överklagas dock hos regeringen. '

Beslut i särskilda fall enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Beslut i frågor som avses i 27 5 över- klagas dock hos regeringen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Föreskrifter om överklagande" av en myndighets beslut enligt denna lag med stöd av ett bemyndigande enligt lagen meddelas av regeringen. Beslut som meddelats enligt denna lag skall gälla omedelbart om inte annat bestäms.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.67. Förslag till lag om ändring i yrkestrafiklagen (l988:263)

Härigenom föreskrivs att 23 & yrkestrafiklagen (l988:263)l skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

23 52

Tillståndsmyndighetens beslut Tillståndsmyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas enligt denna lag får överklagas hos kammarrätten, om inte något hos allmän förvaltningsdomstol, annat anges i andra stycket. Beslut om inre' något annat anges i andra om varning får dock inte över- stycket. Beslut om varning får klagas. dock inte överklagas. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Länsstyrelsens beslut i frågor om beviljande av tillstånd till linjetrafik och om omprövning av tillstånd enligt 11 5 får överklagas hos Väg- verket. Vägverkets beslut i sådana frågor får överklagas hos regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

lLagen omtryckt 1988zl499. 2Senate lydelse 1992: 1651 .

2.68. Förslag till lag om ändring i lagen (1988:328) om fordonsskatt på utländska fordon

Härigenom föreskrivs att 165 lagen (1988:328) om fordonsskatt på utländska fordonl skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

16 5 Beslut enligt denna lag av annan tullmyndighet än Generaltullstyrelsen får överklagas av den skattskyldige hos Generaltullstyrelsen. Över- klagandet skall ha kommit in inom ett år från den dag då beslutet med— delades. Beslut av Generaltullstyrelsen får Beslut av Generaltullstyrelsen får överklagas hos kammarrätten. överklagas hos allmän förvalt- ningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

lSenaste lydelse av lagens rubrik 1992: 1442.

2.69. Förslag till lag om ändring i lagen (1988:950) om

kulturminnen m.m.

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 24 5, 3 kap. 19 5, 4 kap. 16 å och 5 kap. 15 5 lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. skall ha följande

lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap. 24 5'

Beslut av länsstyrelsen över- klagas hos kammarrätten när det gäller

1. fastställelse av gränserna för ett fomlämningsområde enligt 2 5,

2. särskilda ordningsföreskrifter enligt 9 &,

3. fridlysning enligt 9 & eller

4. tillstånd att medföra och använda metallsökare enligt 20 5.

Beslut av Riksantikvarieämbetet enligt 16 & överklagas hos kam- marrätten.

Beslut av länsstyrelsen över- klagas hos allmän förvaltnings- domstol när det gäller

1. fastställelse av gränserna för ett fomlämningsområde enligt 2 5;

2. särskilda ordningsföreskrifter enligt 9 &,

3. fridlysning enligt 9 5 eller

4. tillstånd att medföra och använda metallsökare enligt 20 5.

Beslut av Riksantikvarieämbetet enligt 16 & överklagas hos allmän förvaltnin gsdomstol .

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten

Beslut i övrigt enligt detta kapitel av länsstyrelsen eller Riksantikvarie- ämbetet får överklagas hos regeringen, om inte annat följer av 25 &.

Kommunen får överklaga länsstyrelsens beslut enligt 2 5 andra styck- et, 9 å första—fjärde styckena och 12 å andra stycket.

Skåp. 195

Beslut av länsstyrelsen över- klagas hos kammarrätten när det gäller

1. byggnadsminnesförklaring en- ligt 1 &.

2. skyddsföreskrifter enligt 2 5, 3. förbud mot åtgärder enligt 5 5, '

4. anmälningsle enligt 6 5,

5. deposition enligt 12 5 första stycket,

6. tillstånd eller tillstånd enligt 14 &,

villkor för

'Senaste lydelse 1991z474.

Beslut av länsstyrelsen över- klagas hos allmän förvaltnings— domstol när det gäller

1. byggnadsminnesförklaring en- ligtl &.

2. skyddsföreskrifter enligt 2 &,

3. förbud mot åtgärder enligt 5 5.

4. anmälningsplikt enligt 6 &, S. deposition enligt 12 5 första stycket,

6. tillstånd eller tillstånd enligt 14 5,

villkor för

7. jämkning av skyddsföreskrift- er eller hävande av byggnads— minnesförklaring enligt 15 5 första stycket,

8. dokumentation enligt tredje stycket,

9. föreläggande enligt 16 5 eller 10. föreläggande enligt 17 5 första stycket.

155

7. jämkning av skyddsföreskrift— er eller hävande av byggnads- minnesförklaring enligt 15 5 första stycket,

8. dokumentation enligt 15 5 tredje stycket,

9. föreläggande enligt 16 5 eller 10. föreläggande enligt 17 5 första stycket.

Länsstyrelsens beslut att inte förklara en byggnad för byggnadsminne får överklagas endast av Riksantikvarieämbetet.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

4kap.165

Beslut som anges i 3, 9 och 13 55 får överklagas hos kammar-

Beslut som anges i 3, 9 och 13 55 får överklagas hos allmän

rätten. Sådana beslut får alltid förvaltningsdomstol. Sådana beslut överklagas av domkapitlet. får alltid överklagas av domkapit- let

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten

Beslut enligt 4, 10 och 14 55 får överklagas hos regeringen.

Skap. 155

Om en tillståndsmyndighet har avslagit en ansökan om tillstånd till utförsel, får beslutet över- klagas hos kammarrätten.

Om en tillståndsmyndighet har avslagit en ansökan om tillstånd till utförsel, får beslutet över- klagas hos allmän förvaltnings- domstol.

Prövningstillstånd krävs överklagande till kammarrätten

vid

Andra beslut som en tillståndsmyndighet har meddelat enligt detta

kapitel, får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.70. Förslag till lag om ändring i lagen (1989:508) om Prop. 1994/95:27

försäkringsmäklare

Härigenom föreskrivs att 17 5 lagen (1989:508) om försäkringsmäk- lare skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

17 5'

Finansinspektionens beslut enligt Finansinspektionens beslut om denna lag får överklagas till kam- vägrad registrering och om åtgärd maträtten. enligt 15 5 får överklagas hos

kammarrätten.

Annat beslut av Finansinspektio— nen fär överklagas hos länsrätten. Prövningstillstånd krävs vid över- klagande till kammarrätten av länsrättens avgörande.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

lSenaste lydelse 1993:1308 (jfr 1993:1646).

2.71. Förslag till lag om ändring i utlänningslagen (1989:529)

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 6, 7 och 9 55 utlänningslagen (l989:529)' skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap. 6 &

Statens invandrarverks eller en Statens invandrarverks eller en polismyndighets beslut om att polismyndighets beslut om att omhänderta en biljett får av omhänderta en biljett får av utlån- utlänningen överklagas till kam- ningen överklagas hos allmän

marrätten. förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 7 5

Beslut av en polismyndighet, av Beslut av en polismyndighet, av Statens invandrarverk eller av Ut- . Statens invandrarverk eller av Ut- länningsnämnden om förvar får av länningsnämnden om förvar får av utlänningen överklagas till den utlänningen överklagas hos allmän kammarrätt som skall överpröva förvaltningsdomstol. beslut av invandrarverket. Kam- marrättens beslut får överklagas enligt bestämmelsema i förvalt- ningsprocesslagen (1971:291).

Beslut om förvar får överklagas utan samband med ärendet i övrigt och utan begränsning till viss tid.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Om ett beslut om förvar har fattats av det statsråd som har till uppgift att föredra ärenden enligt denna lag, prövar Regeringsrätten på fram- ställning av utlänningen, om åtgärden skall bestå.

9 5 En förvalmingsmyndighets beslut 1. om ersättning i ett ärende som handläggs enligt denna lag, 2. att avvisa ombud eller biträde, eller 3. i en jävsfråga, får överklagas utan samband med ärendet i övrigt. Beslut om ersättning överklagas Beslut om ersättning överklagas till kammarrätten. hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1Lagen omtryckt 19942515. 7 Riksdagen 1994/95. I saml. Nr 27

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.-

2.72. Förslag till lag om ändring i aktiekontolagen

(1989z827)

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 4 5 och 8 kap. 1 & aktiekontolagen (19891827) skall ha följande lydelse.

Nu varande lydelse

Föreslagen lydelse

3kap.4å

Beslut enligt 1 & eller 3 5 andra eller tredje stycket av den myndig— het som regeringen bestämmer får överklagas hos kammarrätten. Finansinspektionens beslut i frågor som rör tillsynen får överklagas hos regeringen.

Beslut enligt 1 5 eller 3 5 andra eller tredje stycket av den myndig- het som regeringen bestämmer får överklagas hos allmän förvalt- ningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Finansinspektion— ens beslut i frågor som rör tillsynen får överklagas hos regeringen.

Ett beslut som avses i första eller andra stycket skall verkställas även om det har överklagats, om inte den myndighet som har att pröva överklagandet förordnar något annat.

8 kap. l ä'

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall pröva frågor om auktorisation av förvaltare och om tillstånd för någon att införas i aktiebok enligt 3 kap. 10 å andra stycket aktiebolagslagen (1975:1385), 3 kap. 10 å andra stycket försäkringsrörelselagen (1982:713) och 3 kap. 11 & första stycket bankaktiebolagslagen (1987:618).

En auktorisation eller ett tillstånd enligt första stycket får förenas med särskilda villkor för att tillgodose allmänna och enskilda intressen. Auktorisationen eller tillståndet kan återkallas av den myndighet som har meddelat auktorisationen eller tillståndet, om ett villkor har åsido- satts och avvikelsen är betydande eller om annars förutsättningar för auktorisation eller tillstånd inte längre föreligger.

Beslut i frågor om auktorisation eller tillstånd som har meddelats av annan än regeringen får över- klagas hos kammarrätten. Beslutet skall verkställas även om det har överklagats, om inte kammarrätten förordnar annat.

'Senaste lydelse 1990:1314.

Beslut i frågor om auktorisation eller tillstånd som har meddelats av annan än regeringen får över- klagas hos allmän förvaltnings- domstol. Beslutet skall verkställas även om det har överldagats, om inte domstolen förordnar annat.

Prövningstillstånd krävs vid över— klagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.73. Förslag till lag om ändring i lagen (l990:484) om övervakningskameror m.m.

Härigenom föreskrivs att 185 lagen (1990:484) om övervaknings- kameror m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

185

Länsstyrelsens beslut får över- klagas hos kammarrätten.

Justitiekanslern får föra talan för att tillvarata allmänna intressen. Beslut om tillstånd att använda en övervakningskamera och om undantag enligt 3 & tredje stycket från upplysningsplikten får över- klagas även av den kommun där den plats finns dit övervaknings- kameran skall kunna riktas och, om kameran skall kunna riktas mot en arbetsplats, av en organisation som företräder de anställda.

Länsstyrelsens beslut får över— klagas hos allmän förvaltnings- domstol.

Justitiekanslem får överklaga ett beslut för att ta tillvara allmänna intressen. Beslut om tillstånd att använda en övervakningskamera och om undantag enligt 3 & tredje stycket från upplysningsplikten får överklagas även av den kommun där den plats finns dit över- vakningskameran skall kunna riktas och, om kameran skall kunna riktas mot en arbetsplats, av en organisation som företräder de anställda.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten utom i mål där Justitiekanslern för talan.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.74- Förslag till lag om ändring i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor

Härigenom föreskrivs, att 14 5 lagen (1990:712) om undersökning av olyckor skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

14 5 Beslut enligt 8 5 andra stycket, Beslut enligt 8 5 andra stycket, 11 eller 12 5 får överklagas hos 11 eller 12 5 får överklagas hos kammarrätten. allmän förvaltningsdomstol. ' - 'Prövningstillstånd krävs vid

överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.75. Förslag till lag om ändring i lagen (1990:1114) om

värdepappersfonder

Härigenom föreskrivs att 465 lagen (1990:1114) om värdepappers- fonder skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

46 5' Finansinspektionens beslut enligt 41 å och 44 5 andra stycket får inte

överklagas.

Andra beslut i särskilda fall som Finansinspektionen meddelar en- ligt denna lag får överklagas hos kammarrätten.

Beslut som Finansinspektionen meddelar med stöd av 3, 7 a, 10, I], 43 och 44 a ååfär överklagas hos kammarrätten. .

Andra beslut i särskilda fall som Finansinspektionen meddelar en- ligt denna lag får överklagas hos länsrätten. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten av länsrättens av- görande.

Har Finansinspektionen i ett ärende om tillstånd enligt 11 5 inte fattat beslut inom sex månader efter det att ansökan gavs in, får sökanden begära förklaring av kammarrätten att ärendet onödigt uppehålls. Har inspektionen inte meddelat beslut inom sex månader efter det att en sådan förklaring lämnats, skall det anses som att ansökan har avslagits.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Senaste lydelse 1992:1320.

2.76. Förslag till lag om ändring i jämvägssäkerhetslagen

(1990:1157)

Härigenom föreskrivs att 355 jämvägssäkerhetslagen (1990:1157). skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

355

Beslut som Banverket i särskilt fall har meddelat enligt denna lag eller enligt föreskrift som med- delats med stöd av lagen får över- klagas hos kammarrätten. Andra beslut av Banverket får överklagas hos regeringen.

Beslut som Banverket i särskilt fall har meddelat enligt denna lag eller enligt föreskrift som med- delats med stöd av lagen får över- klagas hos allmän förvaltnings- domstol. .

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten

Andra beslut av Banverket får överklagas hos regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.77. Förslag till lag om ändring i insiderlagen (1990:1342)

Härigenom föreskrivs att 205 insiderlagen (1990:1342) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

20 5'

Finansinspektionens beslut enligt Finansinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas hos denna lag får överklagas hos all- kammarrätten. Inspektionen får män förvaltningsdomstol. bestämma att ett beslut skall gälla Inspektionen får bestämma att ett omedelbart. beslut skall gälla omedelbart.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995 . Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

lSenaste lydelse 1992z557.

2.78. Förslag till lag om ändring i minerallagen (1991:45)

Härigenom föreskrivs att 16 kap. 1 5 minerallagen (1991:45) skall ha

följande lydelse.

Nuvarande lydelse

16 kap. 1 5' I fråga om överklagande av beslut enligt denna=lag gäller följande.

Beslut

Beslut av bergmästaren i frågor som gäller undersökningstillstånd

Beslut av bergmästaren i frågor som gäller meddelande av bearbet— ningskoncession, tillstånd till överlåtelse av koncession eller ändring av villkoren för en kon- cession

Beslut av bergmästaren i frågor om förlängning av giltighetstiden för en bearbemingskoncession enligt 4 kap. 10 5

Beslut av bergmästaren i andra frågor som gäller bearbemings- koncession

Tillstånd av bergmästaren till byggande av väg enligt 3 kap. 3 5 andra stycket

Beslut av bergmästaren i fråga som avses i 3 kap. 7 5

Förhandsbesked av bergmästaren enligt 4 kap. 9 5 tredje stycket

xSenaste lydelse 1992z466.

Överklagas hos

Kammarrätten

Regeringen

Regeringen

Kammarrätten

Sveriges geologiska undersökning

Länsstyrelsen

Sveriges geologiska undersökning

Tillstånd , av bergmästaren att lägga igen utfraktsväg, ort eller borrhål enligt 5 kap. 8 5 eller 13 kap. 6 5

Beslut av bergmästaren i ärende om ersättning enligt 7 kap. 1 5

Beslut av förrättningsmyndigheten i 8 kap. 7 5

Beslut av förrättningsmyndigheten i ärende om markanvisning

Tillstånd av bergmästaren att lägga ned gruva eller motsvarande anläggning enligt 14 kap. 45 tredje stycket ,

Beslut av bergmästaren i andra frågor enligt denna lag

Beslut av länsstyrelsen i frågor som avses i 3 kap. 6 5

Beslut av länsstyrelsen i frågor om prövande av säkerhet enligt 17 kap.

Beslut av Statens jordbruksverk eller Skogsstyrelsen enligt 8 kap. 6 a 5 första eller fjärde stycket.

Sveriges geologiska undersökning

Den fästighetsdomstol inom vars område marken som tvisten gäller eller större delen därav är belägen Den fastighetsdomstol inom. vars område marken som tvisten gäller eller större delen därav är belägen Den fastighetsdomstol inom vars område marken som tvisten gäller eller större delen därav är belägen

Sveriges geologiska undersökning

Kammarrätten

Regeringen

Kammarrätten

Kammarrätten

Föreslagen lydelse

16 kap. 1 5 I fråga om överklagande av beslut enligt denna lag gäller följande.

Beslut

Beslut av bergmästaren i frågor som gäller undersökningstillstånd

Beslut av bergmästaren i frågor som gäller meddelande av bearbet- ningskoncession, tillstånd till överlåtelse av koncession eller ändring av villkoren för en kon- cession

Beslut av bergmästaren i frågor om förlängning av giltighetstiden för en bearbemingskoncession enligt 4 kap. 10 5

Beslut av bergmästaren i andra frågor som gäller bearbemings- koncession

Tillstånd av bergmästaren till byggande av väg enligt 3 kap. 3 5 andra stycket

Beslut av bergmästaren ifråga som avses i 3 kap. 7 5

Förhandsbesked av bergmästaren enligt 4 kap. 9 5 tredje stycket

Tillstånd av bergmästaren att lägga igen utfraktsväg, ort eller borrhål enligt 5 kap. 8 5 eller 13 kap. 6 5

Beslut av bergmästaren i ärende om ersättning enligt 7 kap. 1 5

Överklagas hos

Allmän förvaltningsdomstol

Regeringen

Regeringen

Allmän förvaltningsdomstol

Sveriges geologiska undersökning

Länsstyrelsen

Sveriges geologiska undersökning

Sveriges geologiska undersökning

Den fastighetsdomstol inom vars område marken som tvisten gäller eller större delen därav är belägen

Beslut av förrättningsmyndigheten i 8 kap. 7 5

Beslut av förrättningsmyndigheten i ärende om markanvisning

Tillstånd av bergmästaren att lägga ned gruva eller motsvarande anläggning enligt 14 kap. 45 tredje stycket

Beslut av bergmästaren i andra frågor enligt denna lag

Beslut av länsstyrelsen i frågor som avses i 3 kap. 6 5

Beslut av länsstyrelsen i frågor om prövande av säkerhet enligt 17 kap.

Beslut av Statens jordbruksverk eller Skogsstyrelsen enligt 8 kap. 6 a 5 första eller fjärde stycket.

Den fastighetsdomstol inom vars Prop. 1994/95:27 område marken som tvisten gäller eller större delen därav är belägen

Den fastighetsdomstol inom vars område marken som tvisten gäller eller större delen därav är belägen

Sveriges geologiska undersökning

Allmän förvaltningsdomstol

Regeringen

Allmän förvaltningsdomstol

Allmän förvaltningsdomstol

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet Överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.79. Förslag till lag om ändring i lagen (l991:ll4) om användning av viss genteknik vid allmänna hälso—' undersökningar

Härigenom föreskrivs att 6 5 lagen (1991 :1 14) om användning av viss genteknik vid allmänna hälsoundersökningar skall. ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

65 Socialstyrelsens beslut enligt Socialstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos denna lag får överklagas hos kammarrätten. ' allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.80. Förslag till lag om ändring i lagen (1991:115) om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade ägg från människa

Härigenom föreskrivs att 7 5 lagen (1991:115) om åtgärder i forsk- nings- eller behandlingssyfte med befruktade ägg från människa skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 & Socialstyrelsens beslut enligt 5 5 Socialstyrelsens beslut enligt 5 5 får överklagas hos kammarrätten. får överklagas hos allmän för- ' valtningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslutsom har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.81. Förslag till lag om ändring i bostadsrättslagen

(1991:614)

Härigenom föreskrivs att 11 kap. 55 bostadsrättslagen (1991:614) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

llkap.55'

Beslut om behörighet som in- tygsgivare enligt 3 kap. 3 5 om det meddelats av myndighet som regeringen bestämt, och beslut i ärende om tillstånd att upplåta bostadsrätt enligt 4 kap. 2 5 eller om förskott enligt 5 kap. 5 5 får överklagas hos kammarrätt.

Beslut om behörighet som in- tygsgivare enligt 3 kap. 3 5 om det meddelats av myndighet som regeringen bestämt, och beslut i ärende om tillstånd att upplåta bostadsrätt enligt 4 kap. 2 5 eller om förskott enligt 5 kap. 5 5 får överklagas hos allmän förvalt- ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

lSenaste lydelse 1992zl451.

2.82. Förslag till lag om ändring i kommunallagen

(1991:900)

Härigenom föreskrivs att 10 kap. 1, 5 , 6, 7, 13 och 14 åå kommunal- lagen (1991 1900) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10 kap. 1 &

Varje medlem av en kommun eller ett landsting har rätt att få lagligheten av kommunens eller landstingets beslut prövad genom att överklaga dem hos kammar- rätten.

Varje medlem av en kommun eller ett landsting har rätt att få lagligheten av kommunens eller landstingets beslut prövad genom att överklaga dem hos länsrätten.

55

K lagomålen skall kammarrätten .

ges in till

Överklagandet skall ges in till länsrätten.

65

Klagomälen skall ha kommit in till kammarrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens eller landstingets anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

Överklagandet skall ha kommit in till länsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens eller landstingets anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

Anslaget om protokollsjusteringen måste vara uppsatt på anslagstavlan under hela klagotiden för att tiden skall löpa ut.

75

Om klagomålen före klagotidens utgång har kommit in till kom- munen eller landstinget i stället för till kammarrätten, skall över- klagandet ändå prövas.

Om överklagandet före klago- tidens utgång har kommit in till kommunen eller landstinget i stället för till länsrätten, skall överklagandet ändå prövas.

135

Föreskrifter om hur kammar- Föreskrifter om hur länsrättens rättens beslut överklagas hos beslut överklagas finns i förvalt- regeringsrätten finns i förvalt- ningsprocesslagen (1971:291). ningsprocesslagen (1971:291). Prövningstillstånd krävs vid över- klagande till kammarrätten 14 5

Om kammarrättens beslut har gått klaganden emot, får bara

Om länsrättens eller kammar- rättens beslut har gått klaganden

klaganden själv överklaga beslutet.

Om kammarrätten har upphävt ett beslut eller förbjudit att det verkställs, får kammarrättens beslut överklagas av kommunen eller landstinget och av deras medlemmar.

emot, får bara klaganden själv överklaga beslutet.

Om länsrätten eller kammar- rätten har upphävt ett beslut eller förbjudit att det verkställs, får domstolens beslut överklagas av kommunen eller landstinget och av deras medlemmar.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.83. Förslag till lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 1 5 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument1 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6kap.lå

Finansinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas hos kammarrätten. Inspektionen får bestämma att ett beslut skall gälla omedelbart.

Finansinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. In- spektionen får bestämma att ett beslut skall gälla omedelbart. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

lLagen omtryckt 1992z558.

2.84. Förslag till lag om ändring i lagen (1991:981) om

värdepappersrörelse

Här-igenom föreskrivs att 7 kap. 15 lagen (1991:981) om värde— pappersrörelse skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 kap. 1 & Finansinspektionens beslut enligt 6 kap. 6 5 och 10 å andra stycket får inte överklagas.

Andra beslut som inspektionen meddelar enligt denna lag får överklagas hos kammarrätten.

Beslut som Finansinspektionen meddelar med stöd av 1 kap. 3 5, 2 kap. 3 och 7 55, 3kap. 4 5 och 6 kap. 9 & får överklagas hos kammarrätten.

Andra beslut som inspektionen meddelar enligt denna lag får överklagas hos länsrätten. Pröv- ningstillstånd krävs vid över- klagande till kammarrätten av länsrättens avgörande

Inspektionen får bestämma att ett beslut om förbud eller föreläggande enligt 6 kap. 7 eller 8 & eller om återkallelse enligt 9 & skall gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.85. Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning

Härigenom föreskrivs att 16 5 lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse F äreslagen lydelse

16 &

Kriminalvårdsstyrelsens beslut Kriminalvårdsstyrelsens beslut enligt 8 5 andra stycket får över- enligt 8 5 andra stycket får över- klagas hos kammarrätten. klagas hos allmän förvaltnings-

domstol. Prövningstillständ krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995 . Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.86. Förslag till lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Härigenom föreskrivs att 27 5 lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

27 5 Beslut som avses i 16 å andra Beslut som avses i 16 å andra eller tredje stycket, 18 eller 20 5, eller tredje stycket, 18 eller 20 5, 21 å andra stycket eller 30 5 får 21 å andra stycket eller 30 5 får överklagas hos kammarrätten. överklagas hos allmän förvalt- ningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten Beslut enligt denna lag i andra fall får överklagas på det sätt och i den ordning som regeringen bestämmer.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.87. Förslag till lag om ändring i lagen (1992:S43) om börs- och clearingverksamhet

Härigenom föreskrivs att 12 kap. 1 5 lagen (1992:S43) om börs- och clearingverksamhet skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

12 kap. 1 & Finansinspektionens beslut enligt 11 kap. 5 5 och 8 & andra stycket får inte överldagas.

Andra beslut som Finansinspek- tionen meddelar enligt denna lag får överklagas hos kammarrätten.

Beslut som Finansinspektionen meddelar med stöd av 1 kap. 1 &. 2kap. 45,4kap. 55,8kap.

3 &, 9kap. 65, IOkap. 4åoch ]] kap. 7 5 får överklagas hos kammarrätten,

Andra beslut som Finansinspek- tionen meddelar enligt denna lag får överklagas hos länsrätten. Prövningstillstånd krävs vid över- klagande till kammarrätten av länsrättens avgörande

Inspektionen får bestämma att ett beslut om förbud eller föreläggande enligt 11 kap. 6 5 eller om återkallelse enligt 11 kap. 7 5 skall gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995 . Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.88. Förslag till lag om ändring i läkemedelslagen

(1992:859)

Härigenom föreskrivs att 285 läkemedelslagen (1992:859) skall ha

följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

285

Beslut som Läkemedelsverket i ett enskilt fall meddelat enligt denna lag eller enligt en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos kammar- rätten.

Beslut som Läkemedelsverket eller kammarrätten i ett enskilt fall meddelar skall gälla omedelbart, om inte annat förordnas.

Beslut som Läkemedelsverket i ett enskilt fall meddelat enligt denna lag eller enligt en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän

förvaltningsdomstol .

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten Beslut som Läkemedelsverket, länsrätten eller kammarrätten i ett enskilt fall meddelar skall gälla omedelbart, om inte annat för- ordnas.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995 . Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.89. Förslag till lag om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika

Härigenom föreskrivs att 14 5 lagen (1992:860) om kontroll av narko— tika skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

14 51

Beslut som Läkemedelsverket eller Generaltullstyrelsen i ett enskilt fall meddelat enligt denna lag eller enligt en föreskrift som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos karmnarrätten.

Beslut som Läkemedelsverket, Generaltullstyrelsen eller kammar- rätten i ett enskilt fall meddelar skall gälla omedelbart, om inte annat beslutas.

Beslut som Läkemedelsverket eller Generaltullstyrelsen i ett enskilt fall meddelat enligt denna lag eller enligt en föreskrift som meddelats med stöd av lagen fär överklagas hos allmän förvalt-

ningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten

Beslut som Läkemedelsverket, Generaltullstyrelsen, länsrätten eller kammarrätten i ett enskilt &ll meddelar skall gälla omedelbart, om inte annat beslutas.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

|Senaste lydelse 1994:000.

2.90. Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar

Härigenom föreskrivs att 5 5 lagen (1992:1068) om introduktions- ersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse . Föreslagen lydelse 5 &

Kommunens beslut att inte betala Kommunens beslut att inte betala ut introduktionsersättning får över- ut introduktionsersättning får över- klagas hos länsrätten. klagas hos allmän Ervaltnings-

domstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Beslut om introduktionsersätmingens storlek får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.91. Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1119) om teknisk kontroll

Härigenom föreskrivs att 23 5 lagen (1992:1119) om teknisk kontroll skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

23 5 Beslut av Styrelsen "för teknisk Beslut av Styrelsen för teknisk ackreditering enligt 15 5 och om ackreditering enligt 15 5 och om åtgärd enligt 18 5 får överklagas åtgärd enligt 185 får överklagas, hos kammarrätten. hos allmän förvaltningsdomstol.

Bestämmelserna i 23—25 55 förvaltningslagen (1986:223)' om hur beslut överklagas skall tillämpas också i fråga om beslut enligt 9 5 av bolag eller annan juridisk person. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.92. Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1140) om Prop_ 1994/95:27 Sveriges ekonomiska zon

Härigenom föreskrivs att 18 5 lagen (1992:1140) om Sveriges ekono- miska zon skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

18 5

Andra beslut i särskilda fall än Andra beslut i särskilda fall än sådana som regeringen eller all- sådana som regeringen eller all- män domstol har meddelat enligt män domstol har meddelat enligt denna lag eller enligt föreskrifter denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos kammar- lagen får överklagas hos allmän rätten. förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.93. Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1368) om tillstånd till vissa förvärv av fast egendom

Härigenom föreskrivs att 4 5 lagen (1992:1368) om tillstånd till vissa förvärv av fast egendom skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 4 &

Frågor om förvärvstillstånd Frågor om förvärvstillstånd prövas av länsstyrelsen. Läns- prövas av länsstyrelsen. Läns- styrelsens beslut får överklagas styrelsens beslut får överklagas hos kammarrätten. hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.94. Förslag till lag om ändring i högskolelagen Prop (1992: 1434)

Härigenom att 4 kap 7 5 högskolelagen (1992:1434) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 kap. 7 5 En för högskolan gemensam nämnd skall pröva frågor om avskiljande. Nämndens ordförande skall vara jurist och ha erfarenhet som domare. Nämndens beslut i avskiljande— Nämndens beslut i avskiljande- frågor får överklagas till kammar- - frågor får överklagas till allmän rätt av studenten. förvaltningsdomstol av studenten. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Ett beslut om avskiljande skall, om den som har avskilts begär det. omprövas efter två år.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.95. Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1574) om prop bostadsanpassningsbidrag m.m.

Härigenom föreskrivs att 18 5 lagen (1992:1574) om bostads- anpassningsbidrag m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

18 5 Kommunens beslut enligt denna Kommunens beslut enligt denna lag får överklagas hos länsrätten. lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.96. Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 1 5 lagen (1992:1610) om kredit- marknadsbolag skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 kap. 1 5

Finansinspektionens beslut enligt 5 kap. 6 5 och 22 5 andra stycket får inte överklagas.

Andra beslut som inspektionen Beslut som inspektionen med- meddelar enligt denna lag får delar med stöd av 1 kap. 2 5, överklagas hos kammarrätten. 2 kap. 3 och 8 55 samt 5 kap. 1 l ,

15, 17 och 19 55 får överklagas hos kammarrätten.

Andra beslut som inspektionen meddelar enligt denna lag får överklagas hos länsrätten. P rö v- ningstillstånd krävs vid över— klagande till kammarrätten av länsrättens avgörande.

Inspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande eller återkallelse skall gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.97. Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1672) om

paketresor

Härigenom föreskrivs att 23 5 lagen (1992:1672) om paketresor skall

ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

235

Om Konsumentverket enligt 22 5 andra stycket har förelagt en arrangör eller en återförsäljare att tillhandahålla en handling, får beslutet överklagas hos kammar- rätten. Andra beslut av Konsu- mentverket enligt 22 5 får inte överklagas.

Om Konsumentverket enligt 22 5 andra stycket har förelagt en arrangör eller en återförsäljare att tillhandahålla en handling, får beslutet överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Konsumentverket enligt 22 5 får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

129 '

2.98. Förslag till lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Härigenom föreskrivs att 27 5 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

27 5 Beslut av en sådan nämnd som Beslut av en sådan nämnd som avses i 22 5 eller av länsstyrelsen avses i 22 5 eller av länsstyrelsen får överklagas hos länsrätten om får överklagas hos allmän för- beslutet avser valtningsdomstol om beslutet avser 1. insatser för en enskild enligt 9 5, 2. utbetalning till någon annan enligt 11 5, 3. återbetalning enligt 12 5, 4. förhandsbesked om rätt till insatser enligt 16 5 andra stycket, 5. tillstånd till enskild verksamhet enligt 23 5, eller 6. föreläggande eller återkallelse av tillstånd enligt 24 5. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. Länsrätten eller kammarrätten får dock förordna att dess beslut skall gälla först sedan det vunnit laga kraft.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.99. Förslag till lag om ändring i lagen (1993:649) om marknadsreglering på fiskets område

Härigenom föreskrivs att 14 5 lagen (1993:649) om marknadsreglering på fiskets område skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

145

Beslut av en myndighet i ett sär- skilt fall enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos kammarrätten, utom i fråga om en import- eller exportlicens som får överklagas hos regeringen.

Beslut av en myndighet i ett sär- skilt fall enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvalt- ningsdomstol, utom i fråga om en import- eller exportlicens som får överklagas hos regeringen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.100. Förslag till lag om ändring i fiskelagen (l993z787)

Härigenom föreskrivs att 51 5 fiskelagen (19931787) skall ha följande lydelse.

Nu varande lydelse Föreslagen lydelse

51 5 Länsstyrelsens beslut enligt denna lag eller enligt de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos Fiskeriverket. Fiskeriverkets beslut i särskilda Fiskeriverkets beslut i särskilda fall meddelade enligt denna lag fall meddelade enligt denna lag eller enligt bestämmelser som eller enligt bestämmelser som meddelats med stöd av lagen får meddelats med stöd av lagen får överklagas hos kammarrätten. överklagas hos allmän förvalt- ningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.101. Förslag till lag om ändring i lagen (1993:1302) om EES—försäkringsgivares verksamhet i Sverige

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 6 5 lagen (1993:1302) om EES-försäkringsgivares verksamhet i Sverige skall ha följande lydelse. _ -

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8kap.65

Finansinspektionens beslut om

1. att avslå en ansökan om koncession enligt 3 kap. 3 eller 4 ä.

2. att avslå en ansökan om att utfärda intyg enligt 3 kap. 6 5 tredje stycket,

3. att förbjuda en försäkrings- givare att förfoga över sina tillgångar enligt 6 kap. 5 5 femte

stycket, 4. att återkalla koncession för gränsöverskridande verksamhet

eller förbjuda sådan verksamhet enligt 6 kap. 8 5 tredje eller fjärde stycket eller

2. att förbjuda en försäkrings- givare att förfoga över sina tillgångar enligt 6 kap. 5 5 femte stycket eller

3. att återkalla koncession för gränsöverskridande verksamhet eller förbjuda sådan verksamhet enligt 6 kap. 8 5 tredje eller fjärde stycket '

5. att förelägga vite får överklagas till kammarrätten.

får överklagas hos kammarrätten. Finansinspektionens beslut om att avslå en ansökan om att utfärda intyg enligt 3 kap. 6 5 tredje stycket eller om att förelägga vite får överklagas hos länsrätten. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten av länsrättens avgörande.

Finansinspektionens beslut i övrigt enligt denna lag får överklagas hos regeringen.

Finansinspektionen får bestämma att beslut enligt första stycket skall gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.102. Förslag till lag om ändring i lagen (1994:137) om prop 1994/95:27 mottagande av asylsökande m.fl.

Härigenom föreskrivs att 22 5 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 22 5 Invandrarverkets eller social- Invandrarverkets eller social— nämndens beslut enligt denna lag nämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos länsrätten. får överklagas hos allmän förvalt- ningsdamtol.

Invandrarverkets beslut får överklagas hos länsrätten i det län där utlänningen vistades när beslutet fattades. Beslut enligt denna lag får överklagas endast av den enskilde. Beslut i fråga om bistånd enligt denna lag gäller omedelbart. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.103. Förslag till lag om ändring i lagen (1994:844) om prop. 1994/95:27 behörighet att utöva veterinäryrket

Härigenom föreskrivs att 31 5 lagen (1994z844) om behörighet att utöva veterinäryrket skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

315

Ansvarsnämndens beslut och Jordbruksverkets beslut i ett sär- skilt fall enligt denna lag får överklagas hos kammarrätten.

