RÅ 1996 not 104

Ansökan av Bernt-Erik E. om resning i mål om ersättning enligt rättshjälpslagen

Not 104. Ansökan av Bernt-Erik E. om resning i mål om ersättning enligt rättshjälpslagen. - Bernt-Erik E. yrkade i Försäkringsöverdomstolen ersättning enligt rättshjälpslagen med 4 830 kr inklusive mervärdesskatt för sitt arbete som biträde åt Maxamed G. i mål angående återkrav av utbildningsbidrag. I dom den 22 juni 1995 fastställde Försäkringsöverdomstolen ersättningen enligt rättshjälpslagen till Bernt-Erik E. för hans arbete i domstolen till 2 000 kr inklusive mervärdesskatt. - I ansökningen yrkade Bernt-Erik E. att ersättningen skulle fastställas till 4 830 kr. Han anförde bl.a. följande. Försäkringsrätten för Södra Sverige dömde i målet den 27 september 1991. Dessförinnan gjorde han en fullständig genomgång av målet drygt ett år tidigare, nämligen när besvärsinlagan upprättades den 3 juli 1990. Eftersom han omöjligen kan hålla alla omständigheter i huvudet var han tvungen att gå igenom samtliga handlingar en gång på nytt när besvärsinlagan till Försäkringsöverdomstolen upprättades och ingavs. Som framgår av en vid besvärsinlagan fogad kostnadsräkning uppgick då yrkat belopp till mera än vad Försäkringsöverdomstolen slutligen har tillerkänt honom. Målet i Försäkringsöverdomstolen tog därefter avsevärt lång tid. Vilket arbete han utförde under denna tid framgår av tidigare ingivna kostnadsräkningar och övriga handlingar i målet. Varje gång han utförde något arbete i målet måste han gå igenom äldre handlingar eftersom han, som tidigare nämnts, inte kunde hålla alla omständigheter i huvudet. Den ersättning som Försäkringsöverdomstolen tillerkänt honom motsvarar 2 timmar och 8 minuters arbete enligt den timtaxa som gällde vid tiden för domen. Den tidsåtgång som således motsvaras av den av Försäkringsöverdomstolen fastställda ersättningen räcker inte på långa vägar för det arbete han lade ned i målet. Tidsåtgången hade möjligen varit tillräcklig om det endast gällt att överklaga försäkringsrättens dom och enbart åberopa tidigare omständigheter. Emellertid tillfördes i Försäkringsöverdomstolen en hel del nytt material och även om Försäkringsöverdomstolen inte har lagt de nya omständigheterna till grund för sin bedömning måste det ha varit tillåtet och relevant att åberopa dem. Försäkringsöverdomstolen var högsta beslutande domstol och det var då angeläget att lägga ned så mycket arbete på målet att alla tänkbara omständigheter åberopades och allt relevant material tillfördes målet. -Regeringsrätten (1996-05-22, Wadell, Berglöf, Nordborg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Bernt-Erik E. har inte visat att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Hans ansökan skall därför inte bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1996-04-23, Sundin)

*REGI

*INST