RÅ 1996 not 103

Ny utredning i mål om arbetsskadeförsäkring (avslag)

Not 103. Ansökan av Jens H. om resning i mål om arbetsskadeförsäkring. - Jens H. uppbar ersättning olika perioder under åren 1985-1990 enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring för besvär från rygg, nacke och axlar. Kristianstads läns allmänna försäkringskassa beslutade den 20 februari 1992 att inte godkänna Jens H:s axelbesvär under sjukfall fr.o.m. den 26 juni 1991 som recidiv av tidigare godkänd arbetsskada från 1985. I beslut efter omprövning den 6 november 1992 ändrade försäkringskassan inte det tidigare beslutet. Jens H. överklagade beslutet. I dom den 9 februari 1994 avslog Länsrätten i Kristianstads län överklagandet. Sedan Jens H. överklagat länsrättens dom avslog Kammarrätten i Göteborg i dom den 18 april 1994 överklagandet. Jens H. överklagade kammarrättens dom till Försäkringsöverdomstolen som den 27 mars 1995 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. - I ansökningen yrkade Jens H. att målet skulle omprövas. Han åberopade utlåtande från specialisten i ortopedi, med.dr. Berndt Stenlund. -Regeringsrätten (1996-05-22, Wadell, Berglöf, Nordborg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Jens H. har, även med beaktande av utlåtandet från Berndt Stenlund, inte visat att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Hans ansökan kan därför inte bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1996-04-23, Sundin)

*REGI

*INST