Ansvarsnämndens beslut och Jordbruksverkets beslut i ett sär- skilt fall enligt" denna lag får överklagas hos allmän förvalt- ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

355

I ärenden om disciplinansvar är anmälaren motpart till den veterinär som har överklagat ansvarsnämndens eller kammar— rättens slutliga beslut enligt denna lag. I ärenden om återkallelse av behörighet och inskränkning av förskrivningsrätt är Jordbruks— verket veterinärens motpart.

I ärenden om disciplinansvar år anmälaren motpart till den veterinär som har överklagat ansvarsnämndens eller domstolens slutliga beslut enligt denna lag. I ärenden om återkallelse av behörighet och inskränkning av förskrivningsrätt är Jordbruks— verket veterinärens motpart.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

3. Ärendet och dess beredning

År 1989 tillkallades en parlamentariskt sammansatt kommitté för att se över domstolarnas uppgifter, arbetssätt och organisation. Kommittén antog namnet Domstolsutredningen. Utredningens uppdrag begränsades 1991 genom tilläggsdirektiv till att inte längre omfatta domstolarnas organisation.

Domstolsutredningen överlämnade i januari 1992 betänkandet Domstolarna inför 2000-talet Arbetsuppgifter och förfaranderegler (SOU 1991:106). Förslagen i betänkandet tar sikte på arbets- fördelningen mellan domstolar och förvaltningsmyndigheter och mellan de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolama. Utredningen tar också upp frågor om omprövning, överklagande och instansordningen samt vissa processrättsliga frågor. Vissa av Domstolsutredningens förslag har lett till lagstiftning. Det gäller förslagen om utvidgade regler om prövningstillstånd i hovrätt och ändrad instansordning vid överklagande av beslut som har meddelats av kronofogdemyndighet (prop. 1992/93:216, bet. l992/93:JuU34, rskr. 1992/931373), överflyttning av vissa likvidationsärenden från tingsrätt till Patent- och registreringsverket (prop. 1993/94:43, bet. 1993/942LU7, rskr. 1993/94154) och enhetliga regler för överklagande till hovrätt och Högsta domstolen m.m. (prop. 1993/94zl90, bet. 1993/94zluU30, rskr. 1993/94z377). Utredningens förslag när det gäller handläggningen av Iförmynderskapsärendena har behandlats i en proposition som nyligen överlämnats till riksdagen (prop.l993/941151).

När det gäller instansordningen i de allmänna förvaltningsdomstolama uttalar Domstolsutredningen att en principiell utgångspunkt bör vara att den första domstolsprövningen av ett förvaltningsärende alltid sker i länsrätt. Utredningen lämnar i betänkandet förslag om nedflyttning från kammarrätt till länsrätt av ett stort antal måltyper.

Regeringen har i 1993 års budgetproposition ställt sig bakom denna princip om att den första domstolsprövningen skall ligga i länsrätt (prop. 1992/93:100 bil. 3, s. 24 f och s. 93) och riksdagen har godkänt de i propositionen angivna riktlinjerna (bet. 1992/93:1uU24, rskr. 1992/93:289).

En första etapp i genomförandet av Domstolsutredningens förslag om nedflyttning av mål i instanskedjan har på regeringens förslag nyligen beslutats av riksdagen (prop. 1993/94:133, bet. 1993/94:JuU24, rskr. 1993/94:319). I samma lagstiftningsärende behandlas också frågan om prövningstillstånd i kammarrätt på grundval av förslag i en inom Justitiedepartementet upprättad promemoria. Lagändringarna innebär att länsrätt ges en allmän behörighet att pröva mål som första domstols- instans, att generella regler om prövningstillstånd i kammarrätt införs i förvaltningsprocesslagen (1971:291), att första domstolsinstans för studiestödsmål och kriminalvårdsmål skall vara länsrätt i stället för som nu kammarrätt, att den första prövningen av körkortsingripanden skall göras av länsstyrelsen och inte som för närvarande av länsrätt, att det skall krävas prövningstillstånd för dessa målgrupper i kammarrätt samt att prövningstillstånd skall krävas för sekretessmål i Regeringsrätten och

Högsta domstolen. Ändringarna avseende prövningstillstånd för Prop. 1994/95:27 sekretessmål träder i kraft den 1 juli 1994. Övriga ändringar träder i kraft den 1 oktober 1994. Ytterligare måltyper har efter hand förts till länsrätt som första domstolsinstans, såsom exempelvis mål enligt ordningslagen (prop. 1992/93:210, bet. 1993/94zluU1, rskr. 1993/9421, SFS l993:1617) och mål enligt tobakslagen (prop. 1992/93:185, bet. 1992/93:50U26, rskr. 1992/93:356, SFS 1993z58l).

I detta ärende tar regeringen upp en stor del av Domstolsutredningens övriga förslag om nedflyttning av mål från kammarrätt till länsrätt och frågan om det skall krävas prövningstillstånd i kamman-ätt för aktuella och dem näraliggande måltyper. Frågan om instansordningen i sekretessmål behandlas inte i detta ärende utan övervägs ytterligare. Inte heller behandlas sådana målgrupper som är föremål för överväganden i andra sammanhang eller där överklagandebestämmelsen har tagits in i en förordning.

I betänkandet Några frågor angående Regeringsrätten (SOU 1992: 138) föreslås bl.a. en ändring i regeringsformen som innebär att det i lag skall kunna bestämmas att inom det förvaltningsrättsliga området inte bara Regeringsrätten utan även kammarrätt skall kunna bevilja resning och återställande av försutten tid samt att de extraordinära rättsmedlen skall regleras i en särskild lag.

Regeringen har i grundlagspropositionen Normgivningsfrågor på dataskyddsområdet, m.m. (prop. l993/94:116) bl.a. föreslagit en sådan ändring i 11 kap. 11 5 regeringsformen att det i lag skall kunna bestämmas att på förvaltningsrättens område inte bara Regeringsrätten utan även en lägre förvaltningsdomstol skall kunna bevilja resning och återställande av försutten tid. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 1995. Riksdagen har nyligen som vilande antagit regeringens förslag till ändring i regeringsformen (1993/94zKU36, rskr. 1993/941359).

I detta ärende tar vi 'upp frågan om kammarrätt skall kunna bevilja resning och återställande av försutten tid när ärendet avgjorts av länsrätt eller en förvaltningsmyndighet. I samband därmed behandlas också frågan om kammarrätt skall kunna pröva ansökningar enligt lagen (l988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut, om avgörandet fattats av en förvaltningsmyndighet, och frågan om en förlängning av lagens giltighetstid.

Betänkandena har remissbehandlats. En förteckning över de remissinstanser som har yttrat sig över Domstolsutredningens betänkande finns intagen i Ds 19935 (i bilaga 1) liksom en sammanställning av remissvaren. En förteckning över de remissinstanser som har yttrat sig över SOU 1992:138 bör fogas till protokollet som bilaga I. En sammanställning av remissvaren i nu aktuella delar finns tillgänglig i Iustitiedepartementet (dnr Iu92/4966).

Slutligen tar vi upp vissa frågor som har samband med den beslutade nedläggningen av Försäkringsöverdomstolen.

Lagrådet

Regeringen beslutade den 25 augusti 1994 att inhämta Lagrådets yttrande över de lagförslag som finns i bilaga 2. Lagrådet har lämnat lagförslagen utan erinran. lagrådets yttrande finns i bilaga 3. Det till Lagrådet remitterade förslaget (nr 2:86) till ändring i kyrkolagen ( l992z300) tas inte upp i denna proposition eftersom det delvis omfattar samma lagrum som behandlas i regeringens skrivelse (l994:1) till kyrkomötet. .

Vissa redaktionella ändringar har gjorts i de remitterade förslagen. Efter lagrådsgranskningen har vidare gjorts en följdändring i lagförslag 103.

4. Bakgrund

Före 1971 års förvalmingsreforrn fanns det egentligen bara två allmänna förvaltningsdomstolar, nämligen Regeringsrätten samt för vissa måltyper den dåvarande Kammarrätten, som låg i Stockholm och hade hela riket som domkrets. Vid reformen inrättades två slags länsdomstolar, länsrätter och länsskatterätter. Dessa domstolar var organisatoriskt knutna till länsstyrelserna. från vilka de tog över vissa uppgifter. Genom reformen år 1971 byggdes kammarrättsorganisationen ut kraftigt. En ny kammarrätt inrättades i Göteborg. Senare tillkom även kammarrätter i Sundsvall och Jönköping. Kammarrätterna blev allmänna förvaltningsdomstolar. Kammarrättemas målområde ändrades så att det i stort blev detsamma som Regeringsrättens.

Genom länsrättsreformen år 1979 tillskapades de nuvarande fristående länsrättema. Först därigenom blev organisationen av allmänna för- valtningsdomstolar komplett. Förutom uppgiften att vara besvärsinstans har länsrätten från år 1979 och senare även fått uppgiften att besluta som första instans i en rad förvaltningsfrågor. I andra måltyper har länsrättema till uppgift att pröva överklaganden av beslut som har fattats av förvalmingsmyndigheter. I princip kan alla beslut som fattas av länsrätt överklagas till kammarrätt. Emellertid överklagas alltjämt många förvaltningsmyndigheters beslut inte till en överordnad myndighet eller till länsrätt utan direkt till kammarrätt. Inom denna gnrpp finns ärenden av vitt skilda slag. Om man räknar antalet måltyper kan denna grupp sägas vara den dominerande i förvaltningsrättskip— ningen.

När länsrättema bildades, övertog de arbetsuppgifter som tidigare hade utförts av länsdomstolama. En av anledningarna till att läns- rättemas målområde inte ökades i samband med omorganisationen var att man ansåg att de nya domstolarna skulle utgöra bärkraftiga enheter med befintligt målområde. länsrättemas målområde utökades dock den 1 juli 1991 genom att Riksförsäkringsverkets och allmän försäkrings- kassas beslut i ärenden om socialförsäkring sedan dess skall överklagas till länsrätt (prop. 1990/91:80) och den 1 januari 1992 när länsrättema

fick uppgiften att som första instans pröva frågor om psykiatrisk tvångsvård (prop. 1990/91:58). Som framgått av det föregående har också fler ärendetyper tillförts länsrättema successivt.

Som nämnts ovan kan i princip alla beslut som fattats av länsrätt överklagas till kammarrätt. Domstolen är skyldig att pröva alla mål som överklagas till den. Från och med den 1 oktober 1994 gäller dock generella regler om prövningstillstånd i ledet länsrätt kammarrätt i de fall det är särskilt föreskrivet. Sådana föreskrifter har meddelats för studiestöds-, kriminalvårds- och de flesta körkortsmålen. För när- varande finns också förslag i riksdagen om att det skall krävas prövningstillstånd i kammarrätt för ytterligare måltyper, t.ex. tillstånd i dataärenden (prop. l993/94z217). Prövningstillstånd skall meddelas om det finns anledning att ändra länsrättens avgörande (ändringsdispens), om det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att överprövning görs (prejudikatdispens) eller om det annars finns synnerliga skäl att pröva talan (extraordinär dispens).

Kammarrätterna handlägger i dag omkring 280 måltyper. Kammarrättens prövning är fullständig.

Kammarrättens avgöranden kan i allmänhet överklagas till Regeringsrätten. Fram till den 1 juli 1995 överklagas dock socialförsäk- ringsmål till den särskilda slutinstansen Försäkringsöverdomstolen. Regeringsrätten och Försäkringsöverdomstolen tar inte upp alla över- klaganden till fullständig prövning. För att dessa domstolar skall pröva överklaganden av en kammarrätts beslut i ett mål som har anhängig- gjorts i kammarrätten genom överklagande eller underställning, krävs att domstolen meddelar prövningstillstånd; prejudikatdispens eller extraordinär dispens. Prövningstillstånd i Regeringsrätten krävs dock inte för vissa måltyper där Riksdagens ombudsmän eller Justitiekanslern för talan.

Förfarandet i de allmänna förvaltningsdomstolama regleras i första hand av bestämmelserna i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar (AFDL) och förvaltningsprocesslagen (1971:291; FPL).

I lagen om allmänna förvaltningsdomstolar finns regler om bl.a. organisation, behörighet, domförhet, ledamöter, nämndemän och sakkunniga. Förvaltningsprocesslagen innehåller bl.a. bestämmelser om måls anhängiggörande, handläggning, bevismedel och beslut. För- valtningsprocesslagen hänvisar beträffande vissa processuella frågor till bestämmelserna i rättegångsbalken.

Länsrätten är som regel domför med en lagfaren domare och tre _ nämndemän. Flertalet mål avgörs på handlingarna. Det gäller t.ex. mål om skatter, körkort och bistånd. Muntlig förhandling förekommer dock i alla typer av mål. I t.ex. mål om tvångsomhändertagande av barn eller missbrukare samt taxeringsmål där det förekommer skattetillägg är länsrätten skyldig att hålla muntlig förhandling om den enskilde har begärt det. Många mål kan även avgöras av en lagfaren domare ensam. Detta gäller för ett antal i 18 5 AFDL uppräknade mål samt mål i vilka saken är uppenbar.

I kammarrätten avgörs enligt huvudregeln målen av tre lagfarna

ledamöter. Även vissa frågor som kommer upp under beredningens gång i ett mål skall beslutas kollegialt. Det gäller t.ex. avslag på en begäran om muntlig förhandling. Frågor om prövningstillstånd får avgöras av två ledamöter, om de är ense om slutet. I vissa typer av mål deltar två nämndemän. Det gäller bl.a. mål om tvångsomhändertagande av barn eller missbrukare, verkställighet av allmän domstols dom beträffande vårdnad om eller umgänge med barn samt socialförsäkring. I Regeringsrätten avgörs målen normalt av fem regeringsråd. Dom- stolen är dock domför med fyra regeringsråd, om tre av dessa är ense om slutet. Frågor om prövningstillstånd får avgöras av ett regeringsråd.

5. Utgångspunkter

En av grundtankama i det reformarbete som under senare år har bedrivits på rättsväsendets område har varit att tyngdpunkten i rättskip- ningen skall ligga i första instans, dvs. den första domstolsprövningen skall ske i tingsrätt respektive länsrätt. De högre domstolsinstansema skall endast överpröva de domar som har överklagats från den närmast lägre instansen. -

Principen att tyngdpunkten i rättskipningen skall ligga i första instans samt att talan skall väckas i denna är praktiskt taget helt genomförd vid de allmänna domstolarna. Så är däremot inte fallet när det gäller de allmänna förvalmingsdomstolama. Någon enhetlig instansordning finns inte inom denna domstolsorganisation. Den största delen av målen prövas visserligen av länsrätt som första domstolsinstans men merparten av de måltyper som prövas av kammarrätt får sin första domstolsprövning där. Enligt Domstolsutredningen bör en principiell ut- gångspunkt vara att den första domstolsprövningen i ett förvaltnings— ärende alltid sker i länsrätt. Utredningen föreslår därför att den första domstolsprövningen av ett stort antal typer av förvaltningsmål skall ske i länsrätt i stället för i kammarrätt. Förslaget har genomgående fått ett positivt mottagande under remissbehandlingen.

Frågan om instansordningen i de allmänna förvaltrringsdomstolama behandlades som redan nämnts i 1993 års budgetproposition (prop. 1992/93:100 bil. 3 s. 24 f och s. 93). Föredragande statsrådet uttalade därvid bl.a. att Domstolsutredningens principiella utgångspunkt är den riktiga och att tyngdpunkten i rättskipningen borde ligga i första instans också inom de allmänna förvalmingsdomstolama och att hon avsåg att senare presentera regeringens förslag i dessa delar i en eller flera propositioner.

Enligt föredragandens mening var det emellertid av flera skäl angeläget att redan då ta ställning till den principiella frågan om instansordningen i de allmänna förvaltningsdomstolar-na. Genom propositionen föreslog därför regeringen att riksdagen skulle godkämra de angivna riktlinjema för instansordningen i de allmänna förvalt- ningsdomstolama. Riksdagen biföll som redovisats ovan regeringens förslag.

I enlighet med det principiella ställningstagande som sålunda gjorts Prop. 1994/95:27 när det gäller förvalmingsrättskipningen pågår i regeringskansliet ett arbete med att genomföra omläggningen av instansordningen hos de allmänna förvalmingsdomstolama så att länsrätt skall vara första dömande instans i målen. Som framgått är det en omfattande uppgift att förverkliga den nya principen. Det är därför lämpligt att gå fram etappvis. Såsom tidigare nämnts har den första etappen genomförts.

Vid en genomgång av de måltyper som överklagas till kammarrätt som första domstolsinstans i jämförelse med dem som överklagas till länsrätt framstår det som uppenbart att det inte är målens karaktär som varit avgörande för till vilken instans de skall överklagas. Att målen kommer från en central myndighet, särskild nämnd eller liknande synes inte heller ha påverkat valet av första domstolsinstans.

Som ett skäl mot att flytta ned en viss måltyp från kammarrätt till länsrätt brukar ibland anföras att förvalmingsmyndighetemas prövning av ärenden är av mycket kvalificerad natur och bygger på god kännedom och bred erfarenhet av det aktuella ämnesområdet. Enligt regeringens mening utgör detta förhållande inget skäl mot en nedflyttning i inStansordningen. De allmänna förvaltningsdomstolama har - liksom de allmänna domstolarna — en annan roll än förvaltnings- myndighetema. De är inte specialiserade till sin funktion utan har till uppgift att göra en mer allmän juridisk bedömning. En allmän förvaltningsdomstols uppgift är i första hand att överpröva inte ompröva förvaltningsbesluten. Den omständigheten att det hos de förvaltningsmyndigheter som arbetar med ett avgränsat ämnesområde ofta änns en mycket god materiell sakkunskap som inte änns hos domstolarna saknar därför enligt vår mening egentlig betydelse när det gäller att avgöra om en viss måltyp lämpar sig för en nedflyttning i instanskedjan. '

Inte heller det förhållandet att ett förvaltningsärende har prövats av en central eller regional myndighet med en särskilt kvalificerad sammansättning eller av en domstolsliknande nämnd av det slag som t.ex. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd representerar utgör enligt regeringens mening tillräckligt skäl för att beslutet skall överklagas direkt till Wmarrätt. Vi anser, liksom Domstolsutredningen, att oavsett hur kvalificerad förvaltningsmyndigheten än är kan och bör dess prövning inte ersätta en domstolsprövning. Den omständigheten att en domstolsliknande nämnd i vissa sammanhang t.ex. vid tillämpningen av artikel 5 eller 6 i den europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna kan anses uppfylla de krav på självständig prövning som ställs ändrar inte denna bedömning. I annat fall borde man rent logiskt fullfölja resonemanget genom att konstatera att någon överprövning av förvaltningsdomstol över huvud taget inte är nödvändig och detta oavsett om det är länsrätt eller kammarrätt som är första domstolsinstans.

Det förekommer att den som arbetar med ett ämnesområde anser att just detta är så speciellt att det kräver en särskild ordning även för domstolsprövning. Det hävdas t.ex. att viss materiell lagstiftning är mer 141 komplicerad än annan lagstiftning. Regeringen delar i likhet med

Domstolsutredningen inte denna uppfattning. Vid genomgången av de måltyper som i dag överklagas till kammarrätt som första domstolsinstans har vi i princip inte funnit någon måltyp som så mycket skiljer sig från dem som i dag prövas av länsrätt som första domstolsinstans att det krävs juristkollegial sammansättning för prövningen i första domstolsinstans. Allmänt sett innefattar de heller inte en svårare juridisk materia än de mål som i dag prövas av länsrätt.

Många av de måltyper som enligt Domstolsutredningens förslag skall flyttas ner i instansordningen är s.k. enpartsmål. Det innebär att om en domstol ändrar en förvaltningsmyndighets beslut till fördel för den enskilde kan inte myndigheten eller någon annan överklaga beslutet. Den omständigheten att många måltyper, om ' förslaget genomförs. kommer att avgöras av samtliga 24 länsrätter förändrar inte, enligt regeringens mening, förutsättningama för en enhetlig rättstillämpning i enpartsmålen eftersom de i många fall redan tidigare varit spridda på flera avdelningar på samtliga kammarrätter. Regeringen avser emellertid att på grundval av Domstolsutredningens förslag under hösten 1994 påbörja ett arbete med att se över processordningen hos de allmänna förvalmingsdomstolama. I det sammanhanget kommer också frågan om partsställningen inom förvaltningsprocessen att behandlas.

De principiella riktlinjer riksdagen har beslutat för instansordningen i de allmänna förvalmingsdomstolama innebär att första domstolsinstans för de mål som i dag överklagas till kammarrätt som första domstolsinstans skall vara länsrätt.

Såsom framgått av redogörelsen i det föregående handlar det om att äytta ned ett stort antal måltyper. I 1993 års budgetproposition anmärktes att en principiell ordning med länsrätt som första instans inte behöver gälla för samtliga måltyper och att den fortsatta beredningen av Domstolsutredningens förslag får visa om det i fråga om vissa måltyper kan vara motiverat med undantag. Regeringen redovisar i det följande under olika avsnitt sina överväganden i denna fråga. Störst intresse tilldrar sig härvid naturligtvis de måltyper som har någon större volym. Till dessa hör bl.a. kommunalbesvärsmålen exklusive de kyrkokommunala målen, vilka kommer att behandlas i annat sammanhang — (avsnitt 6). Av de mål som härrör från länsstyrelse och där länsstyrelse har fattat beslut som första instans är mål om körkortstillstånd den största målgruppen (avsnitt 7). I kammarrätt förekommer det också ett stort antal måltyper där beslut av olika förvalmingsmyndigheter eller särskilda nämnder överklagas direkt till kammarrätt. Målen från l-lälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd förtjänar här särskild uppmärksamhet (avsnitt 8). I respektive avsnitt tar vi upp frågan om det skall krävas prövningstillstånd i kammarrätt för de aktuella måltypema samt (i avsnitt 9) för ytterligare några måltyper. De måltyper som kan förekomma hos flera förvaltningsmyndigheter t.ex. mål enligt lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap som kan förekomma hos länsstyrelse, Statens invandrarverk och Utlännings- nämnden — redovisas endast under ett avsrtitt.

De målgrupper som inte behandlas i detta ärende är de som berörs av arbete som pågår i annat sammanhang och som avser bl.a. frågan om

instansordningen. Som exempel kan nämnas att Regionberedningen (C Prop. 1994/95:27 1992:06) bl.a. behandlar frågan om länsstyrelsens prövning av överklagande (dir. l992z86). Länsstyrelsens roll i t.ex. plan— och byggärenden behandlas även av Plan- och byggutredningen (dir. 19922104) och Miljöorganisationsutredningen (dir 1993143). Ytterligare exempel är förslagen till ny lotterilag (prop. 1993/941182), lagen om genetiskt modiäerade organismer (prop. l993/94zl98) och miljöbalken (prop. 1994/95:10). De kvarvarande skattemål som överklagas direkt till kammarrätt behandlas inte heller med hänsyn till pågående arbete med skattelagstiftningen. Av skäl som vi närmare redovisar i avsnitt 8 behandlas inte heller sekretessmålen och vissa andra måltyper som har samband med dessa.

Inte heller behandlas i detta ärende det stora antal måltyper som i dag överklagas till kammarrätt som första domstolsinstans och där överldagandebestämmelsen änns i en förordning.

Från och med den 1 oktober 1994 har 14 5 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar (AFDL) en sådan lydelse att länsrätt ges behörighet att pröva mål i de fall det föreskrivs i lag eller annan författning. Det innebär således att en överklagandebestämmelse till länsrätt kan tas in i en förordning. I förarbetena till ändringen (prop. 1993/94:133 s. 30) diskuterades det nu valda sättet att reglera länsrättemas behörighet mot bakgrund av ll kap. 4 & regeringsformen. Bestämmelsen utformades efter mönster av 8 & AFDL som ju hänvisar till vad som föreskrivs i både lag och förordning om kammarrättemas kompetens. Regeringen ansåg, trots den kritik som uttalats mot lösningen i 8 & AFDL, med hänsyn till de klara motivuttalanden som gjordes i samband med tillkomsten av 1.1 kap. 4 & regeringsformen samt till att frågan om domstolsprövning av norrnbeslut och förvaltnings- beslut då behandlades av Fri- och rättighetsutredningen (dir. 1991:119) att den i 8 & AFDL använda tekniken bör kunna användas i fort- sättningen även för länsrätt till dess ett mer principiellt ställningstagande skall göras.

När det nu föreslås att genom lagändringar flytta ned ett stort antal måltyper till länsrätt måste motsvarande ändringar göras i de förordningar som änns i anslutning till lagarna för att undvika en blandad ordning för Överklagande inom samma måltyp. Över- klaganderegleringen bör inte annat än övergångsvis ännas i förord- ningar utan i möjligaste mån i lag. Nödvändiga förordningsändringar får göras successivt fram till dess att de nu föreslagna lagändringama träder ikraft.

Avslutningsvis vill regeringen anmärka att det med tanke på det stora antal måltyper det rör sig om i ärendet inte är möjligt att redovisa överväganden om varje slag av mål för sig. Regeringen begränsar sig därför till övergripande synpunkter med undantag för de måltyper som särskilt angivits i det föregående.

Allra sist kan här nämnas att vissa frågor av intresse i detta sammanhang behandlas i Fri- och rättighetskommittens slutbetänkande, Domstolsprövning av förvaltningsärenden (SOU 1994:117). Delvis 143 berörs detta arbete i det följande.

Hänvisningar till S5

  • Prop. 1994/95:27: Avsnitt 10.3, 6, 8

6. Kommunalbesvärsmål

Regeringens förslag: Den första domstolsprövningen av kommunalbesvärsmål skall göras i länsrätt i stället för i kammarrätt.

Länsrätten skall i kommunalbesvärsmålen vara domför med en lagfaren ledamot och två särskilda ledamöter. I kammarrätten skall de särskilda ledamöterna behållas. Prövningstillstånd skall gälla för kommunalbesvärsmål i ledet länsrätt kammarrätt. '

Utredningens förslag överensstämmer med regeringens när det gäller instansordningen. Såvitt gäller domförhetsreglema föreslås att länsrättens normala domförhetsregler skall användas och att den nuvarande särskilda sammansättningen i kammarrätten tas bort. Utredningen lämnar inget förslag såvitt avser frågan om prövnings- tillstånd.

Remissinstanserna: Det stora flertalet remissinstanser som yttrat sig i denna del ansluter sig till utredningens förslag. Några få instanser motsätter sig nedflyttning från kammarrätt till länsrätt. Ett antal instanser har synpunkter på de föreslagna domförhetsreglema och anser att dessa bör ses över ytterligare.

Skälen för regeringens förslag: Sedan mitten av 1980—talet har det pågått ett omfattande arbete med att utforma förslag till en ny kommunallag. Kommunallagskommittén presenterade under år l990 ett förslag till ny kommunallag i betänkandet Ny kommunallag (SOU l990124). Förslaget resulterade i den nu gällande kommunallagen (prop. 1990/9lzll7, bet. l990/9lzKU38, rskr. 1990/912369, SFS l991:900). Den nya kommunallagen framhäver tydligare än den tidigare särdragen i kommunalbesvärsprocessen. I stället för begreppet kommunalbesvär infördes begreppet laglighetsprövning. Uttrycket kommunalbesvär används dock fortfarande, t.ex. när kommunalbesvär och förvaltningsbesvär jämförs med varandra.

I kommunallagen (l991:900) återänns reglerna om laglighetsprövning i lagens 10 kap. Regler om laglighetsprövning änns även i 9, 22 och 37 kap. kyrkolagen (1992:300), 4 kap. 10 & konununalförbundslagen (1985z894), 1 kap. 19 å och 2 kap. 9 5 lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting och 23 5 lagen (1979:412) om kommunala indelningsdelegerade. Såsom nämnts i avsnitt 5 behandlas inte de kyrkokommunala målen i detta lagstiftningsarbete utan de kommer att behandlas i annat sammanhang.

Kommunalbesvär kännetecknas av att endast kommunmedlemmar har rätt att klaga, att beslutet kan angripas endast på vissa i lag angivna grunder och att domstolen kan undanröja det kommunala beslutet men inte sätta annat beslut i dess ställe.

Utmärkande för förvaltningsbesvär är däremot att rätten att överklaga

är begränsad till den som beslutet rör, att beslutet gått denne emot, att det överklagade beslutet omprövas allsidigt och att bifall till överklagandet kan leda till positiv ändring.

Vid sidan av dessa grundläggande skillnader änns det också en rad andra olikheter. Som exempel kan nämnas att en kommun inom kommunalbesvärsområdet i regel kan fatta ett nytt beslut under besvärsprocessens gång. Vid förvaltningsbesvär överflyttas däremot i regel den fortsatta ärendehandläggningen till besvärsinstansen (domstolen). Ett annat särdrag för kommunalbesvären är att överklagandetiden löper från den dag då tillkännagivandet av beslutsprotokollet anslogs på kommunens anslagstavla och löper ut tre veckor senare. Besvärstiden för förvaltrtingsbesvär löper från den dag då part fått del av beslutet.

Skillnaderna mellan kommunalbesvär och förvaltningsbesvär förklaras av att de båda besvärstypema har olika syften. Förvaltningsbesvären är ett medel för den enskilde som drabbas av ett beslut att skydda sina intressen genom att påkalla att beslutet överprövas av ett högre organ eller en domstol. Kommunalbesvären tjänar framför allt som medel för kommunmedlemmama i allmänhet att få till stånd en kontroll av kommunala besluts laglighet. Genom kommunalbesvärsreglema hålls denna kontroll inom bestämda gränser, vilket är betingat av hänsynen till den kommunala självstyrelsen.

Kammarrätten är i kommunalbesvärsmål domför med tre lagfarna domare och två särskilda ledamöter som har god kännedom om kommunal verksamhet. Vissa kommunalbesvärsmål kan dock avgöras av kammarrätten i dess normala sammansättning.

Före år 1981 prövades kommunalbesvärsmålen av länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut kunde överklagas till Regeringsrätten. Det behövdes inte prövningstillstånd för att Regeringsrätten skulle pröva besvären. Landstingskommunala beslut kunde överklagas direkt till Regeringsrätten. Frågan om en ändrad instansordning för kommunalbesvärsmålen har diskuterats i äera utredningar. Kommunalbesvärskommittén lämnade i december 1978 delbetänkandet Instansordningen i kommunalbesvärsmål (SOU 1978:84). Kommittén ansåg att kammarrätt skulle vara första domstolsinstans i kommunalbesvärsmål samt att det inte borde ännas någon länsinstans under kammanätten eftersom en sådan skulle innebära att det skulle ta längre tid att få ett slutligt avgörande i målen. Remissopinionen var delad. Ca 60 remissinstanser tillstyrkte förslaget medan ett 40—tal ansåg att en länsinstans borde behållas.

Föredragande departementschefen anslöt sig i propositionen till kommitténs uppfattning att det inte skulle ännas någon länsinstans (prop. 1979/80:105). Han ansåg att behovet av att i rimlig tid få ett slutligt avgörande vägde tyngre än den kritik som hade riktats mot förslaget. Riksdagen godtog departementschefens överväganden (bet. 1979/80:1(U 46, rskr. 1979/80:270). Den nuvarande instansordningen har funnits sedan den 1 januari 1981. Den innebär att kammarrätten som första domstolsinstans prövar kommunalbesvärsmål. För att Regeringsrätten skall pröva ett mål krävs prövningstillstånd.

Under år 1992 kom det in ca 1 400 mål till kammarrättema avseende kommunallagen. Av dessa kom ca 316 in till Kammarrätten i Stockholm, ca 470 till Kammarrätten i Göteborg, ca 300 till Kammarrätten i Jönköping och ca 315 till Kammarrätten i Sundsvall.

Domstolsverket har utrett hur målen fördelar sig på de olika länen. Enligt dennna utredning skulle 1565 kommunalbesvär och 123 överklaganden enligt kyrkolagen fördelas enligt följande.

Tabell 1

Län Antal mål Län Antal mål Stockholm 200 Kristianstad 65 . Uppsala 60 Malmöhus 140 Södermanland 40 Halland 40 Gotland 5 Göteborgs och Bohus 15 Västmanland 40 Älvsborg 70 Östergötland 100 Värmland 5 Jönköping 70 Kopparberg 45 Kronoberg 35 Gävleborg 55 Kalmar 90 Västernorrland 35 Blekinge 20 Jämtland 20 Skaraborg 50 Västerbotten 70 Örebro 45 Norrbotten 1 10

Kommunalbesvärsmålen är som tidigare nämnts en relativt stor grupp mål som inte har prövats av domstol innan de kommer till kammarrätt. Detta förhållande stämmer dåligt med principen att tyngdpunkten i rättskipningen skall ligga i första instans. Regeringen anser att en positiv effekt av en nedflyttning av kommunalbesvärsmålen i instanskedjan skulle vara att man återinför en prövning inom länet. Ytterligare en fördel med att målen flyttas till länsrätt är att instansordningen blir mera enhetlig. Den nuvarande ordningen är inte helt bekymmersfri. Det kan ibland vara svårt för både den enskilde och beslutsmyndigheten att avgöra om ett överklagande är ett kommunal- besvär eller ett förvalmingsbesvär och om det därför skall överklagas till kammarrätt eller länsrätt. Som exempel kan nämnas att vissa beslut enligt socialtjänstlagen kan angripas både genom förvaltningsbesvär och genom kommunalbesvär. Om länsrättema handlägger båda typerna av besvär elimineras risken att besvären sänds till fel domstol med tidsutdräkt och eventuella rättsförluster som följd.

Huvudargumentet mot att länsrätt prövar kommunalbesvärsmål är risken för att handläggningstiden för de mål som fullföljs blir för lång. Ett annat argument som några av remissinstansema anfört-är att det krävs en juristkollegial sammansättning vid den första domstols- prövningen. Även det förhållandet att kommunalbesvärsmålen många gånger gäller lagligheten av beslut fattade av stora beslutande församlingar brukar anföras mot en nedflyttning.

Regeringen delar Domstolsutredningens uppfattning att kommunal-

besvärsmålen allmänt sett inte kan anses vara så särpräglade i förhållande till andra mål att det bör hindra en nedflyttning. De särskilda sammansättningsregler som gäller i kommunalbesvärsmål utgör som vi strax återkommer till - inte heller något hinder mot en nedflyttning. Inte heller kan det ha någon avgörande betydelse hur många personer som har deltagit i ett beslut vid valet av vilken domstol som skall överpröva ett ärende. Handläggningstiden fram till ett lagakraftvunnet beslut behöver inte förlängas för de mål som stannar i länsrätt, eftersom en nedflyttning av målen till länsrätt samtidigt innebär att målen generellt sett bör få en kortare handläggningstid vid den första domstolsprövningen än vad som är fallet i dag. Det beror bl.a. på att varje enskild länsrätt kommer att få ett betydligt mindre antal kom- munalbesvärsmål än vad respektive kammarrätt har i dag. Däremot kan det ännas en risk för att handläggningstiden förlängs i de mål som överklagas till kammarrätt. Det kan i viss mån motverkas av om det som vi återkommer till i det följande krävs prövningstillstånd för kommunalbesvärsmål i kammarrätt. Det bör här även beaktas att kammarrättemas arbetsbelastning minskar, ju äer mål som flyttas till länsrätt.

Huvudskälet till att man övergav tanken på en länsinstans vid 1981 års reform var att man ville undvika de stötande långa väntetider som ibland förekommit i fall som fullföljdes till Regeringsrätten. I dagsläget råder inte samma besvärande förhållanden i Regeringsrätten. Situationen i Regeringsrätten borde förbättras ytterligare genom de nyligen beslutade reglerna om att prövningstillstånd skall gälla i sekretessmål (prop. 1993/94:l33) samt genom att fler mål överprövas först i länsrätt.

