RÅ 1996 not 111

Ny utredning i mål om arbetsskadeförsäkring (avslag)

Not 111. Ansökan av Abdulahad Y. om resning i mål om arbetsskadeförsäkring. - Stockholms läns allmänna försäkringskassa beslutade den 20 november 1984 att inte tillerkänna Abdulahad Y. ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring i anledning av en anmälan om arbetsskada i form av ryggbesvär. Beslutet motiverades med att skadlig inverkan enligt nämnda lag inte ansågs ha förelegat. I omprövningsbeslut den 19 februari 1985 ändrade kassan inte sitt tidigare beslut. Abdulahad Y. överklagade omprövningsbeslutet men Försäkringsrätten för Mellansverige avslog i dom den 24 november 1989 överklagandet. I beslut den 6 oktober 1992 meddelade Försäkringsöverdomstolen inte prövningstillstånd i målet. Försäkringsrättens dom stod därför fast. - Abdulahad Y. ansökte om resning i ärendet om ersättning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring och hemställde om muntlig förhandling i målet. Han anförde bl.a. att det skett vissa förväxlingar i beskrivningen av när hans ryggbesvär uppstått och förvärrats och att även andra felaktigheter förekommit. Till stöd för sin talan åberopar han bl.a. ett intyg den 5 april 1993 av specialisten i ortopedisk kirurgi, docenten J. Soreff, Lidingö. -Regeringsrätten (1996-05-24, Björne, Swartling, Holstad): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att hålla muntlig förhandling i resningsmålet. - Det som Abdulahad Y. anfört medför inte att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. (fd II 1996-05-07, G. Mattsson)

*REGI

*INST