En förutsätming för nedflytming av kommunalbesvärsmålen till länsrätt är att länsrätten vid sin prövning har en sammansättning som svarar mot de krav som måste ställas.

Vid behandling av kommunalbesvärsmål skall kammarrätten bestå av tre lagfarna ledamöter och två särskilda ledamöter. I vissa fall är dock kammarrätten domför utan de särskilda ledamöterna (13 a & AFDL).

Länsrättens normala sammansättning vid avgörande av mål är en juristdomare och tre nämndemän, (18 & AFDL). Länsrätten är dock domför med en lagfaren domare ensam i vissa angivna fall. Vid en nedflyttning av kommunalbesvärsmålen till länsrätt måste det övervägas om länsrättens vanliga sammansättningsregler även bör gälla kommunal- besvärsmålen eller om det behövs en särskild sammansättning i dessa mål.

Som tidigare har nämnts var det inte målens karaktär som var huvudskälet till att man valde kammarrätt som besvärsinstans i stället för länsrätt. Regeringen delar Domstolsutredningens upplättning att kommunalbesvärsmålen inte är så särpräglade i förhållande till andra mål att den första besvärsprövningen behöver ske i juristkollegial sammansättning. Regeringen anser det därför inte motiverat att ändra länsrätts normala sammansättning såvitt avser inslaget av jurister om målen flyttas ner.

Den av Domstolsutredningen föreslagna sammansättningen dvs. en jun'stdomare och tre nämndemän anser regeringen däremot i likhet med

Justitiekanslern inte tillfredsställande, eftersom den innebär att i länsrättens avgöranden av besvär över landstings och kommuners beslut kommer nämndemän att delta, vilka utsetts genom val förrättade av just samma landsting och kommuner.

Med den föreslagna sammansättningen utan särskilda ledamöter bedömde Domstolsutredningen "det sannolikt att domstolen i många fall kommer att anse det nödvändigt att inhämta yttrande från sakkunnigt håll för att få ett ordentligt beslutsunderlag innan den avgör målet. Kommunförbundet och Landstingsförbundet bör kunna utnyttjas för sakkunnigutlåtande." Att regelmässigt vara tvungen att inhämta sakkunnigyttranden anser regeringen inte är någon bra ordning dels därför att det finns risk för en fördröjning av handläggningen, dels därför att de föreslagna sakkunniginstansema ofta biträder kommunen i processen.

Frågan om expertledamöters medverkan i domstolsarbetet har diskuterats i flera lagstiftningsärenden. senast i propositionen om psykiatrisk tvångsvård, m.m. (prop. 1990/91:58). Lagrådet ansåg vid sin granskning av lagförslaget att länsrätten vid prövningen av målen skulle förstärkas med en erfaren psykiatriker. Möjligheten för länsrätten att anlita en psykiatriker som utomstående sakkunnig ansåg Lagrådet inte utgöra ett likvärdigt alternativ. Därvid erinrade Lagrådet bl.a. om att rätten vid överläggningen till dom inte har någon sakkunskap till hjälp vid bedömningen av den medicinska argumenteringen. Departementschefen hade förståelse för att sakkunskap i medicinska frågor behöver kunna utnyttjas vid den rättsliga prövningen. Att låta en erfaren pSykiatriker delta som ledamot i alla mål som skall avgöras av fullsutten rätt skulle ge en garanti för att psykiatriska frågeställningar blir väl belysta inför rättens avgörande. Enligt departementschefens bedömning kunde man dock inte utgå från att en läkarledamot generellt skulle behövas i varje sådant mål. Departementschefen framhöll vidare att en ordning med en läkarledamot i rätten inte bara är till fördel utan också är förenad med en klar nackdel från rättssäkerhetssynpunkt. En viktig aspekt är att det ligger nära till hands och i varje fall inte kan uteslutas att en läkarledamot under överläggning inför domstolens avgörande lämnar upplysningar i medicinska frågor av sådan innebörd att beslutsunderlaget tillförs något nytt utan att patienten får del av uppgifterna och bereds möjlighet att bemöta dessa. Departementschefen framhöll att det således fanns en risk för att avgörandet av målet kommer att bygga på väsentliga medicinska uppgifter och bedömningar som inte har kommunicerats med parten. Mot denna bakgrund var han inte beredd att förorda en lösning med en särskild ledamot i rätten. Han ansåg däremot att det föreslagna systemet med särskilda fasta sakkunniga som tillhandagår domstolen med yttrande borde kunna utvecklas något.

Särskilda ledamöter i kommunalbesvärsmål har funnits i tio år. Erfarenheterna av systemet har ansetts vara positiva i allt väsentligt. Särskilt värdefulla har ledamöternas kunskaper om kommunala förhållanden varit i mål rörande den kommunala kompetensen.

Det som talar för ett system med särskilda ledamöter i kommunal-

besvärsmål är att de otvivelaktigt tillför domstolen erforderlig sak- Prop. 1994/95:27 kunskap på ett område som till stor del får sitt innehåll genom praxis. Regeringen anser det därför lika angeläget att nu tillföra länsrättema samma sakkunskap som ansågs vara nödvändig för kammarrättema när de tillfördes dessa mål. Till skillnad från de särskilda ledamöter som finns inom andra områden är de särskilda ledamöterna i kommunal— besvärsmål inte utsedda för att avge synpunkter på tekniskt komplicerade förhållanden. l stället motiveras ledamöternas deltagande av att de har god kännedom om kommunala förhållanden. Detta är av stort värde eftersom de sakfrågor som kan förekomma i dessa mål rör sig inom ett mycket vidsträckt område. De särskilda ledamöterna utgörs bl.a. av tjänstemän inom den offentliga verksamheten och inslaget av jurister är inte obetydligt. De skäl som hindrade införandet av särskilda ledamöter i mål om psykiatrisk tvångsvård har därför ingen giltighet såvitt gäller kommunalbesvärsmålen.

Mot bakgrund härav föreslår regeringen att den första domstols- prövningen av kommunalbesvärsmål skall vara länsrätt och att länsrätt i kommunalbesvärsmål skall vara domför med en ordinarie ledamot och två särskilda ledamöter. I kammarrätt bör de särskilda ledamöterna vara kvar enligt det nu gällande systemet. Den nya regeln föranleder en ändring av 17 å och införandet av två nya paragrafer i lagen om allmänna förvaltningsdomstolar (17 a och 17 b åå).

Nedflyttningen av kommunalbesvärsmål från kammarrätt till länsrätt innebär att instanskedjan förlängs med en domstolsinstans. Instans- kedjans längd, kravet på ett snabbt lagakraftvunnet avgörande, den föreslagna sammansättningen i länsrätt och utformningen av reglerna om prövningstillstånd i kammarrätt gör att kommunalbesvärsmålen, även om målens karaktär gör att det kommer att bli vanligt att bevilja prövningstillstånd, bör omfattas av systemet med prövningstillstånd i ledet länsrätt - kammarrätt.

Hänvisningar till S6

  • Prop. 1994/95:27: Avsnitt 5

7. Mål där länsstyrelsen beslutar som första instans

Regeringens förslag: I detta avsnitt föreslås att den första domstolsprövningen av ett stort antal måltyper där länsstyrelse beslutat som första instans skall göras i länsrätt i stället för i kammarrätt. Prövningstillstånd skall gälla för dessa måltyper i ledet länsrätt - kammarrätt.

Utredningens förslag överensstämmer med regeringens. Utredningen lämnar dock inget förslag såvitt avser frågan om prövningstillstånd.

Remissinstanserna: Remissutfallet är splittrat. Vissa instanser godtar utredningens förslag i dess helhet, vissa andra avstyrker förslaget helt

eller i vissa delar. Flera instanser påpekar olägenheten med en för lång instanskedja och några framhåller därför att förslaget i denna del måste behandlas i samband med frågan om ett införande av prövningstillstånd i ledet länsrätt kammarrätt.

Skälen för regeringens förslag: Bland länsstyrelsens många uppgifter ingår tillståndsgivning, godkännande, auktorisation och registrering. Ett exempel på registreringsmål är mål enligt lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap. Lagen medger ett förenklat förfarande genom anmälan hos länsstyrelse. Enligt lagen (l974:191) om bevakningsföretag förutsätter drivandet av ett sådant företag länsstyrelses auktorisation och godkännande av personal. Det är typiska myndighetsuppgifter. Dom- stolsprövning i ovan nämnda fall blir aktuell först när en länsstyrelse vägrar registrering eller att lämna ett tillstånd eller återkallar ett givet tillstånd. Länsstyrelsens beslut i dessa frågor kan i många fall över- klagas till kammarrätt.

Beträffande var och en av dessa måltyper finns det inte något som talar emot att tillämpa huvudprincipen att den första domstolsprövningen skall ligga i länsrätt. Med undantag för mål som gäller körkortstillstånd m.m. som vi återkommer till i det följande förekommer flertalet av de aktuella måltypema endast undantagsvis. I sådana mål måste domaren ofta på nytt sätta sig in i lagstiftning och förarbeten. Det tar därför i regel längre tid att avgöra sådana mål än mer frekventa mål. Det problemet kan möjligen bli något mer påtagligt i länsrätt än i kammarrätt. Problemet skall emellertid inte överdrivas eftersom merparten av de måltyper det nu är fråga om, förekommer så sällan i kammarrättema att man inte heller i dessa domstolar kan arbeta upp någon större förtrogenhet med målen. Man skall också komma ihåg att varje kammarrätt består av flera avdelningar och att antalet ordinarie juristdomare i länsrättema inte är stöne än i kammarrättema. Nedflyttningen av dessa måltyper till länsrätt och rättens sammansättning en ordinarie ledamot och tre nämndemän — innebär även att avgörandena i målen får en bättre lokal förankring. Regeringen föreslår därför att samtliga här aktuella måltyper flyttas ned i instanskedjan, nämligen mål enligt - lagen (19331269) om ägofred, - lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap, - lagen (1952:166) om häradsallmänningar, - lagen (1952: 167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna, - lagen (l970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar, - delgivningslagen (1970:428), - lagen (l972:435) om överlastavgift, - lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, - lagen (l974:19l) om bevakningsföretag, - lagen (1975 :417) om sambruksföreningar, - lagen (1976:997) om vattenförbund, - lagen (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet

m.m., - ransoneringslagen (l978:268), — lagen (1979:560) om transportförmedling,

— lagen (1979:561) om biluthyrning, Prop. 1994/95:27socialtjänstlagen (l980:620), — vattenlagen (l983z'29l), jaktlagen (19871259), - lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, yrkestrafiklagen (l988:263), — lagen (19882950) om kulturminnen m.m., lagen (l990:484) om övervakningskameror m.m., minerallagen (1991:45) och — lagen (1992:1368) om tillstånd till förvärv av fast egendom.

Nedflyttningen av nu aktuella mål från kammarrätt till länsrätt innebär att instanskedjan förlängs med en domstolsinstans. Innan ett mål anhängiggörs i länsrätt har ärendet redan prövats av länsstyrelse. Ett system med obegränsad rätt till prövning i kammarrätt skulle medföra en alltför lång instanskedja för dessa mål. Redan det skälet talar för ett krav på prövningstillstånd i ledet länsrätt - kammarrätt. Ingen av måltypema är sådan att det finns anledning att avstå från en sådan ordning.

Justitiekanslern har rätt att föra talan i mål enligt lagen (l990:484) om övervakningskameror m.m. Justitiekanslern bör inte omfattas av kravet på prövningstillstånd i kammarrätt. I propositionen om en reformerad datalag (prop. l993/94z217) föreslås bl.a. en sådan ändring av 34 a & förvaltningsprocesslagen (1971:291) som innebär ett generellt undantag från prövningstillstånd i kammarrätt när talan förs av Riksdagens ombudsmän eller Justitiekanslern. I det här framlagda förslaget till ändring i förstnämnda lag räcker det därför med en erinran om den generella regeln.

Särskilt om mål om körkortstillstånd m.m.

Som redan nämnts överprövar länsrätt fr.o.m. den 1 oktober 1994 länsstyrelses beslut om körkortsingripande. Andra körkortsärenden överklagas däremot direkt i kammarrätt.

Den som vill ha ett körkort måste, förutom att avlägga förarprov, ansöka om och få ett körkortstillstånd. Det är länsstyrelsen i det län där sökanden är kyrkobokförd som prövar om körkortstillstånd kan meddelas. Vistas sökanden i ett annat län, kan länsstyrelsen flytta över prövningen till den länsstyrelse där sökanden vistas. Om sökanden inte är kyrkobokförd i Sverige, prövas frågan av länsstyrelsen i det län där sökanden vistas.

Körkortstillstånd får meddelas endast den som med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig som förare av motordrivet fordon. Tillståndet gäller under fyra år. Länsstyrelsen kan på sökandens begäran ge förhandsbesked i frågan om det finns hinder mot att körkortstillstånd meddelas.

Länsstyrelsen skall när ansökningen kommer in förordna om personutredning i de fall det behövs. Personutredningen görs av polismyndigheten som med eget yttrande överlämnar utredningen till 151

länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan förordna om ytterligare utredning, t.ex. läkarundersökning eller inhämtande av yttrande från sociala myndigheter. .

Om länsstyrelsen vid prövningen av en ansökan eller en begäran om förhandsbesked anser att det finns hinder mot att körkortstillstånd meddelas, skall länsstyrelsen bestämma en spärrtid under vilken körkortstillstånd inte får meddelas. Spärrtid skall dock inte bestämms, om beslutet att inte meddela körkortstillstånd beror på sjukdom eller underlåtenhet att följa ett föreläggande.

Länsstyrelsen skall när den meddelar körkortstillstånd även föreskriva de villkor för körkort som föranleds av medicinska skäl.

Körkortstillstånd krävs inte bara när en person för första gången skall bli innehavare av ett körkort utan även i en del fall då körkortet har varit återkallat. Körkortstillstånd kan meddelas under löpande spärrtid, dvs. den tid under vilket körkortet är återkallat. En sådan ansökan får inte prövas slutligt förrän tidigast två månader före spärrtidens utgång.

Länsstyrelsens beslut att inte meddela körkortstillstånd, att bestämma en spärrtid samt att meddela ett negativt förhandsbesked får överklagas till kammarrätten.

Länsstyrelsen kan under vissa förutsättningar besluta om undantag från körkortslagstiftningens bestämmelser. Länsstyrelsens beslut i dispens- frågor överklagas inte till domstol utan till Vägverket.

Länsstyrelsen beslutar även i frågor om godkännande och utbyte av utländska körkort.

Under år 1992 meddelade länsstyrelserna ca 211 000 beslut i körkorts- ärenden. Den absolut största delen avsåg beslut om körkortstillstånd. Även om merparten av besluten" är gynnande för den enskilde, är antalet avslagsbeslut inte litet. Många avslagsbeslut överklagas till kammarrätt. Under år 1992 kom det in drygt 1 000 sådana mål till kammarrättema.

Det finns inget som talar emot att tillämpa huvudprincipen - att den första domstolsprövningen skall ligga i länsrätt på mål om körkorts- tillstånd m.m. Det finns tvärtom starka skäl för en ändrad ordning (jfr bet. 1993/94:JuU24). Länsrättema har en stor erfarenhet av att handlägga körkortsmål. De har sedan år 1979 beslutat som första instans i frågor som gäller ingripande mot innehavare av körkort och kommer från den 1 oktober 1994 att vara besvärsinstans till läns- styrelsen i sådana frågor. Den bedömning som skall göras i nu aktuella måltyper är i princip densamma som länsrättema redan gör när de återkallar körkort. Det är också värdefullt att det är enhetliga regler för överklagande för hela körkortsområdet.

Nedflyttningen av mål om körkortstillstånd m.m. från kammarrätt till länsrätt innebär att instanskedjan förlängs med en domstolsinstans. Innan ett mål anhängiggörs i länsrätt har ärendet redan prövats av länsstyrelse. I likhet med vad som från den 1 oktober blir gällande beträffande övriga körkortsmål (prop. l993/94zl33) bör det ställas upp ett krav på prövningstillstånd i ledet länsrätt - kammarrätt för att undvika en alltför lång instanskedja för dessa mål.

Förslagen föranleder en ändring i 47 & körkortslagen (1977z477).

Hänvisningar till S7

  • Prop. 1994/95:27: Avsnitt 5

8. Andra mål som prövas av kammarrätt som första domstolsinstans

Regeringens förslag: I detta avsnitt föreslås att den första domstolsprövningen av ett stort antal andra måltyper som i dag prövas av kammarrätt som första domstolsinstans skall göras i länsrätt i stället föri kammarrätt. Prövningstillstånd skall gälla för dessa måltyper i ledet länsrätt - kammarrätt.

Utredningens förslag överensstämmer med regeringens. Utredningen lämnar dock inget förslag såvitt avser frågan om prövningstillstånd.

Remissinstanserna: En knapp majoritet av de remissinstanser som har yttrat sig över målen från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd tillstyrker utredningens förslag. Många instanser anser dock att det med hänsyn till nämndens kvalificerade sammansättning och målens karaktär änns skäl att särbehandla just dessa mål och göra undantag från principen att den första domstolsprövningen skall ske i länsrätt. Vissa instanser anser att nämndens beslut skall som i dag överprövas av kammarrätt, vissa andra att nämndens beslut kan överklagas direkt till Regeringsrätten. Socialstyrelsen anser att nämndens funktion bör regionaliseras och att den nuvarande nämnden kan utgöra överpröv- ningsinstans vars beslut eventuellt skall kunna överklagas till Regerings- rätten. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd föreslår i sitt yttrande att nämnden görs till specialdomstol och får bli sista instans i dessa mål. Några remissinstanser som godtar utredningens förslag om ned- äyttning från länsrätt till kammarrätt - förordar en annan lösning av forumfrågan. De anser att det inte är bra att endast en enda länsrätt blir behörig att pröva dessa mål. De instanser som har yttrat sig över övriga målgrupper ansluter sig till utredningens ställningstagande.

Skälen för regeringens förslag: Kammarrätterna handlägger i dag drygt 280 måltyper. Omkring 80 av dessa måltyper har prövats av länsrätt innan de kommer till kammarrätt. De nu presenterade förslagen innebär att ytterligare 92 måltyper blir prövade av länsrätt. Kammar- rätterna kommer således trots detta att som första domstolsinstans överpröva förvaltningsbeslut i ett stort antal måltyper. Även om mål- typema är många, är dock antalet mål relativt begränsat. Det handlar här om mål som överklagas till kammarrätt från regionala eller centrala förvaltningsmyndigheter eller särskilda nämnder som är inrättade för särskilda måltyper. I lagen (l978z234) om nämnder för vissa traäkfrågor änns ett exempel på mål som - utan att vara kommunal- besvär överklagas direkt från kommunal nämnd till kammarrätt. Det som kan överklagas är beslut om avgift för att medge undantag från lokal vägtraäkföreskrift. Mål enligt patientjoumallagen (1985c562) överklagas från Socialstyrelsen och kan bl.a. avse återlämnande av patienthumal. Det förekommer även att flera myndigheter prövar mål enligt samma lag, vilket innebär att en måltyp hos kammarrätt kan

komma från olika underinstanser. Ett exempel på sådana mål är mål enligt aktiebolagslagen (1975:1385) där beslut att utse nrinoritetsrevisor eller, om behörig revisor saknas, att utse sådan, liksom vissa registreringsfrågor kan överklagas. Målen kommer både från Patent- och registreringsverket och länsstyrelse.

Som nämnts ovan behandlar vi i detta ärende inte alla de ntåltyper som faller under denna grupp. Det gäller bl.a. sådana som redan är föremål för lagstiftningsarbete, vari det bl.a. ingår en översyn av överklagandebestämmelsema. Inte heller behandlas frågan om ned- flyttning av sekretessmål i detta lagstiftningsarbete. I fråga om mer- parten av sekretessmålen inger det inga betänkligheter att flytta ned målen. Emellertid änns det ett fåtal fall där den nuvarande process— ordningen inger betänkligheter. Det gäller om en allmän handling förvaras hos t.ex. Justitiekanslern, en av regeringen särskilt tillsatt undersökningskommission, Säkerhetspolisen eller annan myndighet under regeringen. Domstolsutredningens förslag innebär att målgruppen i sin helhet förs till länsrätt med uppgiften att avgöra målet med ett beslut som, om det innebär att uppgifter lämnas ut, inte kan överklagas eller inhiberas. Denna konsekvens inger regeringen betänkligheter med tanke på de viktiga allmänna intressen som sekretessen i sådana mål kan tänkas avse att skydda. Frågan bör därför övervägas ytterligare. I det sammanhanget kommer även instansordningen avseende övriga måltyper som berör yttrandefriheten att behandlas, såsom beslut av Biografbyrån och Granskningsnämnden för radio och TV.

De principiella överväganden som vi har redovisat i det föregående (avsnitt 5) är tillämpliga även i fråga om nu aktuella måltyper. Inga av dessa målgrupper utom mål från Hälso— och sjukvårdens ansvarsnämnd, mål enligt tullagen (1987:1065) och mål enligt utlänningslagen (1989:529) är särskilt vanligt förekommande.

En invändning, som bl.a. framkom under Domstolsutredningens arbete, mot att sprida ut dessa måltyper med få mål från fyra till 24 domstolar är att en sådan åtgärd i vissa fall kan innebära att en länsrätt kan få väldigt få mål av en viss typ och att vissa måltyper därför borde koncentreras till några domstolar så att dessa kan bygga upp erforderlig kompetens. Eftersom belägenheten av centralmyndigheten, såvitt den inte överprövat en regional/lokal myndighets beslut, kommer att bli styrande för till vilken länsrätt beslutet skall överklagas enligt den nyligen beslutade ändringen i 14 & AFDL, som träder i kraft den 1 oktober 1994, kommer en bestämd måltyp i allmänhet att koncentreras till en länsrätt.

I likhet med Domstolsutredningen anser regeringen därför att det för beslut enligt de lagar som redovisas i det följande inte änns något som talar emot att tillämpa huvudprincipen, om att den första domstols— prövningen skall ligga i länsrätt. Det förhållandet att de överklagbara besluten fattats av en central myndighet eller en för ändamålet särskilt inrättad nämnd förändrar inte den grundläggande bedömningen. Vi återkommer till den frågan i anslutning till att vi behandlar målen från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Vissa av Finansinspektionens beslut bör dock, som vi skall återkomma till, undantas. Regeringen

föreslår därför att övriga här aktuella måltyper flyttas ned i Prop. 1994/95:27 instanskedjan, nämligen mål enligt — lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser, lagen (l942:335) om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftan- läggningar m.m.,

— lagen (1944:133) om kastrering, — lagen (l950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelser i Sverige, — religionfrihetslagen (19512680), - luftfartslagen (1957:297), lagen (1960:409) om förbud i vissa fäll mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens område, lagen (1966:314) om kontinentalsockeln, — lagen (19721119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall, - lagen (1972:262) om understödsföreningar, — växtskyddslagen (197231 8), — lagen (1973:137) om ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m., handelsregisterlagen (l974:157), — bisjukdomslagen (1974:211), transplantationslagen (1975:190), aktiebolagslagen (1975:1385), — lagen (19771439) om kommunal energiplanering, - lagen ( l978:234) om nämnder för vissa traäkfrågor, jordförvärvslagen (1979:230), — lagen (1979:425) om skötsel av jordbruksmark, — skogsvårdslagen (1979:429),

lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg, - försäkringsrörelselagen (1982:713), lagen (1983z738) om bekämpande av salmonella hos djur, — lagen (19841409) om avgift på gödselmedel, lagen (l984z542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m.,

— lagen (1985:295) om foder, - lagen (1985:449) om rätt att driva viss linjetrafik, patientjoumallagen (l985z562), - skollagen (l985zl 100), - bilavgaslagen (1986:1386), — bankrörelselagen (1987:617), — tullagen (1987:1065), — fartygssäkerhetslagen (1988:49), strålskyddslagen (l988:220), lagen (l988z328) om fordonsskatt på utländska fordon, — lagen (1989:508) om försäkringsmäklare, utlänningslagen (1989:529).

aktiekontolagen ( 1989z827), - lagen (1990:712) om undersökning av olyckor, lagen (1990:1114) om värdepappersfonder, 155 jämvägssäkerhetslagen (1990: 1 157),

insiderlagen (1990:1342), - lagen (l991:ll4) om användning av viss genteknik vid allmänna hälsoundersökningar,

lagen (1991:115) om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade ägg från människor,

bostadsrättslagen (1991:614), lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, — lagen (1991:981) om värdepappersrörelse,

— lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning, lagen (1992:160) om utländska älialer m.m., lagen (1992:S43) om börs- och clearingverksamhet,

- läkemedelslagen (1992:859), — lagen (1992:860) om kontroll av narkotika, lagen (1992:1119) om teknisk kontroll, lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon, högskolelagen (1992:1434), — lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag, — lagen (1992:1672) om paketresor,

lagen (1993:649) om marknadsreglering på äskets område, — fiskelagen (l993z787), lagen (1993:1302) om EES—försäkringsgivares verksamhet i Sverige och _ lagen ( l994c844) om behörighet att utöva veterinäryrket

De vanliga domförhetsreglema i länsrätt bör gälla för dessa mål. Det ovan sagda innebär att bl.a. ett antal av Finansinspektionens be- slut bör överklagas till länsrätt. Vissa av Finansinspektionens avgöran- den rör viktiga ekonomiska intressen, såsom beviljande och återkallelse av tillstånd att driva värdepappersrörelse, änansieringsverksamhet samt auktorisation av börs, marknadsplats eller clearingorganisation. Sådana beslut kan vara av central betydelse för Sveriges änansiella system. Detta system utmärks bl.a. av en mycket stor rörlighet och snabbhet. En tids osäkerhet om ett änansiellt instituts rätt att driva verksamhet kan påverka hela det änansiella systemet. Det är därför av samhällsekonorrriska skäl nödvändigt att slutliga beslut i dessa frågor meddelas så fort som möjligt. Regeringen bedömer att den normala instansordningen med länsrätt, kammarrätt och Regeringsrätten i dessa fall inte uppfyller de särskilda krav på snabbhet som måste ställas i dessa mål, och detta även om det skulle krävas prövningstillstånd i kammarrätt. Dessa måltyper bör därför också i fortsättningen prövas av kammarrätt i första instans. Detsamma gäller vissa med tillståndsgivning näraliggande frågor samt beslut om varning inom ramen för Finansinspektionens tillsynsverksamhet. Det gäller vissa mål enligt lagen (1950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige, lagen (1972:262) om understödsföreningar, försäkringsrörelselagen (1982:713), lagen (1989:508) om försäkrings- mäklare, lagen (1990:1114) om värdepappersfonder, lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, lagen (1992:S43) om börs- och clearingverk- samhet, lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag och lagen (1993:1302) om EES—försäkringsgivares verksamhet i Sverige. Vid en

sådan ordning är det också naturligt att den med tillståndsfrågor sammanhängande rätten för sökanden att begära förklaring av kammar- rätten att ärendet onödigt uppehålls, t.ex. i samband med en ansökan om oktroj eller annat verksamhetstillstånd, om regeringen eller Finans- inspektionen inte fattat beslut inom viss tid efter det att ansökan gavs in, ligger kvar i kammarrätt. En sådan rätt änns enligt 7 kap. 25 & bank- rörelselagen (1987:617), 46 5 lagen om värdepappersfonder och 6 kap. 2 5 lagen om kreditmarknadsbolag.

För de måltyper som föreslås nedflyttade från kammarrätt till länsrätt innebär det att instanskedjan förlängs med en domstolsinstans. Ett system med en obegränsad rätt till prövning i kammarrätt skulle medföra en alltför lång instanskedja. Även för dessa måltyper bör det därför redan av det skälet ställas upp ett krav på prövningstillstånd i ledet länsrätt — kammarrätt (jfr prop. l993/94:133).

Beträffande de förordningsändringar som bör göras bl.a. för att undvika olika besvärsvägar för likartade beslut, se avsnitt 5.

Särskilt om mål från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

I lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl. (tillsynslagen) änns bestämmelser bl.a. om allmänna åligganden för personalen, om ansvar för fel och försummelser i vården och ordningen för ansvarets utkrävande samt om återkallelse av legitimation. Patienten har getts en aktiv roll både i vården och i det disciplinära förfarandet. Tillsynen över hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesutövning sker dels genom arbetsgivare, dels genom staten. Tillsynslagen reglerar endast statens tillsyn. Arbetsgivarens tillsyn regleras genom arbetsrättslig lagstiftning och kollektivavtal.

Frågor om disciplinansvar och om återkallelse av legitimation prövas av en särskild myndighet, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). Den prövar även för närvarande ärenden enligt 6 5 lagen (1992:860) om kontroll av narkotika samt enligt S & förordningen (19631654) om försäljning från apotek av alkoholhaltiga läkemedel och teknisk sprit m.m. HSAN:s beslut kan överklagas till kammarrätten. Eftersom HSAN är belägen i Stockholm prövas besvären av Kammar- rätten i Stockholm.

Från och med den 1 oktober 1994 ersätts tillsynslagen av lagen (l994z953) om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården och lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m.m. på hälso- och sjukvårdens område (prop. l993/94zl49, bet. l993/94:SoU26, rskr. 1993/94:410). I lagen om disciplinpåföljd m.m på hälso- och sjukvårdens område ges bl.a. bestärnmelser om disciplinpåföljd för hälso- och sjukvårdspersonal i deras yrkesutövning och om återkallelse av legitimation m.m. Enligt lagens definition är disciplinpåföljd erinran eller varning. I övrigt innebär lagen bl.a. att systemet för att ingripa mot försummelser som begås av enskilda yrkesutövare inom hälso- och sjukvården så långt som möjligt anpassas till vad som gäller arbetsmarknaden i övrigt. Disciplin- påföljd enligt den föreslagna lagstiftningen begränsas till fall när någon

som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen utför arbete som är av särskild betydelse för patientsäkerheten. Handläggningen i HSAN stramas upp.

HSAN inrättades den 1 juli 1980 och ersatte då medicinalväsendets ansvarsnämnd som var knuten till Socialstyrelsen. HSAN blev då en självständig myndighet. Syftet med att göra nämnden till en egen myndighet var att den skulle få en fristående ställning i förhållande till de olika intressenterna inom hälso- och sjukvårdsområdet. Detta skulle öka rättstryggheten för den enskilde patienten och stärka allmänhetens och personalens förtroende för nämndens saklighet och opartiskhet.

HSAN består av en ordförande och åtta andra ledamöter och är beslutför med ordförande och sex andra ledamöter. Dessa utses av regeringen för tre år. Enligt lagen om disciplinpåföljd m.m. skall ordföranden ha varit ordinarie domare. Övriga ledamöter skall har särskild insikt i hälso- och sjukvård. Av ledamöterna skall en utses efter förslag av Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet och en på förslag av vardera LO, TCO och SACO. De fyra återstående skall utses bland personer som kan anses företräda allmänhetens intresse. Det har blivit praxis att utse dessa fyra efter förslag från de politiska partierna i riksdagen. För varje ledamot skall det utses ett tillräckligt antal ersättare.

Disciplinmål skall prövas av HSAN på anmälan av Socialstyrelsen eller av den patient som saken gäller eller, om patienten inte själv kan anmäla saken, en nära anhörig till denne eller på anmälan av Riksdagens ombudsmän eller Justitiekanslern. Frågor om återkallelse av legitimation och andra frågor om begränsning av legitimerade yrkes- utövares, och i visst fall icke—legitimerade yrkesutövares, behörighet tas upp av HSAN på anmälan av Socialstyrelsen, på ansökan av den som saken gäller, samt i vissa fall på anmälan av Riksdagens ombudsmän eller Justitiekanslern.

Huvuddelen av anmälningarna kommer från patienter. Socialstyrelsen svarar för omkring en tiondel av alla ärenden medan Riksdagens ombudsmän och Justitiekanslern svarar för en ytterst liten del av den totala ärendemängden.

Om HSAN finner att fel eller försummelse har förekommit som innebär ett åsidosättande av vad yrkesutövningen kräver, kan HSAN tilldela den felande disciplinpåföljd i form av erinran eller den strängare påföljden varning.

HSAN prövar också frågor om återkallelse av legitimationer eller annan behörighet att utöva yrket. Detta kan aktualiseras av Social- styrelsen om en legitimerad yrkesutövare varit grovt oskicklig vid utövningen av sitt yrke eller på annat sätt visat sig olämplig att utöva yrket. Detsamma gäller om han på grund av sjukdom eller annan liknande omständighet — såsom missbruk av alkohol eller narkotika inte kan utöva sitt yrke tillfredsställande. I det sistnämnda fallet kan HSAN förordna om läkarundersökning och om interimistisk återkallelse av legitimationen i avvaktan på resultatet av en undersökning.

Av de ärenden som avgörs av HSAN skall nämnden i dess helhet delta om beslutet gäller återkallelse av legitimation och annan behörighet att

utöva yrke inom hälso— och sjukvården. Beslut som innebär att ett ärende om disciplinpåföljd avgörs i sak får fattas av ordföranden ensam, om beslutet inte gäller en fråga av principiell beskaffenhet och grundad anledning finns att anta att ärendet inte skulle kunna leda till någon disciplinpåföljd.

Behöriga att överklaga ett slutligt beslut av HSAN är Socialstyrelsen samt, om beslutet gått honom emot, anmälare och annan som beslutet angår, såsom den anmälde själv. Socialstyrelsen har i sin roll som tillsynsmyndighet en generell rätt att överklaga HSAN:s slutliga beslut för att tillvarata allmänna intressen. Av 7 5 lagen (1968z765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän och 7 5 lagen (1975:1339) om Justitiekanslems tillsyn framgår att även Riksdagens ombudsmän och Justitiekanslern har rätt att överklaga beslut om disciplinansvar eller behörighetsfråga med anledning av fel i yrkesutövningen.

Till Kammarrätten i Stockholm inkom år 1991 456 överklaganden och år 1992 496 överklaganden.

Kammarrättens beslut kan överklagas till Regeringsrätten. Prövningen hos Regeringsrätten förutsätter prövningstillstånd, såvida inte Riksdagens ombudsmän eller Justitiekanslern för talan.

Att alla disciplinmål prövas av kammarrätt som första domstolsinstans strider mot de av riksdagen godkända riktlinjerna att tyngdpunkten i rättskipningen skall ligga i första instans. I detta sammanhang bör också framhållas att ett inte obetydligt antal av de ärenden som överklagas är sådana som har avgjorts av ordföranden ensam. Flera remissinstanser har som skäl mot att flytta disciplinmålen till länsrätt bl.a. pekat på HSAN:s kvalificerade sammansättning. Regeringen är medveten om att flera förvalmingsmyndigheters, däribland HSAN:s, prövning av ett ärende ofta är av mycket kvalificerad natur och bygger på god kännedom och bred erfarenhet av det ämnesområde som det är fråga om. Som vi redan framhållit i det föregående (avsnitt 5) anser regeringen i likhet med Domstolsutredningen att oavsett hur kvalificerad den prövande förvaltningsmyndigheten än är kan och bör dess prövning inte ersätta en domstolsprövning. Den omständigheten att förvaltnings- ärendet har prövats av en central eller regional myndighet med kvalificerad sammansättning eller av en nämnd med en domstols- liknande sammansättning föranleder inte någon annan bedömning. För en nedflyttning till länsrätt talar även det förhållandet att många mål om disciplinpåföljd. främst vissa sådana där talan förs av enskild, inte är så komplicerade att målen skulle behöva avgöras av en juristkollegial sammansättning i första domstolsinstans. Regeringen anser därför att den principiella utgångspunkten även här bör få genomslag och att den första domstolsprövningen av beslut från HSAN alltså skall ske i länsrätt.

Vid riksdagsbehandlingen av den nyligen beslutade lagen om disciplinpåföljd m.m. gjordes vissa tillkännagivanden till regeringen. Bl.a. uttalade riksdagen att regeringen bör återkomma till denna med förslag till ett mer differenn'erat sanktionssystem för hälso- och sjukvårdspersonalen och att regeringen på nytt bör pröva frågan om att öka möjligheterna till interimistisk delegitimering. Med hänsyn till detta

anser regeringen att det är för tidigt att i detta ärende lägga fram förslag Prop. 1994/95:27 om nerflytming av dessa mål till länsrätten.

Hänvisningar till S8

  • Prop. 1994/95:27: Avsnitt 5

9. Prövningstillstånd i biståndsmål och socialförsäkringsmål m.m.

Regeringens förslag: Prövningstillstånd skall införas för biståndsmål och socialförsäkringsmål m.fl. i ledet länsrätt kammarrätt.

Nämndemannamedverkan i kammarrätt i socialförsäkringsmål

avskaffas. De konsekvensändringar som krävs i och med att För- säkringsöverdomstolen läggs ner genomförs.

Skälen för regeringens förslag: Sedan den 1 juli 1991 överklagas en försäkringskassas och Riksförsäkringsverkets beslut i socialförsäk- ringsärenden till länsrätt (prop. l990/91180, bet. l990/91:JuUl8, rskr. l990/9l:216). Länsrätts avgöranden överklagas till kammarrätt. Fram till den 1 juli 1995 överklagas kammarrätts avgöranden i socialförsäk- ringsmål till Försäkringsöverdomstolen då domstolen skall läggas ned och dess arbetsuppgifter övertas av Regeringsrätten (prop. 1992/93:215, bet. l992/93:JuU33, rskr. 1992/93:372). I samma lagstiftningsärende beslöts även att länsrätt fr.o.m. den 1 juli 1993 som första domstols- instans skall pröva vissa mål som överklagas från Arbetsmarknads- styrelsen.

När socialförsäkringsmålen tillfördes kammarrätter och länsrätter var det en helt ny måltyp för dessa domstolar. Den nya instansordningen har nu gällt så pass länge att både länsrättema och kammarrättema har tillägnat sig en god kompetens och erfarenhet på socialförsäkrings- området. Det har naturligtvis underlättats av att de flesta domarna i de nedlagda försäkringsrättema numera tjänstgör i länsrätt eller kammar- rätt.

En konsekvens av reformeringen av domstolsprövningen av socialförsäkringsmålen är att instanskedjan har förlängts med minst en instans. Riksdagen har nyligen beslutat att det skall krävas prövnings- tillstånd i kammarrätt i de mål som överklagats till länsrätt från Arbets— marknadsstyrelsen, dvs. mål enligt lagen (19731370) om arbetslöshets- försäkring och lagen (1973z37l) om kontant arbetsmarknadsstöd (prop. 1993/94:209, bet. l993/94:AU26, rskr. l993/94z459)

Enligt regeringens mening bör det därför nu ställas upp ett krav på prövningstillstånd även i övriga socialförsäkringsmål i ledet länsrätt - kammarrätt.

Mål om bistånd enligt socialtjänstlagen och andra bidragsmål påminner delvis om socialförsäkringsmålen. Regeringen gör därför, såvitt avser frågan om prövningstillstånd, samma bedömning beträEande

dessa mål, dvs. även för dem här det ställas upp ett krav på pröv- ningstillstånd i ledet länsrätt kammarrätt.

Förslagen innebär ändringar i lagen (1962:381) om allmän försäkring, socialtjänstlagen (l980:620), lagen (1992:1068) om introduktions- ersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar, lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m., lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och lagen (19941137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Vid slutligt avgörande i sak av socialförsäkringsmål är länsrätt domför med en lagfaren domare och tre nämndemän i enlighet med huvudregeln i 17 & lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar (AFDL). När kammarrätt avgör sådana mål skall nämndemän ingå i rätten, om nämndemän ingått i länsrätten, 20 kap. 11 å andra stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring. Av 18 & tredje stycket 11 AFDL framgår att länsrätt alltid är domför med en lagfaren domare ensam i mål i vilket saken är uppenbar, således också i socialförsäkringsmål.

Enligt de domförhetsregler som gällde för försäkringsrätt var dom— stolen domför med tre ledamöter som var försäkringsrättsråd eller försäkringsrättsassessorer. Två nämndemän skulle dessutom ingå i rätten vid prövning av överklaganden av beslut av socialförsäkrings- nämnd och beslut enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd eller motsvarande äldre bestämmelser.

Till grund för reformförslagen Rättskipningen i socialförsäkringsmål (prop. l990/9lz80) låg bl.a. promemorian Rättskipningen i social- försäkringsmål; Instansordning och organisation (Ds 1990:80). 1 promemorian togs bl.a. upp frågan om vilka domförhetsregler som skulle gälla i länsrätt och kammarrätt. Slutsatsen var att för länsrättema borde gälla den för dessa domstolar normala sammansättningen en lagfaren domare och tre nämndemän. För kammarrättema föreslogs att sammansättningen skulle vara den som gällde för försäkringsrätt, dvs. normalt tre yrkesdomare och två nämndemän.

Under remissbehandlingen av förslagen i promemorian framförde Kammarrätten i Sundsvall att det saknades skäl för att nämndemän skulle ingå i kammarrätt. Övriga remissinstanser tillstyrkte den före- slagna domförhetsregeln i kammarrätt eller kommenterade den inte särskilt.

I propositionen anförde (s. 48 f) föredragande departementschefen bl.a. att det med den av henne förordade instansordningen var naturligt att låta länsrättemas normala domförhetsregler med en lagfaren domare och tre nämndemän bli utgångspunkten för övervägandena i dom- förhetsfrågan. Slutsatsen blev att en sådan sammansättning i länsrättema var fullt godtagbar från rättssäkerhetssynpunkt. Såvitt avsåg kammar— rättema ansåg departementschefen att det, särskilt med tanke på att icke lagfäma ledamöter skulle delta såväl i länsrätt som i Försäkrings- överdomstolen, saknades anledning att då överväga annan samman- sättning än den som normalt användes i försäkringsrätt. Hon var med- veten om att den föreslagna ordningen innebar en viss utvidgning av lekmannamedverkan på denna nivå.

I kammarrätt förekommer medverkan av nämndemän, utöver i mål om socialförsäkring, endast i mål som rör tvångsomhändertagande av personer samt i mål om verkställighet enligt 21 kap. föräldrabalken.

Socialförsäkringsmålen liknar till sin karaktär mål som avser bistånd enligt socialtjänstlagen eller bidrag enligt t.ex. lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag. De har däremot inte någon likhet med de mål vari nämndemannamedverkan i övrigt förekommer i kammarrätt.

I konsekvens med det sagda och med att Försäkringsöverdomstolens uppgifter fr.om. den 1 juli 1995 övertas av Regeringsrätten, i vilken domstol någon lekmannamedverkan inte förekommer, bör nämnde- mannamedverkan i kammarrätt i socialförsäkringsmål upphöra fr.o.m. den 1 juli 1995. Förslaget innebär ändringar i lagen (1962:381) om allmän försäkring, lagen (l973z370) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (19731371) om kontant arbetsmarknadsstöd.

I samband härmed anser regeringen det lämpligt att genomföra de konsekvensändringar som krävs i och med att Försäkringsöverdomstolen läggs ner. Det innebär justeringar i lagen om allmän försäkring, lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar, förvaltningsprocess- lagen (l97lz29l), skadeståndslagen (1972:207), rättshjälpslagen (l972:429), lagen om arbetslöshetsförsäkring och lagen om kontant arbe tsmarknadsstöd .

Hänvisningar till S9

  • Prop. 1994/95:27: Avsnitt 5

10. Extraordinära rättsmedel 10.1 Bakgrund

När ett avgörande av en domstol eller en förvaltningsmyndighet inte kan överklagas sägs det ha laga kraft. I princip avslutas alla förfaranden med ett lagakraftägande avgörande. Många gånger blir ett avgörande verkställbart först samtidigt med att det vinner laga kraft.

Ett lagakraftvunnet avgörande har i många fall också den verkan att saken inte kan bli föremål för någon ny prövning. Inom förvaltnings- rättens område är detta mindre vanligt än inom de allmänna domstolar- nas. Den som i en förvaltningsrättslig fråga fått avslag på en framställ- ning kan sålunda i de flesta fall göra en ny framställning om samma sak och genom att anföra nya omständigheter och bevis uppnå en annan utgång. De avgöranden inom förvalmingsrätten som inte kan bli föremål för ny prövning är t.ex. skattemål och i princip sådana avgöranden som är gynnande för den enskilde.

Principerna om laga kraft och om andra hinder mot att en sak prövas på nytt fyller framför allt två funktioner. För det första tillgodses parternas och det allmännas intresse av att kunna lita på och rätta sig efter det avgörande som förfarandet har mynnat ut i. För det andra har principerna en processekonomisk betydelse genom att parterna och det allmänna inte behöver belastas med något nytt förfarande rörande samma sak.

De berörda principerna skulle dock kunna motverka sina egna syften,

om det inte fanns möjligheter att under vissa förutsättningar bryta igenom dem. Rättssäkerhetsskäl kan nämligen med styrka kräva att det sker en ny prövning, och allmänhetens förtroende för rättstillämpningen skulle kunna äventyras, om även vissa klart oriktiga avgöranden tilläts bestå. Under vissa förutsättningar kan därför ett lagakraftvunnet av- görande angripas med hjälp av ett särskilt, så kallat extraordinärt rättsmedel. De extraordinära rättsmedlen är av flera slag.

Enligt 11 kap. 11 & regeringsformen kan Regeringsrätten bevilja resning i ett avgjort ärende eller återställande av försutten tid när fråga är om ärende för vilket regeringen, förvaltningsdomstol eller förvalt- ningsmyndighet är högsta instans. I annat fall beviljas resning och återställande av försutten tid av Högsta domstolen eller, i den mån det föreskrivs i lag, av annan domstol som inte är förvaltningsdomstol. Närmare bestämmelser om resning och återställande av försutten tid meddelas enligt grundlagsparagrafen i lag. För förfarandet i Högsta domstolen finns regler i rättegångsbalken. Såvitt avser Regeringsrätten finns inga lagbestämmelser om under vilka förutsättningar som en extraordinär åtgärd av nu angivet slag kan beviljas.

Regeringen har i en grundlagsproposition föreslagit en ändring av 11 kap. 11 & regeringsformen så att även lägre förvaltningsdomstol skall kunna bevilja resning eller återställande av försutten tid, i den mån det föreskrivs i lag, inom det område där Regeringsrätten i dag har behörighet (prop. 1993/94:116). Riksdagen har nyligen som vilande antagit regeringens förslag (l993/942KU36, rskr. l993/942359).

Gemensamt för instituten resning och återställande av försutten tid är att de avser ett uppbrytande av ett lagakraftvunnet avgörande. Resning förutsätter att det anförs något förhållande som är ägnat att försvaga tilltron till avgörandets riktighet och innebär att saken tillåts bli prövad på nytt. Härvid beaktar Regeringsrätten även grova processuella felaktigheter till skillnad mot vad som gäller enligt rättegångsbalkens resningsregler. Förklaringen är att det inom förvaltningsrätten inte änns någon motsvarighet till rättegångsbalkens speciella rättsmedel domvillo- besvär.

Ett återställande av försutten tid förutsätter att det anförs något förhållande som ger part en giltig ursäkt för att inte ha företagit viss processhandling i laga tid. Genom återställandet möjliggörs en fortsatt process.

För det fall att ett avgörande av visst slag inte hindrar ett nytt avgörande rörande saken behövs endast för mycket speciella fall regler om resning eller återställande av försutten tid. Domar och beslut inom förvaltningsrätten utgör inte i lika stor utsträckning som avgöranden i tvistemål och brottmål hinder mot en ny prövning av saken. Behovet av extraordinära åtgärder är därför inte lika allmänt på förvaltnings- domstolamas område som på de allmänna domstolarnas.

l Högsta domstolen förekommer varje är över 300 resningsfall och i Regeringsrätten är det ca 400. Antalet återställandefall är också större i Regeringsrätten än i Högsta domstolen, bortemot 100 i Regeringsrätten mot något dussin i Högsta domstolen.

10.2. Nedäyttning av prövningen av vissa ansökningar om resning och återställande av försutten tid

Regeringens förslag: Prövningen av ansökningar om resning i ett lagakraftvunnet avgörande samt återställande av försutten tid skall göras av kammarrätt i stället för av Regeringsrätten om avgörandet meddelats av länsrätt eller av förvaltningsmyndighet.

Betänkandets förslag: Kammarrätt skall pröva ansökan om resning samt återställande av försutten tid om det lagakraftvunna avgörandet meddelats av en länsrätt eller av en förvaltningsmyndighet vars beslut i saken efter överklagande kunnat komma under kammarrätts prövning.

Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser, utom Sveriges Advokatsamfund tillstyrker förslaget. Advokatsamfundet anser att frågan bör övervägas ytterligare. Regeringsrätten anser det dock önskvärt att välja en mera radikal lösning beträffande kammarrättemas behörighetsområde.

Skälen för regeringens förslag: Rättskipningen vid Högsta domstolen och Regeringsrätten reformerades år 1971 (prop. l97lz30). Mål- sättningen för reformen var att de båda domstolarna skulle utgöra prejudikatinstanser, dvs. de skulle ha att svara för vägledande avgöran- den, vilket bl.a. kom till uttryck genom att det för överprövning i de båda domstolarna normalt skulle krävas att de beviljade prövnings- tillstånd (dispens). Vid sidan av överprövningsuppgiftema skulle Högsta domstolen och Regeringsrätten liksom tidigare ha att pröva frågor om bl.a. resning och återställande av försutten tid.

Genom en ändring är 1988 i regeringsformen öppnades en möjlighet att i lag föreskriva att i stället för Högsta domstolen en annan domstol som inte är förvaltningsdomstol skall få bevilja åtgärden. Riksdagen har, som nämnts ovan, inom Regeringsrättens behörighetsområde genom ett vilande grundlagsbeslut gjort motsvarande ändring av rege— ringsformen avseende de allmänna förvalmingsdomstolama.

Nämnda år (prop. 1987/88158, bet. 1988/89:1uU7, rskr. 1988/89:33, SFS 1988zl451) bestämdes bl.a. att hovrättema skall pröva frågor om resning i vissa fall, främst när det gäller tingsrättsavgöranden. Frågor om återställande av försutten tid får prövas av en hovrätt bl.a. när det gäller en frist för överklagande till tingsrätt eller hovrätt. Hovrättens beslut kan överklagas till Högsta domstolen. Därvid gäller krav på prövningstillstånd.

Syftet med 1988 års reform var att förbättra förutsättningama för prejudikatbildningen i Högsta domstolen. Erfarenheterna av den reform som skett på den allmänna domstolssidan när det gäller besluts- ärnktionema är goda. Regeringen anser att man utifrån dessa erfarenheter nu bör gå vidare i syfte att åstadkomma en mer rationell användning av Regeringsrättens resurser genom att ge kammarrätt behörighet att bevilja resning och återställa försutten tid. Regerings- rätten får därigenom möjlighet att ägna ytterligare tid och kraft åt sin

huvuduppgift. Därmed förbättras förutsättningama för en god Prop. 1994/95:27 prejudikatbildning och en sådan främjar den totala processekonomin i samhället.

När det gäller att bestämma kammarrättemas kompetensområde be- träffande de extraordinära rättsmedlen måste man beakta vissa särskilda frågeställningar. Det änns beslut av förvaltningsmyndigheter och lägre domstolar som kan bli föremål för extraordinära åtgärder trots att de inte kan överklagas. Vad först gäller extraordinära åtgärder beträffande kammarrättsbeslut skulle det självklart innebära en inte obetydlig arbetslättnad för Regeringsrätten att även denna prövning äyttades till kammarrätt.

Motsvarande fråga diskuterades vid reformen på det allmänna domstolsområdet. Den föredragande departementschefen uttalade därvid (prop. 1987/88258 s. 23) att man, åtminstone tills erfarenheter vunnits av reformen beträffande tingsrättsavgöranden, såvitt möjligt borde hålla fast vid principen att frågor rörande de särskilda rättsmedlen prövas av en instans som är högre än den som har meddelat det angripna avgörandet. Resultatet blev att en hovrätt inte kan besluta om en extraordinär åtgärd beträffande sitt eget beslut. Regeringen anser att motsvarande bör gälla i fråga om kammarrätt.

Vad det sedan gäller sådana beslut av förvaltningsmyndigheter och lägre domstolar som kan bli föremål för extraordinära åtgärder trots att de inte kan överklagas föreslås i betänkandet att kammarrätts kompetens skall begränsas, såvitt avser resning, till sådana avgöranden som träffats av en länsrätt eller av en förvaltningsmyndighet vars beslut i saken efter överklagande kunnat komma under kammarrätts prövning. Motsvarande begränsning föreslås även för återställande av försutten tid. Hos Regeringsrätten utgör dessa ärenden en inte obetyng del av arbetet med de extraordinära rättsmedlen. För att inte syftet med reformen skall gå förlorad anser regeringen att kammarrätts kompetens även bör omfatta sådana beslut av förvaltningsmyndigheter som kan bli föremål för extraordinära åtgärder trots att de inte kan överklagas t.ex. det ständigt ökande antalet resningsansökningar i utlänningsärenden. Därigenom undviker man också den konsekvensen att en extraordinär åtgärd beträffande ett avgörande av lägsta instans måste prövas i högsta instans därför att ett överklagande av avgörandet inte ansetts böra tillåtas. Med den angivna ordningen kvarstår Regeringsrätten som prövningsinstans beträffande beslut av regeringen och - fram till utgången av juni 1995 — Försäkringsöverdomstolen.

Övergångsvis kan det inträffa att en ansökan om t.ex. resning inte hunnit avgöras av Regeringsrätten när kammarrätten får in en ansökan avseende samma ärende. I sådant fall bör Regeringsrätten ha möjlighet att överlämna sitt ärende till kammarrätten för gemensam handläggning.

När beslutsbefogenheten rörande extraordinära rättsmedel för vissa fall flyttades ned från Högsta domstolen till hovrätt var det på tal att hovrättsavgöranden skulle få överklagas bara om hovrätten på grund av behovet av enhetlig rättstillämpning eller annars fann synnerliga skäl att tillåta detta (prop. 1987/88258 s. 29). Slutet blev emellertid att det för 165 överklaganden av hovrättsbeslut till Högsta domstolen kom att gälla

samma regler för såväl extraordinära fall som för andra. Detta innebär att överklagande får ske men att det krävs prövningstillstånd i Högsta domstolen. Regeringen anser att samma lösning bör väljas beträffande förvaltningsrättsliga avgöranden. Det betyder att kammarrätts avgörande får överklagas till Regeringsrätten och att det krävs prövningstillstånd i Regeringsrätten för att få målet prövat där.

10.3. Lagregleringen av de extraordinära rättsmedlen

Regeringens förslag: Gnrndförutsättningama för-kammarrätt att bevilja en extraordinär åtgärd lagregleras.

Betänkandets förslag: En särskild lag om särskilda rättsmedel inom förvaltningsrätten vari grunderna, förfarandet m.m. regleras, föreslås.

Remissinstanserna: Nästan alla anser det vara en fördel om rättsområdet lagregleras. Flera instanser anser dock att vissa paragrafer behöver bearbetas ytterligare samt att lagregleringen bör arbetas in i den processlag som skall gälla för förvalmingsdomstolama. Endast Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern och Regeringsrätten berör frågan hurvida en lagreglering är nödvändig för en nedflyttning. Riksdagens ombudsmän och Justitiekanslern ifrågasätter om det är nödvändigt med en särskild lag på området. Regeringsrätten anser att de extraordinära rättsmedlen måste underkastas en närmare lagreglering men att den inte får vara alltför detaljerad.

Skälen för regeringens förslag: Inom det förvaltningsrättsliga området änns det inga lagbestämmelser som reglerar under vilka förutsätmingar som en extraordinär åtgärd kan beviljas. Frågan om att reglera detta område har diskuterats under lång tid. Redan i betänkandet Förvalmingsförfarandet (SOU 1946:69 s. 209) framhölls att tillskapan- det av författningsbestämmelser om extraordinära rättsmedel i förvalt- ningsmål var en så angelägen uppgift att den borde äga förtur i reformarbetet. I det senare principbetänkandet Administrativt rättsskydd (SOU 1955zl9) konkretiserades önskemålen om lagstiftning, och i besvärssakkunnigas slutbetänkande Lag om förvaltningsförfarandet (SOU 1964127) förordades att ett särskilt kapitel om extraordinära rättsmedel skulle fogas in i en allmän förfarandelag. Den år 1971 tillkomna förvalmingsprocesslagen grundade sig emellertid inte direkt på de besvärssakkunnigas förslag utan på en departementspromemoria Förfarandet i förvaltningsdomstol (Stencil Ju 1970111). I promemorian upptogs inga bestämmelser om de extraordinära rättsmedlen och frågan reglerades inte i förvalmingsprocesslagen. Inte heller i anslutning till tillkomsten av 1974 års regeringsform eller senare har någon reglering införts.

En lagreglering av de extraordinära rättsmedlen inom förvaltnings- rätten erbjuder åtskilliga svårigheter. Särskilt de skäl som skall före- ligga för att resning skall få beviljas är på förvalmingsområdet mer skiftande än på de allmänna domstolarnas område och institutet kan inte

tillämpas på samma sätt som beträffande tvistemåls- och brottmåls- avgöranden av allmän domstol. En orsak till detta är den mycket skiftande karaktären på förvaltningsärendena och -målen.

I betänkandet föreslås att de extraordinära rättsmedlen inom förvalt- ningsrätten skall regleras i en särskild lag. Det anförs i betänkandet att en sådan lag är en förutsättning för att äytta ned hanteringen av de särskilda rättsmedlen. I regeringens proposition Normgivningsfrågor på dataskyddsområdet, m.m. (prop. 1993/94:116), vari ändringen av 11 kap. 11 & regeringsformen föreslås, anförs bl.a. att för att en nedflytt- ning skall kunna ske krävs av rättssäkerhetsskäl att förutsättningama för en tillämpning av de berörda instituten lagregleras (s. 23).

Det presenterade betänkandet kännetecknas av ett mycket grundligt analysarbete. Trots det har äera remissinstanser påpekat att, med hän- syn till förvaltningsrättens speciella karaktär, den föreslagna författ- ningstexten måste bearbetas ytterligare. Riksdagens ombudsmän och Justitiekanslern har till och med satt ifråga om det verkligen är nödvändigt med en särskild lag på området och att den hittillsvarande frånvaron av reglering på området inte synes ha haft någon menlig inverkan på rättssäkerheten. De äesta remissinstansema är av den uppfattningen att en lagreglering av området bör inarbetas i den processlag som skall gälla för förvalmingsdomstolama.

Enligt regeringens mening bör de extraordinära rättsmedlen lagreg— leras. Regeringen delar remissinstansemas syn både vad gäller komp- lexiteten av lagstiftning på området samt att en sådan reglering bör inarbetas i förvalmingsprocesslagen. Som tidigare nämnts (avsnitt 5) avser regeringen att under hösten år 1994 påbörja arbetet med en reformering av förvalmingsprocesslagen. Tills vidare bör det därför, i enlighet med Riksdagens ombudsmäns förslag, vara tillräckligt att grundförutsättningama för att bevilja en extraordinär åtgärd lagregleras. En fortsatt enhetlig rättstillämpning bör enligt regeringens mening vara möjlig med hänsyn till den grundliga praxisgenomgång som änns redovisad i utredningsbetänkandet.

Grundprincipema bör komma till uttryck i två nya paragrafer i förvaltningsprocesslagen, 37 b och 37 c 55.

Hänvisningar till S10-3

11. Rättsprövning 11.1 Bakgrund

För att säkerställa att svensk rätt motsvarar Sveriges åtaganden enligt. artikel 6 i den europeiska konventionen angående de mänskliga rättig- heterna och de grundläggande friheterna infördes lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut (prop. 1987/88z69, bet. 1987/88zKU38, rskr. 1987/881189). Rättsprövningslagen, som är tids- begränsad, trädde i kraft den 1 juni 1988. Den _skulle ursprungligen tillämpas på beslut som meddelats under tiden från ikraftträdandet till utgången av år 1991. Giltighetstiden är förlängd till utgången av år

1994 (prop.l990/9lzl76, bet. 1991/922KU12, rskr. 1991/92:51, SFS Prop. 1994/95:27 1991:1825).

Syftet med lagstiftningen var att Europakonventionens krav på domstolsprövning av förvaltningsbeslut helt skulle tillgodoses genom att det i lagen Överlämnades till Regeringsrätten att i vissa fall pröva om ett förvaltningsbeslut står i överensstämmelse med gällande rätt. Vid lagens tillkomst förutsattes att erfarenheterna av tillämpningen skulle ge underlag för ett ställningstagande i fråga om reglerna borde permanentas eller om de borde ändras i något avseende (prop. 1987/88: 69 s. 30). En sådan prövning redovisades av regeringen i propositionen om ändring i lagen (1988: 205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut (prop. 1990/91:176). Eftersom Europadomstolen vid den tiden ännu inte prövat något klagomål över beslut som meddelats med stöd av rättsprövningslagen ansåg regeringen att det var för tidigt att deänitivt ta ställning till om lagen i dess dåvarande form borde permanentas. Domstolen hade inte heller prövat frågan om huruvida de nämnder som bl.a. enligt rättsprövningslagen jämställs med domstolar vid tillämpningen av artikel 6 kunde godtas som sådana. Till detta kom att arbetet med den översyn av olika författningar som behandlats i den proposition som låg till grund för lagen ännu inte var avslutat. Inom regeringskansliet pågick även en genomgång av EG:s regelverk med anledning av de då pågående EES—förhandlingama. Dessa skäl ansåg regeringen talade för att det var för tidigt att permanenta lagen. I avvaktan på en slutlig utvärdering av lagens tillämpning förlängdes giltighetstiden den 1 januari 1992 med ytterligare tre år. Samtidigt gjordes några justeringar i lagens förfaranderegler.

I januari 1992 tillkallades på regeringens uppdrag den kommitté som kom att anta namnet Fri- och rättighetskommitten (Ju 1992:01). Utredningens uppdrag (dir. 1991:119) var dels att överväga en förstärkning av regeringsfonnens fri- och rättighetsskydd och om Europakonventionen kan införlivas med den interna svenska rätten, dels att utreda frågor som rör domstolskontroll av norrnbeslut och förvalt- ningsbeslut.

Kommittén överlämnade i april 1993 ett delbetänkande, Fri- och rättighetsfrågor (SOU 1993:40). I den proposition (prop. 1993/94:ll7) som följde på betänkandet föreslog regeringen att riksdagen bl.a. skulle anta en lag om inkorporering i svensk rätt av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. I detta sammanhang hänvisade regeringen till Fri- och rättighetskommitténs fortsatta arbete såvitt gällde den tveksamhet som kunde råda i fråga om svensk lagstiftning fullt ut överensstämmer med artikel 6 sådan den kommit att tolkas av Europadomstolen liksom med artikel 13 om rätten till inhemskt rättsmedel. Riksdagen har under våren 1994 beslutat att anta det i propositionen framlagda förslaget till lag om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande frihetema (bet. 1993/94: KU24, rskr. l993/94z246). Lagen träder' i kraft den 1 januari 1995.

Hänvisningar till S11

  • Prop. 1994/95:27: Avsnitt 14.2

11.2. Rättsprövningslagens giltighetstid bör förlängas ytterligare en tid

Regeringens förslag: Rättsprövningslagens giltighetstid förlängs

med tre år.

Skälen för regeringens förslag: Fri- och rättighetskommittén har den 7 september 1994 till regeringen överlämnat sitt slutbetänkande, Domstolsprövning av förvaltningsärenden (SOU l994zll7). Kommittén anser att regeringen bör vara den instans som prövar överklaganden endast i de fall det är för att utöva politisk styrning av praxis eller i de fall ärenden berör områden som inte lämpar sig för domstolsprövning. Därför föreslås att en ny princip införs i förvaltningsrätten. Principen innebär att beslut i förvaltningsärenden som huvudregel får överklagas hos de allmänna förvalmingsdomstolama såvida inte något annat är särskilt föreskrivet. Förslaget innebär emellertid inte att rättsprövnings- lagen blir överflödig, eftersom regeringen i vissa förvaltningsärenden kommer att kvarstå som överklagandeinstans samt i vissa förvalmings- ärenden som första och enda instans. Kommittén föreslår därför att rättsprövningslagen permanentas, för att tillförsäkra den enskilde en sådan rätt till domstolsprövning som avses i artikel 6 i Europa- konventionen. Några ändringar i lagens tillämpningsområde eller vad avser domstolprövningens omfattning föreslås inte.

De överväganden och förslag som gjorts om införande av en ny princip inom förvalmingsrätten samt överflyttningar av vissa ärendegrupper, t.ex. vissa besvär i ärenden rörande tillstånd att driva verksamhet, till prövning i allmän förvaltningsdomstol anser kommittén ligger väl i linje med strävanden att uppfylla EG:s krav på domstolsprövning av förvaltningsbeslut. I den mån regeringen kvarstår som överprövningsinstans eller prövar förvalmingsärenden som första och enda instans uppfyller rättsprövningslagen EG—rättens krav på domstolsprövning av förvaltningsbeslut enligt kommittén. I det tidigare nämnda betänkandet Några frågor angående Regeringsrätten behandlas också bl.a. frågan om rätt till muntlig förhandling i Regeringsrätten, både vad avser vanliga förvaltningsmål och rättsprövningsmål. Betänkandet i denna del bereds för närvarande iJustitiedepartementet.

Som redan angetts i bakgrunden är rättsprövningslagens giltighetstid för närvarande begränsad till utgången av år 1994. Eftersom Fri- och rättighetskonunittén precis avslutat sitt arbete och beredningen av det ännu inte hunnit påbörjas anser regeringen att lagens giltighetstid bör förlängas ytterligare så att det finns tillräcklig tid för att mot bakgrund av Fri- och rättighetskommitténs förslag ta ställning i fråga om lagen bör permanentas eller ändras i något avseende. Även om det är osannolikt att ett sådant ställningstagande skall dröja mer än något år föreslår regeringen att förlängningen av giltighetstiden också denna gång blir tre år.

Hänvisningar till S11-2

  • Prop. 1994/95:27: Avsnitt 11.3

11.3. Nedflyttning av prövningen av vissa ansökningar enligt rättsprövningslagen

Regeringens förslag: Prövningen av en ansökan enligt lagen (l988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall

göras av kammarrätt i stället för av Regeringsrätten om beslutet meddelats av en förvaltningsmyndighet.

Skälen för regeringens förslag: Genom rättsprövningslagen har det överlämnats åt Regeringsrätten att i vissa fall pröva om ett förvaltningsbeslut står i överensstämmelse med gällande rättsregler. Om domstolen finner att beslutet strider mot någon rättsregel, skall den upphäva beslutet.

För att Regeringsrätten skall pröva en ansökan krävs att ett antal i lagen angivna villkor är uppfyllda. Ett villkor är att en ansökanskall ha kommit in till Regeringsrätten inom tre månader från dagen för beslutet. Om en ansökan kommer in för sent kan den försuttna tiden återställas (se RÅ l990:46). Regeringsrätten kan även beroende på omständig- heterna betrakta en ansökan om rättsprövning som en framställning avseende resning och pröva den i sådan ordning. Även i andra fall, såsom när det är oklart vilket rättsmedel som åsyftas med en framställan, måste Regeringsrätten avgöra enligt vilket rättsmedel framställningen skall prövas.

Av det ovan sagda framgår att prövningen enligt lagen om rättsprövning och de extraordinära rättsmedlen ligger nära varandra, är det inte det ena är det ofta det andra som blir aktuellt. Mot bakgrund härav anser regeringen att det är mest ändamålsenligt att kammarrätt, om sådan domstol såsom vi föreslagit (avsnitt 11.2) ges behörighet att pröva de extraordinära rättsmedlen, även ges behörighet att pröva ansökningar enligt lagen om rättsprövning. Kammarrätts kompetens bör begränsas på samma sätt som beträffande de extraordinära rättsmedlen, dvs. den skall pröva avgöranden meddelade av förvaltningsmyndigheter (länsrättemas beslut är inte aktuella här) men inte beslut av regeringen. Samma villkor som gäller för Regeringsrätten för att ta upp ett ärende till prövning bör gälla för kammarrätt.

För Regeringsrätten finns det särskilda sammansättningsregler när det gäller prövningen enligt rättsprövningslagen. Regeringsrätten är i dessa fall domför i mindre sammansättning än den normala om prövningen är av enkelt slag. Kammarrätt bör enligt regeringens mening alltid pröva ansökningar enligt rättsprövningslagen i sin normala sammansättning, dvs. med tre ordinarie lagfarna ledamöter. Kammarrätts avgörande bör kunna överklagas till Regeringsrätten enligt de regler som gäller för överklagande av kammarrätts avgöranden i resningsärenden, dvs. enligt de allmänna reglerna i förvalmingsprocesslagen.

Hänvisningar till S11-3

  • Prop. 1994/95:27: Avsnitt 355

12. Kostnader m.m.

Regeringens förslag i detta ärende innebär stora förändringar som berör alla delar av den allmänna förvaltningsdomstolsorganisationen. Den stora majoriteten av de målgrupper som kammarrätten i dag prövar som första domstolsinstans flyttas ned till länsrätt. Prövningstillstånd i ledet länsrätt — kammarrätt skall krävas för många målgrupper, bl.a. för stora grupper som socialförsäkringsmål och mål enligt socialtjänstlagen. Regeringsrätten avlastas i vissa fall prövningen av extraordinära rättsmedel och ansökningar enligt rättsprövningslagen.

De beräkningar som kan göras av vilka besparingar som reformema avseende Instansordningen m.m. i de allmänna förvalmingsdomstolama (prop. 1993/93:133) möjliggör är av naturliga skäl behäftade med stor osäkerhet. Regeringen gör emellertid mot bakgrund av de beräkningar som gjorts den bedömningen att refonnema på sikt kommer att medföra relativt stora besparingar i förhållande till vad som gäller i dag. Osäkerheten om vilka de totala effekterna verkligen blir skall dock inte underskattas.

De besparingar som kan ske bör användas där förstärkningar bäst behövs inom domstolsväsendet. Därvid bör i första hand beaktas att arbetssituationen i de allmänna förvaltningsdomstolarna har varit bekymmersam, bl.a. på grund av ökad måltillströmning (jfr prop. l993/94:100 bil. 3 s. 126 f). Delar av de effektivitetsvinster som reformema innebär måste därför tas i anspråk för att nedbringa besvärande balanser under bibehållande av en fortsatt hög avverk- ningstakt av de mål som efterhand blir klara för avgörande. Härigenom kan på längre sikt ett tillfredsställande balansläge och en rimlig arbetssituation främjas. Vid bedömningen måste vidare beaktas bl.a. att det dels finns skäl att anta att antalet skattemål, som under senare tid minskat avsevärt, kommer att öka i framtiden till följd av större aktvitet från skattemyndighetemas sida (jfr ang. prop. bil. 3 s. 126). dels är sannolikt att Sveriges anslutning till EES—avtalet och ett eventuth inträde i Europeiska unionen kommer att medföra en ökad belastning för domstolarna i allmänhet och för de allmänna förvalmings- domstolama i synnerhet.

Mot den angivna bakgrunden gör regeringen den bedömningen att minskningar av den allmänna förvaltningsdomstolsorganisationen nu bör beslutas endast där det redan i dag står helt klart att organisationen är för stor sett också på några års sikt.

Länsrätterna

Överflyttningen till länsstyrelsen av prövningen i första instans av målen om körkortsingripande som nyligen beslutats av riksdagen på grundval av regeringens förslag (prop. l993/94zl33, bet. 1993/94:JuU24, rskr. 1993/94z319) kommer att innebära en väsentligt minskad arbetsbörda för länsrättema redan fr.o.m. den 1 oktober 1994. Minskningen kommer att i endast mindre omfattning uppvägas av den ökning av

arbetsbördan som nedflyttningen av studiestöds- och kriminalvårdsmålen per samma datum medför. Genom den fortsatta nedflyttningen av mål enligt förslagen i detta ärende och i övrigt kommer dock arbetsbördan att väsentligt öka för länsrättema. De beräkningar som gjorts i bl.a. promemorian Domstolsväsendet - Organisation och administration i framtiden (Ds 199238 5. 187 ff) samt därefter av Domstolsverket pekar visserligen på att inte heller de fortsatta reformerna medför att arbetsbördan för länsrättema kommer att helt motsvara vad som gällde innan körkortsmålen överflyttades till länsstyrelserna. Med beaktande av vad som ovan anförts angående förutsättningarna allmänt för att minska förvalmingsdomstolsorganisationen samt särskilt den påfrestning det till en början innebär för länsrättema att ta sig an ett mycket stort antal nya måltyper, ger beräkningarna emellertid enligt regeringens mening inte anledning att nu besluta om nedskärningar i länsrättsorganisationen. En viss beredskap bör i stället finnas för att möjliggöra sådana förändringar i en framtid. Det finns anledning att behandla frågan i kommande års budgetpropositioner.

Kanvrtarrärtema

Den nedflyttning av mål till länsrätt som reformerna innebär måste i sig medföra en väsentlig minskning av kammarrättemas arbetsbörda. Till denna kommer de eEektivitetsvinster som kan följa av att kammar- rättema kommer att pröva merparten av dit fullföljda mål endast om prövningstillstånd meddelas. Effekterna av införandet av prövningstillstånd måste emellertid anses så osäkra att de inte kan beaktas redan i förevarande sammanhang.

De beräkningar som gjorts av vilka effekter en instansordningsreform skulle få för kammarrättema har i allmänhet gjorts med den utgångs- punkten att samtliga målgrupper, således även sekretessmålen, byggnadsmålen och HSAN-målen, skulle flyttas ned till länsrätten samt utan beaktande av den prövning av extraordinära rättsmedel m.m. som nu föreslås läggas på kammarrättema. Dessa beräkningar utvisar att runt nio kammarrättsavdelningar borde avvecklas (se t.ex. Ds 1992:38 s. 106 och 191). Enligt regeringens bedömning talar mycket för att de nu aktuella reformerna innebär att en minskning i storleksordningen sju —- åtta avdelningar slutligt kommer att visa sig motiverad. Det bör emellertid här ännu en gång understrykas att de antaganden som kan göras är osäkra. De ordinarie domamas särskilda anställningsskydd medför också en betydande osäkerhet. För närvarande bör, med beaktande av vad som tidigare anförts angående förutsättningama allmänt för att minska den nuvarande organisationen, utgångspunkten vara att vid varje kammarrätt en avdelning skall kunna avvecklas per den 1 juli 1995. Beredskap bör dessutom finnas för ytterligare förändringar senare. Regeringen avser att återkomma till frågan bl.a. i 1995 års budgetproposition.

Regeringsrätten

Enligt en nyligen beslutad ändring i 3 5 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar (prop. l993/94zl90, bet. 1993/94JuUz30, rskr. l993/94z377) består Regeringsrätten från den 1 oktober 1994 av minst 16 regeringsråd. Den har för närvarande 19 ledamöter. De nu ifrågavarande reformerna kommer otvivelaktigt att leda till en minskad arbetsbörda för domstolen. Särskilt införandet av prövningstillstånd i sekretessmålen samt nedflyttningen till kammarrätten av behörigheten i vissa fall att pröva frågor om extraordinära rättsmedel m.m. torde innebära lättnader. Häremot skall ställas att Regeringsrätten fr.o.m den 1 juli 1995 övertar Försäkringsöverdomstolens roll som slutinstans i mål om socialförsäkring och i samband därmed får överta en balans som torde komma att bestå av halvtannat tusental mål. Sammantaget finns därför inte nu tillräcklig grund för en minskning av Regeringsrättens organisation.

Hänvisningar till S12

  • Prop. 1994/95:27: Avsnitt 14.2

13. Ikraftträdande m.m.

Bestämmelsen om längre av giltighetstid för lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvalmingsbeslut bör träda i kraft den 1 januari 1995 .

Förslagen om nedflyttning av måltyper till länsrätt samt kraven på prövningstillstånd i kammarrätt bör träda i kraft den 1 april 1995. För dessa ändringar bör övergångsvis gälla att om beslut meddelats före ikraftträdandet ärendet skall överklagas eller prövas enligt äldre bestämmelser.

Även reglerna om prövning av ansökningar om resning, återställande av försutten tid och om rättsprövning bör träda i kraft den 1 april 1995. Ansökningar som vid utgången av mars 1995 kommit in till Regerings— rätten men ännu inte avgjorts bör handläggas enligt äldre bestämmelser.

Reglerna om avskaffandet av nämndemän i kammarrätt i socialförsäkringsmål bör träda i kraft samtidigt som Försäkrings- överdomstolen läggs ner, dvs. den 1 juli 1995.

14. Författningskommentar

14.1. Förslaget till lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring

20 kap. 11 5 I ett nytt fjärde stycke anges att det skall krävas prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätten. I och med att krav på prövningstillstånd nyligen införts i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (19731371) om kontant arbetsmarknadsstöd kommer krav på prövningstillstånd att gälla inom hela socialförsäkringsområdet eftersom

övrig lagstiftning inom området hänvisar till nu aktuell parargraf.

14.2. Förslaget till lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

2 & Paragrafen har ändrats så att Regeringsrätten har behörighet att pröva ansökningar om extraordinära rättsmedel endast i den mån kammarrätt inte är behörig ( jfr 8 5 lagen om allämänna förvaltningsdomstolar och 11 kap. 11 & regeringsformen ).

8 9 I paragrafen införs två nya punkter som reglerar kammarrätts behörighet att pröva ansökningar om extraordinära rättsmedel och ansökningar enligt rättsprövningslagen. Kammarrätt skall således kunna pröva sådana ansökningar när ett ärende avgjorts av länsrätt eller förvaltningsmyndighet. Skälet för ändringen har behandlats i avsnitt 11 och 12.

f.] och 13 a 55 Andringama föranleds av att termen kommunalbesvär inte längre skall användas vid överklagande av kommunala beslut.

I7a och 17 b 55 I dessa paragrafer har tagits in bestämmelser om särskild sammansättning av länsrätt vid prövning av överklagande av kommunala beslut.

I 17 a 5 har tagits in särskilda domförhetsregler vid denna prövning. Utöver en lagfaren ledamot skall, i likhet med vad som gäller i kammarrätt enligt 13 a 5, två särskilda ledamöter delta i handläggningen av dessa mål. Enligt en undantagsregel behöver de särskilda ledamöterna inte delta i handläggningen bl.a. när målet inte avgörs slutligt, när en åtgärd som avser endast måls beredande vidtas eller när saken är uppenbar.

I 17 b & anges kvalifikationskraven för de särskilda ledamöterna. Kraven är desamma som de som gäller för särskilda ledamöter i kammarrätt enligt 13 b &. Vidare föreskrivs att regeringen bestämmer antalet särskilda ledamöter för varje länsrätt och utser ledamöterna. Tjänstgöringstiden har i likhet med vad som gäller i kammarrättema bestämts till tre år.

Hänvisningar till S14-2

14.3. Förslaget till lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

355. När kammarrätt prövar frågor om resning och återställande av försutten tid har frågorna anhängiggjorts genom ansökan. Eftersom kammarrätts

avgöranden avseende resning och återställande av försutten tid kan Prop. 1994/95:27 överklagas till Regeringsrätten och reglerna om prövningstillstånd skall omfatta även dessa avgöranden har paragrafen justerats till att omfatta även beslut i mål som väckts i kammarrätt genom ansökan.

37 b och 37 c 55 I paragraferna änns de grundläggande bestämmelserna för beviljande av de extraordinära rättsmedlen. Skälen för att tills vidare inte göra regleringen mer detaljerad framgår av avsnitt 11.3.

Paragraferna gäller för både Regeringsrätten och kammarrätt. Regeringsrätten har inte tidigare haft någon lagreglering under vilka förutsättningar som den kan bevilja en extraordinär åtgärd. Den nu gjorda regleringen är inte avsedd att ändra nuvarande praxis för vare sig resning eller återställande av försutten tid. För en översikt av denna hänvisas till betänkandet Några frågor angående Regeringsrätten (SOU 1992zl38). Med hänsyn till att regleringen i förvaltningsprocesslagen innebär en kodifiering av rättstillämpningen uppstår vissa språkliga skillnader i förhållande till rättegångsbalken, (58 kap. 11 & RB och 37 c 5), se betänkandet s. 159 ff. Likfonnigheten i rättstillämpningen kammarrättema emellan kan tillgodoses genom att en eller två avdelningar på varje kammarrätt prövar ansökningar om de extra- ordinära rättsmedlen.

Att kammarrätts beslut i mål angående resning och återställande av försutten tid får överklagas framgår av 33 &. Överklagandet prövas av Regeringsrätten endast om Regeringsrätten har meddelat prövnings- tillstånd.

Hänvisningar till S355

14.4. Förslaget till lag om ändring i lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut

I & Paragrafen har ändrats så att kammarrätt ges behörighet att pröva ansökningar enligt lagen om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut om det tidigare avgörandet fattats av en förvaltningsmyndighet. Vilken kammarrätt som är behörig i det enskilda fallet framgår av förordningen (1977:937) om kammarrättemas domkretsar m.m.

3 - 5 åå Paragraferna har endast justerats så att de skall passa även för kammarrättemas handläggning.

14.5. Förslagen till lagändringar inom det kommunalrättsliga området

Regler om laglighetsprövning finns i 1 kap. 19 å och 2 kap. 9 5 lagen (1979:411) om Sveriges indelning i kommuner och landsting, 23 5 lagen (1979:412) om kommunala indelningsdelegerade, 4 kap. 10 5 175

kommunalförbundslagen (1985:894) och 10 kap. kommunallagen (1991 1900).

I kommunallagen anges att det krävs prövningstillstånd vid över- klagande till kammarrätten.

I lagen om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting, lagen om kommunala indelningsdelegerade och kommunalförbundslagen hänvisas bl.a. till 10 kap. kommunallagen. Det innebär att överklagande enligt dessa lagar även omfattas av kravet på prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätt.

14.6. Övriga förslag till lagändringar

Ändringarna innebär en anpassning av bestämmelserna till den föreslagna nya instansordningen, kravet på prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätt, avskaffandet av nämndemannamedverkan i socialförsäkringsmål i kammarrätt samt nedläggningen av Försäkringsöverdomstolen.

Förslagen innefattar vidare vissa språkliga ändringar.

Förteckning över remissinstanser som yttrat sig över betänkandet Några frågor angående Regeringsrätten (SOU 1992:138)

Remissyttranden över betänkandet har avgetts av Riksdagens ombudsman, Justitiekanslern, Svea hovrätt, Hovrätten för Västra Sverige, Regeringsrättens ledamöter, Kammarrätten i Stockholm, Kammarrätten i Göteborg, Kammarrätten i Sundsvall, Kammarrätten i Jönköping, Länsrätten i Stockolms län, Försäkringsöverdomstolen, Riksåklagaren, Riksskatteverket, Skatterättsnämnden, Fri- och rättighetskommittén (Ju 1992:01), Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitetet, Juridiska fakultetsnämnden vid Lunds universitet, Patentbesvärsrätten, Länsstyrelsen i Kristianstads län, Sveriges advokatsamfund, Sveriges domareförbund.

12 Riksdagen 1994/95. [saml. Nr 27

Lagrådsremissens lagförslag

1 Förslag till lag om ändring i lagen (1929:116)

om tillsyn över stiftelser

Härigenom föreskrivs att 205 lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

20 å'

Mot beslut av Konungens befall- ningshavande enligt denna lag föres talan hos kammarrätten genom besvär.

Förbud enligt 16 å så ock förordnande jämlikt 18 å andra stycket [ände till ej'ierränelse utan hinder av förd klagan.

Beslut av Konungens befall- ningshavande enligt denna lag får överklagas hos allmän förvalt-

ningsdomstol.

Förbud enligt 16 å och förord- nande enligt 18 5 andra stycket skall gälla även om det över- klagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Senaste lydelse l971:579.

Bilaga 2

2 Förslag till lag om ändring i lagen (1933:269)

om ägofred

Härigenom föreskrivs att 46 a 5 lagen (1933z269) om ägofred skall ha

följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

46aål

lillan mot länsstyrelses beslut enligt 23, 41, 42 eller. 43 5 eller om förordnande av förrättnings- man enligt 40 å föres hos kam- marrätten genom besvär.

Mot annat beslut av länsstyrelse enligt denna lag, beträffande vilket förbud mot klagan icke före- skrivits, föres talan hos regeringen genom besvär.

Länsstyrelses beslut enligt 23, 41, 42 eller 43 5 eller om förord- nande av förrättningsman enligt 405 får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Annat beslut av länsstyrelse enligt denna lag, beträffande vilket förbud mot klagan inte före— skrivits, får överklagas hos rege- ringen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995 . Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Senaste lydelse 1977:667.

Bilaga 2

3 Förslag till lag om ändring i lagen (1942:335) om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanlägg-

ningar m.m.

Härigenom föreskrivs att 17 5 lagen (1942z335) om särskilda skydds- åtgärder för vissa kraftanläggningar m.m.' skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

17 &:

Mot prövningsmyndighetens be- slut rörande ersättning enligt 7 & föres talan hos kammarrätten genom besvär.

lillan mot annat beslut av pröv- ningsmyndigheten enligt denna lag föres hos regeringen genom be— svär. Där ej annorlunda förord- nas, skall beslutet dock omedel- bart [ända till efterrättelse.

Prövningsmyndighetens beslut om ersättning enligt 7 5 får över- klagas hos allmän förvaltnings- domstol.

Prövningstillstdnd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Annat beslut av prövnings- myndigheten enligt denna lag får överklagas hos regeringen. Be- slutet skall dock gälla omedelbart om inte något annat beslutas.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

ILagen omtryckt 1978:163. Senaste lydelse av lagens rubrik 1978:163.

2Senaste lydelse l982z488.

Bilaga 2

4 Förslag till lag om ändring i lagen (1944:133) om kastrering

Härigenom föreskrivs att 7 5 lagen (1944:133) om kastrering skall ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 ä' Mot Socialstyrelsens beslut i Socialstyrelsens beslut i ärende ärende angående kastrering föres om kastrering får överklagas hos . talan hos kammarrätten genom allmän förvaltningsdomstol. besvär.

Prövningstillstånd krävs' vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995 . Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

1Senaste lydelse 1975:692.

Bilaga 2

5 Förslag till lag om ändring i lagen (1950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige

Härigenom föreskrivs att 25 a 5 lagen (1950:272) om rätt för utländ- ska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige1 skall ha följande lydelse.

Nu varande lydelse Föreslagen lydelse

25 a 52

Finansinspektionen kan vid vite förelägga generalagenten att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag eller andra författningar att sända in behöriga redovisningshandlingar och revisionsberättelser.

Finansinspektionen kan förena ett annat föreläggande enligt denna lag än som avses i första stycket med vite. '

Har inspektionen förelagt vite skall det utländska försäkringsföretaget genast skriftligen underrättas om dena.

Följs inte ett sådant vitesföreläggande som avses i första stycket kan Finansinspektionen döma ut vitet.

Finansinspektionens beslut vari- Finansinspektionens beslut vari- genom vite enligt första stycket genom vite enligt första stycket förelagts eller utdömts får över- förelagts eller utdömts får över- klagas hos kammarrätten genom klagas hos allmän förvaltnings- besvär. domstol. Prövningstillstånd krävs

vid överklagande till kammar- rätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

lLagen omtryckt l989:1082. Senaste lydelse av lagens rubrik 1982: 1083.

2Senaste lydelse 1993: 1305.

6 Förslag till lag om ändring i lagen (1950:382) Prop. 1994/95:27 om svenskt medborgarskap Bilaga 2

Härigenom föreskrivs att 125 lagen (1950:382) om svenskt med- borgarskapl skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12 52

Statens invandrarverks beslut enligt denna lag får överklagas till Ut- länningsnämnden utom i fall som avses i andra stycket.

Beslut av en länsstyrelse, Statens Beslut av en länsstyrelse, Statens invandrarverk eller Utlännings- invandrarverk eller Utlännings- nämnden enligt 11 5 får över- nämnden enligt 11 5 får över- klagas till kammarrätten. klagas hos allmän förvaltnings-

domstol.

Bestämmelser om Utlänningsnämnden finns i 7 kap. 3 5 andra stycket utlänningslagen (1989:529).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

lLagen omtryckt l984:682.

, 183 "Senaste lydelse 1991 : 1574.

Bilaga 2

7 Förslag till lag om ändring i religionsfrihets-

lagen (1951:680)

Härigenom föreskrivs att 15 & religionsfrihetslagen (1951:680) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

15 5' Pastors beslut enligt denna lag får överklagas hos domkapitlet. Domkapitlets beslut får över- klagas hos kammarrätten.

Beslut enligt denna lag av den som avses i 14 & får överklagas hos kammarrätten.

Domkapitlets beslut får över- klagas hos allmän förvaltnings- domstol.

Också beslut enligt denna lag av den som avses i 14 5 får överklagas hos allmän förvalt- ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

lSenaste lydelse 199l:488.

8 Förslag till lag om ändring i lagen (1952:166) Prop. 1994/95:27 om häradsallmännin gar Bilaga 2

Härigenom föreskrivs att 47å lagen (1952:166) om häradsallmän- ningar skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

47 ä 2 mom.1

En förvaltningsmyndighets beslut En förvaltningsmyndighets beslut enligt denna lag eller enligt före- enligt denna lag eller enligt före- skrifter som meddelats med stöd skrifter som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos kam- av lagen får överklagas hos all— marra'tten. män förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

185 1Senaste lydelse 199090.

9 Förslag till lag om ändring i lagen (1952:167) Prop. 1994/95:27 om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna Bilaga 2

Härigenom föreskrivs att 46 & lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

46 ä 2 mom.1

En förvaltningsmyndighets beslut En förvaltningsmyndighets beslut enligt denna lag eller enligt före- enligt denna lag eller enligt före- skrifter som meddelats med stöd skrifter som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos kam- av lagen får överklagas hos all- marrätten. män förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

186 1Senaste lydelse 1990291.

Bilaga 2

10 Förslag till lag om ändring i luftfartslagen (1957:297)

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 225 och 14 kap. 25 luftfartslagen (1957:297)l skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4kap.225

Länsrätten prövar Allmän förvaltningsdomstol prövar

1. frågor om återkallelse av luftfartscertifikat och elevtillstånd samt frågor om varning,

2. frågor om nedsättning av tid som bestämts av länsrätten enligt 14 5 första stycket.

Frågor om omhändertagande av certifikat prövas av de myndigheter som regeringen bestämmer. Regeringen får också uppdra åt annan att pröva sådana frågor.

Frågor huruvida certifikat skall försättas ur kraft prövas av länsrätten, om certifikatet har omhändertagits enligt 165 första stycket eller om i annat fall fråga om återkallelse av certifikatet är anhängig vid länsrätten.

Frågor huruvida certifikat skall försättas ur kraft prövas av allmän förvaltningsdomstol, om certifi- katet har omhändertagits enligt 165 första stycket eller om i annat fall fråga om återkallelse av certifikatet är anhängig vid länsrätten.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

14 kap. 25

Luftfartsverkets beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen överklagas i frågor, som rör certifikat, elevtillstånd, behörig- hetsbevis, tillstånd att tjänstgöra på luftfartyg utan certifikat, regi- strering av luftfartyg eller förbud för luftfartyg att avgå, hos kam- marrätten och i övriga frågor hos regeringen.

lLagen omtryckt 19861166.

Luftfartsverkets beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen överklagas i frågor, som rör certifikat, elevtillstånd, behörig- hetsbevis, tillstånd att tjänstgöra på luftfartyg utan certifikat, regi— strering av luftfartyg eller förbud för luftfartyg att avgå, hos albnän förvaltningsdomstol. Prövningstill- stånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Luftfartsverkets beslut i andra frågor än som avses i första

stycket får överklagas hos rege- Prop. 1994/95:27 ringen. Bilaga 2 Beslut som avses i denna paragraf gäller omedelbart, om inte annat förordnas.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

11 Förslag till lag om ändring i lagen (l960:409) Prop. 1994/95:27 om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso— och Bilaga 2 sjukvårdens område

Härigenom föreskrivs att 11 5 lagen (l960:409) om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens område skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 5' Talan mot Socialstyrelsens beslut Socialstyrelsens beslut enligt 9 5 enligt 9 5 föres hos kammarrätten fär överklagas hos allmän förvalt- genom besvär. ningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Förbud som avses i 9 5 skall Förbud som avses i 9 5 skall [ända till omedelbar ejierrättelse. gälla omedelbart, om inte något om ej annorlunda förordnas. annat beslutas.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

189 'Senaste lydelse 1971:624.

Bilaga 2

12 Förslag till lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring

Härigenom föreskrivs att 20 kap. 11 och 13 55 lagen (1962:381) om allmän försäkringl skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

20 kap. 11 52

Beslut av en allmän försäkrings- kassa eller Riksförsäkringsverket i ärenden om försäkring enligt denna lag får överklagas hos länsrätten genom besvär. Ett beslut som har fattats av en tjänsteman hos försäkringskassan får dock inte överklagas av en enskild innan beslutet har om- prövats enligt 10 5. Besvär som anförs av en enskild över ett sådant beslut innan beslutet har omprövats skall anses som en begäran om omprövning enligt nämnda paragraf.

Vid prövning av besvär över länsrättens beslut i mål som avses i första stycket skall nämndemän ingå i kammarrätten, om nämnde- män deltagit i länsrätten.

Kammarrättens beslut i mål som avses i denna paragraf överklagas genom besvär hos Försäkrings- överdomstolen.

Beslut av en allmän försäkrings— kassa eller Riksförsäkringsverket i ärenden om försäkring enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Ett beslut som har fattats av en tjänsteman hos försäkringskassan får dock inte överklagas av en enskild innan. beslutet har om— prövats enligt 10 5. En enskilds överklagande av ett sådant beslut innan beslutet har omprövats skall anses som en begäran om omprövning enligt nämnda para— graf.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

135

Har en besvärshandling före besvärstidens utgång kommit in till en länsrätt, kammarrätt, För- säkringsöverdomstolen, Riksför- säkringsverket eller en allmän för- säkringskassa, som inte har

lLagen omtryckt l982:l20.

2Senaste lydelse l991:215.

Har ett överklagande inom klagotiden kommit in till en allmän förvaltningsdomstol, Riks- försäkringsverket eller en allmän försäkringskassa, som inte har meddelat det överklagade beslutet,

Bilaga 2

meddelat det överldagade beslutet, skall besvärshandlingen över- sändas till den myndighet som meddelat beslutet och anses inkommen i rätt tid.

Vid besvär över beslut i mål eller ärenden om försäkring enligt denna lag skall besvärshandlingen vara inkommen inom två månader från den dag då klaganden fick de] av beslutet eller, om besvären anförts av Riksförsäkringsverket, inom två månader från den dag då beslutet meddelades.

Vad som sägs i denna paragraf om besvär skall i tillämpliga delar gälla en begäran om omprövning enligt 10 5.

skall överklagandet översändas till Prop. 1994/95:27 den myndighet som meddelat beslutet och anses inkommet i rätt tid.

Överklagande av beslut i mål eller ärenden om försäkring enligt denna lag skall vara inkommet inom två månader från den dag då klaganden fick del av beslutet eller, om överklagandet anförts av Riksförsäkringsverket, inom två månader från den dag då beslutet meddelades. Vad som sägs i denna paragraf om- överklagande skall i tillämpliga delar gälla en begäran om omprövning enligt 10 5.

Allmän försäkringskassas, Riksförsäkringsverkets och domstols beslut skall omedelbart gälla, om inte annat föreskrivits i beslutet eller bestäms av den domstol som har att pröva beslutet.

Denna lag träder i kraft, såvitt gäller kravet på prövningstillstånd i kammarrätt den 1 april 1995 och i övrigt den 1 juli 1995. Beslut som har meddelats före den 1 bestämmelser.

april 1995 överklagas enligt äldre

Bilaga 2

13 Förslag till lag om ändring i lagen (1966:314)

om kontinentalsockeln

Härigenom föreskrivs att 15 5 lagen (1966:314) om kontinentalsockeln skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

15 51

Beslut av Sveriges geologiska undersökning i ärende som avses i 7 5 och i ärende om återkallelse av tillstånd på grund av att före- skrift eller villkor för tillståndet har åsidosatts samt tillsynsmyndig- hetens beslut enligt 12 5 över- klagas hos kammarrätten.

Beslut av Sveriges geologiska undersökning i ärende som avses i 7 5 och i ärende om återkallelse av tillstånd på grund av att före- skrift eller villkor för tillståndet har' åsidosatts samt tillsynsmyndig— hetens beslut enligt 12 5 över- klagas hos allmän förvaltnings- domstol.

Prävningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Annat beslut av myndighet enligt denna lag överklagas hos regering-

en.

Beslutet gäller även om det överklagas, om inte annorlunda förord— nats.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995 . Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

lSenaste lydelse 1991149.

Bilaga 2

14 Förslag till lag om ändring i lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Härigenom föreskrivs att 35 5 lagen (l970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningarl skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

355_

Ärende, som enligt 2, 6, 7, 31 eller 33 5 skall handläggas av länsstyrelse, tages upp av länsstyrelsen i det län, där va-anläggningen har eller skall ha sitt verksamhetsområde eller huvuddelen av detta.

Länsstyrelsen kan vid behov anlita sakkunnig. Den sakkunnige har rätt till ersättning med belopp, som länsstyrelsen bestämmer. Huvudmannen för den var-anlägg- ning som ärendet rör betalar ersättningen. Om ärendet ej avser befintlig eller planerad anlägg- ning, betalas ersättningen av kommunen.

lillan mot länsstyrelses beslut enligt 7 eller 33 5 eller om ersätt- ning till sakkunnig som avses i

Ärende, som enligt 2, 6, 7, 31 eller 33 5 skall handläggas av länsstyrelse, tas upp av läns- styrelsen i det län, där va-anlägg— ningen har eller skall ha sitt verksamhetsområde eller huvud- delen av detta.

Länsstyrelsen kan vid behov anlita sakkunnig. Den sakkunnige har rätt till ersättning med belopp, som länsstyrelsen bestämmer. Huvudmannen för den va-anlägg- ning som ärendet rör betalar ersättningen. Om ärendet inte avser befintlig eller planerad anläggning, betalas ersättningen av kommunen.

Länsstyrelses beslut enligt 7 eller 33 5 eller om ersättning till sak- kunnig som avses i andra stycket

andra stycket föres hos kammar- får överklagas hos allmän förvalt-

rätten genom besvär.

Mot annat beslut av länsstyrelse enligt denna lag föres talan hos regeringen genom besvär.

ningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Annat beslut av länsstyrelsen enligt denna lag får överklagas hos regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

1Lagen omtryckt 19761842.

Bilaga 2

15 Förslag till lag om ändring i delgivningslagen

(1970:428)

Härigenom föreskrivs att 22 5 delgivningslagen (1970:428) skall ha följande lydelse

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

22 5[ Bestämmelserna i denna lag om delgivning av handling tillämpas även

vid delgivning av annat än handling.

Lagen gäller i tillämpliga delar när någon på grund av föreskrift i författnig har att, utan samband med mål eller ärende, ombesörja delgivning. 1 fall som avses i 15 eller 16 5 får han påkalla biträde hos länsstyrelsen som föranstaltar om delgivning på hans bekosmad. Länsstyrelsens beslut i delgivningsfrågor enligt denna paragraf får överklagas hos kammarrätten.

Lagen gäller i tillämpliga delar när någon på grund av föreskrift i författnig har att, utan samband med mål eller ärende, ombesörja delgivning. I fall som avses i 15 eller 16 5 får han påkalla biträde hos länsstyrelsen som föranstaltar om delgivning på hans bekostnad. Länsstyrelsens beslut i delgiv- ningsfrågor enligt denna paragraf får överklagas hos allmän för- valtningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

lSenaste lydelse 1990: 1410.

Bilaga 2

16 Förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1971:289) om allmänna

förvaltningsdomstolarl

dels att 2, 8, 11, 13 a, 17 och 20 55 skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 17 a och 17 b 55 av

följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

252

Regeringsrätten prövar

1. besvär över kammarrätts be— slut enligt förvalmingsprocess— lagen (1971:291) som inte skall prövas av försäkringsöverdomstol- en,

2. besvär över annat beslut i förvaltningsärende som enligt lag eller av riksdagen beslutad författning eller enligt instruktion för kammarrättema anförs hos domstolen.

Om regeringsrättens behörighet att pröva ansökningar om resning och återställande av försutten tid finns bestämmelser i I I kap. 11 5 regeringsformen. I 7 kap. 7 5 tredje stycket utlänningslagen (1989:529) finns vidare bestäm- melser om att regeringsrätten i vissa fall prövar om beslut om förvar skall bestå.

Regeringsrätten prövar

1. överklagande av kammarrätts beslut enligt förvalmingsprocess- lagen (1971:291).

2. överklagande av annat beslut i förvaltningsärende som enligt lag eller enligt instruktion för kammarrättema görs hos dom- stolen.

Enligt 11 kap. 11 5 rege— ringsformen skall Regeringsrätten pröva ansökningar om resning och återställande av försutten tid i andra fall än som anges i 8 5. I 7 kap. 7 5 tredje stycket ut- länningslagen (1989:529) finns vidare bestämmelser om att regeringsrätten i vissa fall prövar om beslut om förvar skall bestå.

853

Karnmarrätt prövar l. besvär som enligt lag eller annan författning anförs hos dom- stolen,

1Lagen omtryckt 1981 : 1323. 2Senaste lydelse 19911208.

3Senaste lydelse 1989:540.

Kammarrätt prövar

1. överklagande som enligt lag eller annan författning görs hos domstolen,

Bilaga 2

2. mål som underställs

(19672198),

domstolen

enligt folkbokföringslagen

3. mål enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m. m. i den utsträckning som år föreskrivet i den

lagen,

4. ansökningar om resning i mål eller ärende om det målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltnings- trendighet,

5. ansökningar om återställande av försutten tid för överklagande eller därmed jämförbar åtgärd till länsrätt, kammarrätt eller förvaltningsmyndighet 6. ansökningar enligt lagen (l988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut i den ut- sträckning som är föreskrivet i den lagen.

Regeringen förordnar om kammarrättemas domkretsar.

11 & Kammarrätt är delad i avdelningar. Regeringen får bestämma att avdelning skall vara förlagd till annan ort än den där domstolen har sitt

sate.

Avdelning består av presidenten eller en lagman såsom ordförande samt av minst två kammarrättsråd, av vilka en är vice ordförande.

Om särskild sammansättning av kammarrätt vid behandling av vissa mål finns bestämmelser i fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram. Bestäm- melser om särskild samman- sättning vid behandling av kommunalbesvärsmål finns i 13 a 5.

Om särskild sammansättning av kammarrätt vid behandling av vissa mål finns bestämmelser i fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram. Bestäm— melser om särskild samman— sättning vid behandling av mål enligt 10 kap. kommunallagen (1991:900) och 22 kap. kyrkolagen (1992-300) finns i 13 a 5.

13a5

Kammarrätten skall vid behandling av kommunalbesvärs- mål bestå av tre lagfarna leda-

4Senaste lydelse 1990:897.

Kammarrätten skall vid behandling av mål enligt 10 kap. kommunallagen (1991 :900) och 22

Bilaga 2

möter och två sådana särskilda ledamöter som anges i 13 b 5.

Kammarrätten är dock domför utan de särskilda ledamöterna i sådana fall som anges i 12 5 andra stycket 1—3 samt vid prövning av besvär som uppenbarligen inte kan bifallas.

kap. kyrkolagen (l992.'300) bestå av tre lagfarna ledamöter och två sådana särskilda ledamöter som anges i 13 b 5.

Kammarrätten är dock domför utan de särskilda ledamöterna i sådana fall som anges i 12 5 andra stycket 1-3 samt vid prövning av överklagande som uppenbarligen inte kan bifallas.

17 55

Länsrätt är domför med en lag- faren domare och tre nämndemän, om inte annat följer av 18 5.

Länsrätt är domför med en lag- faren domare och tre nämndemän, om inte annat följer av ]7 a eller 18 5.

Om det behövs med hänsyn till målets omfattning eller någon annan särskild omständighet, får fyra nämndemän sitta i rätten.

Om det inträffar förfall bland nämndemännen sedan handläggningen har påbörjats, är rätten domför med två nämndemän.

Om domförhet vid behandling av mål om fastighetstaxering finns, förutom i 18 5, bestämmelser i fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall fastställa hur många nämndemän som skall finnas i varje län för tjänst- göring i länsrätten. Länsrätten fördelar tjänstgöringen mellan nämnde- männen efter samråd med dem.

1735

Länsrätten skall vid behandling av mål enligt 10 kap. kornmunalla gen (1991 :900) och 22 kap. kyrkolagen (1992'300) bestå av en lagfaren ledamot och två så- dana särskilda ledamöter som anges i 17 b 5.

Länsrätten är dock domför utan de särskilda ledamöterna i sådana

fall som anges i 18 5 första stycket

1—3, fjärde stycket 6 och I I .

17b5

*Senaste lydelse l983z372.

Regeringen bestämmer antalet särskilda ledamöter för varje länsrätt. De särskilda ledamöterna skall ha god kännedom om kom-

Bilaga 2

munal verksamhet. De förordnas av regeringen för tre år.

Om en särskild ledamot avgår under tjänstgöringstiden, utses en ny ledamot för den tid som åter- står. Ändras antalet särskilda ledamöter, får en nytillträdande ledamot utses för kortare tid än tre år.

Länsrätten fördelar tjänstgöring- en mellan de särskilda ledamöter- na ejier samråd med dem.

20 56 Valbar till nämndeman i kammarrätt och länsrätt är svensk medborgare, Som är folkbokförd i länet och som inte är underårig eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 & föräldrabalken.

Tjänsteman vid domstol, skatte- myndighet, länsstyrelse eller under länsstyrelse lydande myndighet, allmän försäkringskassa eller Riks- försäkringsverket får inte vara nämndeman. Detsamma gäller lag- faren domare, åklagare, polisman och advokat eller annan som har till yrke att föra andras talan inför rätta samt ledamot av skattenämnd eller socialförsäkringsnämnd och

Anställd vid domstol, skatte- myndighet, länsstyrelse eller under länsstyrelse lydande myndighet, allmän försäkringskassa eller

Riksförsäkringsverket får inte vara

nämndeman. Detsamma gäller lag- faren domare, åklagare, polisman och advokat eller annan som har till yrke att föra andras talan inför rätta samt ledamot av skattenämnd eller socialförsäkringsnämnd.

icke lagfaren ledamot av Försäk- ringsäverdomstolen.

Nämndeman i länsrätt får inte samtidigt vara nämndeman i kammarrätt.

Den som har fyllt sextio år eller uppger något giltigt hinder är inte skyldig att ta emot uppdrag som nämndeman. Den som har avgått som nämndeman är inte skyldig att ta emot nytt uppdrag förrän efter tre år.

Rätten prövar självmant den valdes behörighet.

Denna lag träder i kraft, i fråga om 2 & 1 och 20 å den 1 juli 1995 och i övrigt den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser. Ansökningar som avses i 8 & 4 och 5 som före utgången av mars 1995 kommit in till Regeringsrätten men ännu inte avgjorts handläggs enligt äldre bestämmelser. Regeringsrätten får dock överlämna ett sådant ärende till kammarrätten.

6Senaste lydelse l993:349.

17 Förslag till lag om ändring av förvalt- Prop. 1994/95:27ningsprocesslagen (1971:291) Bilaga 2

Härigenom föreskrivs i fråga om förvaltningsprocesslagen (1971:291)l dels att 37 a & skall upphöra att gälla, dels att 1, 33 och 35 åå samt dels att rubrikerna närmast före 33 och 35 5 skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 37 b och 37 c 55, samt närmast före 37 b 5 en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 52 Denna lag gäller rättskipning i Denna lag gäller rättskipning i Regeringsrätten, kammarrätt och Regeringsrätten, kammarrätt och länsrätt samt i Försäkringsöver— länsrätt. domstolen. '

Överklagande

33 ål

Mot länsrätts beslut förs talan Länsrätts beslut överklagas hos hos kammarrätt. Mot kammarrätts kammarrätt. "Kammarrätts beslut beslut förs talan hos Regerings- överklagas hos Regeringsrätten. rätten, om inte annat följer av särskilda bestämmelser. Yblan förs genom besvär.

Talan får föras av den som Beslutet fär överklagas av den beslutet angår, om det gått honom som det angår, om det gått honom emot. emot.

Kammarrättens beslut att meddela prövningstillstånd får inte över- klagas.

Lydelse enligt prop. 1993/94:217 Föreslagen lydelse

Särskilda regler om över- klagande hos Regeringsrätten

35 5' Ett överklagande av kammar- Ett överklagande av kammar- 'Senaste lydelse av 37 a 5 19932575. 2Senaste lydelse 19911211. 3Senaste lydelse 19941436.

199 ”Senaste lydelse l994:000.

rättens beslut i ett mål som har rättens beslut i ett mål som har Prop. 1994/95:27 väckts hos kammarrätten genom väckts hos kammarrätten genom Bilaga 2

överldagande eller underställning överklagande, underställning eller prövas av regeringsrätten endast ansökan prövas av Regeringsrätten om regeringsrätten har meddelat endast om Regeringsrätten har prövningstillstånd. meddelat prövningstillstånd.

Meddelas inte prövningstillstånd, står kammarrättens beslut fast. En upplysning om detta skall tas in i Regeringsrättens beslut.

Vad som sägs i första stycket gäller inte

1. talan som Riksdagens ombudsmän eller Justitiekanslern för i mål om disciplinansvar eller om återkallelse eller begränsning av behörighet att utöva yrke inom hälso— och sjukvården, tandvården eller detaljhandeln med läkemedel eller om återkallelse av behörighet att utöva veterinäryrket,

2. talan som Justitiekanslern för i mål enligt datalagen (1973:289) eller lagen ( 1990:484) om övervakningskameror m. m.

Resning och återställande av försutten tid

37 b &

Resning får beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt.

37 c &

Om tiden för överklagande eller en därmed jämförbar åtgärd har försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt, för tiden återställas.

Denna lag träder i kraft, såvitt gäller 1, 31 och 33 55 den 1 juli 1995 och i övrigt den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före den 1 april 1995 överklagas enligt äldre bestämmelser.

Bilaga 2

18 Förslag till lag om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall

Härigenom föreskrivs att 65 lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 & Talan mot Socialstyrelsens beslut Socialstyrelsens beslut enligt enligt denna lag föres hos kam- denna lag får överklagas hos marränen genom besvär. allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995 . Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Bilaga 2

19 Förslag till lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207)

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 7 & skadeståndslagen (1972:207)1 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

3 kap.

Talan om ersättning enligt 2 5 får ej föras med anledning av beslut av riksdagen eller regeringen eller av Högsta domstolen, Regeringsrätten eller Försäkringsöverdomstolen, om icke beslutet upphävts eller ändrats. Sådan talan får ej heller föras med anledning av beslut av lägre myndighet, vilket efter överklagande prövats av rege- ringen, Högsta domstolen, Regeringsrätten eller Försäkrings- överdomstolen utan att beslutet upphävts eller ändrats.

Föreslagen lydelse

7 52 Talan om ersättning enligt 2 & får inte föras med anledning av beslut av riksdagen eller regeringen eller av Högsta domstolen eller Regeringsrätten, om inte beslutet upphävts eller ändrats. Sådan talan får inte heller föras med anledning av beslut av lägre myndighet, vilket efter överklagande prövats av' regeringen, Högsta domstolen eller Regeringsrätten, utan att beslutet upphävts eller ändrats.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. I fråga om beslut som har meddelats av Försäkringsöverdomstolen före ikraftträdandet gäller 3 kap. 7 5 i sin äldre lydelse.

'Lagen omtryckt l975z404.

2Senaste lydelse 19891926.

Bilaga 2

20 Förslag till lag om ändring i lagen (1972:262)

om understödsföreningar

Härigenom föreskrivs att 75 5 lagen (1972:262) om understödsföre- ningar skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

75 5'

Mat beslut i sådant tillstånds- ärende, på vilket enligt bestämmelser i denna lag 22, 29, 46 eller 76 5 lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar äger motsvarande tillämpning, och mot sådant beslut av Finans- inspektionen som ej meddelats i särskilt fall föres talan hos rege- ringen genom besvär.

Mot annat beslut av Finans- inspektionen enligt denna lag föres talan hos kammarrätten genom besvär.

Beslut i sådant tillståndsärende, på vilket enligt bestämmelser i denna lag 22, 29, 46 eller 765 lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar skall tillämpas, och sådant beslut av Finans- inspektionen som inte meddelats i särskilt fall får överklagas hos regeringen.

Beslut om vägrad registrering enligt 65 5 och om åtgärd enligt 71 5 får överklagas hos kammar— rätten.

Annat beslut av Finansinspek- tionen enligt denna lag får över- klagas hos länsrätten. Prövnings- tillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten av länsrättens avgörande.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

lSenaste lydelse 1992: 1624.

Bilaga 2

21 Förslag till lag om ändring i växtskyddslagen

(1972z318)

Härigenom föreskrivs att 11 5 växtskyddslagen (l972z318) skall ha

följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

115[

Statens jordbruksverks beslut i ett särskilt fall enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos kammarrätten.

Statens jordbruksverks beslut i ett särskilt fall enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvalt- ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Beslut som meddelats med stöd av 5 eller 7 5 gäller omedelbart, om inte något annat bestäms.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

1Senaste lydelse l991z389.

Bilaga 2

22 Förslag till lag om ändring i rättshjälpslagen

(l972:429)

Härigenom föreskrivs att 5 b 5 rättshjälpslagen (l972:429)l skall ha

följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5b52

Med domstol förstås i denna lag allmän domstol, allmän förvalt— ningsdomstol, Försäkringsöver- domstolen och Arbetsdomstolen. Vad i lagen sägs om domstol skall även gälla arrendenämnd och hyresnämnd.

Med domstol förstås i denna lag allmän domstol, allmän förvalt- ningsdomstol och Arbetsdom- stolen. Vad i lagen sägs om domstol skall även gälla arrende- nämnd och hyresnämnd.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

1Lagen omtryckt l993z9.

2Senaste lydelse l994z832.

Bilaga 2

23 Förslag till lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Härigenom föreskrivs att 115 lagen (1972:435) om överlastavgift skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1151

Länsstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos kammarrätten. Skrivelsen med överklagandet skall ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. För allmänna ombudet räknas dock tiden från beslutets dag. I fråga om överklagande tillämpas vidare 8 kap. 4, 6, 11 och 13 55 lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsav- gifter. Vid tillämpningen av 8 kap. 6 5 skall dock motpartens tid för överklagande vara två veckor.

Länsstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Skri- velsen med överklagandet skall ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag då klagan- den tick del av beslutet. För all- männa ombudet räknas dock tiden från beslutets dag. I fråga om överklagande tillämpas vidare 8 kap. 4, 6, 11 och 13 55 lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter. Vid tillämp- ningen av 8 kap. 6 5 skall dock motpartens tid för överklagande vara två veckor.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995 . Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

lSenaste lydelse l990:14.

24 Förslag till lag om ändring i lagen (1973:137) Prop. 1994/95:27 om ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i Bilaga 2 utlandet m.m.

Härigenom föreskrivs att 11 5 lagen (1973:137) om ekonomiskt bi- stånd till svenska medborgare i utlandet m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 5' lean mot beslut i ärende som Beslut i ärende som avses i avses i denna lag föres hos kam- denna lag får överklagas hos marrätten genom besvär. allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

207 1Senaste lydelse 1978z273.

Bilaga 2

25 Förslag till lag om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring

Härigenom föreskrivs att 98 5 lagen (19731370) om arbetslöshetsför- säkringx skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

98 52

Arbetsmarknadsstyrelsens beslut i ärende angående medlems rätt till ersättning eller medlemskap i en arbetslöshetskassa enligt denna lag överklagas hos länsrätt, om inte annat följer av lagen (1969z93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Vid prövning av överklagande av länsrättens beslut i mål som avses i första stycket skall nämndemän ingå i kammarrätten, om nämndemän deltagit i länsrätten.

Kammarrättens beslut i mål som avses i denna paragraf överklagas hos Försäkringsöverdormtolen.

Arbetsmarknadsstyrelsens beslut i ärende angående medlems rätt till ersättning eller medlemskap i en arbetslöshetskassa enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, om inte annat följer av lagen (1969293) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt. Prövningstillstånd krävs" vid överklagande till kammarrätten.

Arbetsmarknadsstyrelsens beslut enligt denna lag i annat fall än som avses i första stycket överklagas hos regeringen. Arbetsmarknads- styrelsens beslut om fusion får överklagas endast av sådan arbetslöshets-

kassa som berörs av beslutet.

Utan hinder av vad som sägs i 41 5 första stycket får styrelsen för en förening som vägrats registrering såsom arbetslöshetskassa överklaga Arbetsmarknadsstyrelsens beslut i ärendet om registrering.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995 .

'Lagen omtryckt 1991:1334.

2Senaste lydelse l994z930.

Bilaga 2

26 Förslag till lag om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd

Härigenom föreksrivs att 33 c 5 lagen (19732371) om kontant arbets- marknadsstödl skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

33c52

Arbetsmarknadsstyrelsens beslut om rätt till ersättning överklagas hos länsrätt, 'om inte annat följer av lagen (1969:93) om be- gränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Vid prövning av överklagande av länsrättens beslut i mål som avses i första stycket skall nämndemän ingå i kammarrätten, om nämnde- män har deltagit i länsrätten.

Kammarrättens beslut i mål som avses i denna paragraf överklagas hos Försäkringsöverdomstolen.

Arbetsmarknadsstyrelsens beslut om rätt till ersättning överklagas hos allmän förvaltningsdonutol, om inte annat följer av lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonfiikt. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Arbetsmarknadsstyrelsens och Riksförsäkringsverkets beslut enligt denna lag i andra fall än som avses i första stycket överklagas hos

regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

[Lagen omtryckt 19821433.

2Senaste lydelse l994:000. [4 Riksdagen 1994/95. [ saml. Nr 27

Bilaga 2

27 Förslag till lag om ändring i lagen (1973:1150) Prop. 1994/95:27 om förvaltning av samfälligheter

Härigenom föreskrivs att 67 5 lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheterl skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

67 52

Fastighetsregistermyndighetens beslut, varigenom ansökan om eller anmälan för registrering avskrivits eller registrering vägras enligt denna lag, får överklagas hos kammarrätten inom två månader från dagen för beslutet.

Länsstyrelsens beslut enligt 31 5 första stycket första eller tredje punkten, 32 5, 33 5 första stycket, 61 5 eller 64 5 får överklagas hos regeringen.

Länsstyrelsens beslut i övrigt får överklagas hos kammarrätten.

Fastighetsregistermyndighetens beslut, varigenom ansökan om eller anmälan för registrering avskrivits eller registrering vägras enligt denna lag, får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol inom två månader från dagen för beslutet.

Länsstyrelsens beslut enligt 31 5 första stycket första eller tredje punkten, 32 5, 33 5 första stycket, 61 5 eller 64 5 får överklagas hos regeringen.

Länsstyrelsens beslut i övrigt får överklagas hos allmän

förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

lLagen omtryckt 1987: 128.

2Senaste lydelse 199011498.

Bilaga 2

28 Förslag till lag om ändring i handelsregister- lagen (1974: 157)

Härigenom föreskrivs att 21 5 handelsregisterlagen (l974:157) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

215

Talan mot registreringsmyndig- hetens beslut, varigenom ansökan om eller anmälan för registrering avskrivits eller registrering väg- rats, föres hos kammarrätten genom besvär inom två månader från beslutets dag. I samma ord- ning föres talan möt beslut enligt 17 5.

Registreringsmyndighetens be- slut, mrigenom ansökan om eller anmälan för registrering avskrivits eller registrering vägrats, får överklagas hos allmän förvalt- ningsdomstol inom två månader från beslutets dag. Detsamma gäller i fråga om beslut enligt 17 5.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

29 Förslag till lag om ändring i lagen (1974:191) Prop. 1994/95:27 om bevakningsföretag Bilaga 2

Härigenom föreskrivs att 155 lagen (l974:191) om bevakningsföretagl skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

15 5

Länsstyrelsens beslut i ärenden Länsstyrelsens beslut i ärenden enligt denna lag får överklagas enligt denna lag får överklagas hos kammarrätten. hos allmän förvaltningsdomstol. Rikspolisstyrelsen får överklaga länsstyrelsens beslut i ärenden om auktorisation.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

212 lLagen omtryckt 19891148.

30 Förslag till lag om ändring i bisjukdomslagenProp. 1994/95:27 (1974:211) Bilagaz

Härigenom föreskrivs att 95 bisjukdomslagen (1974:211) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 51

En tillsynsmans beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos Statens jordbruks- verk.

Annat beslut av en förvaltnings- Annat beslut av en förvalmings- myndighet i ett särskilt fall enligt myndighet i ett särskilt fall enligt lagen eller enligt föreskrifter som lagen eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos kammarrätten. får överklagas hos allmän för-

valtningsdomstol.

Beslut som har meddelats med stöd av 3 eller 5 5 gäller omedelbart, om inte något annat bestäms.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995 . Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

213 1Senaste lydelse l991:390.

Bilaga 2

31 Förslag till lag om ändring i transplantations- lagen (1975 :190)

Härigenom föreskrivs att 11 5 transplantationslagen (1975:190) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

115

Talan mot socialstyrelsens beslut Socialstyrelsens beslut enligt 4 5 enligt 4 5 andra stycket föres hos andra stycket får överklagas hos kammarrätt. allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

32 Förslag till lag om ändring i lagen (1975:417) Prop. 1994/95:27 om sambruksföreningar Bilaga 2

Härigenom föreskrivs att 195 lagen (1975:417) om sambruksföre- ningarl skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

19 52

Bestämmelserna i 15 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om sambruksföreningar. Ett beslut om sådan ändring av stadgarna att styrelsens säte skall flyttas från ett län till ett annat får dock inte registreras, om sambruksföreningens firma på grund av be- stämmelserna i 18 5 tredje stycket denna lag inte får föras in i Patent- och registreringsverkets register.

Inskrivning av uppgifter angående sambruksföreningar skall ske i en särskild avdelning av det föreningsregister som avses i 15 kap. 1 5 lagen om ekonomiska föreningar.

Länsstyrelsens beslut enligt 16 5 Länsstyrelsens beslut enligt 16 5 överklagas till kammarrätten får överklagas hos allmän förvalt- genom besvär. ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995 . Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

”Lagen omtryckt 1987:671.

, 215 "Senaste lydelse l992zl453.

Bilaga 2

33 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:997)

om vattenförbund

Härigenom föreskrivs att 11 och 31 55 lagen (1976:997) om vattenför— bund skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

11 5' Förrättningsman förordnas av länsstyrelsen. Förrättningsman skall äga den kunskap och erfarenhet som uppdraget kräver. Innan förordnande meddelas, kan länsstyrelsen fordra att sökanden ställer säkerhet för förrättningskostnaden.

Mot beslut av länsstyrelsen om förordnande av förrättningsman nande av förrättningsman får föres talan hos kammarrätten överklagas hos allmän förvalt- genom besvär. ningsdomstol. Prövningstillstånd - krävs vid överklagande till kammarrätten. 315 Stadgarna skall för att bli Stadgarna skall för att bli gällande fastställas av läns- gällande fastställas av läns- styrelsen. Innan sådan fastställelse skett och anmälan om styrelseval gjorts hos länsstyrelsen, kan förbundet ej förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter.

Beslut om ändring av förbundets stadgar skall genast underställas länsstyrelsen för fastställelse. Beslutet får ej tillämpas. innan det har fastställts.

Ändras styrelsens samman- sättning, skall anmälan därom göras hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut om förord-

styrelsen. lnnan sådan fastställelse skett och anmälan om styrelseval gjorts hos länsstyrelsen, kan förbundet inte förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter.

Beslut om ändring av förbundets stadgar skall genast underställas länsstyrelsen för fastställelse. Beslutet får inte tillämpas, innan det har fastställts.

Ändras styrelsens samman- sättning, skall anmälan om detta göras hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsen skall föra förteckning över vattenförbund. Förteckningen skall innehålla uppgifter om styrelsens sammansättning.

Talan mot länsstyrelses beslut enligt första eller andra stycket föres hos kammarrätten genom besvär.

lSenaste lydelse 19831663.

En länsstyrelses beslut enligt första eller andra stycket får överklagas hos allmän förvalt- ningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Prop. 1994/95:27 Bilaga 2 Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Bilaga 2

34 Förslag till lag om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplanering

Härigenom föreskrivs att 6 5 lagen (1977:439) om kommunal energi- planering skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 5 Talan mot beslut om föreläggan- Beslut om föreläggande av vite de av vite föres hos kammarrätten får överklagas hos allmän förvalt- genom besvär. ningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid över- klagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Bilaga 2

35 Förslag till lag om ändring i körkortslagen

(1977:477)

Härigenom föreskrivs att 47 5 körkortslagen (1977:477)l skall ha

följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

47 52

Länsstyrelsens beslut enligt 39 5 första stycket får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Läns- styrelsen för det allmännas talan i ett sådant mål. Den får föra talan även till förmån för den enskilda parten.

Länsstyrelsens beslut enligt 395 får överklagas till allmän förvalt- ningsdomstol. Länsstyrelsen för det allmännas talan i ett sådant mål. Den får föra talan även till förmån för den enskilda parten.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Lagen omtryckt 1980z977.

2Senaste lydelse 1994:442.

Bilaga 2

36 Förslag till lag om ändring i lagen (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet

m.m.

Härigenom föreskrivs att 7 5 lagen (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

75l

Bestämmelserna i denna lag äger motsvarande tillämpning, om enligt föreskrift i lag eller annan författning kungörande av viss åtgärd skall ombesörjas av annan än myndighet. Anser denne att 3 5 andra stycket sista meningen bör tillämpas eller att kungörelsen bör avfattas enbart på främmande språk, skall han hänskjuta frågan till länsstyrelsens prövning. Läns- styrelsens beslut i sådana frågor får överklagas hos kammarrätten.

Bestämmelserna i denna lag skall tillämpas, om enligt föreskrift i lag eller annan författning kungörande av viss åtgärd skall ombesörjas av annan än myndighet. Anser denne att 3 5 andra stycket sista meningen bör tillämpas eller att kungörelsen bör avfattas enbart på främmande språk, skall han hänskjuta frågan till länsstyrelsens prövning. läns- styrelsens beslut i sådana frågor får överklagas hos allmän för- valtningsdomstol. Prövningstill- stånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

|Senaste lydelse l990:l413.

37 Förslag till lag om ändring i lagen (1978:234) Prop. 1994/95:27 om nämnder för vissa trafikfrågor Bilaga 2

Härigenom föreskrivs att 6 5 lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor' skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 52 En nämnds beslut enligt 1 5 får överklagas hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas hos Vägverket. Verkets beslut får inte överklagas. De statliga väghållningsmyndighetema och polismyndighetema får överklaga en nämnds eller länsstyrelsens beslut enligt 1 5. Regeringen får föreskriva om inskränkningar i rätten att överklaga beslut enligt 1 5. En nämnds beslut enligt 4 5 får En nämnds beslut enligt 4 5 får överklagas hos kammarrätten. överklagas hos allmän förvalt- ningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

lSenaste lydelse av lagens rubrik 1991:1675.

* 221 'Senaste lydelse 1992: 1649.

Bilaga 2

38 Förslag till lag om ändring i ransoneringslagen

(1978z268)

Härigenom föreskrivs att 52 och 53 55 ransoneringslagen (1978z268) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

525

lillan mot beslut som har med- delats enligt 27 5, 35 5, 38 5, 39 5 första stycket, 41 eller 42 5 föres hos kammarrätt genom be- svär.

Talan mot sådant beslut enligt denna lag som har meddelats av annan myndighet än domstol och som ej avses i första stycket eller i 17 eller 23 5 föres hos förvaltningsmyndighet i den ordning regeringen föreskriver. Möjligheten att anföra besvär får därvid begränsas så, att talan får föras hos endast en besvärsinstans.

Beslut som har meddelats enligt 27 5, 35 5, 38 5, 39 5 första stycket, 41 eller 42 5 får över- klagas hos allmän förvaltnings- domstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Sådant beslut enligt denna lag som har meddelats av annan myndighet än domstol och som inte avses i första stycket eller i 17 eller 23 5 överklagas hos förvaltningsmyndighet i den ordning regeringen föreskriver. Möjligheten att överklaga får därvid begränsas till att gälla endast en instans.

535

Förvaltningsmyndighets eller kammarrätts beslut vid tillämpning av denna lag och av föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen länder till efierrättelse utan hinder av anförda besvär, om ej annat följer av 22 5 andra stycket eller föreskrives i beslutet.

Förvaltningsmyndighets, läns- rätts eller kammarrätts beslut vid tillämpning av denna lag och av föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får verkställas även om det överklagas, om inte annat följer av 22 5 andra stycket eller föreskrivs i beslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

39 Förslag till lag om ändring i jordförvärvslagenProp. 1994/95:27 (1979:230) Bilaga 2

Härigenom föreskrivs att 18 & jordförvärvslagen (1979:230r skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

185

Länsstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos Jordbruks- verket.

Jordbruksverkets beslut får Jordbruksverkets beslut får överklagas hos kammarrätten. överklagas hos allmän förvalt- ningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

223 |Lagen omtryckt 1991 :670.

Bilaga 2

40 Förslag till lag om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 19 5 och 2 kap. 9 5 lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsdng' skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 1 kap. 19 52

Beslut, som under tiden mellan beslutet om indelningsändring eller, om indelningsdelegerade skall utses, valet av delegerade och ändringens ikraftträdande fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller en annan kommunal nämnd, överklagas enligt bestämmelserna i 10 kap. kommunallagen (1991 2900).

Ett beslut får överklagas, förutom av medlemmar av kommunen, också av andra kommuner som berörs av indelningsändringen och av medlemmar av en sådan kommun.

Om kammarrätten har upphävt Om länsrätten eller kammar- ett beslut eller förbjudit att det verkställs, fär kammarrättens be— slut överklagas också av andra kommuner som berörs av indel— ningsändringen och medlemmar av en sådan kommun.

rätten har upphävt ett beslut eller förbjudit att det verkställs, får domstolens beslut överklagas också av andra kommuner som berörs av indelningsändringen och medlemmar av en sådan kommun.

2 kap. 9 53 Beslut, som under tiden mellan beslutet om indelningsändring och ändringens ikraftträdande fattas av landstingsfullmäktige, landstings— styrelsen eller en annan nämnd hos landstinget, överklagas enligt bestämmelserna i 10 kap. kommunallagen (l991:900). Ett beslut får överklagas, förutom av medlemmar av landstinget, också av andra landsting som berörs av indelningsändringen och av

medlemmar av ett sådant landsting.

Om kammarrätten har upphävt ett beslut eller förbjudit att det verkställs, får kammarrättens beslut överklagas också av andra landsting som berörs av indel-

Om länsrätten eller kammar- rätten har upphävt ett beslut eller förbjudit att det verkställs, får domstolens beslut överklagas också av andra landsting som be-

lLagen omtryckt 19882198, Senaste lydelse av lagens rubrik 1991:1693.

2Senaste lydelse 1991:1693.

3Senaste lydelse 1991 : 1693.

ningsändringen och av medlemmar rörs av indelningsändringen och Prop. 1994/95:27 av ett sådant landsting. av medlemmar av ett sådant Bilaga 2 landsting.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Bilaga 2

41 Förslag till lag om ändring i lagen (1979:412) om kommunala indelningsdelegerade

Härigenom förskrivs att 235 lagen (1979:412) om kommunala indelningsdelegerade skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

23 5'

Beslut av delegerade, arbetsutskottet, kommittéer eller partssamman- satta organ får överklagas enligt bestämmelserna i 10 kap. kommunal- lagen (19912900). Besluten får överklagas av varje kommun som har valt delegerade och av den som är medlem av en sådan kommun.

När 10 kap. 14 5 kommunallag— en tillämpas gäller, om kammar— rätten har upphävt ett beslut eller förbjudit att det verkställs, att kammarrättens beslut får över- klagas även av en kommun som har valt delegerade och den som är medlem av en sådan kommun.

När 10 kap. 14 5 kommunal- lagen tillämpas gäller, om länsrätten eller kammarrätten har upphävt ett beslut eller förbjudit att det verkställs, att domstolens beslut får överklagas även av en kommun som har valt delegerade och den som är medlem av en sådan kommun.

Bestämmelserna i 10 kap. 15 5 kommunallagen om rättelse av verk- ställighet tillämpas på beslut av delegerade, arbetsutskottet, kommittéer eller partssammansatta organ.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Senaste lydelse 1991:1694.

Bilaga 2

42 Förslag till lag om ändring i lagen (1979:425) om skötsel av jordbruksmark

Härigenom föreskrivs att 13 5 lagen (1979:425) om skötsel av jord- bruksmark skall ha följande lydelse.

Nu varande lydelse Föreslagen lydelse

13 5' Länsstyrelsens beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos Statens jordbruksverk. Jordbruksverkets beslut i ett Jordbruksverkets beslut i ett särskilt fall enligt lagen eller särskilt fall enligt lagen eller enligt föreskrifter som har med- enligt föreskrifter som har med- delats med stöd av lagen får över- delats med stöd av lagen får över- klagas hos kammarrätten. klagas hos allmän förvaltnings— domstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

lSenaste lydelse l99lz393.

Bilaga 2

43 Förslag till lag om ändring i skogsvårdslagen

(1979:429)

Härigenom föreskrivs att 405 skogsvårdslagen (1979:429)l skall ha

följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

40 5 Skogsvårdsstyrelsens beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos Skogsstyrel-

sen. Skogsstyrelsens beslut i ett särskilt fall enligt lagen eller enligt föreskrifter som har med- delats med stöd av lagen får över- klagas hos kammarrätten.

Skogsstyrelsens beslut i ett särskilt fall enligt lagen eller enligt föreskrifter som har med- delats med stöd av lagen får över- klagas hos allmän förvaltnings- domstol.

Statens naturvårdsverk får överklaga Skogsvårdsstyrelsens beslut i fall som avses i 25 5 andra stycket.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995 . Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

lLagen omtryckt 19931553.

44 Förslag till lag om ändring i lagen (1979:560) Prop. 1994/95:27- om transportförmedling Bilaga 2

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 2 5 lagen (1979:560) om transportför- medling skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 kap. 2 5'

Länsstyrelsens beslut enligt Länsstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos denna lag får Överklagas hos kammarrätten. Beslut om varning allmän förvaltningsdomstol. Beslut får inte överklagas. om varning får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

229 'Senaste lydelse 198811500.

Bilaga 2

45 Förslag till lag om ändring i lagen (1979:561) om biluthyrning

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 25 lagen (1979:561) om biluthyrningl skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 kap. 2 5 Länsstyrelsens beslut enligt Länsstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos denna lag får överklagas hos kammarrätten. Beslut om varning allmän förvaltningsdomstol. Beslut får inte överklagas. om varning får inte överklagas. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995 . Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

lLagen omtryckt l988:1501.

Bilaga 2

46 Förslag till lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg

Härigenom föreskrivs att 9 kap. 2 5 lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg' skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

9kap25

Beslut som har meddelats av Sjöfartsverket i frågor som avses i 7 kap. 4 5 första stycket, 5 eller 6 5 får överklagas hos kammarrätten genom besvär.

Beslut i andra frågor som avses i 1—7 kap. får överklagas genom besvär

1. hos Sjöfartsverket, om beslutet har meddelats av en annan myndighet som inte är central förvaltningsmyndighet och ej heller kommunal myndighet, eller

Beslut som har meddelats av Sjöfartsverket i frågor som avses i 7 kap. 4 5 första stycket, 5 eller 6 5 får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Beslut i andra frågor som avses i 1—7 kap. får överklagas

1. hos Sjöfartsverket, om beslutet har meddelats av en annan myndighet som inte är central förvaltningsmyndighet och inte heller kommunal myndighet, eller

2. hos regeringen, om beslutet har meddelats av Sjöfartsverket eller av en annan myndighet som är central förvaltningsmyndighet.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995 . Beslut som meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

lLagen omtryckt l983z463.

Bilaga 2

47 Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen

(l980:620)

Härigenom föreskrivs att 73 och 74 55 socialtjänstlagen (l980:620)l skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

73 52

Socialnämndens beslut får överklagas hos länsrätten, om nämnden har meddelat beslut i fråga om

bistånd enligt 6 5, medgivande enligt 25 5, förbud enligt 27 5, eller eftergift enligt 37 5.

Föreslagen lydelse

Socialnämndens beslut får överklagas hos allmän förvalt- ningsdomstol. om nämnden har meddelat beslut i fråga om

bistånd enligt 6 5, medgivande enligt 25 5, förbud enligt 27 5, eller eftergift enligt 37 5.

Beslut i fråga om bistånd till annan får inte överklagas enligt första

stycket.

Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. En länsrätt eller kammarrätt får dock förordna att dess beslut skall verkställas först sedan det har vunnit laga kraft. '

Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. En länsrätt eller kammarrätt får dock förordna att dess beslut skall verkställas först sedan det har vunnit laga kraft. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

745

Länsstyrelsens beslut i ärenden om tillstånd enligt 69 5 eller om föreläggande eller förbud enligt 70 5 får överklagas hos kammar— rätten genom besvär.

Länsstyrelsens beslut om före- läggande eller förbud enligt 70 5 och kammarrättens motsvarande beslut gäller omedelbart.

'Lagen omtryckt 1988z871.

2Senaste lydelse 199053.

Länsstyrelsens beslut i ärenden ' om tillstånd enligt 69 5 eller om föreläggande eller förbud enligt 70 5 får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Länsstyrelsens beslut om före- läggande eller förbud enligt 70 5 och domstols motsvarande beslut

gäller omedelbart. Prövningsrillständ krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Bilaga 2

48 Förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

Härigenom föreskrivs att 19 kap. 13 5 och 20 kap. 7 g försäkringsrörelselagen (1982:713) skall ha förlande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

19 kap. 13 ;!

Finansinspektionens beslut om att avslå en begäran om att utfärda intyg enligt 2 a kap. 1 5 jjärde stycket, om att förbjuda gränsöverskridande verksamhet enligt 19 kap. 11 5 fjärde stycket eller om att förelägga eller utdöma vite enligt 21 kap. 2 5 får överklagas hos kammarrätten. Inspektionens beslut i övrigt enligt denna lag får överklagas hos regeringen

Finansinspektionens beslut om att förbjuda gränsöverskridande verksamhet enligt 19 kap. 11 5 fjärde stycket får överklagas hos kammarrätten.

Inspektionens beslut om att avslå en begäran om att ua'ärda intyg enligt 2 a kap. ] 5 fjärde stycket eller om att förelägga eller ut- döma vite enligt 21 kap. 2 5 får överklagas hos länsrätten. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten av länsrättens avgörande.

Inspektionens beslut i övrigt enligt denna lag får överklagas hos regeringen.

Inspektionen får bestämma att ett beslut om föreläggande eller om verksamhetens drivande enligt omedelbart.

11 5 sjunde stycket skall gälla

Om överklagande av vissa beslut finns bestämmelser i 20 kap. 7 5.

20 kap. 7 52

Finansinspektionens beslut var- igenom en anmälan avskrivits eller en registrering vägrats enligt 4 5 första stycket överklagas hos kammarrätten genom besvär inom två månader från beslutets dag. Detsamma gäller sådana beslut av finansinspektionen som avses i 4 5 tredje stycket med undantag av beslut enligt 21 kap. 2 5.

'Senaste lydelse 1993: 1304.

2Senaste lydelse 1991:1767.

Finansinspektionens beslut var- igenom en anmälan avskrivits eller en registrering vägrats enligt 4 5 försa stycket överklagas hos allmän förvaltningsdomstol inom två månader från beslutets dag. Detsamma gäller sådana beslut av finansinspektionen som avses i 4 5 tredje stycket med undanag av beslut enligt 21 kap. 2 5.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Bilaga 2

49 Förslag till lag om ändring i vattenlagen (1983z291)

Härigenom föreskrivs att 22 kap. 6 5 vattenlagen (1983z219) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

22 kap. 6 5'

Länsstyrelsens beslut enligt Länsstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos denna lag får överklagas hos kammarrätten, om beslutet avser allmän förvaltningsdomstol, om

beslutet avser

l. förordnande av förrättningsman enligt 12 kap.,

2. förordnande om undersökningar som avses i 18 kap. 2 5 andra stycket eller av besiktningsman enligt 18 kap. 3 eller 4 5,

3. förordnande om vattenskyddsområde och föreskrifter enligt 19 kap. 2 och 3 55,

4. kostnader som anges i 20 kap. 11 eller 12 5,

5. prövning av säkerhet enligt 3 5 detta kapitel,

6. föreläggande enligt 2 kap. 9 5 tredje stycket, 19 kap. 1 5 tredje stycket, 21 kap. 3 5 eller förbud enligt detta kapitels 4 5 försa stycket.

1 övrigt fär länsstyrelsens beslut enligt denna lag överklagas hos rege- ringen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

lSenaste lydelse 19891513.

50 Förslag till lag om ändring i lagen (l983z738) Prop. 1994/95:27 om bekämpande av salmonella hos djur Bilaga 2

Härigenom föreskrivs att 75 lagen (l983z738) om bekämpande av salmonella hos djur skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 51

Beslut av länsstyrelsen eller av veterinär får överklagas hos Jordbruks- verket.

Jordbruksverkets beslut i ett Jordbruksverkets beslut i ett särskilt fall får överklagas hos särskilt fall får överklagas hos kammarrätten. allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Beslut som har meddelats enligt denna lag gäller omedelbart, om inte något annat bestäms.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

237 'Senaste lydelse l993:1479.

Bilaga 2

51 Förslag till lag om ändring i lagen (l984z409) om avgift på gödselmedel

Härigenom föreskrivs att 9 5 lagen (1984:409) om avgift på gödsel- medel skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 9 5' Jordbruksverkets beslut enligt Jordbruksverkets beslut enligt 8 5 får överklagas hos kammar- 8 5 får överklagas hos allmän för- rätten. valtningsdomstol .

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

l'Senaste lydelse 19911913.

Bilaga 2

52 Förslag till lag 'om ändring i lagen (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjuk- vården m.m.

Härigenom föreskrivs att 11 5 lagen (l984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 5

Socialstyrelsens beslut enligt Socialstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos denna lag får överklagas hos kammarrätten genom besvär. allmän förvaltningsdomstol.

Beslut som Socialstyrelsen eller Beslut som Socialstyrelsen eller kammarrätten meddelar enligt domstol meddelar enligt denna lag denna lag skall gälla omedelbart, skall gälla omedelbart, om inte om inte annat förordnas. annat förordnas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995 . Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Bilaga 2

53 Förslag till lag om ändring i lagen (1985:295)

om foder

Härigenom föreskrivs att 195 lagen (1985:295) om foder skall ha

följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

19 51

Beslut av Jordbruksverket i ärende som avses i 3 a 5 tredje stycket, 13 5 första stycket, 14 eller 15 5 får överklagas hos kammarrätten. Föreskrifter om överklagande av beslut av Jord- bruksverket med stöd av ett be- myndigande enligt 4, 6 och 8 55 meddelas av regeringen.

Beslut av länsstyrelsen eller av annan myndighet till vilken Jord- bruksverket överlåtit att utöva tillsyn får överklagas hos Jord- bruksverket. Jordbruksverkets beslut i ett sådant ärende får överklagas hos kammarrätten.

Beslut av Jordbruksverket i ärende som avses i 3 a 5 tredje stycket, 13 5 första stycket, 14 eller 15 5 får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Före- skrifter om överklagande av beslut av Jordbruksverket med stöd av ett bemyndigande enligt 4, 6 och 8 55 meddelas av regeringen.

Beslut av länsstyrelsen eller av annan myndighet till vilken Jord- bruksverket överlåtit att utöva tillsyn får överklagas hos Jord- bruksverket. Jordbruksverkets beslut i ett sådant ärende får överklagas hos allmän förvalt— ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Senaste lydelse 1992:1681.

Bilaga 2

54 örslag till lag om ändring i lagen (1985:449) om rätt att driva viss linjetrafik

Härigenom föreskrivs att 8 5 lagen (1985:449) om rätt att driva viss linjetrafik skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 8 5' Vägverkets beslut får överklagas Vägverkets beslut får överklagas hos kammarrätten. hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995 . Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

ISenaste lydelse 1992: 1650.

Bilaga 2

55 Förslag till lag om ändring i patientjoumal-

lagen (1985:562)

Härigenom föreskrivs att 14 och 17 55 patientjoumallagen (1985 :562) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

14 5'

Socialstyrelsens beslut i fråga om omhändertagande eller åter-

Socialstyrelsens beslut i fråga om omhändertagande eller åter-

lämnande av patientjournaler får överklagas hos kammarrätten.

lämnande av patientjournaler får överklagas hos allmän förvalt- ningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

17 52

På ansökan av patienten eller någon annan som omnämns i en patient- journal får Socialstyrelsen förordna att journalen helt eller delvis skall förstöras. Förutsättning för detta är dels att godtagbara skäl anförs för ansökan. dels att patientjoumalen eller den del därav som skall förstöras uppenbarligen inte behövs för patientens vård och dels att det från allmän synpunkt uppenbarligen inte finns skäl att bevara journalen.

Innan ansökan slutligt prövas, skall den som ansvarar för patient- joumalen beredas tillfälle att yttra sig.

Om Socialstyrelsen har avslagit en ansökan om förstöring av en patientjournal, får beslutet över- klagas hos kammarrätten genom besvär. Om Socialstyrelsens beslut innebär bifall till en sådan an- sökan, får beslutet inte överklag- as.

Om Socialstyrelsen har avslagit en ansökan om förstöring av en patientjournal, får beslutet över- klagas hos allmän förvaltnings- domstol. Om Socialstyrelsens be- slut innebär bifall till en sådan an- sökan, får beslutet inte överkla— gas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995 . Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Senaste lydelse l992:459.

2Senäte lydelse l992:459.

Bilaga 2

56 Förslag till lag om ändring i kommunalför- bundslagen (l985:894)

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 10 5 kommunalförbundslagen skall ha

följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 kap. 10 5' Bestämmelserna i 10 kap. kommunallagen (1991:900) gäller i tillämp- liga delar i fråga om kommunalförbund. Beslut får överklagas av såväl medlemmar av förbundet som medlemmar av varje kommun eller lands- ting som ingår i förbundet.

I fråga om överklagande av kammarrättens beslut tillämpas 10 kap. 14 5 kommunallagen. Om kammarrätten har upphävt ett beslut eller förbjudit att det verk— ställs, får kammarrättens beslut överklagas också av en förbunds- medlem.

I fråga om överklagande av länsrättens beslut tillämpas 10 kap. 14 5 kommunallagen. Om länsrätten eller kammarrätten har upphävt ett beslut eller förbjudit att det verkställs, får beslutet överklagas också av en förbunds- medlem.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

*Senaste lydelse 1991:1695.

Bilaga 2

57 Förslag till lag om ändring i skollagen (1985:1100)

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 12, 14 och 16 55, 9 kap. 17 5 och 10 kap. 6 5 skollagen (1985 :1 100)] skall ha följande lydelse.

3 kap. 12 5

På begäran av en skolpliktig elevs vårdnadshavare skall eleven befrias från skyldighet att delta i annars obligatoriska inslag i verksamheten, om det med hänsyn till särskilda omständigheter inte är rimligt att kräva att eleven deltar.

Befrielse skall alltid medges från undervisning i religionskunskap, om eleven tillhör ett trossamfund, som har regeringens tillstånd att i skolans ställe ombesörja sådan undervisning, och eleven visar att han deltar i denna.

Om elevens vårdnadshavare Om kräver det, skall begäran om be-

elevens vårdnadshavare kräver det, skall begäran om be-

frielse prövas av styrelsen för ut- bildningen eller, för elever utanför det offentliga skolväsendet, av den styrelse som ansvarar för grund- skolan i elevens hemkommun. Av- slås begäran vid sådan prövning, får beslutet överklagas hos kam- marrätten.

frielse prövas av styrelsen för ut- bildningen eller, för elever utanför det offentliga skolväsendet, av den styrelse som ansvarar för grund- skolan i elevens hemkommun. Av- slås begäran vid sådan prövning, får beslutet överklagas hos allmän

förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

14 5 Om en skolpliktig elev i en skola utanför det offentliga skolväsendet för barn och ungdom är frånvarande i stor utsträckning utan giltig or- sak, skall huvudmannen för skolan anmäla förhållandet till barnets hem- kommun. Kommunen skall pröva om barnet skall åläggas skolgång i grundskolan eller särskolan eller, om skäl föreligger, överlämna an- mälan till huvudmannen för särskolan eller specialskolan, som skall pröva om barnet skall åläggas skolgång där.

Beslut om att ålägga barnet skol- gång får överklagas hos kammar- rätten.

Beslut om att ålägga barnet skol- gång får överklagas hos allmän

förvaltningsdomstol .

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

16 5 Om en skolpliktig elev i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vård- nadshavare inte har gjort vad på dem ankommer för att så skall ske, får

lLagen omtryckt 199111 111.

Bilaga 2

styrelsen för utbildningen vid vite förelägga elevens vårdnadshavare att iaktta sina skyldigheter. Ett föreläggande gäller omedelbart, även om beslutet överklagas.

Vitet får inte förvandlas till fängelse. Beslut av styrelsen för utbild- ningen i ärenden enligt denna paragraf får överklagas hos kam— marrätten.

Beslut av styrelsen för utbild- ningen i ärenden enligt denna paragraf får överklagas hos allmän

förvaltningsdomstol .

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

9 kap. 17 52

Beslut av Statens skolverk i ärenden om godkännande eller återkallande av godkännande för en fristående skola enligt 1, 5 eller 12 5 samt beslut i ärenden om elevavgifter enligt 7 5 får överklagas hos kammarrätten.

Beslut av styrelsen för utbild- ningen i ärenden om godkännande eller återkallande av godkännande för en fristående skola för särskild skolplikt enligt 1 5 tredje stycket 2 eller 12 5 får överklagas hos kammarrätten.

Beslut av Statens skolverk i ärenden om godkännande eller återkallande av godkännande för en fristående skola enligt 1, 5 eller 12 5 samt beslut i ärenden om elevavgifter enligt 7 5 får överklagas hos allmän förvalt- ningsdomstol.

Beslut av styrelsen för utbild- ningen i ärenden om godkännande eller återkallande av godkännande för en fristående skola för särskild skolplikt enligt 1 5 tredje stycket 2 eller 12 5 får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Hövningstillständ krävs vid över— klagande till kammarrätten.

Beslut av styrelsen för utbildningen i ärenden som avses i 3, 4 och 16 55 får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. Beslut som avses i 3 5 får överklagas endast av barnets vårdnadshavare. Beslut som avses i 16 5 får överklagas endast av eleven eller företrädare för denne.

10 kap. 6 53

Beslut i ärenden enligt 4 5 om att fullgöra skolplikten på annat sätt än som anges i denna lag får

Beslut i ärenden enligt 4 5 om att fullgöra skolplikten på annat sätt än som anges i denna lag får

överklagas hos kammarrätten. överklagas hos allmän förvalt-

ningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

2Senaste lydelse 19931800.

JSenaste lydelse 1993z800.

Prop. 1994/95:27 Bilaga 2 Denna lag träder i kraft den 1 april 1995 . Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

58 Förslag till lag om ändring i bilavgaslagenProp. 1994/95:27 (1986: 1386) Bilaga 2

Härigenom föreskrivs att 11 5 bilavgaslagen (1986:1386) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 5'

Ett beslut av en myndighet om Ett-beslut av en myndighet om föreläggande enligt 55 eller om föreläggande enligt 55 eller om kontrollavgift eller dispensavgift i kontrollavgift eller dispensavgift i ett särskilt fall enligt 9 och 10 55 ett särskilt fall enligt 9 och 10 55 får överklagas hos kammarrätten. får överklagas hos allmän för-

valtningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995 . Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

247 ]Senaste lydelse l99l:2010.

59 Förslag till lag om ändring i jaktlagenProp. 1994/95:27 (1987:259) Bilaga 2

Härigenom föreskrivs att 54 5 jaktlagen (1987:259) skall ha följande lydelse. .

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

54 5'

Länsstyrelsens beslut enligt 33 5 Länsstyrelsens beslut enligt 33 5 om registrering av licensområde om registrering av licensområde får överklagas hos kammarrätten. får överklagas hos allmän förvalt- Beslut enligt 12 5 samt övriga ningsdomstol. Beslut enligt 125 beslut enligt 33 5 får inte över- samt övriga beslut enligt 33 5 får klagas. inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Föreskrifter om överklagande av sådana beslut som fattats av en myn- dighet med stöd av ett bemyndigande enligt denna lag meddelas av regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995 . Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

248 1Senaste lydelse 1991 : 1769.

Bilaga 2

60 Förslag till lag om ändring i bankrörelselagen (1987:617) '

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 24 5 och 8 kap. 8 5 bankrörelselagen (1987:617) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 7 kap. 24 5' Finansinspektionens beslut enligt 6 5 och 21 5 andra stycket får inte överklagas.

Beslut som avses i 21 5 första stycket får överklagas hos kam- marrätten. Inspektionens beslut i övrigt enligt denna lag, bankaktie-

bolagslagen (1987:618), spar- bankslagen (1987:619) och föreningsbankslagen (1987:620) får överklagas hos regeringen, om annat inte är föreskrivet.

Beslut som avses i 21 5 första stycket får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Inspektionens beslut i övrigt enligt denna lag, bankaktiebolagslagen (1987:618), sparbankslagen (1987:619) och föreningsbankslagen (1987:620) får överklagas hos regeringen, om annat inte är föreskrivet.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Inspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande eller återkallelse skall gälla omedelbart.

8 kap. 8 52

Ett beslut av Finansinspektionen som innebär att anmälan avskrivits eller registrering har vägrats enligt 4 5 andra stycket får överklagas till kammarrätten inom två månad- er från beslutets dag. Detsamma gäller ett beslut av Finansinspek- tionen som avses i 5 5 1-3 och 5.

Ett beslut av Finansinspektionen som innebär att anmälan avskrivits eller registrering har vägrats enligt 4 5 andra stycket får överklagas har allmän förvaltningsdomstol inom två månader från beslutets dag. Detsamma gäller ett beslut av Finansinspektionen som avses i 5 5 1-3 och S.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

ISenaste lydelse 1992zl6l3.

2Senaste lydelse 1992: 1613.

Bilaga 2

61 Förslag till lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Härigenom föreskrivs att 15 kap. 65 lagen (1987:667) om ekono- miska föreningar skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

15kap.65

Myndighets beslut i tillstånds- ärenden enligt 6 kap. 3 eller 4 5, 8 kap. 3-5 55,9 kap. 6 5 eller 85 första stycket 1 eller 10 kap. 6 5 femte stycket överklagas till regeringen genom besvär.

Ett beslut av registreringsmyn- digheten som innebär att anmälan har avskrivits eller registrering har vägrats enligt 4 5 första och andra styckena överklagas till kammar- rätten genom besvär inom två månader från beslutets dag. Det- samma gäller ett beslut av regi- streringsmyndigheten som avses i 4 5 fjärde stycket.

Länsstyrelsens beslut enligt denna lag överklagas i övriga fall till kammarrätten genom besvär.

Myndighets beslut i tillstånds- ärenden enligt 6 kap. 3 eller 4 5, 8 kap. 3-5 55, 9 kap. 6 5 eller 85 första stycket 1 eller 10 kap. 6 5 femte stycket fär överklagas till regeringen.

Ett beslut av registreringsmyn— digheten som innebär att anmälan har avskrivits eller registrering har vägrats enligt 4 5 första och andra styckena överklagas hos allmän förvaltningsdomstol inom två månader från beslutets dag. Det- samma gäller ett beslut av regi— streringsmyndigheten som avses i 4 5 fjärde stycket.

Länsstyrelsens beslut enligt denna lag överklagas i övriga fall hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Bilaga 2

62 Förslag till lag om ändring i tullagen

(1987: 1065)

Härigenom föreskrivs att 30, 89, 90, 100 och 10455 tullagen (1987:1065) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

30 51

Ränta utgår på tull och annan skatt som skall betalas

1. på grund av omtulltaxering eller eftertulltaxering,

2. enligt beslut av Generaltull- styrelsen, kammarrätten eller regeringsrätten,

3.i fall som avses i 82 5, när tull eller annan skatt undandragits,

4. i fall som avses i 24 5 första eller tredje stycket lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m.

Ränta utgår på tull och annan skatt som skall betalas

1. på grund av omtulltaxering eller eftertulltaxering,

2. enligt beslut av Generaltull- styrelsen och allmän förvaltnings- domstol,

3.i fall som avses i 82 5, när tull eller annan skatt undandragits,

4. i fall som avses i 24 5 första

eller tredje stycket lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m.

Om tull eller annan skatt enligt preliminärt beslut har erlagts med lägre belopp än som slutligt fastställts, utgår ränta på det överskjutande

beloppet.

Ränta enligt första eller andra stycket utgår dock inte på belopp som får dras av vid redovisning av skatt enligt mervärdeskattelagen

(l994:200).

Om utfärdande av särskild tullräkning fördröjs till följd av att den som tagit han om en vara med stöd av hemtagningstillstånd inte anmält varan till förtullning inom föreskriven tid, utgår ränta.

Bestämmelserna i denna lag om tull och annan skatt tillämpas även beträffande ränta enligt denna paragraf.

89 52

Frågor om tulltillägg och för— seningsavgift prövas av tullmyn- digheten. Kammarrätten prövar dock, på talan av det allmänna ombudet som avses i 98 5, frågor om tulltillägg på grund av oriktiga uppgifter i mål om tull eller annan skatt. Sådan talan får föras, om den oriktiga uppgiften inte har

lSenaste lydelse l994z218.

2Senaste lydelse 1991:157.

Frågor om tulltillägg och för- seningsavgift prövas av tullmyn- digheten. Allmän förvaltnings- domstol prövar dock, på talan av det allmänna ombudet som avses i 98 5, frågor om tulltillägg på grund av oriktiga uppgifter i mål om tull eller annan skatt. Sådan talan får föras, om den oriktiga

Bilaga 2

godtagits efter prövning i sak eller inte har prövats i målet. Talan skall väckas inom ett år från utgången av den månad då domen eller det slutliga beslutet i målet har vunnit laga kraft.

uppgiften inte har godtagits efter prövning i sak eller inte har prövats i målet. Talan skall väckas inom ett år från utgången av den månad då domen eller det slutliga beslutet i målet har vunnit laga kraft. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Den tullskyldiges yrkande i fråga om tulltillägg eller förseningsavgift skall utan hinder av vad som annars gäller om överklagande prövas, om beslutet om den tull eller annan skatt som tulltillägget eller försenings- avgiften avser inte har vunnit laga kraft. Detsamma gäller, om det allmänna ombudet framställt ett sådant yrkande till förmån för den tullskyldige. Om yrkandet framställs först i domstol, kan domstolen förordna att det skall tas upp och vidare handläggas av tullmyndigheten.

Innan beslut fattas om påföring av tulltillägg eller förseningsavgift skall den tullskyldige om möjligt ges tillfälle att yttra sig.

Underrättelse om att tullmyndigheten överväger att påföra tulltillägg eller förseningsavgift får ske genom överföring av elektroniskt doku- ment.

90 52 Bestämmelserna om eftergift av tulltillägg och förseningsavgift skall beaktas, även om yrkande om detta inte har framställts, i den mån det föranleds av vad som har förekommit i ärendet eller målet om tulltillägg eller förseningavgift. Om tull eller annan skatt sätts ned, skall också vidtas den ändring i beslutet om tulltillägg som nedsättningen kan föranleda.

Vid handläggningen i kammar- rätt av mål om tulltillägg eller förseningsavgift skall muntlig förhandling hållas, om den tilll- skyldige begär det. Muntlig för- handling behövs dock inte, om det inte änns anledning anta att tull-

Vid handläggningen i länsrätt eller kammarrätt av mål om tull- tillägg eller förseningsavgift skall muntlig förhandling hållas, om den tullskyldige begär det. Munt- lig förhandling behövs dock inte, om det inte änns anledning anta

tillägg eller förseningsavgift att tulltillägg eller förseningsavgift kommer att utgå. kommer att utgå. 100 53

Generaltullstyrelsens enligt denna lag eller enligt be- stämmelser som utfärdats med stöd av lagen får överklagas hos

2Senate lydelse 1987: 1221.

3Senaste lydelse 19921643.

beslut Generaltullstyrelsens beslut enligt denna lag eller enligt be- stämmelser som utfärdats med stöd av lagen får överklagas hos

Bilaga 2

kammarrätten genom besvär, när det är fråga om

allmän förvaltningsdomstol, när det är fråga om

1. fastställelse av tull eller annan skatt och prövningen inte gäller sådant beslut om befrielse från eller nedsättning eller återbetalning av tull och annan skatt som meddelats med stöd av regeringens bemyndig-

ande,

2. uttag av tull eller annan skatt ur en vara enligt 10 5 fjärde stycket eller 35 5, 3. temporär tullfrihet,

4. restitution av tull eller annan skatt,

5. ursprungsintyg enligt protokoll 3 till Sveriges avtal med Europeiska ekonomiska gemenskapen eller bilaga B till konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen,

6. inskränkning i rätten att förfoga över en vara,

7. förhandsbesked, 8. ränta eller dröjsmålsavgift,

9. tulltillägg eller förseningsavgift, 10. ersättning som avses i 56 5 andra stycket, 69 5 andra stycket eller 71 5, eller 11. utdömande av vite.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Om Generaltullstyrelsen har avvisat en ansökan om förhandsbesked eller återkallat ett lämnat förhandsbesked eller meddelat ett beslut som avses i 59 5 tredje stycket, får beslutet inte överklagas.

I övrigt överklagas Generaltullstyrelsens beslut enligt denna lag eller enligt bestämmelser som utfärdats med stöd av lagen hos regeringen.

104 5 . Överklagande i särskild ordning över beslut av annan tullrnyndighet än Generaltullstyrelsen prövas av styrelsen.

Är tulltaxering, omtulltaxering, eftertulltaxering eller fråga om tulltillägg eller förseningsavgift föremål för prövning av kammar- rätten eller avgjord av Generaltull- styrelsen genom beslut som har vunnit laga kraft, ankommer det på kammarrätten att pröva över- klagandet. Har frågan prövats av kammarrätten eller regerings- rätten, skall överklagandet prövas av regeringsrätten.

År tulltaxering, omtulltaxering, eftertulltaxering eller fråga om tulltillägg eller förseningsavgift föremål för prövning av länsrätt eller kammarrätt eller avgjord av Generaltullstyrelsen genom beslut som har vunnit laga kraft, skall länsrätten eller kammarrätten pröva överklagandet. Har frågan prövats av länsrätten skall frågan prövas av kammarrätten. Har frågan prövats av kammarrätten

eller regeringsrätten, skall överklagandet prövas av rege- ringsrätten.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Regeringsrätten och kammar- Allmän förvaltningsdomstol får, Prop. 1994/95:27 rätten får, om överklagande som om överklagande som har gjorts i Bilaga 2 har gjorts i särskild ordning skall särskild ordning skall tas upp till tas upp till prövning, förordna att prövning, förordna att överklagan- överklagandet skall vidare hand- det skall vidare handläggas av läggas av Generaltullstyrelsen. Generaltullstyrelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Bilaga 2

63 Förslag till lag om ändring i fartygssäkerhets- lagen (1988:49)

Härigenom föreskrivs att 13 kap. 3 5 fartygssäkerhetslagen (1988:49) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 13 kap. 3 5 Ett beslut enligt denna lag som inte skall underställas någon får över- klagas

1. hos Sjöfartsverket, om beslutet har meddelats av en myndighet som inte är central förvalmingsmyndighet,

2. hos regeringen, om beslutet avser ett fartygs bemanning eller ett medgivande enligt 5 kap. 12 5 andra stycket och har meddelats av en central förvalmingsmyndighet,

3. hos kammarrätten i andra fall 3. hos allmän förvaltningsdom- än som avsesi 1 och 2. stol i andra fall än som avses i 1

och 2. Ett provisoriskt beslut om minimibesättning får inte överklagas. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Bilaga 2

64 Förslag till lag om dels fortsatt giltighet av lagen (l988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut, dels ändring i samma lag

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut, som gäller till utgången av år 1994, dels att lagen skall fortsätta att gälla till utgången av år 1997, dels att 1 och 3—5 55 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

151

På ansökan av en enskild part i ett sadant förvaltningsärende hos regeringen eller en förvalmings- myndighet som rör något förhåll- ande som avses i 8 kap. 2 eller 3 5 regeringsformen skall Rege- ringsrätten pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rätts- regel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet.

På ansökan av en enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen eller en förvaltnings- myndighet som rör något för- hållande som avses i 8 kap. 2 eller 3 5 regeringsformen skall domstol pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet.

Rättsprövning kan gälla endast sådana beslut som innebär myndighetsutövning mot den enskilde, annars kan prövas av domstol endast efter ansökan om resning, och inte skulle ha kunnat överprövas i annan ordning.

Regeringsrätten prövar avgöran- den av regeringen och kammarrätt avgöranden av en förvaltnings- myndighet inom kammarrättens domkrets.

353

Ansökan om rättsprövning ges in till Regeringsrätten. Den skall ha kommit in dit inom tre månader från dagen för beslutet.

Ansökan om rättsprövning ges in till den domstol som skall pröva ansökan. Den skall ha kommit in dit inom tre månader från dagen för beslutet.

I ansökan skall sökanden ange på vilket sätt han anser att avgörandet

1Lagens giltighetstid senast förlängd 1991:1825.

2Senaste lydelse 1991:1825.

3Senaste lydelse 1991 : 1825.

Bilaga 2

strider mot någon rättsregel och vilka omständigheter han vill åberopa till stöd för detta.

45

Ett förvalmingsbeslut skall gälla trots att rättsprövning kan ske. Regeringsrätten får dock be- stämma att beslutet tills vidare inte skall gälla.

Ett förvaltningsbeslut skall gälla trots att rättsprövning kan ske.

Domstolen får dock bestämma att beslutet tills vidare inte skall gälla.

55'

Om Regeringsrätten finner att förvaltningsbeslutet strider mot någon rättsregel och det inte är uppenbart att felet saknat betydel- se för avgörandet, skall Rege- ringsrätten upphäva beslutet och, om det behövs, återförvisa ärendet till den myndighet som meddelat beslutet. I annat fall står beslutet fast.

Om domstolen finner att förvalt- ningsbeslutet strider mot någon rättsregel och det inte är uppen- bart att felet saknat betydelse för avgörandet, skall domstolen upp- häva beslutet och, om det behövs, återförvisa ärendet till den myn- dighet som meddelat beslutet. I annat fall står beslutet fast.

Denna lag träder i kraft, i fråga om 1, 3—5 55 den 1 april 1995, och i övrigt den 1 januari 1995. Ansökningar, i ärenden där avgörandet fattats av en förvaltningsmyndighet, som vid utgången av mars år 1995 kommit in till Regeringsrätten men ännu inte avgjorts handläggs enligt äldre bestämmelser. Om en ansökan som skall prövas av kammarrätt kommer in till Regeringsrätten, skall Regeringsrätten vidarebefordra ansökan till den kammarrätt som har att pröva den. Ansökan skall därvid anses ha kommit in till kammarrätten den dag som den kom in till Regeringsrätten.

4Senaste lydelse 1991:1825.

Bilaga 2

65 Förslag till lag om ändring i strålskyddslagen (l988:220)

Härigenom föreskrivs att 425 strålskyddslagen (l988:220) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

425 Beslut i särskilda fall enligt Beslut i särskilda fall enligt denna lag får överklagas hos denna lag får överklagas hos kammarrätten. Beslut i frågor som allmän förvaltningsdomstol. Beslut

avses i 27 5 överklagas dock hos i frågor som avses i 27 5 över- .

regeringen. klagas dock hos regeringen. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Föreskrifter om överklagande av en myndighets beslut enligt denna lag med stöd av ett bemyndigande enligt lagen meddelas av regeringen. Beslut som meddelats enligt denna lag skall gälla omedelbart om inte annat bestäms.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Bilaga 2

66 Förslag till lag om ändring i yrkestrafiklagen

(l988:263)

Härigenom föreskrivs att 23 5 yrkestrafiklagen (l988:263)l skall ha

följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

23 52

Tillståndsmyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas hos kammarrätten, om inte något annat anges i andra stycket. Beslut om varning får dock inte över- klagas.

Tillståndsmyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, om inte något annat anges i andra stycket. Beslut om varning får dock inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Länsstyrelsens beslut 1 frågor om beviljande av tillstånd till linjetrafik och om omprövning av tillstånd enligt 11 5 får överklagas hos Väg- verket Vägverkets beslut 1 sådana frågor får överklagas hos regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

lLagen omtryckt 1988: 1499.

2Senaste lydelse 1992: 1651.

67 Förslag till lag om ändring i lagen (1988:328) Prop. 1994/95:27 om fordonsskatt på utländska fordon Bilaga 2

Härigenom föreskrivs att 165 lagen (1988:328) om fordonsskatt på utländska fordon' skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

16 5 Beslut enligt denna lag av annan tullmyndighet än Generalmllstyrelsen får överklagas av den skattskyldige hos Generalmllstyrelsen. Over- klagandet skall ha kommit in inom ett år från den dag då beslutet med- delades. Beslut av Generaltullstyrelsen får Beslut av Generaltullstyrelsen får överklagas hos kammarrätten. överklagas hos allmän förvalt-

ningsdomstol . Prövningstillstånd krävs vid

överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

lSenaste lydelse av lagens rubrik 1992: 1442.

68 Förslag till lag om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 24 5, 3 kap. 19 5, 4 kap. 16 5 och 5 kap. 15 5 lagen (19881950) om kulturminnen m.m. skall ha följande

lydelse.

Nu varande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap. 24 5'

Beslut av länsstyrelsen över- klagas hos kammarrätten när det gäller

1. fastställelse av gränserna för ett fomlämningsområde enligt 2 5,

2. särskilda ordningsföreskrifter enligt 9 5,

3, fridlysning enligt 9 5 eller

4, tillstånd att medföra och använda metallsökare enligt 20 5.

Beslut av Riksantikvarieämbetet enligt 16 5 överklagas hos kam- maträtten.

Beslut av länsstyrelsen över- klagas hos allmän förvaltnings- domstol när det gäller

]. fastställelse av gränserna för ett fomlämningsområde enligt 2 5,

2. särskilda ordningsföreskrifter enligt 9 5,

3. fridlysning enligt 9 5 eller

4. tillstånd att medföra och använda metallsökare enligt 20 5.

Beslut av Riksantikvarieämbetet enligt 16 5 överklagas hos allmän

förvaltningsdomstol .

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten

Beslut i övrigt enligt detta kapitel av länsstyrelsen eller Riksantikvarie- ämbetet får överklagas hos regeringen, om inte annat följer av 25 5.

Kommunen får överklaga länsstyrelsens beslut enligt 2 5 andra styck- et, 9 5 första-fjärde styckena och 12 5 andra stycket.

3 kap.

Beslut av länsstyrelsen över- klagas hos kammarrätten när det gäller

1. byggnadsminnesförklaring enligt 1 5,

2. skyddsföreskrifter enligt 2 5,

3. förbud mot åtgärder enligt 5 5,

4. anmälningsplikt enligt 6 5, S. deposition enligt 12 5 första stycket,

6. tillstånd eller tillstånd enligt 14 5,

villkor för

[Senaste lydelse l99lz474.

19 5

Beslut av länsstyrelsen över- klagas hos allmän förvaltnings- domstol när det gäller

1. byggnadsminnesförklaring enligt 1 5,

2. skyddsföreskrifter enligt 2 5,

3. förbud mot åtgärder enligt 5 5.

4. anmälningsplikt enligt 6 5,

5. deposition enligt 12 5 första stycket,

6. tillstånd eller tillstånd enligt 14 5,

villkor för

Bilaga 2

7. jämkning av skyddsföreskrift- 7. jämkning av skyddsföreskrift- er eller hävande av byggnads- er eller hävande av byggnads- minnesförklaring enligt 15 5 första minnesförklaring enligt 15 5 första

stycket, stycket, 8. dokumentation enligt 15 5 8. dokumentation enligt 15 5 tredje stycket, tredje stycket,

9. föreläggande enligt 16 5 eller 9. föreläggande enligt 16 5 eller 10. föreläggande enligt 17 5 10. föreläggande enligt 17 5 första stycket. första stycket. Länsstyrelsens beslut att inte förklara en byggnad för byggnadsminne får överklagas endast av Riksantikvarieämbetet. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

4 kap. 16 5 Beslut som anges i 3, 9 och Beslut som anges i 3, 9 och 13 55 får överklagas hos kammar- 13 55 får överklagas hos allmän rätten. Sådana beslut får alltid förvaltningsdomstol. Sådana beslut överklagas av domkapitlet. får alltid överklagas av domkapit- let. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten Beslut enligt 4, 10 och 14 55 får överklagas hos regeringen.

5 kap. 15 5

Om en tillståndsmyndighet har Om en tillståndsmyndighet har avslagit en ansökan om tillstånd avslagit en ansökan om tillstånd till utförsel, får beslutet över- till utförsel, får beslutet över- klagas hos kammarrätten. klagas hos allmän förvaltnings-

domstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten Andra beslut som en tillståndsmyndighet har meddelat enligt detta kapitel, får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

69 Förslag till lag om ändring i lagen (1989:508) Prop. 1994/95:27 om försäkringsmäklare Bilaga 2 _-

Härigenom föreskrivs att 17 5 lagen (1989:508) om försäkringsmäk— lare skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

17 5'

Finansinspektionens beslut enligt Finansinspektionens beslut om denna lag får överklagas till kam- vägrad registrering och om åtgärd marrätten. enligt 15 5 får överklagas hos

kammarrätten. -

Annat beslut av Finansinspektio- nen får överklagas hos länsrätten. Prövningstillstånd krävs vid över- klagande till kammarrätten av länsrättens avgörande.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

263 1Senaste lydelse l993zl308 (jfr 1993:1646).

Bilaga 2

70_ Förslag till lag omändring i utlänningslagen (1989:529)

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 6, 7 och 9 55 utlänningslagen (1989:529) skall ha följande lydelse.

Nu varande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap. 6 5'

Statens invandrarverks eller en polismyndighets beslut om att omhänderta en biljett får av utlänningen överklagas till kam— marrätten.

Statens invandrarverks eller en polismyndighets beslut om att omhänderta en biljett får av utlän- ningen överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

752

Beslut av en polismyndighet, av Statens invandrarverk eller av Ut- länningsnämnden om förvar får av

Beslut av en polismyndighet, av Statens invandrarverk eller av Ut- länningsnämnden om förvar får av

utlänningen överklagas till den kammarrätt som skall överpröva beslut av invandrarverket. Kam- marrättens beslut för överklagas enligt bestämmelserna i förvalt- ningsprocesslagen( I 971 :291 ).

Beslut om förvar får överklagas utan samband med ärendet i övrigt och utan begränsning till viss tid.

utlänningen överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Om ett beslut om förvar har fattats av det statsråd som har till uppgift att föredra ärenden enligt denna lag, prövar Regeringsrätten på fram- ställning av utlänningen, om åtgärden skall bestå.

9 5 En förvaltningsmyndighets beslut 1. om ersättning i ett ärende som handläggs enligt denna lag, 2. att avvisa ombud eller biträde, eller 3. i en jävsfråga, får överklagas utan samband med ärendet i övrigt. Beslut om ersättning överklagas Beslut om ersättning överklagas

lSenaste lydelse 19921578.

Zsenaste lydelse 1991-1573.

till kammarrätten. hos allmän förvaltningsdomstol. Prop. 1994/95:27 Prövningstillstånd krävs vid Bilaga 2 överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Bilaga 2

71 Förslag till lag om ändring i aktiekontolagen

(1989z827)

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 4 5 och 8 kap. 1 5 aktiekontolagen (1989:827) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydeLse

3kap.45

Beslut enligt 1 5 eller 3 5 andra eller tredje stycket av den myndig- het som regeringen bestämmer får överklagas hos kammarrätten. Finansinspektionens beslut i frågor

Beslut enligt 1 5 eller 3 5 andra eller tredje stycket av den myndig- het som regeringen bestämmer får överklagas hos allmän förvalt- ningsdomstol. Prövningstillstånd

som rör tillsynen får överklagas krävs vid överklagande till hos regeringen. kammarrätten. Finansinspektion- ens beslut i frågor som rör tillsynen får överklagas hos regeringen.

Ett beslut som avses i första eller andra stycket skall verkställas även om det har överklagats, om inte den myndighet som.har att pröva överklagandet förordnar något annat.

8 kap. 1 5'

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall pröva frågor om auktorisation av förvaltare och om tillstånd för någon att införas i aktiebok enligt 3 kap. 10 5 andra stycket aktiebolagslagen (1975:1385), 3 kap. 10 5 andra stycket försäkringsrörelselagen (1982:713) och 3 kap. 11 5 första stycket bankaktiebolagslagen (1987:618).

En auktorisation eller ett tillstånd enligt första stycket får förenas med särskilda villkor för att tillgodose allmänna och enskilda intressen. Auktorisationen eller tillståndet kan återkallas av den myndighet som har meddelat auktorisationen eller tillståndet, om ett villkor har åsido- satts och avvikelsen är betydande eller om annars förutsättningar för auktorisation eller tillstånd inte längre föreligger.

Beslut i frågor om auktorisation eller tillstånd som har meddelats av annan än regeringen får över- klagas hos kammarrätten. Beslutet skall verkställas även om det har överklagats, om inte kammarrätten förordnar annat.

'Senaste lydelse 1990: 1314.

Beslut i frågor om auktorisation eller tillstånd som har meddelats av annan än regeringen får över- klagas hos allmän förvaltnings- domstol. Beslutet skall verkställas även om det har överklagats, om inte domstolen förordnar annat.

Prövningstillstånd krävs vid

överklagande till kammarrätten. Prop. 1994/95:27 Bilaga 2

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Bilaga 2

72 Förslag till lag om ändring i lagen (1990:484) om övervakningskameror m.m.

Härigenom föreskrivs att 185 lagen (1990:484) om övervaknings- kameror m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

185

Länsstyrelsens beslut får över- klagas hos kammarrätten.

Justitiekanslern får föra talan för att tillvarata allmänna intressen. Beslut om tillstånd att använda en övervakningskamera och om undantag enligt 3 5 tredje stycket från upplysningsplikten får överklagas även av den kommun där den plats finns dit över- vakningskameran skall kunna riktas och, om kameran skall kunna riktas mot en arbetsplats, av en organisation som företräder de anställda.

Länsstyrelsens beslut får över- klagas hos allmän förvaltnings— domstol.

Justitiekanslern får överklaga ett beslut för att ta tillvara allmänna intressen. Beslut om tillstånd att använda en övervakningskamera och om undantag enligt 3 5 tredje stycket från upplysningsplikten får överklagas även av den kommun där den plats tinns dit över- vakningskameran skall kunna riktas och, om kameran skall kunna riktas mot en arbetsplats, av en organisation som företräder de anställda.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten utom i fall som avses i andra stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Bilaga 2

73 Förslag till lag om ändring i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor

Härigenom föreskrivs att 14 5 lagen (1990:712) om undersökning av olyckor skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

14 5 Beslut enligt 8 5 andra stycket, Beslut enligt 8 5 andra stycket, 11 eller 12 5 får överklagas hos 11 eller 12 5 får överklagas hos kammarrätten. allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Bilaga 2

74 Förslag till lag om ändring i lagen (1990:1114) Prop. 1994/95:27 om värdepappersfonder

Härigenom föreskrivs att 465 lagen (1990:1114) om värdepappers- fonder skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse F öreslagen lydelse

46 5' Finansinspektionens beslut enligt 41 5 och 44 5 andra stycket får inte överklagas.

Andra beslut i särskilda fall som Finansinspektionen meddelar en- ligt denna lag får överklagas hos kammarrätten.

Beslut som Finansinspektionen meddellar med stöd av 3, 7 a, 10, I I , 43 och 44 a 55 får överklagas hos kammarrätten.

Andra beslut i särskilda fall som Finansinspektionen meddelar en- ligt denna lag får överklagas hos länsrätten. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten av länsrättens avgörande.

Har Finansinspektionen i ett ärende om tillstånd enligt 11 5 inte fattat beslut inom sex månader efter det att ansökan gavs in, får sökanden begära förklaring av kammarrätten att ärendet onödigt uppehålls. Har inspektionen inte meddelat beslut inom sex månader efter det att en sådan förklaring lämnats, skall det anses som att ansökan har avslagits.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Senaste lydelse 1992:1320.

75 Förslag till lag om ändring i järnvägs- Prop. 1994/95:27säkerhetslagen (1990:1157) Bilaga 2

Härigenom föreskrivs att 355 jämvägssäkerhetslagen (1990:1157) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

35 5 Beslut som Banverket i särskilt Beslut som Banverket i särskilt fall har meddelat enligt denna lag fall har meddelat enligt denna lag eller enligt föreskrift som med- eller enligt föreskrift som med- delats med stöd av lagen får över- delats med stöd av lagen får över- klagas hos kammarrätten. Andra klagas hos allmän förvaltnings- beslut av Banverket får överklagas domstol. hos regeringen. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten Andra beslut av Banverket får överklagas hos regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995 . Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Bilaga 2

76 Förslag till lag om ändring i insiderlagen (1990:1342)

Härigenom föreskrivs att 205 insiderlagen (1990:1342) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

20 5l Finansinspektionens beslut enligt Finansinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas hos denna lag får överklagas hos all- kammarrätten. Inspektionen får män förvaltningsdomstol. bestämma att ett beslut skall gälla Inspektionen får bestämma att ett omedelbart. beslut skall gälla omedelbart. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

iSenaste lydelse 1992:557.

77 Förslag till lag om ändring i minerallagenProp. 1994/95:27 (1991:45) Bilaga 2

Härigenom föreskrivs att 16 kap. 1 5 minerallagen (1991:45) skall ha följande lydelse.

Nu varande lydelse

16 kap. 1 5' I fråga om överklagande av beslut enligt denna lag gäller följande.

Beslut Överklagas hos

Beslut av bergmästaren i frågor Kammarrätten som gäller undersökningstillstånd

Beslut av bergmästaren i frågor Regeringen som gäller meddelande av bearbet- ningskoncession, tillstånd till överlåtelse av koncession eller ändring av villkoren för en kon- cession

Beslut av bergmästaren i frågor Regeringen om förlängning av giltighetstiden för en bearbemingskoncession enligt 4 kap. 10 5

Beslut av bergmästaren i andra Kammarrätten frågor som gäller bearbemings- koncession

Tillstånd av bergmästaren till Sveriges geologiska undersökning byggande av väg enligt 3 kap. 3 5 andra stycket

Beslut av bergmästaren i fråga länsstyrelsen som avses i 3 kap. 7 5

Förhandsbesked av bergmästaren Sveriges geologiska undersökning enligt 4 kap. 9 5 tredje stycket

273 ISenaste lydelse 1992:466.

Bilaga 2

Tillstånd av bergmästaren att lägga igen utfraktsväg, ort eller borrhål enligt 5 kap. 8 5 eller 13 kap. 6 5

Beslut av bergmästaren i ärende om ersättning enligt 7 kap. 1 5

Beslut av förrättningsmyndigheten i 8 kap. 7 5

Beslut av förrättningsmyndigheten i ärende om markanvisning

Tillstånd av bergmästaren att lägga ned gruva eller motsvarande anläggning enligt 14 kap. 45 tredje stycket

Sveriges geologiska undersökning

Den fastighetsdomstol inom vars Område marken som tvisten gäller eller större delen därav är belägen

Den fastighetsdomstol inom vars område marken som tvisten gäller eller större delen därav är belägen

Den fastighetsdomstol inom vars område marken som tvisten gäller eller större delen därav är belägen

Sveriges geologiska undersökning

Beslut av bergmästaren i andra Kammarrätten frågor enligt denna lag Beslut av länsstyrelsen i frågor Regeringen som avses i 3 kap. 6 5 Beslut av länsstyrelsen i frågor om Kammarrätten prövande av säkerhet enligt 17 kap. Beslut av Statens jordbruksverk Kammarrätten eller Skogsstyrelsen enligt 8 kap. 6 a 5 första eller fjärde stycket. Föreslagen lydelse

16 kap. 1 5

I fråga om överklagande av beslut enligt denna lag gäller följande.

Bilaga 2

Beslut

Beslut av bergmästaren i frågor som gäller undersökningstillstånd

Beslut av bergmästaren i frågor som gäller meddelande av bearbet- ningskoncession, tillstånd till överlåtelse av koncession eller ändring av villkoren för en kon- cession

Beslut av bergmästaren i frågor om förlängning av giltighetstiden för en bearbemingskoncession enligt 4 kap. 10 5

Beslut av bergmästaren i andra frågor som gäller bearbemings- koncession

Tillstånd av bergmästaren till byggande av väg enligt 3 kap. 3 5 andra stycket

Beslut av bergmästaren ifråga som avses i 3 kap. 7 5

Förhandsbesked av bergmästaren enligt 4 kap. 9 5 tredje stycket

Tillstånd av bergmästaren att lägga igen utfraktsväg, ort eller borrhål enligt 5 kap. 8 5 eller 13 kap. 6 5

Beslut av bergmästaren i ärende om ersättning enligt 7 kap. 1 5

Beslut av förrättningsmyndigheten i 8 kap. 7 5

Beslut av förrättningsmyndigheten i ärende om markanvisning

Överklagas hos

Allmän förvaltningsdomstol

Regeringen

Regeringen

Allmän förvaltningsdomstol

Sveriges geologiska undersökning

Länsstyrelsen

Sveriges geologiska undersökning

Sveriges geologiska undersökning

Den fastighetsdomstol inom vars område marken som tvisten gäller eller större delen därav är belägen

Den fastighetsdomstol inom vars område marken som tvisten gäller eller större delen därav är belägen

Den fastighetsdomstol inom vars område marken som tvisten gäller eller större delen därav är belägen

Bilaga 2

Tillstånd av bergmästaren att lägga ned gruva eller motsvarande anläggning enligt 14 kap. 45 tredje stycket

Beslut av bergmästaren i andra frågor enligt denna lag

Beslut av länsstyrelsen i frågor som avses i 3 kap. 6 5

Beslut av länsstyrelsen i frågor om prövande av säkerhet enligt 17 kap.

Beslut av Statens jordbruksverk eller Skogsstyrelsen enligt 8 kap. 6 a 5 första eller fjärde stycket.

Sveriges geologiska undersökning

Allmän förvaltnin gsdomstol

Regeringen

Allmän förvaltningsdomstol

Allmän förvaltningsdomstol

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

78 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:114) Prop. 1994/95:27 om användning av viss genteknik vid allmänna Bilaga 2 hälsoundersökningar

Härigenom föreskrivs att 6 5 lagen (l991:l 14) om användning av viss genteknik vid allmänna hälsoundersökningar skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

65 Socialstyrelsens beslut enligt Socialstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos denna lag får överklagas hos kammarrätten. allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

79 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:115) Prop. 1994/95:27 om åtgärder i forsknings— eller behandlingssyfte Bilaga 2 med befruktade ägg från människa

Härigenom föreskrivs att 7 5 lagen (1991:115) om åtgärder i forsk- nings- eller behandlingssyfte med befruktade ägg från människa skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 & Socialstyrelsens beslut enligt 5 5 Socialstyrelsens beslut enligt 5 5 får överklagas hos kammarrätten. får överklagas hos allmän för- valtningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Bilaga 2

80 Förslag till lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Härigenom föreskrivs att 11 kap. 55 bostadsrättslagen (1991:614) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 kap. 5 5'

Beslut om behörighet som in- tygsgivare enligt 3 kap. 3 & om det meddelats av myndighet som regeringen bestämt, och beslut i ärende om tillstånd att upplåta bostadsrätt enligt 4 kap. 2 5 eller om förskott enligt 5 kap. 5 5 får överklagas hos kanunarrätt.

Beslut om behörighet som in- tygsgivare enligt 3 kap. 3 & om det meddelats av myndighet som regeringen bestämt, och beslut i ärende om tillstånd att upplåta bostadsrätt enligt 4 kap. 2 5 eller om förskott enligt 5 kap. 5 5 får överklagas hos allmän förvalt- ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

lSenaste lydelse l992:l451.

Bilaga 2

81 Förslag till lag om ändring i kommunallagen

(1991:900)

Härigenom föreskrivs att 10 kap. 1, 5, 6, 7, 13 och 14 55 kommunal- lagen (1991:900) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

lOkap.15

Varje medlem av en kommun eller ett landsting har rätt att få lagligheten av kommunens eller landstingets beslut prövad genom att överklaga dem hos kammar- rätten.

Varje medlem av en kommun eller ett landsting har rätt att få lagligheten av kommunens eller landstingets beslut prövad genom att överklaga dem hos länsrätten.

Klagomälen skall ges in till kammarrätten.

Överklagandet skall ges in till länsrätten.

65

Klagomälen skall ha kommit in till kammarrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens eller landstingets anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

Överklagandet skall ha kommit in till länsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens eller landstingets anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

Anslaget om protokollsjusteringen måste vara uppsatt på anslagstavlan under hela klagotiden för att tiden skall löpa ut.

75

Om klagomålen före ldagotidens utgång har kommit in till kom- munen eller landstinget i stället för till kammarrätten, skall över- klagandet ändå prövas.

Om överklagandet före klago- tidens utgäng har kommit in till kommunen eller landstinget i stället för till länsrätten, skall överklagandet ändå prövas.

135

Föreskrifter om hur kammar- rättens beslut överklagas hos regeringsrätten finns i förvalt- ningsprocesslagen (1971:291).

Föreskrifter om hur länsrättens beslut överklagas finns i förvalt- ningsprocesslagen (1971:291).

Prövningstillstånd krävs vid över- klagande till kammarrätten

145

Om kammarrättens beslut har Om länsrättens beslut har gått

Bilaga 2

gått klaganden emot, får bara klaganden själv överklaga beslutet. Om kammarrätten har upphävt ett beslut eller förbjudit att det verkställs, får kammarrättens beslut överklagas av kommunen eller landstinget och av deras medlemmar.

klaganden emot, får bara klagan— den själv överklaga beslutet.

Om länsrätten har upphävt ett beslut eller förbjudit att det verk- ställs, får länsrättens beslut över- klagas av kommunen eller lands- tinget och av deras medlemmar.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Bilaga 2

82 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 1 5 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument1 skall ha följande lydelse.

Nu varande lydelse Föreslagen lydelse

6 kap. 1 &

Finansinspektionens beslut enligt Finansinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas hos denna lag får överklagas hos kammarrätten. Inspektionen får allmän förvaltningsdomstol. In— bestämma att ett beslut skall gälla spektionen får bestämma att ett omedelbart. beslut skall gälla omedelbart.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Lagen omtryckt 1992z558.

Bilaga 2

83 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:981)

om värdepappersrörelse

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 1 & lagen (1991:981) om värde- pappersrörelse skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap. l & Finansinspektionens beslut enligt 6 kap. 6 å och 10 å andra stycket får inte överklagas.

Andra beslut som inspektionen meddelar enligt denna lag får överklagas hos kammarrätten.

Beslut som Finansinspektionen meddelar med stöd av 1 kap. 3 5, 2 kap. 3 och 7 55, 3 kap. 4 5 och 6 kap. 9 5 får överklagas hos kammarrätten.

Andra beslut som inspektionen meddelar enligt denna lag får överklagas hos länsrätten. Pröv- ningstillstånd krävs vid över- klagande till kammarrätten av länsrättens avgörande

Inspektionen får bestämma att ett beslut om förbud eller föreläggande enligt 6 kap. 7 eller 8 & eller om återkallelse enligt 9 & skall gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Bilaga 2

84 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1137) Prop. 1994/95:27 om rättspsykiatrisk undersökning

Härigenom föreskrivs att 16 5 lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

16 &

Kriminalvårdsstyrelsens beslut Kriminalvårdsstyrelsens beslut enligt 8 5 andra stycket får över- enligt 8 5 andra stycket får över— klagas hos kammarrätten. klagas hos allmän förvaltnings—

domstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Bilaga 2

85 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Härigenom föreskrivs att 27 5 lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

27 5 Beslut som avses i 16 å andra Beslut som avses i 16 å andra eller tredje stycket, 18 eller 20 5, eller tredje stycket, 18 eller 20 5, 21 å andra stycket eller 30 5 får 21 5 andra stycket eller 30 & får överklagas hos kammarrätten. överklagas hos allmän förvalt- ningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten Beslut enligt denna lag i andra fall får överklagas på det sätt och i den ordning som regeringen bestämmer.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995 . Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Bilaga 2

86 Förslag till lag om ändring i kyrkolagen (1992z300)

Härigenom föreskrivs att 9 kap. 21 5, 22 kap. 1, 4 och 5 55, 44 kap. 11 och 12 åå och 45 kap. 29 & kyrkolagen (1992z300) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 9 kap. 21 5

I fråga om överklagande av beslut av kyrkliga indelningsdelegerade, arbetsutskottet eller en kommitté tillämpas 22 kap. 1—4 åå. Beslut får överklagas också av varje församling eller kyrklig samfällighet som berörs av indelningsändringen och av den som är folkbokförd i en sådan

församling.

I fråga om överklagande av beslut av kammarrätten tillämpas 22 kap. 5 5. Ett beslut, varigenom kammarrätten har bifallit över- klagandet eller förbjudit att det överklagade beslutet verkställs, får också överklagas av en församling eller kyrklig samfällighet som berörs av indelningsändringen och av den som är folkbokförd i en sådan församling.

I fråga om överklagande av beslut av länsrätten eller kammar- rätten tillämpas 22 kap. 5 5. Ett beslut, varigenom länsrätten eller kammarrätten har bifallit över- klagandet eller förbjudit att det överklagade beslutet verkställs, får också överklagas av en församling eller kyrklig samfällighet som berörs av indelningsändringen och av den som är folkbokförd i en sådan församling.

Föreskrifterna i 22 kap. 6 5 om rättelse av verkställighet tillämpas i fråga om beslut av indelningsdelegerade, arbetsutskottet eller av en kommitté.

22 kap. 15

Kyrkofullmäktiges eller kyrko- stämmans beslut får, om inte något annat är särskilt föreskrivet, överklagas hos kammarrätten. Överklagandet får grundas bara på omständigheter som innebär att beslutet

Kyrkofullmäktiges eller kyrko- stämmans beslut får, om inte något annat är särskilt föreskrivet, överklagas hos länsrätten. Över- klagandet får grundas bara på omständigheter som innebär att beslutet

1. inte har tillkommit i laga ordning, 2. står i strid mot lag eller annan författning, 3. på något annat sätt överskrider kyrkofullmäktiges eller kyrkostäm— mans befogenhet,

4. kränker klagandens enskilda rätt, eller

5. annars vilar på orättvis grund. Skrivelsen med överklagandet skall ha kommit in till kammar-

Skrivelsen med överklagandet skall ha kommit in till länsrätten

Bilaga 2

rätten inom tre veckor från den dag då justeringen av det protokoll som fördes över beslutet tillkänna- gavs på församlingens anslags- tavla. Om skrivelsen före över- klagandetidens utgång har kommit in till församlingen, skall över- klagandet ändå prövas.

inom tre veckor från den dag då justeringen av det protokoll som fördes över beslutet tillkännagavs på församlingens anslagstavla. Om skrivelsen före överklagandetidens utgång har kommit in till försam- lingen, skall överklagandet ändå prövas.

I skrivelsen skall anges det beslut som överklagas och de omständig- heter på vilka överklagandet gnrndas. Klaganden får inte anföra någon ny omständighet till grund för överklagandet efter överklagandetidens utgång.

4 &

Kammarrätten skall inhämta stiftsstyrelsens yttrande över över- styrelsens yttrande över över- klagandet, om det behövs. klagandet, om det behövs.

Vid tillämpning av förvaltningsprocesslagen (1971:291) anses försam- lingen som part.

Ett föreläggande enligt 5 & förvaltningsprocesslagen får inte gälla sådan brist i skrivelsen med överklagandet som består i att denna inte anger den eller de omständigheter på vilka överklagandet grundas. Föreskriften i 29 & förvalmingsprocesslagen om rätt att utan yrkande besluta till det bättre för enskild tillämpas inte.

Länsrätten skall inhämta stifts-

Beslut av kammarrätten som har Beslut av länsrätten eller

kammarrätten som har

gått klaganden emot får över- klagas bara av denne.

Ett beslut, varigenom kammar- rätten har bifallit ett överklagande eller förbjudit att det överklagade beslutet verkställs, får överklagas av församlingen och av den som

gått klaganden emot får överklagas bara av denne.

Ett beslut, varigenom länsrätten eller kammarrätten har bifallit ett överklagande eller förbjudit att det överklagade beslutet verkställs, får överklagas av församlingen och av

är folkbokförd i församlingen. den som är folkbokförd i församlingen. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 44 kap. 11 5

Val av prästledamot och ersätta- re för denne får överklagas hos kammarrätten.

Val av prästledamot och ersätta- re för denne får överklagas hos länsrätten.

Skrivelsen med överklagandet skall ges in till domkapitlet inom tio dagar efter det att valet avslutades.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Bilaga 2

125

Domkapitlet skall inhämta val- förrättarens förklaring över över- klagandet samt valsedlar och övriga valhandlingar. Domkapitlet skall sända dessa handlingar och överklagandet med eget yttrandet till kammarrrätten.

Domkapitlet skall inhämta val- förrättarens förklaring över över- klagandet samt valsedlar och övriga valhandlingar. Domkapitlet skall sända dessa handlingar och överklagandet med eget yttrandet till länsrätten.

45 kap. 29 &

Elektors- och biskopsvalen över- klagas hos kammarrätten.

Elektors- och biskopsvalen öVer- klagas hos länsrätten.

Skrivelsen med överklagandet skall ha kommit in inom tre veckor från den dag då biskopsförslaget har blivit kungjort genom anslag.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

87 Förslag. 'till lag om ändring i-lagen (1992:S43) Prop. 1994/95:27 om börs- 'och clearingverksamhet Bilaga 2-

Härigenom föreskrivs att 12 kap. 1 5 lagen (1992:S43) om börs- och ' '- clearingverksamhet skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse'

12 kap. 1 & Finansinspektionens beslut enligt 11 kap. 5 i och 8 5 andra stycket får- inte överklagas. ' - ' - ' ' ' ; ' Beslut som Finansinspektionen 'meddelar med stöd av '] kap. I &, 2kap. '4 5, 4 kap. 5 5, 8 kap. ' '3 &, 9kap.' 6 €; 10 kap. 4 5 och "11 kap. 7 & jär överklagas hos kammarrättem '

Andra beslut som Finansin's'pek- Andra beslut som Finansinspek- tionen meddelar enligt. denna "lag tionen meddelar enligt denna lag får överklagas hos kammarrätten. 'får överklagas hos länsrätten.

' ' Prövningstillstånd krävs vid över- ' klagande till kammarrätten av länsrättens avgörande

Inspektionen får bestämma att ett beslut om förbud eller föreläggande enligt 11 kap. 6 5 eller om återkallelse enligt 11 kap. 7 5 skall gälla omedelbart. ' ' -

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

19 Riksdagen 1994/95. ! saml. Nr 27

88 Förslag till lag om ändring i läkemedelslagen.

(1992:859) ' '

Härigenom föreskrivs att 28 & läkemedelslagen (1992:859).- skall ha

följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

28å

Beslut som Läkemedelsverket i.- ett enskilt fall meddelat enligt denna lag eller enligt en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos kammar- rätten. ' '

Beslut som Läkemedelsverket eller kammarrätten i ett enskilt fall meddelar skall gälla omedelbart, om inte annat förordnas. '

Beslut .som Läkemedelsverket i ett enskilt fall meddelat enligt denna lag eller enligt en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän

förvaltningsdomstol .

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till , kammarrätten Beslut som Läkemedelsverket,

länsrätten eller kammarrätteni ett

”Bilaga 2

enskilt fall meddelar skall. gälla .'

. omedelbart, .om inte annat för—

ordnas.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Bilaga 2

89'. Förslag till lag om ändring i lagen (1992: 860)

om kontroll av narkotika

Härigenom föreskrivs att 14 & lagen (1992:860) om kontroll av narko- tika skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

14 5' . Beslut som Läkemedelsverket Beslut som Läkemedelsverket eller Generaltullstyrelsen i ett eller Generaltullstyrelsen i ett

enskilt fall meddelat enligt denna lag eller enligt en föreskrift som. meddelats med stöd av lagen får överklagas hos kammarrätten.

Beslut som Läkemedelsverket, Generaltullstyrelsen eller kammar- rätten i ett enskilt fall meddelar skall gälla omedelbart, om inte annat beslutas. ' '

. enskilt fall meddelat enligt denna lag eller enligt en föreskrift som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos: allmän förvalt-

._ ningsdomstol .

Prövningstillstånd krävs vid

' överklagande'till kammarrätten .

Beslut som Läkemedelsverket, Generaltullstyrelsen, länsrätten eller kammarrätten i ett enskilt fall meddelar skall gälla. omedelbart, om inte annat beslutas. ,

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

lSenaste lydelse 1994:OOO.

Bilaga 2

90 Förslag till lag om ändringi lagen (1992:1068) Prop. 1994/95:27 om introduktionsersättning för flyktingar och vissa' andra utlänningar

Härigenom föreskrivs att 5 5 lagen (1992:1068) om introduktions- ersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 & .

Kommunens beslut att inte betala , Kommunens beslut att inte betala ut introduktionsersättning får över- u't introduktionsersättning får över- klagas hos länsrätten. . ' klagas 'hos allmän förvaltnings-

' domstol. ' ' Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Beslut om introduktionsersättningens storlek får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats ' före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

91 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1119) Prop. 1994/95:27 om teknisk kontroll Bilaga 2

Härigenom föreskrivs att 23 & lagen (1992:1119) om teknisk kontroll skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

23 5

Beslut av Styrelsen för teknisk Beslut av Styrelsen för teknisk ackreditering enligt 155 och om ackreditering enligt 155 och om åtgärd enligt 185 får överklagas åtgärd enligt 18å får överklagas hos kammarrätten. hos allmän förvaltningsdomstol. Bestämmelserna i 23—25 55 förvaltningslagen (1986:223) om hur beslut överklagas skall tillämpas också i fråga om beslut enligt 9 5 av bolag eller annan juridisk person.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

20 Riksdagen 1994/95. ] saml. Nr 27

Bilaga 2

92 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1140) Prop. 1994/95:27

om Sveriges ekonomiska zon

Härigenom föreskrivs att 18 & lagen (1992:1140) om Sveriges ekono- miska zon skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 18 5

Andra beslut i särskilda fall än Andra beslut i särskilda fall än sådana som regeringen eller all- sådana som regeringen eller all- män domstol har meddelat enligt män domstol har meddelat enligt . denna lag eller enligt föreskrifter denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelas med stöd av som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos kammar- lagen får överklagas hos allmän rätten. förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995 . Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

93 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1368) Prop. 1994/95:27 om tillstånd till vissa förvärv av fast egendom Bilaga 2

Härigenom föreskrivs att 4 & lagen (1992:1368) om tillstånd till vissa förvärv av fast egendom skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

45 Frågor om förvärvstillstånd Frågor om förvärvstillstånd prövas av länsstyrelsen. Läns- prövas av länsstyrelsen. Läns- styrelsens beslut får överklagas styrelsens beslut får överklagas hos kammarrätten. hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995 . Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Bilaga 2

94 Förslag till lag om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Härigenom att 4 kap 7 & högskolelagen (1992:1434) skall ha följande lydelse.

4 kap. 7 5 En för högskolan gemensam nämnd skall pröva frågor om avskiljande. Nämndens ordförande skall vara jurist och ha erfarenhet som domare. Nämndens beslut i avskiljande- Nämndens beslut i avskiljande- frågor fär överklagas till kammar- frågor får överklagas till allmän rätt av studenten. förvaltningsdomstol av studenten. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till karmnarrätten. Ett beslut om avskiljande skall, om den som har avskilts begär det, omprövas efter två år.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Bilaga 2

95 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1574) Prop. 1994/95:27 om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Härigenom föreskrivs att 18 5 lagen (1992:1574) om bostads- anpassningsbidrag m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

18 å . Kommunens beslut enligt denna Kommunens beslut enligt denna lag får överklagas hos länsrätten. lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Bilaga 2

96 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1610) Prop. 1994/95:27

om kreditmarknadsbola g

Härigenom föreskrivs att 6 kap. l 5 lagen (1992:1610) om kredit- marknadsbolag skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 kap. l 5

Finansinspektionens beslut enligt 5 kap. 6 och 22 55 andra stycket får inte överklagas.

Andra beslut som inspektionen Beslut som inspektionen med- meddelar enligt denna lag får delar med stöd av 1 kap. 2 &, överklagas hos kammarrätten. 2 kap. 3 och 8 55 samt 5 kap. 11,

15, 17 och 19 55 får överklagas hos kammarrätten.

Andra beslut som inspektionen meddelar enligt denna lag får överklagas hos länsrätten. Prö v— ningstillstånd krävs vid över- klagande till kammarrätten av länsrättens avgörande.

Inspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande eller återkallelse skall gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995 . Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Bilaga 2

97 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1672) Prop. 1994/95:27 om paketresor

Härigenom föreskrivs att 23 & lagen (1992:1672) om paketresor skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

235

Om Konsumentverket enligt 22 å andra stycket har förelagt en arrangör eller en återförsäljare att tillhandahålla en handling, får beslutet överklagas hos kammar- rätten. Andra beslut av Konsu- mentverket enligt 22 5 får inte överklagas.

Om Konsumentverket enligt 22 å andra stycket har förelagt en arrangör eller en återförsäljare att tillhandahålla en handling, får beslutet överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Konsumentverket enligt 22 5 får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

98 Förslag till lag om ändring i lagen (1993:387) Prop. 1994/95:27 om stöd och service till vissa funktionshindrade Bilaga 2

Härigenom föreskrivs att 27 5 lagen (l993z387) om stöd och service till vissa funktionshindrade skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

27 5 Beslut av en sådan nämnd som Beslut av en sådan nämnd som avses i 22 & eller av länsstyrelsen avses i 22 5 eller av länsstyrelsen får överklagas hos länsrätten om får överklagas hos allmän för- beslutet avser valtningsdomstol om beslutet avser 1. insatser för en enskild enligt 9 5, 2. utbetalning till någon annan enligt 11 5, 3. återbetalning enligt 12 5, 4. förhandsbesked om rätt till insatser enligt 16 å andra stycket, 5 . tillstånd till enskild verksamhet enligt 23 5, eller 6. föreläggande eller återkallelse av tillstånd enligt 24 &. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. Länsrätten eller kammarrätten får dock förordna att dess beslut skall gälla först sedan det vunnit laga kraft.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Bilaga 2

99 Förslag till lag om ändring i lagen (1993:649) om marknadsreglering på fiskets område

Härigenom föreskrivs att 14 5 lagen (1993:649) om marknadsreglering på fiskets område skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

l4å

Beslut av en myndighet i ett sär- skilt fall enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos kammarrätten, utom i fråga om en import- eller exportlicens som får överklagas hos regeringen.

Beslut av en myndighet i ett sär- skilt fall enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvalt- ningsdomstol, utom i fråga om en import- eller exportlicens som får överklagas hos regeringen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Bilaga 2

100 Förslag till lag om ändring i fiskelagen

(1993:787)

Härigenom föreskrivs att 51 & fiskelagen (1993:787) skall ha följande

lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

51 & Länsstyrelsens beslut enligt denna lag eller enligt de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos Fiskeriverket.

Fiskeriverkets beslut i särskilda fall meddelade enligt denna lag eller enligt bestämmelser som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos kammarrätten.

Fiskeriverkets beslut i särskilda fall meddelade enligt denna lag eller enligt bestämmelser som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvalt— ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Bilaga 2

101 Förslag till lag om ändring i lagen (1993:1302) Prop. 1994/95:27 om EES—försäkringsgivares verksamhet i Sverige

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 6 & lagen (1993:1302) om EES—försäkringsgivares verksamhet i Sverige skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8kap.65

Finansinspektionens beslut om

1. att avslå en ansökan om koncession enligt 3 kap. 3 eller 4 &)

2. att avslå en ansökan om att utfärda intyg enligt 3 kap. 6 & tredje stycket,

3. att förbjuda en försäkrings- givare att förfoga över sina tillgångar enligt 6 kap. 5 & femte stycket,

4. att återkalla koncession för gränsöverskridande verksamhet eller förbjuda sådan verksamhet enligt 6 kap. 8 & tredje eller fjärde stycket eller

5. att förelägga vite får överklagas till kammarrätten.

2. att förbjuda en försäkrings- givare att förfoga över sina tillgångar enligt 6 kap. 5 & femte stycket eller

3. att återkalla koncession för gränsöverskridande verksamhet eller förbjuda sådan verksamhet enligt 6 kap. 8 & tredje eller fjärde stycket får överklagas hos kammarrätten.

Finansinspektionens beslut om att avslå en ansökan om att utfärda intyg enligt 3 kap. 6 & tredje stycket eller om att förelägga vite får överklagas has länsrätten. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten av länsrättens avgörande.

Finansinspektionens beslut i övrigt enligt denna lag får överklagas hos

regeringen.

Finansinspektionen får bestämma att beslut enligt första stycket skall gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Bilaga 2

102 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Härigenom föreskrivs att 22 & lagen (19941137) om mottagande av asylsökande m.fl. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

22 &

Invandrarverkets eller social- Invandrarverkets eller social- nämndens beslut enligt denna lag nämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos länsrätten. får överklagas hos allmän förvalt-

ningsdomstol.

Invandrarverkets beslut får överklagas hos länsrätten i det län där utlänningen vistades när beslutet fattades.

Beslut enligt denna lag får överklagas endast av den enskilde. Beslut i fråga om bistånd enligt denna lag gäller omedelbart.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Prop. 1994/95g27

Bilaga 2

103 Förslag till lag om ändring i lagen (l994z802) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)

Härigenom föreskrivs att 18 kap. 7 5 aktiebolagslagen (1975:1385)' i paragrafens lydelse enligt lagen (1994:802) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

18 kap.?å

Mot myndighets beslut i till- ståndsärende enligt 2 kap. 1 5, 8 kap. 4 eller 11 55. 10 kap. 2 eller 3 95, 11 kap. 6 eller 8 55 första stycket 1 eller 12 kap. 8 & föres talan hos regeringen genom besvär.

Mot länsstyrelsens beslut enligt denna lag i annat fall än enligt första stycket föres talan hos kammarrätten genom besvär.

Ett beslut av registreringsmyn- digheten att avskriva anmälan eller vägra registrering enligt 4 5 första stycket överklagas hos kammar- rätten inom två månader från beslutets dag. Detsamma gäller ett sådant beslut av registrerings— myndigheten som avses i 4 a 5, 4 kap. 13å andra stycket. 6 kap. 75 tredje stycket, 13 kap. 18 5, 14 kap. 155 första stycket, 21 och 29 55 samt 19 kap. 2 5.

En myndighets beslut i till- ståndsärende enligt 2 kap. 1 &, 8 kap. 4 eller 11 55, 10 kap. 2 eller 3 55, 11 kap. 6 eller 8 55 första stycket 1 eller 12 kap. 8 & får överklagas hos regeringen.

Länsstyrelsens beslut enligt denna lag i annat fall än enligt första stycket fär överklagas hos allmän förvaltnin gsdomstol .

Ett beslut av registrerings- myndigheten att avskriva anmälan eller vägra registrering enligt 4 5 första stycket får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol inom två månader från beslutets dag. Detsamma gäller ett sådant beslut av registreringsmyndigheten som avses i 4a 5, 4 kap. 135 andra stycket, 6 kap. 7 & tredje stycket, 13 kap. 18 &, 14 kap. 15 5 första stycket, 21 och 29 55 samt 19 kap. 2 &.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995 . Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Lagen omtryckt 1993:150.

Bilaga 2

104 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:845) om behörighet att utöva veterinäryrket

Härigenom föreskrivs att 31 5 lagen (1994:845) om behörighet att utöva veterinäryrket skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

31 &

Ansvarsnämndens beslut och Ansvarsnämndens beslut och Jordbruksverkets beslut i ett sär- Jordbruksverkets beslut i ett sär- skilt fall enligt denna lag får skilt fall enligt denna lag får överklagas hos kammarrätten. överklagas hos allmän förvalt-

ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995 . Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Lagrådet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1994-09-14

Närvarande: f.d. regeringsrådet Magnus Sjöberg, justitierådet Johan Munck, regeringsrådet Leif Lindstam.

Enligt en lagrådsremiss den 25 augusti 1994 (Justitiedepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser, m.m.

Föredraganden, kammarrättsassessom Thomas Rolén, anmäler att avsikten är att förslaget till ändring i kyrkolagen (l992z300) — förslag 2:86 — f.n. inte skall föreläggas riksdagen. '

Förslagen i övrigt föredras och lämnas utan erinran.

Justitiedepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 15 september 1994 Närvarande: statsministern Bildt, ordförande, och statsråden Friggebo, Laurén, Hörnlund, Olsson, Dinkelspiel, Thurdin, Hellsvik, Wibble, Björck, Davidson, Könberg, Odell, Lundgren, Ask

Föredragande: statsrådet Hellsvik

Regeringen beslutar proposition 1994/95:27 Fortsatt reformering av instansordningen m.m. ide allmänna förvalmingsdomstolama.

gotab 47052. Stockholm 1994